LEFLUNOMID JENSON 20 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEFLUNOMID JENSON 20 MG, POR TBL FLM 10X20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10, Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEFLUNOMID JENSON 20 MG, POR TBL FLM 10X20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 725/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 1 krozhodnutío změně registrace sp.zn. sukls119807/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

LeflunomidJenson10mg

LeflunomidJenson20mg

potahovanétablety

leflunomidum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravek

užívat.

Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,a

toitehdy,má-listejnépříznakyjakoVy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsi

všimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

V příbalové informaci

naleznete:

1.CojepřípravekLeflunomidJensonakčemuse

používá

2.Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekLeflunomidJenson

užívat

3.JaksepřípravekLeflunomidJenson

užívá

4.Možnénežádoucí

účinky

5.JakpřípravekLeflunomidJenson

uchovávat

Další

informace

1.COJEPŘÍPRAVEKLEFLUNOMIDJENSONAKČEMUSE

POUŽÍVÁ

PřípravekLeflunomidJensonpatřídoskupinyléčivýchpřípravkůnazývaných

antirevmatika.

PřípravekLeflunomidJensonseužívákléčenídospělýchpacientůsaktivnírevmatoidní

artritidouneboaktivnípsoriatickouartritidou.

Mezipříznakyrevmatoidníartritidypatřízánětkloubů,otoky,ztíženápohyblivostabolesti.Další

příznaky,kteréovlivňujícelétělo,jsouztrátachutikjídlu,horečka,ztrátaenergieaanémie

(nedostatekčervenýchkrvinek).

Mezipříznakyaktivnípsoriatickéartritidypatřízánětkloubů,otoky,ztíženápohyblivost,

bolestiaoblastisezarudlou,šupinatoukůží(kožníléze).

2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

LEFLUNOMIDJENSONUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Leflunomid

Jenson

pokudjsteněkdyměl/aalergickoureakcinaleflunomid(zejménavážnoukožníreakci

častodoprovázenouhorečkou,bolestíkloubů,červenýmiskvrnaminakůžinebopuchýři,

např.Stevens-Johnsonůvsyndrom)nebonakteroukolivpomocnoulátkupřípravku

Leflunomid

Jenson(vizbod6–Dalšíinformace)

pokudmátejakékolivpotížesjátry

pokudmátestřednězávažnénebozávažnépotížesledvinami

pokudmátevelmimalémnožstvíproteinůvkrvi(hypoproteinémie)

pokudtrpítejakýmikolivpotížemi,kteréovlivňujíobranyschopnostVašehoorganismu

(např.

AIDS)

pokudmátejakékolivpotížesfunkcíkostnídřeněnebopokudmáteznačněsnížený

početčervenýchnebobílýchkrvinekvkrvinebonízkýpočetkrevníchdestiček

pokudtrpítevážnouinfekcí

pokudjstetěhotná,domnívátese,žebystemohlabýttěhotnánebokojíte.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuLeflunomidJensonje

zapotřebí

-pokudjsteněkdytrpěl/atuberkulózou(plicníonemocnění)nebointersticiálnímplicním

onemocněním

pokudjstemužapřejetesistátseotcemdítěte,protožepřípravekLeflunomidJenson

můžezpůsobovatvrozenévadyunovorozenýchdětí.

Nelzevyloučit,žesepřípravekLeflunomidJensonvylučujedospermatuaprotojeběhemléčby

přípravkemLeflunomidJensonnutnéužívatspolehlivouantikoncepci.Kesníženíjakéhokoliv

možnéhorizikasemuži,kteřísechtějístátotcemdítěte,musíobrátitnasvéholékaře,kterýjim

můžedoporučitpřerušeníužívánípřípravkuLeflunomidJensonapodáníurčitýchlékůk

urychleníodstraněnípřípravkuLeflunomidJensonzorganismu.Potombudetřebaudělatkrevní

test,abysepotvrdilo,žepřípravekLeflunomidJensonbylzVašehotěladostatečněvyloučen,ai

pakjetřebapočkatještěpodobualespoňdalších3měsíců.

PřípravekLeflunomidJensonmůženěkdypůsobitpotížeskrví,játryneboplícemi.Také

můžezpůsobitněkterézávažnéalergickéreakcenebozvýšitrizikozávažnéinfekce.Províce

informacísi,prosím,přečtětebod4(Možnénežádoucíúčinky).

