LEPONEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEPONEX Tableta 25MG
 • Dávkování:
 • 25MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEPONEX Tableta 25MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KLOZAPIN
 • Přehled produktů:
 • LEPONEX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 68/ 116/73-A/C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač. 1 krozhodnutíoprodlouženíregistracesp.zn: sukls224475/2009 , sukls224476/2009

LEPONEX25mg

LEPONEX100mg

tablety

(Clozapinum)

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy, má-listejnépříznakyjako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělteto svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete

1.Coje Leponexa kčemu sepoužívá.

2.Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete Leponexužívat.

3.JakseLeponex užívá.

4.Možné nežádoucíúčinky

5.JakLeponexuchovávat

6.Dalšíinformace

1.Co je Leponexa k čemusepoužívá

Co je Leponex

Leponextabletyobsahujíléčivoulátkuzvanouklozapin.Leponexpatřídoskupinylékůzvaných

antipsychotika.

Kčemu se Leponexpoužívá

Leponexjeurčenkléčběpacientůsrezistentní(odolnou)formouschizofrenie(rozštěposobnosti)a

pacientů,kteřímajízávažné,neléčitelnéneurologickénežádoucíúčinkynaostatníantipsychotika

(lékyurčenékléčběduševních chorob), včetně atypických antipsychotik.

Schizofrenieje duševníchoroba projevujícíse poruchou myšlení, poruchou emočníchreakcía

chování.

Rezistencenaléčbujedefinovánajakonedostatečnéklinickézlepšení,navzdorypodávánínejméně

dvou rozdílných antipsychotik, včetněatypických, vdostatečných dávkách po odpovídajícídobu.

Leponexjetaké indikován kléčbě psychóz(duševníonemocnění)u pacientů sParkinsonovou

chorobou, u kterých standardníléčba selhala.

Jak Leponexfunguje

Leponexfungujepřevážnětak,žesevážeablokujeD4receptory(nebolidopaminovéreceptory)

vmozku.LeponexsetakéslaběvážeablokujeD1,D2,D3aD5receptoryvmozkuastejnětakdalší

receptory, které mohou podporovatjeho účinnost.

Monitorování běhemVašíléčbypřípravkemLeponex

PodobuléčbyLeponexemačtyřitýdnypojejímukončeníbudetepodstupovatpravidelnávyšetření

krve.VášlékařVámřekne,kdybudoutestyzapotřebí.Jedůležité,abystesedostavil(a)navšechny

krevníodběry,kteréVášlékař doporučí.

Pokudtrpítevysokouhladinoucukruvkrvi(diabetem),mělbyVášlékařpravidelněkontrolovat

hladinucukruveVašíkrvi.Leponexmůžezpůsobitzměnukrevníchlipidů(tuků).Leponexmůžetaké

způsobitzvýšenítělesnéhmotnosti.VášlékařbymělmonitorovatVašihmotnostahladinykrevních

lipidů.

Pokudmátejakékolivotázkytýkajícísetoho,jakLeponexfungujenebopročVámbylpředepsán,

obraťte sena svéholékaře.

2.Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete Leponexužívat.

Leponexje dostupnýpouze nalékařskýpředpis.

Lékužívejtepřesněpodlepokynůlékaře,ipokudselišíodpokynůobsaženýchvtétopříbalové

informaci.

Před zahájenímléčbyLeponexemVámbudou provedenykrevnítesty.

Neužívejte Leponex:

Jestližejstealergický/á(přecitlivý/á)naklozapinnebonakteroukolidalšísložkupřípravku

Leponex.

Pokud u Vásnenímožná pravidelnákontrola krevníhoobrazu.

Pokud u Vásbylněkdyzjištěn nízkýpočetbílých krvinek, svýjimkou pokud setakstalopo

léčbě rakoviny.

Pokud trpítenebojstetrpěl(a)onemocněnímkostnídřeně.

Pokudmáte onemocněníjater, ledvin nebo srdce.

