LEPONEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEPONEX Tableta 100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEPONEX Tableta 100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KLOZAPIN
 • Přehled produktů:
 • LEPONEX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 68/ 116/73-B/C/PI/001/13
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls95896/2013

LEPONEX 100 mg

tablety

(Clozapinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

1. Co je Leponex a k čemu se používá.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Leponex užívat.

3. Jak se Leponex užívá.

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Leponex uchovávat

6. Další informace

1. Co je Leponex a k čemu se používá

Co je Leponex

Leponex tablety obsahují léčivou látku zvanou klozapin. Leponex patří do skupiny léků zvaných

antipsychotika.

K čemu se Leponex používá

Leponex je určen k léčbě pacientů s rezistentní (odolnou) formou schizofrenie (rozštěp osobnosti) a

pacientů, kteří mají závažné, neléčitelné neurologické nežádoucí účinky na ostatní antipsychotika

(léky určené k léčbě duševních chorob), včetně atypických antipsychotik.

Schizofrenie je duševní choroba projevující se poruchou myšlení, poruchou emočních reakcí a

chování.

Rezistence na léčbu je definována jako nedostatečné klinické zlepšení, navzdory podávání nejméně

dvou rozdílných antipsychotik, včetně atypických, v dostatečných dávkách po odpovídající dobu.

Leponex je také indikován k léčbě psychóz (duševní onemocnění) u pacientů s Parkinsonovou

chorobou, u kterých standardní léčba selhala.

Jak Leponex funguje

Leponex funguje převážně tak, že se váže a blokuje D4 receptory (neboli dopaminové receptory)

v mozku. Leponex se také slabě váže a blokuje D1, D2, D3 a D5 receptory v mozku a stejně tak další

receptory, které mohou podporovat jeho účinnost.

Monitorování během Vaší léčby přípravkem Leponex

Po dobu léčby Leponexem a čtyři týdny po jejím ukončení budete podstupovat pravidelná vyšetření

krve. Váš lékař Vám řekne, kdy budou testy zapotřebí. Je důležité, abyste se dostavil(a) na všechny

krevní odběry, které Váš lékař doporučí.

Pokud trpíte vysokou hladinou cukru v krvi (diabetem), měl by Váš lékař pravidelně kontrolovat

hladinu cukru ve Vaší krvi. Leponex může způsobit změnu krevních lipidů (tuků). Leponex může také

způsobit zvýšení tělesné hmotnosti. Váš lékař by měl monitorovat Vaši hmotnost a hladiny krevních

lipidů.

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se toho, jak Leponex funguje nebo proč Vám byl předepsán,

obraťte se na svého lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Leponex užívat.

Leponex je dostupný pouze na lékařský předpis.

Lék užívejte přesně podle pokynů lékaře, i pokud se liší od pokynů obsažených v této příbalové

informaci.

Před zahájením léčby Leponexem Vám budou provedeny krevní testy.

Neužívejte Leponex:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivý/á) na klozapin nebo na kteroukoli další složku přípravku

Leponex.

Pokud u Vás není možná pravidelná kontrola krevního obrazu.

Pokud u Vás byl někdy zjištěn nízký počet bílých krvinek, s výjimkou pokud se tak stalo po

léčbě rakoviny.

Pokud trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním kostní dřeně.

Pokud máte onemocnění jater, ledvin nebo srdce.

Pokud trpíte epileptickými záchvaty, které nejsou dobře kompenzované léčbou.

Pokud máte problém se zneužíváním alkoholu nebo drog.

Pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) těžkou zácpou, ucpáním střev nebo jiným stavem

postihujícím tlusté střevo.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, informujte svého lékaře, aniž byste užil(a) Leponex.

Pokud si myslíte, že jste alergický(á) na Leponex (klozapin), poraďte se svým lékařem předtím, než

začnete užívat Leponex.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Leponex je zapotřebí:

Pokud jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu, chorobu srdce nebo se v rodině

vyskytla porucha vedení signálů v srdci nazývaná „prodloužení intervalu QT“.

Pokud trpíte zvětšením prostaty, epilepsií (padoucnicí), glaukomem (zvýšením nitroočního

tlaku), diabetem nebo jakýmkoli jiným závažným onemocněním.

Pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami

(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno

s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, informujte svého lékaře předtím, než začnete Leponex

užívat.

Obraťte se na svého lékaře okamžitě, pokud zpozorujete počínající známky nachlazení,

chřipky, horečku, bolesti v krku, nebo jakoukoli jinou infekci. Leponex může snižovat počet

bílých krvinek v krvi a způsobovat vyšší citlivost k infekcím. Váš lékař může v takovém

případě zkontrolovat Váš krevní obraz a podle potřeby podniknout další opatření.

