LEGALON

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEGALON Tvrdá tobolka 70MG
 • Dávkování:
 • 70MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEGALON Tvrdá tobolka 70MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • SILYMARIN
 • Přehled produktů:
 • LEGALON 70

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 80/ 965/95-C
 • Datum autorizace:
 • 01-05-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 06-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

1/4

sp. zn. sukls156987/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

LEGALON 70

silybi mariani fructus extractum siccum

tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Legalon 70 a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Legalon 70 užívat

3. Jak se Legalon 70 užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Legalon 70 uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Legalon 70 a k čemu se používá

Legalon 70 jsou tvrdé tobolky k vnitřnímu užití (perorálnímu podání).

Přípravek Legalon 70 patří do skupiny léků určených k léčbě onemocnění jater. Obsahuje extrakt

z plodů ostropestřce mariánského.

Legalon 70 se používá jako podpůrná léčba při toxickém poškození jater, při chronickém zánětlivém

onemocnění jater nebo při jaterní cirhóze.

Rostlinnou léčivou látkou Legalonu 70 je Silybi mariani fructus extractum siccum obsahující

silymarin, který působí jako stabilizátor buněčné membrány a umožňuje tím ochranu jater před

škodlivými vlivy i obnovení jimi poškozených jaterních buněk.

Léčba Legalonem 70 je prospěšná, jen pokud je přerušeno působení toxické látky vyvolávající

poškození jater (např. alkohol). Přípravek není vhodný k léčbě akutních otrav.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Legalon 70 užívat

Neužívejte Legalon 70

- jestliže jste alergický(á) na silymarin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Legalon 70 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud máte žloutenku (od světle po tmavě žluté zabarvení kůže a se žlutým zabarvením bělma očí),

navštivte svého lékaře.

2/4

Přípravek Legalon 70 obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje přibližně 0,2260 mg sodíku v jedné tobolce.

Děti a dospívající

Přípravek se nedoporučuje podávat dětem mladším 12 let, protože u této věkové skupiny nejsou

k dispozici dostatečné údaje týkající se bezpečnosti léčby.

Další léčivé přípravky a Legalon 70

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

O současném užívání přípravku Legalon 140 s ostatními léky se poraďte s lékařem či lékárníkem.

Užívání Legalonu 70 s jídlem a pitím

Nerozkousanou tobolku zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V těhotenství a při kojení se Legalon 70 předepisuje jen, pokud jsou jednoznačné důvody pro jeho

užívání a po zvážení potenciálních rizik léčby lékařem. Užívání tohoto přípravku v období těhotenství

a kojení proto vždy konzultujte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se Legalon 70 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčil jinak, obvyklé dávkování je:

Dospělí a dospívající od 12 let

Na počátku léčby a u těžkých případů se užívají 3x denně 2 tobolky, udržovací dávka je 3x denně 1

tobolka.

Délka léčby tímto přípravkem není omezena, nicméně o délce léčby by měl rozhodnout ošetřující

lékař. Pokud u Vás obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užila více tobolek Legalonu 70 než jste měl(a)

Příznaky předávkování nebyly pozorovány. Pokud jste užili vyšší dávku, mohou se objevit nežádoucí

účinky ve větší intenzitě. V případě předávkování (i při jeho podezření) vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Legalon 70

Vezměte si tobolku Legalonu 70 jakmile si vzpomenete, v případě, že ještě není čas na další dávku.

Nezdvojnásobujte následující dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Legalon 70 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Vzácně (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob) byl zaznamenán projímavý účinek.

3/4

Velmi vzácně (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob) se může objevit reakce z přecitlivělosti,

zčervenání nebo dušnost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Legalon 70 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a

vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Legalon 70 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Legalon 70 obsahuje

Léčivou látkou je silymarin. Jedna tobolka obsahuje silybi mariani fructus extractum siccum (36-

44:1), extrahováno ethylacetátem 86,5 -93,35 mg, což odpovídá silymarinum 70 mg.

Pomocnými látkami jsou: povidon 40, mannitol, polysorbát 80, sodná sůl karboxymethylškrobu

(typ A), magnesium- stearát, černý oxid železitý, červený oxid železitý, oxid titaničitý, želatina,

natrium-lauryl-sulfát.

Jak Legalon 70 vypadá a co obsahuje toto balení

Hnědé tvrdé želatinové tobolky, uvnitř žlutý prášek.

Balení obsahuje 30 nebo 60 tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel:

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46

100 00 Praha 10

Česká republika

4/4

Výrobce:

MADAUS GmbH

Luetticher Strasse 5

53842 Troisdorf

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

7.10.2015

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.