Pokud trpíteepileptickýmizáchvaty, kterénejsoudobře kompenzovanéléčbou.

Pokudmáte problémsezneužívánímalkoholu nebo drog.

Pokud trpítenebojste vminulostitrpěl(a)těžkou zácpou, ucpánímstřevnebojinýmstavem

postihujícímtlustéstřevo.

Pokud seVástýká cokolizvýšeuvedeného,informujtesvého lékaře,anižbysteužil(a)Leponex.

Pokudsimyslíte,žejstealergický(á)naLeponex(klozapin),poraďtesesvýmlékařempředtím,než

začnete užívatLeponex.

Zvláštní opatrnostipřiužívání přípravku Leponexje zapotřebí:

Pokudjstevminulostiprodělal(a)cévnímozkovoupříhodu,chorobusrdcenebosevrodině

vyskytlaporuchavedenísignálůvsrdcinazývaná„prodlouženíintervalu QT“.

Pokudtrpítezvětšenímprostaty,epilepsií(padoucnicí),glaukomem(zvýšenímnitroočního

tlaku), diabetemnebojakýmkolijinýmzávažnýmonemocněním.

Pokud seu Vásnebo u někoho zVašírodinyjižněkdy vyskytly potíže skrevnímisraženinami

(ucpánícév,embolie).Užívánípodobnýchpřípravků,jakojetento,jetotižspojováno

stvorbou krevních sraženinvcévách.

Pokud seVástýká cokolizvýšeuvedeného,informujte svého lékařepředtím, nežzačnete Leponex

užívat.

Obraťtesenasvéholékařeokamžitě,pokudzpozorujetepočínajícíznámkynachlazení,

chřipky,horečku,bolestivkrku,nebojakoukolijinouinfekci.Leponexmůžesnižovatpočet

bílýchkrvinekvkrviazpůsobovatvyššícitlivostkinfekcím.Vášlékařmůževtakovém

případězkontrolovatVáškrevníobraza podle potřebypodniknoutdalšíopatření.

Obraťtesenasvéholékařeokamžitě,pokudpocítíterychlýanepravidelnýpuls,který

přetrváváivklidu,někdydoprovázenýdušnostíaotokemnohoučidolníchkončetin.Tyto

účinkysemohou objevitpředevšímna začátkuléčbya Vášlékařmůže dle potřebypodniknout

nutnáopatření.

PřiléčběLeponexemseuVásmůžeobjevitpocittočeníhlavyneboslabostinaomdlení,

předevšímze začátku léčby. Toje způsobenosníženímkrevního tlaku.

Přiléčbě Leponexembylyhlášenysrdečnízáchvaty, které mohou véstkúmrtí.

Leponexmůžezpůsobitospalostaprodlouženýpobytnalůžkuvkombinacisezvýšením

tělesnéhmotnosti, cožmůžeuněkterých pacientůvéstktvorbě krevních sraženin.

PokudseVástýká některý ztěch symptomů,informujte okamžitě svého lékaře.

Vzájemné působenísdalšímiléčivýmipřípravky

Prosím, informujtesvého lékaře nebolékárníka ovšechlécích, které užíváte nebojste užíval(a)

vnedávné době, atoiolécích, kteréjsou dostupnébezlékařského předpisu.

To zahrnuje ilékyna spaní,nauklidnění,protialergiím, antibiotika, lékyna depresi, protikřečím,k

léčběžaludečních vředůa lékynavirové ahoubové (plísňové)infekce.

Tyto lékysemohou ovlivňovatsVašiléčbou.

Užívání sjídlema pitím

Interakcesalkoholem:Leponex může zvýšitúčinkyalkoholu. Něměl(a)byste pítalkohol,

pokud užíváte Leponex.

HladinyLeponexu vkrvimohou býtovlivněny, pokud přestanetekouřitnebo změníte

množstvínápojůskofeinem,které za den vypijete.Informujte svéholékařeozměnách

veVašich zvycích.

Staršípacienti(vevěku 60 leta více)

Pokud je Vám60 letnebovíce, může býtzapotřebí, abyVášlékařupravildávkování.

Informujte svéholékařečilékárníka, pokud trpíte chorobou zvanou demence.

Dětia dospívající

Použitípřípravku Leponexu dětía dospívajícíchsenedoporučuje.

Těhotenstvía kojení

Poraďtesese svýmlékařemnebolékárníkemdřívenežzačnete užívatLeponex.

Informujte svéholékařeo tom,že jstetěhotná nebosedomníváte, že byste mohla býttěhotná.Váš

lékařsVámiprobere přínosyamožná rizika léčbytímto přípravkemběhemtěhotenství.

Informujte neprodleněsvého lékaře,pokud běhemléčbyLeponexemotěhotníte.Unovorozenců,

jejichžmatky užívalyLeponexvposlednímtrimestru(poslednítřiměsíce těhotenství)semohou

vyskytnouttyto příznaky:třes, svalová ztuhlosta/neboslabost,spavost, neklid, problémys dýcháním

a potíže spříjmempotravy.Pokud seu vašeho dítěte objevíjakýkolivztěchtopříznaků, prosím,

kontaktujte dětského lékaře.

Informujtesvéholékařenebo lékárníka, pokud kojíte.Klozapin,léčivá látka přípravku Leponex,

může přestupovatdo mateřského mléka amítvlivna dítě,protobyste neměla kojit, pokudužíváte

Leponex.

Ženyvreprodukčnímvěku a antikoncepce

Některé ženymajíběhemléčbyantipsychotikynepravidelnou menstruaci,případně žádnou. Pokud

jste ženaadošlo uVásktomuto jevu, může se stát, žesemenstruaceobnovípřipřechoduna Leponex.

Za těchtookolnostíbysteseměla ujistit, že používáte spolehlivou metodu antikoncepce.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů:

Leponex může způsobitospalost, předevšímna začátku léčby. Proto byste neměl(a)říditčiobsluhovat

stroje,dokud sina léčbunezvyknete aospalostnezmizí.

3. Jak se Leponexužívá

Vždyužívejtepřípravekpřesně podle pokynů svého lékaře.Nepřekračujtedoporučené dávkování.

Kolik Leponexu užívat

VášlékařVámpřesněřekne, koliktabletmáte užívatajakčastoje máte užívat.

Léčba schizofrenienebo schizoafektivníporuchy

Neurčí-lilékařjinak, zahajuje se léčba12,5mg(polovinatablety25mg)jednounebo dvakrát

denněprvníden.Vášlékařpoté bude dávku postupně zvyšovat, aždo dosaženíVaší

nejvhodnějšídávky.

Vaše léčbabudepokračovatdennídávkou Leponexumezi300 a 450 mg. Dennídávka je

většinourozdělenado dílčích dávek, některé se užívajíráno,dalšívečer. Někteřípacienti

vyžadujídávkyaždomaxima 900mgdenně.

PacientisParkinsonovouchorobou, kteřítrpíporuchou myšlení,emocíachování

Zahajovacídávkaje obvykle 12,5mgdenně(polovinatablety25 mg), podávanávečer.Dávka

sepostupně zvyšujedo dosaženíVašínejvhodnějšídávky.

Vaše léčbabudepokračovatdennídávkou Leponexumezi25 mga 37,5 mg,většinou

užívaných jakojednotlivá dávkavečer.

Někteřípacientivyžadujídávkyaž50mgdenně. Ve výjimečných případechVámmůže Váš

lékařpředepsatvyššídávku, aleta nesmípřekročit100mgdenně.

Běhemprvních týdnů léčbyVámbude lékařkontrolovatkrevnítlak.

Kdy Leponexužívat

UžíváníLeponexu vždyve stejnou dobuVámlépepomůže sizapamatovat, kdylékužívat.

Jak Leponexužívat

UžívejteLeponex ústy.Tabletyspůlícírýhou mohou býtrozdělenyna stejnédávky.

Jak dlouho Leponexužívat

Pokračujte vužíváníLeponexu podle pokynů svého lékaře.

Pokud sinejstejistý(á),poraďte se sesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Jestližejste užil(a)více přípravkuLeponex, nežjsteměl(a):

Pokud jsteužil(a)přípravku Leponex více, nežjste měl(a),informujteo tomlékařenebolékárníka.

Můžetepotřebovatlékařskéošetření.

Jestližejste zapomněl(a)užítLeponex

Dávku užijte,co nejdříve sivzpomenete. Pokudjeto méněnež4 hodiny, kdymáte užítdalšídávku,

zapomenutou dávku neužívejte. Užijte následujícídávku a vraťtesekobvyklémudávkovacímu

režimu.

Následujícídávkunikdy nezdvojujte, abyste doplnil(a)vynechanou dávku.

Pokud jstepřerušiliužívánípřípravku Leponex na víceneždva dny, nezačnětejejznovu užívat, ale

kontaktujte svého lékaře, kterýVámdoporučí,jakmáte znovu začítLeponex užívat.

Jestližejste přestal(a)Leponexužívat

Riziko přivysazení

Nepřerušujte užívaníLeponexu najednou.

Pokud zjakéhokolidůvodu musíbýtLeponex vysazen, lékařbude dávku postupně snižovatpodobu

1až2týdnů, abysezabránilo nežádoucímúčinkům. Náhlépřerušeníužívánípřípravku Leponex nebo

rychlé sníženídávkymůževyvolatnežádoucíúčinky.

ZtohotodůvodujeproVásvelmidůležité,abysteVyaVašiblízcíbylischopnirozpoznatpříznakypři

vysazeníLeponexu.

Pokud jenáhlé vysazeníLeponexu nutné, pacientmůžemítpsychotické aabstinenčnípříznaky, jako

je nadměrné pocení,bolesthlavy,pocitna zvracení,zvraceníaprůjem.

Pokudmáte některé zvýšeuvedených příznaků, informujteokamžitěsvého lékaře. Tytopříznaky

mohoubýtnásledoványvážnějšíminežádoucímiúčinky, pokud nebudete včas léčeni.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějako všechnyléky můžemítiLeponexnežádoucíúčinky, které seale nemusívyskytnoutu

každého. Pokud seu Vásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělteto svému lékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkoli nežádoucích účinků, kterénejsou uvedeny

vtéto příbalovéinformaci.

Některénížeuvedenénežádoucí účinkylzezjistitpouzepři laboratornímvyšetření.

Některénežádoucíúčinkymohoubýtzávažnéa potřebujílékařský dohled

Velmičasté:tyto nežádoucíúčinkymohoupostihnoutvícenež10pacientůze100

Rychlé a nepravidelnétlučenísrdce, kterépřetrvává ivklidu,někdydoprovázenédušností

a otokemnohou nebo dolních končetin.

Časté:tytonežádoucíúčinky mohou postihnout1 až 10pacientůze100

Známky infekce,jakoje horečka, zimnice, bolestvkrku čivředyvústech. Leponex může

snížitpočetbílých krvineka způsobittakvyššícitlivostkinfekcím.

Epileptické záchvaty.

Vysoká hladinaspecifických bílých krvinek, zvýšenýpočetbílých krvinek.

Ztráta vědomí, mdloby.

Méněčasté:tyto nežádoucíúčinky mohoupostihnout1až 10 pacientůz1000

Horečka, svalové křeče, kolísáníkrevníhotlaku, dezorientace, zmatenost.

Vzácné:tytonežádoucíúčinkymohoupostihnout1 až10 pacientůz10000

Výraznýpokleskrevního tlaku.

Bolestnahrudivdůsledku zánětu srdečníhosvalu.

Bolestnahrudivdůsledku zánětu vnějšívýstelkysrdce.

Krevnísraženina.

Nízká hladinačervených krvinek.

Jídlo dostávajícísedo plic.

Známky infekcedechových cestnebo zápalu plic,jako jsou horečka, kašel,potíže

sdechem, sípání.

Bolestbřicha vdůsledku zánětuslinivkybřišní.

Zežloutnutíkůžeaočí,nevolnosta/neboztrátachutikjídlu,tmavámočjakopříznak

onemocněníjater,žloutenka.

Velmivzácné:tytonežádoucíúčinkymohoupostihnoutméněnež1pacientaveskupině10000

pacientů

Spontánníkrvácenínebomodřinyjakomožnépříznakynízkéhladinykrevníchdestiček

(trombocytopenie).

Vysokáhladina krevních destiček.

Zhoršenáorientace/zmatenost,nevolnost/zvracení,nadměrnémočení,bolestibřichasvysokou

hladinoucukru vkrvi.

Bolestnahrudi, nepravidelnýsrdečnítep asrdečníselhání.

Krátké apovrchnídýchání.

Pocitnevolnosti, zvraceníse závažnou/dlouhodobou zácpou.

Zežloutnutíkůže vdůsledku těžké hepatitidy, bolestbřicha.

Zánětledvin.

Prodlouženáerekce.

Náhlé nevysvětlitelné úmrtí.

Neníznámo:tyto nežádoucíúčinkyse mohou objevit, ale frekvenceneníznáma

Nadměrnépocení,bolesthlavy,nevolnost,zvraceníaprůjem(příznakycholinergního

syndromu).

Srdečníinfarkt, kterýmůžezpůsobitsmrt.

Silné bolestina hrudi(příznakynedostatečného průtoku krve akyslíku do srdečního svalu).

Selháníledvin.

Poruchyjaterzahrnujícíztučněníjater, smrtjaterníchbuněk, jaternítoxicita/poškozeníjater.

Poruchyjater,kterémajízanásledeknahrazenínormálníjaternítkánězjizvenoutkánívedoucí

keztrátěfunkcejater,včetnětěch případů,kterévedoukživotohrožujícímnásledkům,jako je

selháníjater(cožmůževéstkesmrti),poškozeníjater(poškozeníjaterníchbuněk,žlučovodu

vjátrech nebo obojího)a transplantacejater.

Krevnísraženinyvžiláchzvláštědolníchkončetin(příznakyzahrnujíotok,bolestazarudnutí

dolníkončetiny),kterémohouputovatžilnímřečištěmdoplicazapříčinitbolestnahrudia

dýchacíobtíže.Jestližezpozorujeteněkterýztěchtopříznaků,vyhledejteokamžitělékařskou

pomoc.

Pokud seuVásobjevíkterýkolivztěchto příznaků,informujte svéholékaře okamžitě

Některénežádoucíúčinkyjsou velmičasté

Tyto nežádoucíúčinkymohou postihnoutvícenež 10 pacientůveskupině 100pacientů

Ospalost.

Závratě.

Zácpa.Informujtesvého lékaře, pokud sezácpazhorší.

Zvýšená tvorbaslin.

Některénežádoucíúčinkyjsoučasté

Tyto nežádoucíúčinkymohou postihnout1 až 10 pacientů ve skupině 100 pacientů

Nárůsttělesnéhmotnosti.

Nezřetelné vyslovování.

Abnormálnípohyby,neschopnostzahájitpohyb,neschopnostzůstatvklidu,vnitřnípocit

neklidu, ztuhlé končetiny, třesrukou.

Třes,chvění.

Svalová ztuhlost.

Bolesthlavy.

Rozmazanévidění, potíže přičtení.

Změnyna EKGsrdce.

Točeníhlavypřivstávánívdůsledku sníženého krevního tlaku.

Zvýšeníkrevního tlaku.

Nevolnost, zvracení, suchovústech.

Zvýšené hladinyjaterních enzymů.

Zadržovánímočinebo problémysmočením.

Horečka.

Únava.

Některénežádoucíúčinkyjsouméněčasté

Tyto nežádoucíúčinkymohou postihnout1 až 10 pacientů ve skupině 1000pacientů

Koktání.

Některénežádoucíúčinkyjsou vzácné

Tyto nežádoucíúčinkymohou postihnout1 až 10 pacientů ve skupině 10000 pacientů

Neúměrnážízeň,suchovústechazvýšenémnožstvívymočenémočemohoubýtpříznaky

zvýšenéhladinycukruvkrvi(diabetu).PokudseuVásobjevíkterýkoliztěchtopříznaků,

informujtesvéholékařeokamžitě,protožeLeponexmůžezpůsobovatnebozhoršovat

diabetes.

Zmatenost.

Nepravidelnýsrdečnítep.

Obtížné polykání.

Zvýšenísvalových enzymů.

Některénežádoucíúčinkyjsou velmivzácné

Tyto nežádoucíúčinkymohou postihnoutméně než1 pacientaveskupině 10000 pacientů

Vysoká hladinacholesterolu.

Vysoká hladina mastných kyselin vkrvi.

Nedobrovolnýbezúčelnýpohyb jakojsou grimasy, mlaskání, rychlé mrkání.

Obscesivnímyšlenkya opakujícísenutkavé chování.

Otokžlázna tvářích.

Kožníreakce.

Některé nežádoucíúčinkysemohouobjevit, alefrekvence neníznáma

Změnyna EEGmozku.

Průjem.

Žaludečnípotíže, pálenížáhy, žaludečnípotíže pojídle.

Svalová slabost.

Svalové křeče.

Bolestsvalů.

Ucpanýnos.

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře,informujte svého lékaře. Pokud si

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků, které nejsouuvedenyvtéto příbalové informaci, prosím,

sdělteto svému lékařinebolékárníkovi.

5.JakLeponexuchovávat

Leponexuchovávejtemimo dosaha dohled dětí!

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

NeužívejteLeponexpouplynutídatauvedenéhonaobaluza„Použitelnédo:“nebo„EXP“,.

Dobapoužitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte Leponex,pokudje obalpoškozen nebojsouna němpatrné známkymanipulace.

6. Dalšíinformace

Co přípravek obsahuje

Léčivou látkou přípravku Leponexjeclozapinum(klozapin).Jednatableta obsahuje 25mgnebo

100mgklozapinu.

Pomocnélátkyjsou:magnesium-stearát, koloidníbezvodýoxid křemičitý, mastek, povidon, kukuřičný

škrob a monohydrátlaktosy.

Jak přípravekvypadá aco obsahuje toto balení

Tablety25 mg:kulaté ploché žlutétabletysezkosenýmiokrajio průměru asi6,3mmsoznačením

„SANDOZ“ najedné straně a„L/O“ apůlicírýhou nadruhéstraně.

Tabletulze dělitna dvě stejné poloviny.

Tablety100 mg:kulaté plochéžluté tabletysezkosenýmiokrajio průměru asi10mmsoznačením

„SANDOZ“ najedné straně a„Z/A“ apůlicírýhou nadruhéstraně.

Tabletulze dělitna dvě stejné poloviny.

Tabletyjsoubalenyvblistru a krabičce.

Velikostbalení:50x 25 mg,

50 x 100 mg.

Držitelrozhodnutío registraci:

Novartiss.r.o.,Na Pankráci1724/129, 14000Praha4,Česká republika.

Dalšíinformace otomto přípravku získáte u místníhozástupcedržitelerozhodnutío registraci.

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena30.1.2013.

29-6-2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 2, June 2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 2, June 2018

Oral methotrexate dosing, medicines associated with a risk of neuropsychiatric adverse events, and clozapine and gastrointestinal effects

Therapeutic Goods Administration - Australia

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.