Obraťte se na svého lékaře okamžitě, pokud pocítíte rychlý a nepravidelný puls, který

přetrvává i v klidu, někdy doprovázený dušností a otokem nohou či dolních končetin. Tyto

účinky se mohou objevit především na začátku léčby a Váš lékař může dle potřeby podniknout

nutná opatření.

Při léčbě Leponexem se u Vás může objevit pocit točení hlavy nebo slabosti na omdlení,

především ze začátku léčby. To je způsobeno snížením krevního tlaku.

Při léčbě Leponexem byly hlášeny srdeční záchvaty, které mohou vést k úmrtí.

Leponex může způsobit ospalost a prodloužený pobyt na lůžku v kombinaci se zvýšením

tělesné hmotnosti, což může u některých pacientů vést k tvorbě krevních sraženin.

Pokud se Vás týká některý z těch symptomů, informujte okamžitě svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

To zahrnuje i léky na spaní, na uklidnění, proti alergiím, antibiotika, léky na depresi, proti křečím, k

léčbě žaludečních vředů a léky na virové a houbové (plísňové) infekce.

Tyto léky se mohou ovlivňovat s Vaši léčbou.

Užívání s jídlem a pitím

Interakce s alkoholem: Leponex může zvýšit účinky alkoholu. Něměl(a) byste pít alkohol,

pokud užíváte Leponex.

Hladiny Leponexu v krvi mohou být ovlivněny, pokud přestanete kouřit nebo změníte

množství nápojů s kofeinem, které za den vypijete. Informujte svého lékaře o změnách

ve Vašich zvycích.

Starší pacienti (ve věku 60 let a více)

Pokud je Vám 60 let nebo více, může být zapotřebí, aby Váš lékař upravil dávkování.

Informujte svého lékaře či lékárníka, pokud trpíte chorobou zvanou demence.

Děti a dospívající

Použití přípravku Leponex u dětí a dospívajících se nedoporučuje.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat Leponex.

Informujte svého lékaře o tom, že jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná. Váš

lékař s Vámi probere přínosy a možná rizika léčby tímto přípravkem během těhotenství.

Informujte neprodleně svého lékaře, pokud během léčby Leponexem otěhotníte. U novorozenců,

jejichž matky užívaly Leponex v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou

vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním

a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím,

kontaktujte dětského lékaře.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud kojíte. Klozapin, léčivá látka přípravku Leponex,

může přestupovat do mateřského mléka a mít vliv na dítě, proto byste neměla kojit, pokud užíváte

Leponex.

Ženy v reprodukčním věku a antikoncepce

Některé ženy mají během léčby antipsychotiky nepravidelnou menstruaci, případně žádnou. Pokud

jste žena a došlo u Vás k tomuto jevu, může se stát, že se menstruace obnoví při přechodu na Leponex.

Za těchto okolností byste se měla ujistit, že používáte spolehlivou metodu antikoncepce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Leponex může způsobit ospalost, především na začátku léčby. Proto byste neměl(a) řídit či obsluhovat

stroje, dokud si na léčbu nezvyknete a ospalost nezmizí.

3. Jak se Leponex užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Kolik Leponexu užívat

Váš lékař Vám přesně řekne, kolik tablet máte užívat a jak často je máte užívat.

Léčba schizofrenie nebo schizoafektivní poruchy

Neurčí-li lékař jinak, zahajuje se léčba 12,5 mg (polovina tablety 25 mg) jednou nebo dvakrát

denně první den. Váš lékař poté bude dávku postupně zvyšovat, až do dosažení Vaší

nejvhodnější dávky.

Vaše léčba bude pokračovat denní dávkou Leponexu mezi 300 a 450 mg. Denní dávka je

většinou rozdělena do dílčích dávek, některé se užívají ráno, další večer. Někteří pacienti

vyžadují dávky až do maxima 900 mg denně.

Pacienti s Parkinsonovou chorobou, kteří trpí poruchou myšlení, emocí a chování

Zahajovací dávka je obvykle 12,5 mg denně (polovina tablety 25 mg), podávaná večer. Dávka

se postupně zvyšuje do dosažení Vaší nejvhodnější dávky.

Vaše léčba bude pokračovat denní dávkou Leponexu mezi 25 mg a 37,5 mg, většinou

užívaných jako jednotlivá dávka večer.

Někteří pacienti vyžadují dávky až 50 mg denně. Ve výjimečných případech Vám může Váš

lékař předepsat vyšší dávku, ale ta nesmí překročit 100 mg denně.

Během prvních týdnů léčby Vám bude lékař kontrolovat krevní tlak.

Kdy Leponex užívat

Užívání Leponexu vždy ve stejnou dobu Vám lépe pomůže si zapamatovat, kdy lék užívat.

Jak Leponex užívat

Užívejte Leponex ústy. Tablety s půlící rýhou mohou být rozděleny na stejné dávky.

Jak dlouho Leponex užívat

Pokračujte v užívání Leponexu podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Leponex, než jste měl(a):

Pokud jste užil(a) přípravku Leponex více, než jste měl(a), informujte o tom lékaře nebo lékárníka.

Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Leponex

Dávku užijte, co nejdříve si vzpomenete. Pokud je to méně než 4 hodiny, kdy máte užít další dávku,

zapomenutou dávku neužívejte. Užijte následující dávku a vraťte se k obvyklému dávkovacímu

režimu.

Následující dávku nikdy nezdvojujte, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Pokud jste přerušili užívání přípravku Leponex na více než dva dny, nezačněte jej znovu užívat, ale

kontaktujte svého lékaře, který Vám doporučí, jak máte znovu začít Leponex užívat.

Jestliže jste přestal(a) Leponex užívat

Riziko při vysazení

Nepřerušujte užívaní Leponexu najednou.

Pokud z jakéhokoli důvodu musí být Leponex vysazen, lékař bude dávku postupně snižovat po dobu

1 až 2 týdnů, aby se zabránilo nežádoucím účinkům. Náhlé přerušení užívání přípravku Leponex nebo

rychlé snížení dávky může vyvolat nežádoucí účinky.

Z tohoto důvodu je pro Vás velmi důležité, abyste Vy a Vaši blízcí byli schopni rozpoznat příznaky při

vysazení Leponexu.

Pokud je náhlé vysazení Leponexu nutné, pacient může mít psychotické a abstinenční příznaky, jako

je nadměrné pocení, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a průjem.

Pokud máte některé z výše uvedených příznaků, informujte okamžitě svého lékaře. Tyto příznaky

mohou být následovány vážnějšími nežádoucími účinky, pokud nebudete včas léčeni.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Leponex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Některé níže uvedené nežádoucí účinky lze zjistit pouze při laboratorním vyšetření.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a potřebují lékařský dohled

Velmi časté: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout více než 10 pacientů ze 100

Rychlé a nepravidelné tlučení srdce, které přetrvává i v klidu, někdy doprovázené dušností

a otokem nohou nebo dolních končetin.

Časté: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100

Známky infekce, jako je horečka, zimnice, bolest v krku či vředy v ústech. Leponex může

snížit počet bílých krvinek a způsobit tak vyšší citlivost k infekcím.

Epileptické záchvaty.

Vysoká hladina specifických bílých krvinek, zvýšený počet bílých krvinek.

Ztráta vědomí, mdloby.

Méně časté: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000

Horečka, svalové křeče, kolísání krevního tlaku, dezorientace, zmatenost.

Vzácné: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000

Výrazný pokles krevního tlaku.

Bolest na hrudi v důsledku zánětu srdečního svalu.

Bolest na hrudi v důsledku zánětu vnější výstelky srdce.

Krevní sraženina.

Nízká hladina červených krvinek.

Jídlo dostávající se do plic.

Známky infekce dechových cest nebo zápalu plic, jako jsou horečka, kašel, potíže

s dechem, sípání.

Bolest břicha v důsledku zánětu slinivky břišní.

Zežloutnutí kůže a očí, nevolnost a/nebo ztráta chuti k jídlu, tmavá moč jako příznak

onemocnění jater, žloutenka.

Velmi vzácné: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 pacienta ve skupině 10000

pacientů

Spontánní krvácení nebo modřiny jako možné příznaky nízké hladiny krevních destiček

(trombocytopenie).

Vysoká hladina krevních destiček.

Zhoršená orientace/zmatenost, nevolnost/zvracení, nadměrné močení, bolesti břicha s vysokou

hladinou cukru v krvi.

Bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep a srdeční selhání.

Krátké a povrchní dýchání.

Pocit nevolnosti, zvracení se závažnou/dlouhodobou zácpou.

Zežloutnutí kůže v důsledku těžké hepatitidy, bolest břicha.

Zánět ledvin.

Prodloužená erekce.

Náhlé nevysvětlitelné úmrtí.

Není známo: tyto nežádoucí účinky se mohou objevit, ale frekvence není známa

Nadměrné pocení, bolest hlavy, nevolnost, zvracení a průjem (příznaky cholinergního

syndromu).

Srdeční infarkt, který může způsobit smrt.

Silné bolesti na hrudi (příznaky nedostatečného průtoku krve a kyslíku do srdečního svalu).

Selhání ledvin.

Poruchy jater zahrnující ztučnění jater, smrt jaterních buněk, jaterní toxicita/poškození jater.

Poruchy jater, které mají za následek nahrazení normální jaterní tkáně zjizvenou tkání vedoucí

ke ztrátě funkce jater, včetně těch případů, které vedou k život ohrožujícím následkům, jako je

selhání jater (což může vést ke smrti), poškození jater (poškození jaterních buněk, žlučovodu

v játrech nebo obojího) a transplantace jater.

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a

dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou

pomoc.

Pokud se u Vás objeví kterýkoliv z těchto příznaků, informujte svého lékaře okamžitě

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout více než 10 pacientů ve skupině 100 pacientů

Ospalost.

Závratě.

Zácpa. Informujte svého lékaře, pokud se zácpa zhorší.

Zvýšená tvorba slin.

Některé nežádoucí účinky jsou časté

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ve skupině 100 pacientů

Nárůst tělesné hmotnosti.

Nezřetelné vyslovování.

Abnormální pohyby, neschopnost zahájit pohyb, neschopnost zůstat v klidu, vnitřní pocit

neklidu, ztuhlé končetiny, třes rukou.

Třes, chvění.

Svalová ztuhlost.

Bolest hlavy.

Rozmazané vidění, potíže při čtení.

Změny na EKG srdce.

Točení hlavy při vstávání v důsledku sníženého krevního tlaku.

Zvýšení krevního tlaku.

Nevolnost, zvracení, sucho v ústech.

Zvýšené hladiny jaterních enzymů.

Zadržování moči nebo problémy s močením.

Horečka.

Únava.

Některé nežádoucí účinky jsou méně časté

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ve skupině 1000 pacientů

Koktání.

Některé nežádoucí účinky jsou vzácné

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ve skupině 10000 pacientů

Neúměrná žízeň, sucho v ústech a zvýšené množství vymočené moče mohou být příznaky

zvýšené hladiny cukru v krvi (diabetu). Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků,

informujte

svého

lékaře

okamžitě,

protože

Leponex

může

způsobovat

nebo

zhoršovat

diabetes.

Zmatenost.

Nepravidelný srdeční tep.

Obtížné polykání.

Zvýšení svalových enzymů.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 pacienta ve skupině 10000 pacientů

Vysoká hladina cholesterolu.

Vysoká hladina mastných kyselin v krvi.

Nedobrovolný bezúčelný pohyb jako jsou grimasy, mlaskání, rychlé mrkání.

Obscesivní myšlenky a opakující se nutkavé chování.

Otok žláz na tvářích.

Kožní reakce.

Některé nežádoucí účinky se mohou objevit, ale frekvence není známa

Změny na EEG mozku.

Průjem.

Žaludeční potíže, pálení žáhy, žaludeční potíže po jídle.

Svalová slabost.

Svalové křeče.

Bolest svalů.

Ucpaný nos.

Noční pomočování.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, informujte svého lékaře. Pokud

si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Leponex uchovávat

Leponex uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Neužívejte Leponex po uplynutí data uvedeného na obalu za „Použitelné do:“ nebo „EXP“,.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte Leponex, pokud je obal poškozen nebo jsou na něm patrné známky manipulace.

6. Další informace

Co přípravek obsahuje

Léčivou látkou přípravku Leponex je clozapinum (klozapin). Jedna tableta obsahuje 100 mg klozapinu.

Pomocné látky jsou: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, povidon, kukuřičný

škrob a monohydrát laktosy.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety 100 mg: kulaté ploché žluté tablety se zkosenými okraji o průměru asi 10 mm s půlicí rýhou

na jedné straně a s označením „LEX“ nad půlící rýhou a „100“ pod půlicí rýhou.Tabletu lze dělit na

dvě stejné poloviny

Tablety jsou baleny v blistru a krabičce.

Velikost balení:

50 x 100 mg.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Novartis Farmacéutica S. A., Gran Via de les Corts Catalanes, 764, 08013 Barcelona, Španělsko

Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, Praha 9, Česká republika

Výrobce

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.,Ronda Santa Maria, 158Barbera del Valles 08210

(Barcelona), Španělsko

Novartis Pharmaceuticals Ltd. U.K., Frimley Buisness Park, Frimley Camberley, Velká Británie a

Novartis Hellas S.A.C.I., National road 1 12th km, Metamorphosi, Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.11.2013.

29-6-2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 2, June 2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 2, June 2018

Oral methotrexate dosing, medicines associated with a risk of neuropsychiatric adverse events, and clozapine and gastrointestinal effects

Therapeutic Goods Administration - Australia

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.