LEGALON

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEGALON Tvrdá tobolka 140MG
 • Dávkování:
 • 140MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEGALON Tvrdá tobolka 140MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • SILYMARIN
 • Přehled produktů:
 • LEGALON 140

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 80/ 812/99-C
 • Datum autorizace:
 • 01-06-2016
 • EAN kód:
 • 4019338608136
 • Poslední aktualizace:
 • 06-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

1/4

sp. zn. sukls179850/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

LEGALON 140

Silybi mariani fructus extractum siccum

tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Legalon 140 a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Legalon 140 užívat

3. Jak se Legalon 140 užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Legalon 140 uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Legalon 140 a k čemu se používá

Legalon 140 jsou tvrdé tobolky k vnitřnímu užití (perorální podání).

Přípravek Legalon 140 patří do skupiny léků určených k léčbě onemocnění jater. Obsahuje extrakt

z plodů ostropestřce mariánského.

Legalon 140 se používá jako podpůrná léčba při toxickém poškození jater, při chronickém zánětlivém

onemocnění jater nebo při jaterní cirhóze.

Rostlinnou léčivou látkou Legalonu 140 je silymarin, který působí jako stabilizátor buněčné

membrány a umožňuje tím ochranu jater před škodlivými vlivy i obnovení jimi poškozených jaterních

buněk. Léčba Legalonem je prospěšná, jen pokud je přerušeno působení toxické látky vyvolávající

poškození jater (např. alkohol). Přípravek není vhodný k léčbě akutních otrav.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Legalon 140 užívat

Neužívejte Legalon 140

-jestliže jste alergický(á) na silymarin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Legalon 140 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud máte žloutenku (od světle po tmavě žluté zabarvení kůže a se žlutým zabarvením bělma očí),

navštivte svého lékaře.

2/4

Děti a dospívající

Přípravek se nedoporučuje užívat u dětí mladších 12 let, protože u této věkové skupiny nejsou

k dispozici dostatečné údaje týkající se bezpečnosti léčby.

Další léčivé přípravky a přípravek Legalon 140

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

O současném užívání přípravku Legalon 140 s ostatními léky se poraďte s lékařem či lékárníkem.

Užívání Legalonu 140 s jídlem a pitím

Nerozkousanou tobolku zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V těhotenství a při kojení se Legalon 140 předepisuje jen, pokud jsou jednoznačné důvody pro jeho

užívání a po zvážení potenciálních rizik léčby lékařem. Užívání tohoto přípravku v období těhotenství

a kojení proto vždy konzultujte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Legalon 140 obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje až 0.4572 mg sodíku v jedné tobolce.

3.

Jak se Legalon 140 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčil jinak, obvyklé dávkování je:

Dospělí a dospívající od 12 let

Na počátku léčby se užívá 3x denně 1 tobolka, udržovací dávka je 2x denně 1 tobolka.

Délka léčby tímto přípravkem není omezena, nicméně o délce léčby by měl rozhodnout ošetřující

lékař. Pokud u Vás obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více tobolek Legalonu 140 než jste měl(a)

Příznaky předávkování nebyly pozorovány. Pokud jste užili vyšší dávku, mohou se objevit nežádoucí

účinky ve větší intenzitě. V případě předávkování (i při jeho podezření) vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Legalon 140

Vezměte si tobolku Legalonu 140 jakmile si vzpomenete, v případě, že ještě není čas na další dávku.

Nezdvojnásobujte následující dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky,

může

mít i

Legalon

140

nežádoucí účinky,

které

nemusí

vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky se dělí do následujících kategorií:

3/4

Vzácně byl zaznamenaný mírný projímavý účinek.

Velmi vzácně se může objevit reakce z přecitlivělosti, zčervenání nebo dušnost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové

stránky:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Legalon 140 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a

vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Legalon 140 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Legalon 140 obsahuje

Léčivou látkou je sylimarin. Jedna tobolka obsahuje: Silybi mariani fructus extractum siccum

(36-44:1) extrahováno ethylacetátem 173,0 mg-186,7 mg, odpovídá silymarinum 140 mg.

Pomocnými látkami jsou: povidon, mannitol, polysorbát 80, sodná sůl karboxymethylškrobu

(typ A), magnesium- stearát, černý oxid železitý, červený oxid železitý, oxid titaničitý,

želatina, natrium-lauryl-sulfát.

Jak Legalon 140 vypadá a co obsahuje toto balení

Hnědé tvrdé želatinové tobolky, uvnitř žlutý prášek.

Balení obsahuje 30, 60 nebo 100 tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Velmi časté

Více než 1 z 10 léčených pacientů

Časté

1 až 10 ze 100 léčených pacientů

Méně časté

1 až 10 z 1 000 léčených pacientů

Vzácné

1 až 10 z 10 000 léčených pacientů

Velmi vzácné

Méně než 1 léčený pacient z 10 000

4/4

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46

100 00 Praha 10

Česká republika

Výrobce

MADAUS GmbH,

51101 Kolín nad Rýnem

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

18.11.2015

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.