Advertisement

LEPONEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEPONEX Tableta 100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEPONEX Tableta 100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KLOZAPIN
 • Přehled produktů:
 • LEPONEX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 68/ 116/73-B/C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls48395/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LEPONEX 25 mg

LEPONEX 100 mg

tablety

(Clozapinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi,

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Leponex a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Leponex užívat

Jak se přípravek Leponex užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Leponex uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek Leponex a k čemu se

po

užívá

Co je

přípravek

Leponex

Přípravek Leponex tablety obsahují léčivou látku zvanou klozapin. Přípravek Leponex patří do

skupiny léků zvaných antipsychotika.

K

čemu se přípravek

Leponex po

užívá

Přípravek Leponex je určen k léčbě pacientů s rezistentní (odolnou) formou schizofrenie (rozštěp

osobnosti) a pacientů, kteří mají závažné, neléčitelné neurologické nežádoucí účinky na ostatní

antipsychotika (léky určené k léčbě duševních chorob), včetně atypických antipsychotik.

Schizofrenie je duševní choroba projevující se poruchou myšlení, poruchou emočních reakcí a

chování.

Rezistence na léčbu je definována jako nedostatečné klinické zlepšení, navzdory podávání nejméně

dvou rozdílných antipsychotik, včetně atypických, v dostatečných dávkách po odpovídající dobu.

Přípravek Leponex je také indikován k léčbě psychóz (duševní onemocnění) u pacientů s

Parkinsonovou chorobou, u kterých standardní léčba selhala.

Jak

přípravek

Leponex funguje

Přípravek Leponex funguje převážně tak, že se váže a blokuje D4 receptory (neboli dopaminové

receptory) v mozku. Přípravek Leponex se také slabě váže a blokuje D1, D2, D3 a D5 receptory

v mozku a stejně tak další receptory, které mohou podporovat jeho účinnost.

Monitorování během Vaší léčby přípravkem Leponex

Po dobu léčby přípravkem Leponex a čtyři týdny po jejím ukončení budete podstupovat pravidelná

vyšetření krve. Váš lékař Vám řekne, kdy budou testy zapotřebí.

Je důležité, abyste se dostavil(a) na

všechny krevní odběry, které Váš lékař doporučí.

Pokud trpíte vysokou hladinou cukru v krvi (diabetem), měl by Váš lékař pravidelně kontrolovat

hladinu cukru ve Vaší krvi. Přípravek Leponex může způsobit změnu krevních lipidů (tuků). Přípravek

Leponex může také způsobit zvýšení tělesné hmotnosti. Váš lékař by měl monitorovat Vaši hmotnost

a hladiny krevních lipidů.

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se toho, jak přípravek Leponex funguje nebo proč Vám byl

předepsán, obraťte se na svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Leponex užívat

Přípravek Leponex je dostupný pouze na lékařský předpis.

Lék užívejte přesně podle pokynů lékaře, i pokud se liší od pokynů obsažených v této příbalové

informaci.

Před zahájením léčby přípravkem Leponex Vám budou provedeny krevní testy.

Neužívejte přípravek

Leponex:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivý/á) na klozapin nebo na kteroukoli další složku přípravku

Leponex uvedenou v bodě 6.

Pokud u Vás není možná pravidelná kontrola krevního obrazu.

Pokud u Vás byl někdy zjištěn nízký počet bílých krvinek, s výjimkou, pokud se tak stalo po

léčbě rakoviny.

Pokud trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním kostní dřeně.

Pokud máte onemocnění jater, ledvin nebo srdce.

Pokud trpíte epileptickými záchvaty, které nejsou dobře kompenzované léčbou.

Pokud máte problém se zneužíváním alkoholu nebo drog.

Pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) těžkou zácpou, ucpáním střev nebo jiným stavem

postihujícím tlusté střevo.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, informujte svého lékaře, aniž byste užil(a) přípravek

Leponex.

Pokud si myslíte, že jste alergický(á) na přípravek Leponex (klozapin), poraďte se svým lékařem

předtím, než začnete přípravek užívat.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Leponex je zapotřebí:

Pokud jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu, chorobu srdce nebo se v rodině

vyskytla porucha vedení signálů v srdci nazývaná „prodloužení intervalu QT“.

Pokud trpíte zvětšením prostaty, epilepsií (padoucnicí), glaukomem (zvýšením nitroočního

tlaku), diabetem nebo jakýmkoli jiným závažným onemocněním.

Pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami

(ucpání

cév,

embolie).

Užívání

podobných

přípravků,

jako je

tento,

totiž

spojováno

s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Pokud

se Vás týká

cokoli

z výše

uvedeného,

informujte

svého

lékaře

předtím,

než

začnete

přípravek Leponex užívat.

Obraťte se na svého lékaře okamžitě, pokud zpozorujete počínající známky nachlazení,

chřipky, horečku, bolesti v krku, nebo jakoukoli jinou infekci. Přípravek Leponex může

snižovat počet bílých krvinek v krvi a způsobovat vyšší citlivost k infekcím. Váš lékař může

v takovém případě zkontrolovat Váš krevní obraz a podle potřeby podniknout další opatření.

Obraťte se na svého lékaře okamžitě, pokud pocítíte rychlý a nepravidelný puls, který

přetrvává i v klidu, někdy doprovázený dušností a otokem nohou či dolních končetin. Tyto

účinky se mohou objevit především na začátku léčby a Váš lékař může dle potřeby podniknout

nutná opatření.

Při léčbě přípravkem Leponex se u Vás může objevit pocit točení hlavy nebo slabosti na

omdlení, především ze začátku léčby. To je způsobeno snížením krevního tlaku.

Při léčbě přípravkem Leponex byly hlášeny srdeční záchvaty, které mohou vést k úmrtí.

Přípravek Leponex může způsobit ospalost a prodloužený pobyt na lůžku v kombinaci se

zvýšením tělesné hmotnosti, což může u některých pacientů vést k tvorbě krevních sraženin.

Pokud se Vás týká některý z

těch symptomů,

informujte okamžitě svého lékaře.

Vzájemné působení s

dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

To zahrnuje i léky na spaní, na uklidnění, proti alergiím, antibiotika, léky na depresi, proti křečím, k

léčbě žaludečních vředů a léky na virové a houbové (plísňové) infekce, další léky užívané k léčbě

duševních onemocnění, antikoncepční tablety.

Tyto léky se mohou ovlivňovat s Vaší léčbou.

Užívání s

jídlem a pitím

Interakce s alkoholem: Přípravek Leponex může zvýšit účinky alkoholu. Neměl(a) byste pít

alkohol, pokud užíváte tento přípravek.

Hladiny přípravku Leponex v krvi mohou být ovlivněny, pokud přestanete kouřit nebo

změníte množství nápojů s kofeinem, které za den vypijete.

Informujte svého lékaře

o změnách ve Vašich zvycích.

Starší

pacienti

(ve věku 60 let a více)

Pokud je Vám 60 let nebo více, může být zapotřebí, aby Váš lékař upravil dávkování.

Informujte svého lékaře či lékárníka, pokud trpíte chorobou zvanou demence.

Děti

a dospívající

Použití přípravku Leponex u dětí a dospívajících se nedoporučuje.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

dříve, než začnete užívat přípravek Leponex.

Informujte svého lékaře o tom, že jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná. Váš

lékař s Vámi probere přínosy a možná rizika léčby tímto přípravkem během těhotenství.

Informujte neprodleně svého lékaře

, pokud během léčby Leponexem otěhotníte. U novorozenců,

jejichž matky

užívaly přípravek Leponex v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se

mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s

dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků,

prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka

, pokud kojíte. Klozapin, léčivá látka přípravku Leponex,

může přestupovat do mateřského mléka a mít vliv na dítě, proto byste neměla kojit, pokud užíváte

přípravek Leponex.

Ženy

v

reprodukčním

věku a a

ntikoncepce

Některé ženy mají během léčby antipsychotiky nepravidelnou menstruaci, případně žádnou. Pokud

jste žena a došlo u Vás k tomuto jevu, může se stát, že se menstruace obnoví při přechodu na Leponex.

Za těchto okolností byste se měla ujistit, že používáte spolehlivou metodu antikoncepce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek Leponex může způsobit ospalost, především na začátku léčby. Proto byste neměl(a) řídit či

obsluhovat stroje, dokud si na léčbu nezvyknete a ospalost nezmizí.

3. Jak se

přípravek Leponex užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Kolik

přípravku Leponex uží

vat

Váš lékař Vám přesně řekne, kolik tablet máte užívat a jak často je máte užívat.

Léčba schizofrenie nebo schizoafektivní poruchy

Neurčí-li lékař jinak, zahajuje se léčba 12,5 mg (polovina tablety 25 mg) jednou nebo dvakrát

denně první den. Váš lékař poté bude dávku postupně zvyšovat, až do dosažení Vaší

nejvhodnější dávky.