VášlékařVámbudepředzačátkemaběhemléčbypřípravkemLeflunomidJensonv

pravidelnýchintervalechdělatkrevnítesty,abyVámkontrolovalkrvinkyajátra.VášlékařVám

takébudepravidelněkontrolovattlakkrve,protožepřípravekLeflunomidJensonmůžepůsobit

jehozvýšení.

Použitíu

dětí

PřípravekLeflunomidJensonsenedoporučujeudětíadospívajícíchvevěkudo18

let.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivými

přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/av

nedávnédobě,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.

Tojezvláštědůležité,pokud

užíváte

jinéléčivépřípravkynarevmatoidníartritidu,jakojsouantimalarika(např.

chlorochinahydroxychlorochin),intramuskulárně(dosvalu)neboperorálně(ústy)

podávanézlato,D-penicilamin,azathioprinajinéimunosupresivníléčivépřípravky(např.

methotrexát),protožetytokombinacesenedoporučují.

léčivonazývanécholestyramin(užívanýkesníženívysokéhladinycholesterolu)

neboaktivníuhlí,protožetatoléčivamohousnížitmnožstvípřípravkuLeflunomidJenson

vstřebanédoorganismu.

fenytoin(užívanýkléčběepilepsie),warfarinnebofenprokumon(užívanýkředění

krve)nebotolbutamid(užívanýkléčběcukrovkytypu2),protožetatoléčivamohou

zvýšitrizikonežádoucíchúčinků.

Pokudjižužívátenesteroidníantirevmatikaa/nebokortikosteroidy,můžetejedálepoužívatipo

zahájeníléčbypřípravkemLeflunomidJenson.

Očko

vání

Vpřípadě,žemusítebýtočkován/a,poraďtesesesvýmlékařem.Některéočkovacílátkyse

běhemužívánípřípravkuLeflunomidJensonanějakýčasposkončeníjehoužívánínesmějí

podávat.

UžívánípřípravkuLeflunomidJensonsjídlema

pitím

PřípravekLeflunomidJensonjemožnéužívatsjídlemnebobez

jídla.

BěhemléčbypřípravkemLeflunomidJensonsenedoporučujepítalkohol.Pitíalkoholuběhem

užívánípřípravkuLeflunomidJensonmůžezvýšitmožnostpoškozeníjater.

Těhotenství a

kojení

NeužívejtepřípravekLeflunomidJenson,pokudjstetěhotnánebosimyslíte,žebystemohlabýt

těhotná.PokudjstetěhotnánebopokudotěhotníteběhemléčbypřípravkemLeflunomidJenson,

zvyšujeserizikonarozenídítětesezávažnýmivrozenýmidefekty.Ženy,kteréjsouvplodném

věku,nesmíužívatpřípravekLeflunomidJensonbezpoužíváníspolehlivýchantikoncepčních

opatření.

Sděltesvémulékaři,pokudplánujete,žepoukončeníužívánípřípravkuLeflunomidJenson

otěhotníte,protožejetřebaseujistit,ževšechnystopypřípravkuLeflunomidJensonbylyztěla

vyloučenypředtím,nežsepokusíteotěhotnět.Tomůžetrvataž2roky.Užívánímurčitýchléků,

kteréurychlíodstraněnípřípravkuLeflunomidJensonzVašehoorganismu,můžebýttento

odkladzkrácennaněkoliktýdnů.

Vkaždémpřípaděmusíbýtpotvrzenokrevnímitesty,žepřípravekLeflunomidJensonbylz

Vašehoorganismudostatečněodstraněn,aipotémusítevyčkatalespoňdalšíměsíc,nežotěhotníte.

Prodalšíinformaceolaboratorníchtestechkontaktujte,prosím,svého

lékaře.

Pokudmátepodezření,žejsteotěhotnělaběhemužívánípřípravkuLeflunomidJensonneboběhem

následujícíchdvouletpoukončeníléčby,musíteihnedpožádatlékařeoprovedenítěhotenského

testu.Pokudtesttěhotenstvípotvrdí,Vášlékařmůžerozhodnoutoléčběurčitýmiléčivými

přípravky,abyurychlilodstraněnípřípravkuLeflunomidJensonzVašehoorganismu,asnížiltak

rizikoproVašedítě.

PřípravekLeflunomidJensonneužívejte,pokudkojíte,protoželeflunomidpřecházído

mateřskéhomléka.

Řízenídopravníchprostředkůaobsluha

strojů

PřípravekLeflunomidJensonmůžezpůsobit,žecítítezávrať,cožmůžezhoršitVašischopnost

soustředitseareagovat.Pokudmátepocit,žejsouVašeschopnostizhoršeny,neřiďteani

neobsluhujtestroje.

DůležitéinformaceoněkterýchsložkáchpřípravkuLeflunomid

Jenson

PřípravekLeflunomidJensonobsahujemonohydrátlaktosy.PokudVámlékařsdělil,ženesnášíte

některédruhycukrů,poraďtesesesvýmlékařem,nežzačnetetentoléčivýpřípravekužívat

3.JAKSEPŘÍPRAVEKLEFLUNOMIDJENSON

UŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekLeflunomidJensonpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejste

jistý/á,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.

PřípravekLeflunomidJensonsenedoporučujeudětíadospívajícíchvevěkudo18let.

Dospělí

ObvyklázahajovacídávkapřípravkuLeflunomidJensonje100mgjednoudenněpodobu

prvních3dnů.Potévětšinapacientůpotřebujedávku

přirevmatoidníartritidě:10nebo20mgpřípravkuLeflunomidJensondenněv

závislostinazávažnostionemocnění

připsoriatickéartritidě:20mgpřípravkuLeflunomidJensondenně.

Tabletypolykejteceléazapíjejtejedostatečnýmmnožstvímvody.

Můžetrvat4týdnynebodéle,nežzačnetepociťovatzlepšenísvéhostavu.Někteřípacienti

dokoncemohouzaznamenatještědalšízlepšenípo4až6měsícíchléčby.

PřípravekLeflunomidJensonseobvykleužívádlouhodobě.

Jestližejsteužil/avícepřípravkuLeflunomidJenson,nežjsteměl/a

PokudužijetevícepřípravkuLeflunomidJensonnežjsteměl/a,obraťtesenasvéholékařenebo

jinoulékařskoupomoc.Je-litomožné,vezmětesseboutabletynebokrabičku,abystejeukázal/a

lékaři.

Jestližejstezapomněl/aužítpřípravekLeflunomidJenson

Pokudsizapomenetevzítdávku,vezmětesijihned,jakmilesivzpomenete,pokudjižnenastal

časnapříštídávku.Nezdvojujtenásledujícídávku,abystenahradil/avynechanoudávku.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékaře

nebolékárníka.

4.MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekLeflunomidJensonnežádoucíúčinky,kterése

alenemusívyskytnoutukaždého.

OkamžitěvyhledejtesvéholékařeapřestaňteužívatpřípravekLeflunomidJenson

-jestližepocítíteslabost,zmatenostnebozávraťnebomátepotížesdýcháním,

protožetomohoubýtpříznakyzávažnéalergickéreakce

jestližeseuVásobjevíkožnívyrážkanebovředyvústech,protožesemůže

jednato

závažné,někdyživotohrožujícíreakce(např.Stevens-Johnsonůvsyndrom,toxická

epidermálnínekrolýza,erythemamultiforme).

Okamžitěvyhledejtesvéholékaře,jestližeseuVásobjeví

bledápokožka,únavanebopodlitiny,protožetomohoubýtpříznakyonemocnění

krvezpůsobenénerovnováhoujednotlivýchtypůkrevníchbuněk,znichžsekrevskládá

únava,bolestibřichanebožloutenka(žlutézabarveníočínebokůže),protožetomohou

býtpříznakyzávažnýchstavů,jakojeselháníjater,kterémůžebýtsmrtelné

jakékolivpříznakyinfekce,jakojsouhorečka,bolestvkrkunebokašel,protože

přípravek

LeflunomidJensonmůžezvýšitrizikozávažnéinfekce,kterámůžebýtživotohrožující

kašelnebodýchacípotíže,protožemohouukazovatnazánětplic(intersticiálníplicní

onemocnění).

Časténežádoucíúčinky(postihují1až10pacientůze100)

mírnésníženípočtubílýchkrvinek(leukopenie)

mírnéalergickéreakce

sníženíchutikjídlu,úbytekhmotnosti(obvyklenevýznamný)

únava(asténie)

bolestihlavy,závratě

abnormálníkožnícitlivost,jakomravenčení(parestézie)

mírnézvýšeníkrevníhotlaku

průjem

pocitnevolnosti,zvracení

zánětvústech,tvorbavředůvústech

bolestibřicha

zvýšenívýsledkůněkterýchjaterníchtestů

zvýšenévypadávánívlasů

ekzém,suchákůže,vyrážka,svědění

tendinitis(bolestzpůsobenázánětemblányobklopujícíšlachy,obvyklenanohounebo

narukou)

zvýšenáhladinaněkterýchenzymůvkrvi(kreatinfosfokináza).

Méněčasténežádoucíúčinky(postihují1až10pacientůz1000)

poklespočtučervenýchkrvinek(anémie)apoklespočtukrevníchdestiček

(trombocytopenie)

sníženéhladinydraslíkuvkrvi

úzkost

poruchychuti

kopřivka

přetrženíšlachy

zvýšeníhladintukuvkrvi(cholesterolatriglyceridy)

sníženíhladinfosfátůvkrvi.

Vzácnénežádoucíúčinky(postihují1až10pacientůz10

000)

zvýšenýpočetkrvineknazývanýcheozinofily(eozinofilie);mírnésníženípočtubílých

krvinek(leukopenie);sníženípočtuvšechkrvinek(pancytopenie)

výraznézvýšeníkrevníhotlaku

zánětplic(intersticiálníplicníonemocnění)

zvýšeníněkterýchvýsledkůjaterníchtestů,kterésemohouvyvinoutdotakzávažných

stavů,jakojsouzánětjateražloutenka

těžkéinfekcezvanésepse,kterémohoubýtsmrtelné

zvýšeníhladinněkterýchenzymůvkrvi(laktát-dehydrogenáza).

Velmivzácnénežádoucíúčinky(postihujíméněnež1pacientaz10

000)

výraznésníženípočtuněkterýchbílýchkrvinek(agranulocytóza)

závažnénebopotenciálnězávažnéalergickéreakce

zánětdrobnýchcév(vaskulitida,včetněkožnínekrotizujícívaskulitidy)

nervovépotíževrukouanohou(periferníneuropatie)

zánětslinivkybřišní(pankreatitida)

závažnépoškozeníjater,jakojejaterníselhánínebonekróza,kterémohoubýtsmrtelné

závažné,někdyživotohrožujícíreakce(Stevens-Johnsonůvsyndrom,toxickáepidermální

nekrolýza,erythemamultiforme).

Sneznámoučetnostísetakémohouobjevitdalšínežádoucíúčinky,jakojeselháníjater,

sníženíhladinykyselinymočovévkrviamužskáneplodnost(kterájevratná,jakmilejeléčba

přípravkemLeflunomidJensonukončena).

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svémulékařinebolékárníkovi.

5.JAKSEPŘÍPRAVEKLEFLUNOMIDJENSONUCHOVÁVÁ

Uchovávejtemimodosahadohled

dětí.

PřípravekLeflunomidJenson nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenéna

lahvičce,blistruapapírovékrabičce.Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímudniuvedeného

měsíce.

Blistry: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky

uchovávání.

Lahvičky:Nevyžaduježádnézvláštnípodmínkyuchovávání.Pootevřeníspotřebujtedo90

dní.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhají

chránitživotníprostředí.

6.DALŠÍINFORMACE

Co přípravek Leflunomid Jenson

obsahuje

Léčivoulátkoujeleflunomid(leflunomidum).Jednapotahovanátabletaobsahuje10mgnebo20

mgleflunomidu.

Pomocnými látkami

jsou:

Jádrotablety:Granulovanámikrokrystalickácelulóza,předbobtnalýkukuřičnýškrob,povidon,

krospovidon(typB),koloidníbezvodýoxidkřemičitý,magnesium-stearát,monohydrátlaktózy.

Potahtablety:oxidtitaničitý(E171),polydextróza(E1200),hypromelóza(E464),triacetin,

makrogol

800(pouze10mg),makrogol8000(pouze20mg),žlutýoxidželezitý(E172)(pouze20mg),

černýoxidželezitý(E172)(pouze20mg).

JakpřípravekLeflunomidJensonvypadáacoobsahujetoto

balení

Potahované

tablety.

LeflunomidJenson10mg:Bílékulatébikonvexnípotahovanétabletysezkosenýmihranamio

průměruasi5,7mmsvyraženým“M”nad„L31“najednéstraněabezoznačenínadruhéstraně.

LeflunomidJenson20mg:Béžovékulatébikonvexnípotahovanétabletysezkosenými

hranamioprůměruasi8mmsvyraženým“M”nad„L32“najednéstraněabezoznačenínadruhé

straně.

Blistr:Velikostbalení:10,30,50,60,90nebo100potahovanýchtablet

Lahvička:Velikostbalení:10,30,50,100nebo500potahovanýchtablet

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutíoregistraci

Generics[UK]Ltd.

StationClose,PottersBar,Hertfordshire,EN61TL

VelkáBritánie

Výrobce

McDermottLaboratoriesLimited(t/aGerardLaboratories),Dublin,Irsko

Tatopříbalováinformacebylanaposledyschválena1.8.2012

14-12-2018

Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food

Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food

Published on: Thu, 13 Dec 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific evaluation on the risks to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in food. Regarding PFOS and PFOA occurrence, the final data set available for dietary exposure assessment contained a total of 20,019 analytical results (PFOS n = 10,191 and PFOA n = 9,828). There were large differences between upper and lower bound exposure due to analytical methods with i...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-12-2018

Analysis of hunting statistics collection frameworks for wild boar across Europe and proposals for improving the harmonisation of data collection

Analysis of hunting statistics collection frameworks for wild boar across Europe and proposals for improving the harmonisation of data collection

Published on: Thu, 13 Dec 2018 Heterogeneities in the wild boar data collection frameworks across Europe were analysed using questionnaires to explore comparability of hunting data in the short term and propose a common framework for future collection. Fifty‐seven respondents representing 32 countries covering more than 95% of European territory participated to the questionnaire. The most frequently recorded information in the official statistics included the quantity of animals shot per hunting ground ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Enforcement Report for the Week of November 21, 2018

Enforcement Report for the Week of November 21, 2018

Recently Updated Records for the Week of November 21, 2018 Last Modified Date: Tuesday, November 20, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Implementation and verification of PBPK modelling codes of TCDD in rats and humans into Berkeley Madonna

Implementation and verification of PBPK modelling codes of TCDD in rats and humans into Berkeley Madonna

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The goal of the current work was to implement and verify previously published rat and human PBPK modelling codes for TCDD into Berkeley Madonna. The US‐EPA has used these PBPK models in the reassessment of TCDD. A procurement contract has been set up to explore the possibilities to adequately run the models and reproduce previously published results. The implementation of the available codes in Berkeley Madonna was carried out at RIKILT‐WUR under the framework agreement wi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Extensive Literature Search, Selection for Relevance and Data Extraction of Studies Related to the Toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in Experimental Animals

Extensive Literature Search, Selection for Relevance and Data Extraction of Studies Related to the Toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in Experimental Animals

Published on: Tue, 20 Nov 2018 Polychlorinated dibenzodioxins (PCDD), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and dioxin‐like polychlorinated biphenyls (DL‐PCBs) are detected ubiquitously in the environment, diet and human tissues. The European Food Safety Authority (EFSA) CONTAM Panel received a mandate from the European Commission for a scientific opinion on the risks for human and animal health related to the presence of dioxins and DL‐PCBs in food and feed. To support preparatory work for the hazard i...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The feed additive Monteban® G100, containing the active substance narasin, an ionophore anticoccidial, is intended to control coccidiosis in chickens for fattening at a dose of 60–70 mg/kg complete feed. Narasin is produced by fermentation. Limited data on the taxonomic identification of the production strain did not allow the proper identification of strain NRRL 8092 as Streptomyces aureofaciens. The FEEDAP Panel cannot conclude on the absence of genetic determinants for ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Extensive literature search, selection for relevance and data extraction of studies related to the toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in humans

Extensive literature search, selection for relevance and data extraction of studies related to the toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in humans

Published on: Tue, 20 Nov 2018 To enable the hazard identification and characterisation in the risk assessment for humans related to the seventeen 2,3,7,8‐substituted dioxins (PCCDs) and furans (PCDFs) and the twelve dioxin‐like polychlorinated biphenyls (DL‐PCBs), EFSA outsourced an extensive literature search (ELS), followed by selection for relevance and extraction of relevant data for consideration in the risk assessment. Two tailored search strategies for Web of Science (WoS) and PubMed for identif...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of dioxins (PCDD/Fs) and DL‐PCBs in feed and food. The data from experimental animal and epidemiological studies were reviewed and it was decided to base the human risk assessment on effects observed in humans and to use animal data as supportive evidence. The critical effect was on semen quality, following pre‐ and postnatal exposure. The critical s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans

Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans

Published on: Tue, 20 Nov 2018 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Syngenta Agro GmbH submitted a request to the competent national authority in Austria to set a maximum residue level (MRL) for the active substance mandipropamid in cocoa beans imported from Nigeria and Cameroon. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal of 0.06 mg/kg. Adequate analytical methods for enforcement are available to control the res...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-11-2018

November 20, 2018: Rochester Man Pleads Guilty to Smuggling Counterfeit Cialis and Viagra into the United States

November 20, 2018: Rochester Man Pleads Guilty to Smuggling Counterfeit Cialis and Viagra into the United States

November 20, 2018: Rochester Man Pleads Guilty to Smuggling Counterfeit Cialis and Viagra into the United States

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-11-2018

Vijf winnaars van energieneutrale sportprojecten kunnen aan de slag

Vijf winnaars van energieneutrale sportprojecten kunnen aan de slag

Op 20 november zijn de vijf winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties, vanuit het programma Sportinnovator, bekendgemaakt. De innovatieve ideeën voor energiebesparing bij sportaccommodaties hebben groen licht gekregen. Ze ontvangen hiervoor steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om innovatie in de sport te bevorderen. Onderstaande initiatieven krijgen 100.000 euro om het idee in de praktijk door te voeren.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-11-2018

Kontrastní látky na lineární bázi chelátů gadolinia – pozastavení registrace

Kontrastní látky na lineární bázi chelátů gadolinia – pozastavení registrace

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že od 20. 11. 2018 bude pozastavena registrace léčivých přípravků Omniscan 0,5 mmol/ml, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce a Omniscan 0,5 mmol/ml, injekční roztok.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

8-11-2018

Theme event on big data and medicine

Theme event on big data and medicine

The U.S. Food and Drug Administration, FDA, The European Medicines Agency, EMA, and Novo Nordisk are among the speakers when The Danish Medicines Agency on 20 November 2018 puts focus on big data and medicine under the event heading “From Big Data to Real World Evidence”.

Danish Medicines Agency

29-10-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the FDA’s new consideration of labeling for sesame allergies

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the FDA’s new consideration of labeling for sesame allergies

Food allergies have touched the lives of most of us. Thousands of Americans experience life-threatening, food-related reactions each year, and an estimated 20 people die from them annually. In some cases, such reactions occur despite a careful reading of packaged food labels by conscientious consumers. To me, that’s unacceptable. The FDA is committed to advancing our efforts to help ensure that Americans have access to the information they need about common allergens in packaged foods.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-10-2018

G & C Raw, LLC is Expanding Recall to Include All Product Lots Manufactured from February 27, 2018 Through July 20, 2018, Because of Possible Listeria Monocytogenes Health Risk

G & C Raw, LLC is Expanding Recall to Include All Product Lots Manufactured from February 27, 2018 Through July 20, 2018, Because of Possible Listeria Monocytogenes Health Risk

G & C Raw, of Versailles, OH is recalling all products lots manufactured from February 27, 2018 through July 20, 2018, as a precaution because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-10-2018

Nederland organiseert wereldwijde conferentie tegen antibioticaresistentie

Nederland organiseert wereldwijde conferentie tegen antibioticaresistentie

Samen met de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) zal Nederland in april 2019 een wereldwijde ministeriële conferentie organiseren over de strijd tegen antibioticaresistentie. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bekend gemaakt tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië. Bij deze bijeenkomst maakte Bruins afspraken met zijn collega’s uit de grootste 20 economieën van de wereld over een gezamenlijke aanpak van gezondheidsvraagstukken. Mede door jarenlange inzet van Nederland, staat antibioticaresist...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

21-9-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Emgality, galcanezumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Emgality, galcanezumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Venclyxto, venetoclax, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Venclyxto, venetoclax, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Gilenya, fingolimod, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Gilenya, fingolimod, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Apealea, paclitaxel, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Apealea, paclitaxel, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Alunbrig, brigatinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Alunbrig, brigatinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Luxturna, voretigene neparvovec, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Luxturna, voretigene neparvovec, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Poteligeo, mogamulizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Poteligeo, mogamulizumab, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pifeltro, doravirine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pifeltro, doravirine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member State...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Bayer CropScience AG submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance clothianidin to accommodate the use on potatoes imported from Canada. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal. Adequate analytical methods for enforcement are availa...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-9-2018

Pending EC decision: Xtandi, enzalutamide, Opinion date: 20-Sep-2019

Pending EC decision: Xtandi, enzalutamide, Opinion date: 20-Sep-2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-9-2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 20. 8. – 2. 9. 2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 20. 8. – 2. 9. 2018

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

29-8-2018

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Published on: Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200 Genetically modified organisms are subject to a risk assessment and regulatory approval before entering the European market. According to legislation (Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 and Regulation (EU) No 503/2013) and the EFSA guidance documents on the risk assessment of food and feed from genetically modified (GM) plants and on the environmental risk assessment of GM plants, applicants need to perform a molecular characterisation of any...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-12-2018

Ivabradine JensonR (JensonR+ Limited)

Ivabradine JensonR (JensonR+ Limited)

Ivabradine JensonR (Active substance: ivabradine) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)8623 of Mon, 10 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-12-2018

TGA presentation: Webinar: Advertising therapeutic goods in 2019: The Code basics – 20 November

TGA presentation: Webinar: Advertising therapeutic goods in 2019: The Code basics – 20 November

The slides from TGA's webinar on Advertising Code Basics have been published

Therapeutic Goods Administration - Australia

28-11-2018

Leflunomide ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Leflunomide ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Leflunomide ratiopharm (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8045 of Wed, 28 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-11-2018

Latuda (Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.)

Latuda (Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.)

Latuda (Active substance: lurasidone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)7674 of Fri, 16 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2713/R/20

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Jinarc (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

Jinarc (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

Jinarc (Active substance: tolvaptan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7604 of Wed, 14 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2788/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

18-10-2018

Leflunomide Zentiva (Zentiva k.s.)

Leflunomide Zentiva (Zentiva k.s.)

Leflunomide Zentiva (Active substance: leflunomide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6923 of Thu, 18 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/001129/T/0032

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/05/328 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/328 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/328 (Active substance: (E)-(1S,4S,10S,21R)-7-[(Z)-ethylidene]-4,21-diisopropyl-2-oxa-12,13-dithia-5,8,20,23- tetraazabicyclo[8.7.6]tricos-16-ene-3,6,9,19,22-pentone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6434 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/056/05/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/05/279 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/279 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/05/279 (Active substance: (E)-(1S,4S,10S,21R)-7-[(Z)-ethylidene]-4,21-diisopropyl-2-oxa-12,13-dithia-5,8,20,23- tetraazabicyclo[8.7.6]tricos-16-ene-3,6,9,19,22-pentone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6433 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/001/05/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

17-9-2018

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 17-20 September 2018 meeting

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 17-20 September 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-9-2018

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 20-23 August 2018 written procedure

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 20-23 August 2018 written procedure

Agenda of CHMP written procedure*20-23 August 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-8-2018

 Minutes of the CAT meeting 18-20 April 2018

Minutes of the CAT meeting 18-20 April 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-8-2018

After over 20 years of wearing contact lenses, this freelance blogger had an unexpected diagnosis in her left eye: http://bit.ly/2h2NcHz .pic.twitter.com/ecJErFeiSH

After over 20 years of wearing contact lenses, this freelance blogger had an unexpected diagnosis in her left eye: http://bit.ly/2h2NcHz .pic.twitter.com/ecJErFeiSH

After over 20 years of wearing contact lenses, this freelance blogger had an unexpected diagnosis in her left eye: http://bit.ly/2h2NcHz . pic.twitter.com/ecJErFeiSH

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety