LEPONEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEPONEX Tableta 100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEPONEX Tableta 100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KLOZAPIN
 • Přehled produktů:
 • LEPONEX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 68/ 116/73-B/C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn:  sukls224475/2009 ,  sukls224476/2009  

LEPONEX 25 mg 

LEPONEX 100 mg 

tablety 

(Clozapinum) 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci,  prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete 

1.  Co je Leponex a k čemu se používá. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Leponex užívat. 

3.  Jak se Leponex užívá. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Leponex uchovávat 

6.  Další informace 

1.  Co je Leponex a k čemu se používá 

Co je Leponex 

Leponex  tablety  obsahují  léčivou  látku  zvanou  klozapin.  Leponex  patří  do  skupiny  léků  zvaných 

antipsychotika. 

K čemu se Leponex používá 

Leponex je  určen  k léčbě  pacientů  s rezistentní  (odolnou)  formou  schizofrenie  (rozštěp  osobnosti)  a 

pacientů,  kteří  mají  závažné,  neléčitelné  neurologické  nežádoucí  účinky  na  ostatní  antipsychotika 

(léky určené k léčbě duševních chorob), včetně atypických antipsychotik. 

Schizofrenie je duševní choroba projevující se poruchou myšlení, poruchou emočních reakcí a 

chování. 

Rezistence  na  léčbu  je  definována  jako  nedostatečné  klinické  zlepšení,  navzdory  podávání  nejméně 

dvou rozdílných antipsychotik, včetně atypických, v dostatečných dávkách po odpovídající dobu. 

Leponex je také indikován k léčbě psychóz (duševní onemocnění) u pacientů s Parkinsonovou 

chorobou, u kterých standardní léčba selhala.  

Jak Leponex funguje 

Leponex  funguje  převážně  tak,  že  se  váže  a  blokuje  D4  receptory  (neboli  dopaminové  receptory) 

v mozku. Leponex se také slabě váže a blokuje D1, D2, D3 a D5 receptory v mozku a stejně tak další 

receptory, které mohou podporovat jeho účinnost. 

Monitorování během Vaší léčby přípravkem Leponex 

Po dobu léčby Leponexem a čtyři týdny po jejím ukončení budete podstupovat pravidelná vyšetření 

krve. Váš lékař Vám řekne, kdy budou testy zapotřebí. Je důležité, abyste se dostavil(a) na všechny 

krevní odběry, které Váš lékař doporučí. 

Pokud  trpíte  vysokou  hladinou  cukru  v krvi  (diabetem),  měl  by  Váš  lékař  pravidelně  kontrolovat 

hladinu cukru ve Vaší krvi. Leponex může způsobit změnu krevních lipidů (tuků). Leponex může také 

způsobit zvýšení tělesné hmotnosti. Váš lékař by měl monitorovat Vaši hmotnost a hladiny krevních 

lipidů. 

Pokud  máte  jakékoliv  otázky  týkající  se  toho,  jak  Leponex  funguje  nebo  proč  Vám  byl  předepsán, 

obraťte se na svého lékaře. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Leponex užívat. 

Leponex je dostupný pouze na lékařský předpis. 

Lék  užívejte  přesně  podle  pokynů  lékaře,  i  pokud  se  liší  od  pokynů  obsažených  v této  příbalové 

informaci.   

Před zahájením léčby Leponexem Vám budou provedeny krevní testy.  

Neužívejte Leponex: 

  Jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivý/á)  na  klozapin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  přípravku 

Leponex. 

  Pokud u Vás není možná pravidelná kontrola krevního obrazu. 

  Pokud u Vás byl někdy zjištěn nízký počet bílých krvinek, s výjimkou pokud se tak stalo po 

léčbě rakoviny. 

  Pokud trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním kostní dřeně. 

  Pokud máte onemocnění jater, ledvin nebo srdce. 

  Pokud trpíte epileptickými záchvaty, které nejsou dobře kompenzované léčbou. 

  Pokud máte problém se zneužíváním alkoholu nebo drog. 

  Pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) těžkou zácpou, ucpáním střev nebo jiným stavem 

postihujícím tlusté střevo. 

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, informujte svého lékaře, aniž byste užil(a) Leponex. 

Pokud si myslíte, že jste alergický(á) na Leponex (klozapin), poraďte se svým lékařem předtím, než 

začnete užívat Leponex. 

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Leponex je zapotřebí: 

  Pokud jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu, chorobu srdce nebo se v rodině 

vyskytla porucha vedení signálů v srdci nazývaná „prodloužení intervalu QT“. 

  Pokud  trpíte  zvětšením  prostaty,  epilepsií  (padoucnicí),  glaukomem  (zvýšením  nitroočního 

tlaku), diabetem nebo jakýmkoli jiným závažným onemocněním. 

  Pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami 

(ucpání  cév,  embolie).  Užívání  podobných  přípravků,  jako  je  tento,  je  totiž  spojováno 

s tvorbou krevních sraženin v cévách. 

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, informujte svého lékaře předtím, než začnete Leponex 

užívat. 

  Obraťte  se  na  svého  lékaře  okamžitě,  pokud  zpozorujete  počínající  známky  nachlazení, 

chřipky, horečku, bolesti v krku, nebo jakoukoli jinou infekci. Leponex může snižovat počet 

bílých  krvinek  v krvi  a  způsobovat  vyšší  citlivost  k infekcím.  Váš  lékař  může  v takovém 

případě zkontrolovat Váš krevní obraz a podle potřeby podniknout další opatření. 

  Obraťte  se  na  svého  lékaře  okamžitě,  pokud  pocítíte  rychlý  a  nepravidelný  puls,  který 

přetrvává  i  v klidu,  někdy  doprovázený  dušností  a  otokem  nohou  či  dolních  končetin.  Tyto 

účinky se mohou objevit především na začátku léčby a Váš lékař může dle potřeby podniknout 

nutná opatření. 

   Při  léčbě  Leponexem  se  u  Vás  může  objevit  pocit  točení  hlavy  nebo  slabosti  na  omdlení, 

především ze začátku léčby. To je způsobeno snížením krevního tlaku. 

  Při léčbě Leponexem byly hlášeny srdeční záchvaty, které mohou vést k úmrtí. 

  Leponex  může  způsobit  ospalost  a  prodloužený  pobyt  na  lůžku  v kombinaci  se  zvýšením 

tělesné hmotnosti, což může u některých pacientů vést k tvorbě krevních sraženin. 

Pokud se Vás týká některý z těch symptomů, informujte okamžitě svého lékaře. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

To zahrnuje i léky na spaní, na uklidnění, proti alergiím, antibiotika, léky na depresi, proti křečím, k 

léčbě žaludečních vředů a léky na virové a houbové (plísňové) infekce. 

Tyto léky se mohou ovlivňovat s Vaši léčbou. 

Užívání s jídlem a pitím 

  Interakce s alkoholem: Leponex může zvýšit účinky alkoholu. Něměl(a) byste pít alkohol, 

pokud užíváte Leponex. 

  Hladiny Leponexu v krvi mohou být ovlivněny, pokud přestanete kouřit nebo změníte 

množství nápojů s kofeinem, které za den vypijete. Informujte svého lékaře o změnách 

ve Vašich zvycích. 

Starší pacienti (ve věku 60 let a více) 

Pokud je Vám 60 let nebo více, může být zapotřebí, aby Váš lékař upravil dávkování. 

Informujte svého lékaře či lékárníka, pokud trpíte chorobou zvanou demence.  

Děti a dospívající 

Použití přípravku Leponex u dětí a dospívajících se nedoporučuje. 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat Leponex.  

Informujte svého lékaře o tom, že jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná. Váš 

lékař s Vámi probere přínosy a možná rizika léčby tímto přípravkem během těhotenství.  

Informujte neprodleně svého lékaře, pokud během léčby Leponexem otěhotníte. U novorozenců, 

jejichž matky   užívaly Leponex v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou 

vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním 

a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, 

kontaktujte dětského lékaře.  

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud kojíte. Klozapin, léčivá látka přípravku Leponex, 

může přestupovat do mateřského mléka a mít vliv na dítě, proto byste neměla kojit, pokud užíváte 

Leponex. 

Ženy v reprodukčním věku a antikoncepce 

Některé ženy mají během léčby antipsychotiky nepravidelnou menstruaci, případně žádnou. Pokud 

jste žena a došlo u Vás k tomuto jevu, může se stát, že se menstruace obnoví při přechodu na Leponex. 

Za těchto okolností byste se měla ujistit, že používáte spolehlivou metodu antikoncepce. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Leponex může způsobit ospalost, především na začátku léčby. Proto byste neměl(a) řídit či obsluhovat 

stroje, dokud si na léčbu nezvyknete a ospalost nezmizí. 

3. Jak se Leponex užívá 

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Nepřekračujte doporučené dávkování.  

Kolik Leponexu užívat 

Váš lékař Vám přesně řekne, kolik tablet máte užívat a jak často je máte užívat. 

  Léčba schizofrenie nebo schizoafektivní poruchy 

Neurčí-li lékař jinak, zahajuje se léčba 12,5 mg (polovina tablety 25 mg) jednou nebo dvakrát 

denně první den. Váš lékař poté bude dávku postupně zvyšovat, až do dosažení Vaší 

nejvhodnější dávky.  

Vaše léčba bude pokračovat denní dávkou Leponexu mezi 300 a 450 mg. Denní dávka je 

většinou rozdělena do dílčích dávek, některé se užívají ráno, další večer. Někteří pacienti 

vyžadují dávky až do maxima 900 mg denně. 

  Pacienti s Parkinsonovou chorobou, kteří trpí poruchou myšlení, emocí a chování 

Zahajovací dávka je obvykle 12,5 mg denně (polovina tablety 25 mg), podávaná večer. Dávka 

se postupně zvyšuje do dosažení Vaší nejvhodnější dávky.  

Vaše léčba bude pokračovat denní dávkou Leponexu mezi 25 mg a 37,5 mg, většinou 

užívaných jako jednotlivá dávka večer. 

Někteří pacienti vyžadují dávky až 50 mg denně. Ve výjimečných případech Vám může Váš 

lékař předepsat vyšší dávku, ale ta nesmí překročit 100 mg denně. 

Během prvních týdnů léčby Vám bude lékař kontrolovat krevní tlak. 

Kdy Leponex užívat 

Užívání Leponexu vždy ve stejnou dobu Vám lépe pomůže si zapamatovat, kdy lék užívat. 

Jak Leponex užívat 

Užívejte Leponex ústy. Tablety s půlící rýhou mohou být rozděleny na stejné dávky. 

Jak dlouho Leponex užívat 

Pokračujte v užívání Leponexu podle pokynů svého lékaře. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Leponex, než jste měl(a):  

Pokud jste užil(a) přípravku Leponex více, než jste měl(a), informujte o tom lékaře nebo lékárníka

Můžete potřebovat lékařské ošetření.  

Jestliže jste zapomněl(a) užít Leponex 

Dávku užijte, co nejdříve si vzpomenete. Pokud je to méně než 4 hodiny, kdy máte užít další dávku, 

zapomenutou dávku neužívejte. Užijte následující dávku a vraťte se k obvyklému dávkovacímu 

režimu.  

Následující dávku nikdy nezdvojujte, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 

Pokud jste přerušili užívání přípravku Leponex na více než dva dny, nezačněte jej znovu užívat, ale 

kontaktujte svého lékaře, který Vám doporučí, jak máte znovu začít Leponex užívat. 

Jestliže jste přestal(a) Leponex užívat 

Riziko při vysazení 

Nepřerušujte užívaní Leponexu najednou. 

Pokud z jakéhokoli důvodu musí být Leponex vysazen, lékař bude dávku postupně snižovat po dobu 

1 až 2 týdnů, aby se zabránilo nežádoucím účinkům. Náhlé přerušení užívání přípravku Leponex nebo 

rychlé snížení dávky může vyvolat nežádoucí účinky. 

Z tohoto důvodu je pro Vás velmi důležité, abyste Vy a Vaši blízcí byli schopni rozpoznat příznaky při 

vysazení Leponexu. 

Pokud je náhlé vysazení Leponexu nutné, pacient může mít psychotické a abstinenční příznaky, jako 

je nadměrné pocení, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a průjem. 

Pokud máte některé z výše uvedených příznaků, informujte okamžitě svého lékaře. Tyto příznaky 

mohou být následovány vážnějšími nežádoucími účinky, pokud nebudete včas léčeni. 

4. Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky může mít i Leponex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. 

Některé níže uvedené nežádoucí účinky lze zjistit pouze při laboratorním vyšetření. 

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a potřebují lékařský dohled 

Velmi časté: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout více než 10 pacientů ze 100  

  Rychlé a nepravidelné tlučení srdce, které přetrvává i v klidu, někdy doprovázené dušností 

a otokem nohou nebo dolních končetin. 

Časté: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100  

  Známky infekce, jako je horečka, zimnice, bolest v krku či vředy v ústech. Leponex může 

snížit počet bílých krvinek a způsobit tak vyšší citlivost k infekcím. 

  Epileptické záchvaty. 

  Vysoká hladina specifických bílých krvinek, zvýšený počet bílých krvinek. 

  Ztráta vědomí, mdloby. 

Méně časté: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000  

  Horečka, svalové křeče, kolísání krevního tlaku, dezorientace, zmatenost. 

Vzácné: tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000  

  Výrazný pokles krevního tlaku. 

  Bolest na hrudi v důsledku zánětu srdečního svalu. 

  Bolest na hrudi v důsledku zánětu vnější výstelky srdce. 

  Krevní sraženina. 

  Nízká hladina červených krvinek. 

  Jídlo dostávající se do plic. 

  Známky infekce dechových cest nebo zápalu plic, jako jsou horečka, kašel, potíže 

s dechem, sípání. 

  Bolest břicha v důsledku zánětu slinivky břišní. 

  Zežloutnutí  kůže  a  očí,  nevolnost  a/nebo  ztráta  chuti  k jídlu,  tmavá  moč  jako  příznak 

onemocnění jater, žloutenka. 

Velmi  vzácné:  tyto  nežádoucí  účinky  mohou  postihnout  méně  než  1  pacienta  ve  skupině  10000 

pacientů 

  Spontánní  krvácení  nebo  modřiny  jako  možné  příznaky  nízké  hladiny  krevních  destiček 

(trombocytopenie). 

  Vysoká hladina krevních destiček. 

  Zhoršená orientace/zmatenost, nevolnost/zvracení, nadměrné močení, bolesti břicha s vysokou 

hladinou cukru v krvi. 

  Bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep a srdeční selhání. 

  Krátké a povrchní dýchání. 

  Pocit nevolnosti, zvracení se závažnou/dlouhodobou zácpou. 

  Zežloutnutí kůže v důsledku těžké hepatitidy, bolest břicha. 

  Zánět ledvin. 

  Prodloužená erekce. 

  Náhlé nevysvětlitelné úmrtí. 

Není známo: tyto nežádoucí účinky se mohou objevit, ale frekvence není známa 

  Nadměrné  pocení,  bolest  hlavy,  nevolnost,  zvracení  a  průjem  (příznaky  cholinergního 

syndromu). 

  Srdeční infarkt, který může způsobit smrt. 

  Silné bolesti na hrudi (příznaky nedostatečného průtoku krve a kyslíku do srdečního svalu). 

  Selhání ledvin. 

  Poruchy jater zahrnující ztučnění jater, smrt jaterních buněk, jaterní toxicita/poškození jater. 

  Poruchy jater, které mají za následek nahrazení normální jaterní tkáně zjizvenou tkání vedoucí 

ke ztrátě funkce jater, včetně těch případů, které vedou k život ohrožujícím následkům, jako je 

selhání jater (což může vést ke smrti), poškození jater (poškození jaterních buněk, žlučovodu 

v játrech nebo obojího) a transplantace jater. 

  Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí 

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a 

dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou 

pomoc. 

Pokud se u Vás objeví kterýkoliv z těchto příznaků, informujte svého lékaře okamžitě 

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté 

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout více než 10 pacientů ve skupině 100 pacientů 

  Ospalost

  Závratě. 

  Zácpa. Informujte svého lékaře, pokud se zácpa zhorší. 

  Zvýšená tvorba slin. 

Některé nežádoucí účinky jsou časté 

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ve skupině 100 pacientů 

  Nárůst tělesné hmotnosti. 

  Nezřetelné vyslovování. 

  Abnormální  pohyby,  neschopnost  zahájit  pohyb,  neschopnost  zůstat  v  klidu,  vnitřní  pocit 

neklidu, ztuhlé končetiny, třes rukou. 

  Třes, chvění. 

  Svalová ztuhlost. 

  Bolest hlavy. 

  Rozmazané vidění, potíže při čtení. 

  Změny na EKG srdce. 

  Točení hlavy při vstávání v důsledku sníženého krevního tlaku. 

  Zvýšení krevního tlaku. 

  Nevolnost, zvracení, sucho v ústech. 

  Zvýšené hladiny jaterních enzymů. 

  Zadržování moči nebo problémy s močením. 

  Horečka. 

  Únava. 

Některé nežádoucí účinky jsou méně časté 

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ve skupině 1000 pacientů 

  Koktání. 

Některé nežádoucí účinky jsou vzácné 

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ve skupině 10000 pacientů 

  Neúměrná  žízeň,  sucho  v  ústech  a  zvýšené  množství  vymočené  moče  mohou  být  příznaky 

zvýšené  hladiny  cukru  v krvi  (diabetu).  Pokud  se  u  Vás  objeví  kterýkoli  z  těchto  příznaků, 

informujte  svého  lékaře  okamžitě,  protože  Leponex  může  způsobovat  nebo  zhoršovat 

diabetes. 

  Zmatenost. 

  Nepravidelný srdeční tep. 

  Obtížné polykání. 

  Zvýšení svalových enzymů. 

Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné 

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 pacienta ve skupině 10000 pacientů 

  Vysoká hladina cholesterolu. 

  Vysoká hladina mastných kyselin v krvi. 

  Nedobrovolný bezúčelný pohyb jako jsou grimasy, mlaskání, rychlé mrkání. 

  Obscesivní myšlenky a opakující se nutkavé chování. 

  Otok žláz na tvářích. 

  Kožní reakce. 

Některé nežádoucí účinky se mohou objevit, ale frekvence není známa 

  Změny na EEG mozku. 

  Průjem. 

  Žaludeční potíže, pálení žáhy, žaludeční potíže po jídle. 

  Svalová slabost. 

  Svalové křeče. 

  Bolest svalů. 

  Ucpaný nos. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, informujte svého lékaře. Pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. Jak Leponex uchovávat 

  Leponex uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! 

  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

  Neužívejte Leponex po uplynutí data uvedeného na obalu za „Použitelné do:“ nebo „EXP“,. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

  Neužívejte Leponex, pokud je obal poškozen nebo jsou na něm patrné známky manipulace. 

6. Další informace 

Co přípravek obsahuje 

Léčivou látkou přípravku Leponex je clozapinum (klozapin). Jedna tableta obsahuje 25 mg nebo 

100 mg klozapinu. 

Pomocné látky jsou: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, povidon, kukuřičný 

škrob a monohydrát laktosy. 

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení 

Tablety 25 mg: kulaté ploché žluté tablety se zkosenými okraji o průměru asi 6,3 mm s označením 

„SANDOZ“ na jedné straně a „L/O“ a půlicí rýhou na druhé straně. 

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. 

Tablety 100 mg: kulaté ploché žluté tablety se zkosenými okraji o průměru asi 10 mm s označením 

„SANDOZ“ na jedné straně a „Z/A“ a půlicí rýhou na druhé straně. 

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. 

Tablety jsou baleny v blistru a krabičce. 

Velikost balení: 50 x 25 mg, 

50 x 100 mg. 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika. 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 30.1.2013. 

29-6-2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 2, June 2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 2, June 2018

Oral methotrexate dosing, medicines associated with a risk of neuropsychiatric adverse events, and clozapine and gastrointestinal effects

Therapeutic Goods Administration - Australia

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.