Vaše léčba bude pokračovat denní dávkou přípravku Leponex mezi 300 a 450 mg. Denní

dávka je většinou rozdělena do dílčích dávek, některé se užívají ráno, další večer. Někteří

pacienti vyžadují dávky až do maxima 900 mg denně.

Pacienti s Parkinsonovou chorobou

, kteří trpí poruchou myšlení, emocí a chování

Zahajovací dávka je obvykle 12,5 mg denně (polovina tablety 25 mg), podávaná večer. Dávka

se postupně zvyšuje do dosažení Vaší nejvhodnější dávky.

Vaše léčba bude pokračovat denní dávkou přípravku Leponex mezi 25 mg a 37,5 mg, většinou

užívaných jako jednotlivá dávka večer.

Někteří pacienti vyžadují dávky až 50 mg denně. Ve výjimečných případech Vám může Váš

lékař předepsat vyšší dávku, ale ta nesmí překročit 100 mg denně.

Během prvních týdnů léčby Vám bude lékař kontrolovat krevní tlak.

Kdy

přípravek Leponex užívat

Užívání přípravku Leponex vždy ve stejnou dobu Vám lépe pomůže si zapamatovat, kdy lék užívat.

Jak

přípravek Leponex uží

vat

Užívejte přípravek Leponex ústy. Tablety s půlící rýhou mohou být rozděleny na stejné dávky.

Jak dlouho

přípravek Leponex užívat

Pokračujte v užívání přípravku Leponex podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Leponex, než jste měl(a):

Pokud jste užil(a) přípravku Leponex více, než jste měl(a),

informujte o tom lékaře nebo lékárníka

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Leponex

Dávku užijte, co nejdříve si vzpomenete. Pokud je to méně než 4 hodiny, kdy máte užít další dávku,

zapomenutou dávku neužívejte. Užijte následující dávku a vraťte se k obvyklému dávkovacímu

režimu.

Následující dávku nikdy nezdvojujte, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Pokud jste přerušili užívání přípravku Leponex na více než dva dny, nezačněte jej znovu užívat, ale

kontaktujte svého lékaře, který Vám doporučí, jak máte znovu začít Leponex užívat.

Jestliže jste přestal(a) přípravek Leponex užívat

Riziko při vysazení

Nepřerušujte užívaní přípravku

Leponex najednou.

Pokud z jakéhokoli důvodu musí být přípravek Leponex vysazen, lékař bude dávku postupně snižovat

po dobu 1 až 2 týdnů, aby se zabránilo nežádoucím účinkům. Náhlé přerušení užívání přípravku

Leponex nebo rychlé snížení dávky může vyvolat nežádoucí účinky.

Z tohoto důvodu je pro Vás velmi důležité, abyste Vy a Vaši blízcí byli schopni rozpoznat příznaky při

vysazení přípravku Leponex.

Pokud je náhlé vysazení přípravku Leponex nutné, pacient může mít psychotické a abstinenční

příznaky, jako je nadměrné pocení, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a průjem.

Pokud máte některé z výše uvedených příznaků, informujte okamžitě svého lékaře. Tyto příznaky

mohou být následovány vážnějšími nežádoucími účinky, pokud nebudete včas léčeni.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Leponex nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému

lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Některé níže uvedené nežádoucí účinky lze zjistit pouze při laboratorním vyšetření.

Některé nežádoucí

účinky mohou být závažné

a potřebují lékařský dohled

Velmi časté: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout více než 10 pacientů

ze 100

Rychlé a nepravidelné tlučení srdce, které přetrvává i v klidu, někdy doprovázené dušností a

otokem nohou nebo dolních končetin.

Časté: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů

ze 100

Známky infekce, jako je horečka, zimnice, bolest v krku či vředy v ústech. Přípravek Leponex

může snížit počet bílých krvinek a způsobit tak vyšší citlivost k infekcím.

Epileptické záchvaty.

Vysoká hladina specifických bílých krvinek, zvýšený počet bílých krvinek.

Ztráta vědomí, mdloby.

Méně časté: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů

z 1000

Horečka, svalové křeče, kolísání krevního tlaku, dezorientace, zmatenost.

Vzácné: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů

z 10000

Výrazný pokles krevního tlaku.

Bolest na hrudi v důsledku zánětu srdečního svalu.

Bolest na hrudi v důsledku zánětu vnější výstelky srdce.

Krevní sraženina.

Nízká hladina červených krvinek.

Jídlo dostávající se do plic.

Známky infekce dechových cest nebo zápalu plic, jako jsou horečka, kašel, potíže s dechem,

sípání.

Bolest břicha v důsledku zánětu slinivky břišní.

Zežloutnutí

kůže

očí,

nevolnost

a/nebo

ztráta

chuti

k jídlu,

tmavá

moč

jako

příznak

onemocnění jater, žloutenka.

Velmi vzácné: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 pacienta ve skupině 10000

pacientů

Spontánní krvácení nebo modřiny jako možné příznaky nízké hladiny krevních destiček

(trombocytopenie).

Vysoká hladina krevních destiček.

Zhoršená orientace/zmatenost, nevolnost/zvracení, nadměrné močení, bolesti břicha s vysokou

hladinou cukru v krvi.

Bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep a srdeční selhání.

Krátké a povrchní dýchání.

Pocit nevolnosti, zvracení se závažnou/dlouhodobou zácpou.

Zežloutnutí kůže v důsledku těžké hepatitidy, bolest břicha.

Zánět ledvin.

Prodloužená erekce.

Náhlé nevysvětlitelné úmrtí.

Není známo: tyto nežádoucí účinky se mohou objevit, ale frekvence není známa

Nadměrné

pocení,

bolest

hlavy,

nevolnost,

zvracení

průjem

(příznaky

cholinergního

syndromu).

Srdeční infarkt, který může způsobit smrt.

Silné bolesti na hrudi (příznaky nedostatečného průtoku krve a kyslíku do srdečního svalu).

Selhání ledvin.

Poruchy jater zahrnující ztučnění jater, smrt jaterních buněk, jaterní toxicita/poškození jater.

Poruchy jater, které mají za následek nahrazení normální jaterní tkáně zjizvenou tkání vedoucí

ke ztrátě funkce jater, včetně těch případů, které vedou k život ohrožujícím následkům, jako je

selhání jater (což může vést ke smrti), poškození jater (poškození jaterních buněk, žlučovodu

v játrech nebo obojího) a transplantace jater.

Alergická reakce (otok obličeje, úst a hrdla, též i jazyka, který může být svědivý nebo

bolestivý)

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a

dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou

pomoc.

Pokud se u Vás objeví kterýkoliv z těchto příznaků,

informujte svého lékaře okamžitě

Některé nežádoucí

účinky jsou velmi časté

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout více než 10 pacientů ve skupině 100 pacientů

Ospalost.

Závratě.

Zácpa. Informujte svého lékaře, pokud se zácpa zhorší.

Zvýšená tvorba slin.

Některé nežádoucí

účinky jsou časté

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ve skupině 100 pacientů

Nárůst tělesné hmotnosti.

Nezřetelné vyslovování.

Abnormální pohyby, neschopnost zahájit pohyb, neschopnost zůstat v klidu, vnitřní pocit

neklidu, ztuhlé končetiny, třes rukou.

Třes, chvění.

Svalová ztuhlost.

Bolest hlavy.

Rozmazané vidění, potíže při čtení.

Změny na EKG srdce.

Točení hlavy při vstávání v důsledku sníženého krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak.

Nevolnost, zvracení, sucho v ústech.

Zvýšené hladiny jaterních enzymů.

Zadržování moči nebo problémy s močením.

Horečka.

Únava.

Některé nežádoucí

účinky jsou méně časté

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ve skupině 1000 pacientů

Koktání.

Některé nežádoucí

účinky jsou vzácné

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ve skupině 10000 pacientů

Neúměrná žízeň, sucho v ústech a zvýšené množství vymočené moče mohou být příznaky

zvýšené hladiny cukru v krvi (diabetu). Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků,

informujte svého lékaře okamžitě

, protože

přípravek

Leponex

může

způsobovat

nebo

zhoršovat diabetes.

Zmatenost.

Nepravidelný srdeční tep.

Obtížné polykání.

Zvýšení svalových enzymů.

Některé nežádoucí

účinky jsou velmi vzácné

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 pacienta ve skupině 10000 pacientů

Vysoká hladina cholesterolu.

Vysoká hladina mastných kyselin v krvi.

Nedobrovolný bezúčelný pohyb jako jsou grimasy, mlaskání, rychlé mrkání.

Obsesivní myšlenky a opakující se nutkavé chování.

Otok žláz na tvářích.

Kožní reakce.

Některé nežádoucí účinky se mohou objevit, ale frekvence není známa

Změny na EEG mozku.

Průjem.

Žaludeční potíže, pálení žáhy, žaludeční potíže po jídle.

Svalová slabost.

Svalové křeče.

Bolest svalů.

Ucpaný nos.

Vyrážka, purpurově-červené skvrny, horečka, nebo svědění v důsledku zánětu cév

Zánět tlustého střeva vedoucí k průjmu, bolesti břicha, horečce

Změna barvy kůže

Motýlovitá

vyrážka

obličeji,

bolest

kloubů,

bolest

svalů,

horečka

únava

(lupus

erytematodes)

Náhlé, nekontrolovatelné zvýšení krevního tlaku (pseudofeochromocytom)

Nekontrolované ohýbání těla k jedné straně (pleurototonus)

Jste-li muž, můžete pozorovat ejakulační poruchu, kdy sperma vstupuje do močového měchýře

namísto ejakulace přes penis (suchý orgasmus nebo retrográdní ejakulace)

Sepse (těžká infekce)

Bušení srdce, fibrilace (velmi rychlé a nepravidelné stahy) síní, nedostatečnost mitrální

chlopně spojovaná s kardiomyopatií (onemocnění srdečního svalu, které vede k poruše funkce

srdce)

Snížení krevního tlaku

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak

přípravek

Leponex

uchovávat

Přípravek Leponex uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Neužívejte přípravek Leponex po uplynutí data uvedeného na obalu za „Použitelné do:“ nebo

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte přípravek Leponex, pokud je obal poškozen nebo jsou na něm patrné známky

manipulace.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Leponex obsahuje

Léčivou látkou přípravku Leponex je clozapinum (klozapin). Jedna tableta obsahuje clozapinum

25 mg nebo 100 mg.

Pomocné látky jsou: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, povidon, kukuřičný

škrob a monohydrát laktosy.

Jak přípravek

Leponex

vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety 25 mg: kulaté ploché žluté tablety se zkosenými okraji o průměru asi 6,3 mm s označením

„SANDOZ“ na jedné straně a „L/O“ a půlicí rýhou na druhé straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety 100 mg: kulaté ploché žluté tablety se zkosenými okraji o průměru asi 10 mm s označením

„SANDOZ“ na jedné straně a „Z/A“ a půlicí rýhou na druhé straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety jsou baleny v blistru a krabičce.

Velikost balení: 50 x 25 mg,

50 x 100 mg.

Držitel rozhodnutí

o registraci:

BGP Products Czech Republic s.r.o., Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, Česká republika.

Výrobce

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1., Komárom, 2900, Maďarsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

17. 3. 2017

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

30-1-2018

CLOZAPINE Tablet [GSMS, Incorporated]

CLOZAPINE Tablet [GSMS, Incorporated]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

CLOZAPINE Tablet [Cardinal Health]

CLOZAPINE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-12-2017

Zyprexa vs. Clozaril

Zyprexa vs. Clozaril

Zyprexa (olanzapine) and Clozaril (clozapine) are antipsychotic medications used to treat schizophrenia. A difference is Zyprexa is also used to treat manic episodes of bipolar disorder. Clozaril is also used to help reduce the risk of suicidal behavior in people with schizophrenia or similar disorders.

US - RxList

31-10-2017

CLOZAPINE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

CLOZAPINE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

CLOZAPINE Tablet [Mayne Pharma]

CLOZAPINE Tablet [Mayne Pharma]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

CLOZAPINE Tablet [Sandoz Inc.]

CLOZAPINE Tablet [Sandoz Inc.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

CLOZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CLOZAPINE Tablet, Orally Disintegrating [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

26-6-2017

CLOZARIL (Clozapine) Tablet [HLS Therapeutics (USA), Inc.]

CLOZARIL (Clozapine) Tablet [HLS Therapeutics (USA), Inc.]

Updated Date: Jun 26, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

CLOZAPINE Tablet [Accord Healthcare Inc.]

CLOZAPINE Tablet [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

27-4-2017

Clozapine

Clozapine

Clozapine is an antipsychotic medication that is used to treat severe schizophrenia. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

22-3-2017

CLOZAPINE Tablet, Orally Disintegrating

CLOZAPINE Tablet, Orally Disintegrating

Updated Date: Mar 22, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement