LEFLUNOMID JENSON 10 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEFLUNOMID JENSON 10 MG, POR TBL FLM 30X10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30, Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEFLUNOMID JENSON 10 MG, POR TBL FLM 30X10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 724/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 1 krozhodnutío změně registrace sp.zn. sukls119807/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

LeflunomidJenson10mg

LeflunomidJenson20mg

potahovanétablety

leflunomidum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravek

užívat.

Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,a

toitehdy,má-listejnépříznakyjakoVy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsi

všimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

V příbalové informaci

naleznete:

1.CojepřípravekLeflunomidJensonakčemuse

používá

2.Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekLeflunomidJenson

užívat

3.JaksepřípravekLeflunomidJenson

užívá

4.Možnénežádoucí

účinky

5.JakpřípravekLeflunomidJenson

uchovávat

Další

informace

1.COJEPŘÍPRAVEKLEFLUNOMIDJENSONAKČEMUSE

POUŽÍVÁ

PřípravekLeflunomidJensonpatřídoskupinyléčivýchpřípravkůnazývaných

antirevmatika.

PřípravekLeflunomidJensonseužívákléčenídospělýchpacientůsaktivnírevmatoidní

artritidouneboaktivnípsoriatickouartritidou.

Mezipříznakyrevmatoidníartritidypatřízánětkloubů,otoky,ztíženápohyblivostabolesti.Další

příznaky,kteréovlivňujícelétělo,jsouztrátachutikjídlu,horečka,ztrátaenergieaanémie

(nedostatekčervenýchkrvinek).

Mezipříznakyaktivnípsoriatickéartritidypatřízánětkloubů,otoky,ztíženápohyblivost,

bolestiaoblastisezarudlou,šupinatoukůží(kožníléze).

2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

LEFLUNOMIDJENSONUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Leflunomid

Jenson

pokudjsteněkdyměl/aalergickoureakcinaleflunomid(zejménavážnoukožníreakci

častodoprovázenouhorečkou,bolestíkloubů,červenýmiskvrnaminakůžinebopuchýři,

např.Stevens-Johnsonůvsyndrom)nebonakteroukolivpomocnoulátkupřípravku

Leflunomid

Jenson(vizbod6–Dalšíinformace)

pokudmátejakékolivpotížesjátry

pokudmátestřednězávažnénebozávažnépotížesledvinami

pokudmátevelmimalémnožstvíproteinůvkrvi(hypoproteinémie)

pokudtrpítejakýmikolivpotížemi,kteréovlivňujíobranyschopnostVašehoorganismu

(např.

AIDS)

pokudmátejakékolivpotížesfunkcíkostnídřeněnebopokudmáteznačněsnížený

početčervenýchnebobílýchkrvinekvkrvinebonízkýpočetkrevníchdestiček

pokudtrpítevážnouinfekcí

pokudjstetěhotná,domnívátese,žebystemohlabýttěhotnánebokojíte.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuLeflunomidJensonje

zapotřebí

-pokudjsteněkdytrpěl/atuberkulózou(plicníonemocnění)nebointersticiálnímplicním

onemocněním

pokudjstemužapřejetesistátseotcemdítěte,protožepřípravekLeflunomidJenson

můžezpůsobovatvrozenévadyunovorozenýchdětí.

Nelzevyloučit,žesepřípravekLeflunomidJensonvylučujedospermatuaprotojeběhemléčby

přípravkemLeflunomidJensonnutnéužívatspolehlivouantikoncepci.Kesníženíjakéhokoliv

možnéhorizikasemuži,kteřísechtějístátotcemdítěte,musíobrátitnasvéholékaře,kterýjim

můžedoporučitpřerušeníužívánípřípravkuLeflunomidJensonapodáníurčitýchlékůk

urychleníodstraněnípřípravkuLeflunomidJensonzorganismu.Potombudetřebaudělatkrevní

test,abysepotvrdilo,žepřípravekLeflunomidJensonbylzVašehotěladostatečněvyloučen,ai

pakjetřebapočkatještěpodobualespoňdalších3měsíců.

PřípravekLeflunomidJensonmůženěkdypůsobitpotížeskrví,játryneboplícemi.Také

můžezpůsobitněkterézávažnéalergickéreakcenebozvýšitrizikozávažnéinfekce.Províce

informacísi,prosím,přečtětebod4(Možnénežádoucíúčinky).

VášlékařVámbudepředzačátkemaběhemléčbypřípravkemLeflunomidJensonv

pravidelnýchintervalechdělatkrevnítesty,abyVámkontrolovalkrvinkyajátra.VášlékařVám

takébudepravidelněkontrolovattlakkrve,protožepřípravekLeflunomidJensonmůžepůsobit

jehozvýšení.

Použitíu

dětí

PřípravekLeflunomidJensonsenedoporučujeudětíadospívajícíchvevěkudo18

let.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivými

přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/av

nedávnédobě,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.

Tojezvláštědůležité,pokud

užíváte

jinéléčivépřípravkynarevmatoidníartritidu,jakojsouantimalarika(např.

chlorochinahydroxychlorochin),intramuskulárně(dosvalu)neboperorálně(ústy)

podávanézlato,D-penicilamin,azathioprinajinéimunosupresivníléčivépřípravky(např.

methotrexát),protožetytokombinacesenedoporučují.

léčivonazývanécholestyramin(užívanýkesníženívysokéhladinycholesterolu)

neboaktivníuhlí,protožetatoléčivamohousnížitmnožstvípřípravkuLeflunomidJenson

vstřebanédoorganismu.

fenytoin(užívanýkléčběepilepsie),warfarinnebofenprokumon(užívanýkředění

krve)nebotolbutamid(užívanýkléčběcukrovkytypu2),protožetatoléčivamohou

zvýšitrizikonežádoucíchúčinků.

Pokudjižužívátenesteroidníantirevmatikaa/nebokortikosteroidy,můžetejedálepoužívatipo

zahájeníléčbypřípravkemLeflunomidJenson.

Očko

vání

Vpřípadě,žemusítebýtočkován/a,poraďtesesesvýmlékařem.Některéočkovacílátkyse

běhemužívánípřípravkuLeflunomidJensonanějakýčasposkončeníjehoužívánínesmějí

podávat.

UžívánípřípravkuLeflunomidJensonsjídlema

pitím

PřípravekLeflunomidJensonjemožnéužívatsjídlemnebobez

jídla.

BěhemléčbypřípravkemLeflunomidJensonsenedoporučujepítalkohol.Pitíalkoholuběhem

užívánípřípravkuLeflunomidJensonmůžezvýšitmožnostpoškozeníjater.

Těhotenství a

kojení

NeužívejtepřípravekLeflunomidJenson,pokudjstetěhotnánebosimyslíte,žebystemohlabýt

těhotná.PokudjstetěhotnánebopokudotěhotníteběhemléčbypřípravkemLeflunomidJenson,

zvyšujeserizikonarozenídítětesezávažnýmivrozenýmidefekty.Ženy,kteréjsouvplodném

věku,nesmíužívatpřípravekLeflunomidJensonbezpoužíváníspolehlivýchantikoncepčních

opatření.

Sděltesvémulékaři,pokudplánujete,žepoukončeníužívánípřípravkuLeflunomidJenson

otěhotníte,protožejetřebaseujistit,ževšechnystopypřípravkuLeflunomidJensonbylyztěla

vyloučenypředtím,nežsepokusíteotěhotnět.Tomůžetrvataž2roky.Užívánímurčitýchléků,

kteréurychlíodstraněnípřípravkuLeflunomidJensonzVašehoorganismu,můžebýttento

odkladzkrácennaněkoliktýdnů.

Vkaždémpřípaděmusíbýtpotvrzenokrevnímitesty,žepřípravekLeflunomidJensonbylz

Vašehoorganismudostatečněodstraněn,aipotémusítevyčkatalespoňdalšíměsíc,nežotěhotníte.

Prodalšíinformaceolaboratorníchtestechkontaktujte,prosím,svého

lékaře.

Pokudmátepodezření,žejsteotěhotnělaběhemužívánípřípravkuLeflunomidJensonneboběhem

následujícíchdvouletpoukončeníléčby,musíteihnedpožádatlékařeoprovedenítěhotenského

testu.Pokudtesttěhotenstvípotvrdí,Vášlékařmůžerozhodnoutoléčběurčitýmiléčivými

přípravky,abyurychlilodstraněnípřípravkuLeflunomidJensonzVašehoorganismu,asnížiltak

rizikoproVašedítě.

PřípravekLeflunomidJensonneužívejte,pokudkojíte,protoželeflunomidpřecházído

mateřskéhomléka.

Řízenídopravníchprostředkůaobsluha

strojů

PřípravekLeflunomidJensonmůžezpůsobit,žecítítezávrať,cožmůžezhoršitVašischopnost

soustředitseareagovat.Pokudmátepocit,žejsouVašeschopnostizhoršeny,neřiďteani

neobsluhujtestroje.

DůležitéinformaceoněkterýchsložkáchpřípravkuLeflunomid

Jenson

PřípravekLeflunomidJensonobsahujemonohydrátlaktosy.PokudVámlékařsdělil,ženesnášíte

některédruhycukrů,poraďtesesesvýmlékařem,nežzačnetetentoléčivýpřípravekužívat

3.JAKSEPŘÍPRAVEKLEFLUNOMIDJENSON

UŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekLeflunomidJensonpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejste

jistý/á,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.

PřípravekLeflunomidJensonsenedoporučujeudětíadospívajícíchvevěkudo18let.

Dospělí

ObvyklázahajovacídávkapřípravkuLeflunomidJensonje100mgjednoudenněpodobu

prvních3dnů.Potévětšinapacientůpotřebujedávku

přirevmatoidníartritidě:10nebo20mgpřípravkuLeflunomidJensondenněv

závislostinazávažnostionemocnění

připsoriatickéartritidě:20mgpřípravkuLeflunomidJensondenně.

Tabletypolykejteceléazapíjejtejedostatečnýmmnožstvímvody.

Můžetrvat4týdnynebodéle,nežzačnetepociťovatzlepšenísvéhostavu.Někteřípacienti

dokoncemohouzaznamenatještědalšízlepšenípo4až6měsícíchléčby.

PřípravekLeflunomidJensonseobvykleužívádlouhodobě.

Jestližejsteužil/avícepřípravkuLeflunomidJenson,nežjsteměl/a

PokudužijetevícepřípravkuLeflunomidJensonnežjsteměl/a,obraťtesenasvéholékařenebo

jinoulékařskoupomoc.Je-litomožné,vezmětesseboutabletynebokrabičku,abystejeukázal/a

lékaři.

Jestližejstezapomněl/aužítpřípravekLeflunomidJenson

Pokudsizapomenetevzítdávku,vezmětesijihned,jakmilesivzpomenete,pokudjižnenastal

časnapříštídávku.Nezdvojujtenásledujícídávku,abystenahradil/avynechanoudávku.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékaře

nebolékárníka.

4.MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekLeflunomidJensonnežádoucíúčinky,kterése

alenemusívyskytnoutukaždého.

OkamžitěvyhledejtesvéholékařeapřestaňteužívatpřípravekLeflunomidJenson

-jestližepocítíteslabost,zmatenostnebozávraťnebomátepotížesdýcháním,

protožetomohoubýtpříznakyzávažnéalergickéreakce

jestližeseuVásobjevíkožnívyrážkanebovředyvústech,protožesemůže

jednato

závažné,někdyživotohrožujícíreakce(např.Stevens-Johnsonůvsyndrom,toxická

epidermálnínekrolýza,erythemamultiforme).

Okamžitěvyhledejtesvéholékaře,jestližeseuVásobjeví

bledápokožka,únavanebopodlitiny,protožetomohoubýtpříznakyonemocnění

krvezpůsobenénerovnováhoujednotlivýchtypůkrevníchbuněk,znichžsekrevskládá

únava,bolestibřichanebožloutenka(žlutézabarveníočínebokůže),protožetomohou

býtpříznakyzávažnýchstavů,jakojeselháníjater,kterémůžebýtsmrtelné

jakékolivpříznakyinfekce,jakojsouhorečka,bolestvkrkunebokašel,protože

přípravek

LeflunomidJensonmůžezvýšitrizikozávažnéinfekce,kterámůžebýtživotohrožující

kašelnebodýchacípotíže,protožemohouukazovatnazánětplic(intersticiálníplicní

onemocnění).

Časténežádoucíúčinky(postihují1až10pacientůze100)

mírnésníženípočtubílýchkrvinek(leukopenie)

mírnéalergickéreakce

sníženíchutikjídlu,úbytekhmotnosti(obvyklenevýznamný)

únava(asténie)

bolestihlavy,závratě

abnormálníkožnícitlivost,jakomravenčení(parestézie)

mírnézvýšeníkrevníhotlaku

průjem

pocitnevolnosti,zvracení

zánětvústech,tvorbavředůvústech

bolestibřicha

zvýšenívýsledkůněkterýchjaterníchtestů

zvýšenévypadávánívlasů

ekzém,suchákůže,vyrážka,svědění

tendinitis(bolestzpůsobenázánětemblányobklopujícíšlachy,obvyklenanohounebo

narukou)

zvýšenáhladinaněkterýchenzymůvkrvi(kreatinfosfokináza).

Méněčasténežádoucíúčinky(postihují1až10pacientůz1000)

poklespočtučervenýchkrvinek(anémie)apoklespočtukrevníchdestiček

(trombocytopenie)

sníženéhladinydraslíkuvkrvi

úzkost

poruchychuti

kopřivka

přetrženíšlachy

zvýšeníhladintukuvkrvi(cholesterolatriglyceridy)

sníženíhladinfosfátůvkrvi.

Vzácnénežádoucíúčinky(postihují1až10pacientůz10

000)

zvýšenýpočetkrvineknazývanýcheozinofily(eozinofilie);mírnésníženípočtubílých

krvinek(leukopenie);sníženípočtuvšechkrvinek(pancytopenie)

výraznézvýšeníkrevníhotlaku

zánětplic(intersticiálníplicníonemocnění)

zvýšeníněkterýchvýsledkůjaterníchtestů,kterésemohouvyvinoutdotakzávažných

stavů,jakojsouzánětjateražloutenka

těžkéinfekcezvanésepse,kterémohoubýtsmrtelné

zvýšeníhladinněkterýchenzymůvkrvi(laktát-dehydrogenáza).

Velmivzácnénežádoucíúčinky(postihujíméněnež1pacientaz10

000)

výraznésníženípočtuněkterýchbílýchkrvinek(agranulocytóza)

závažnénebopotenciálnězávažnéalergickéreakce

zánětdrobnýchcév(vaskulitida,včetněkožnínekrotizujícívaskulitidy)

nervovépotíževrukouanohou(periferníneuropatie)

zánětslinivkybřišní(pankreatitida)

závažnépoškozeníjater,jakojejaterníselhánínebonekróza,kterémohoubýtsmrtelné

závažné,někdyživotohrožujícíreakce(Stevens-Johnsonůvsyndrom,toxickáepidermální

nekrolýza,erythemamultiforme).

Sneznámoučetnostísetakémohouobjevitdalšínežádoucíúčinky,jakojeselháníjater,

sníženíhladinykyselinymočovévkrviamužskáneplodnost(kterájevratná,jakmilejeléčba

přípravkemLeflunomidJensonukončena).

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svémulékařinebolékárníkovi.

5.JAKSEPŘÍPRAVEKLEFLUNOMIDJENSONUCHOVÁVÁ

Uchovávejtemimodosahadohled

dětí.

PřípravekLeflunomidJenson nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenéna

lahvičce,blistruapapírovékrabičce.Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímudniuvedeného

měsíce.

Blistry: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky

uchovávání.

Lahvičky:Nevyžaduježádnézvláštnípodmínkyuchovávání.Pootevřeníspotřebujtedo90

dní.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhají

chránitživotníprostředí.

6.DALŠÍINFORMACE

Co přípravek Leflunomid Jenson

obsahuje

Léčivoulátkoujeleflunomid(leflunomidum).Jednapotahovanátabletaobsahuje10mgnebo20

mgleflunomidu.

Pomocnými látkami

jsou:

Jádrotablety:Granulovanámikrokrystalickácelulóza,předbobtnalýkukuřičnýškrob,povidon,

krospovidon(typB),koloidníbezvodýoxidkřemičitý,magnesium-stearát,monohydrátlaktózy.

Potahtablety:oxidtitaničitý(E171),polydextróza(E1200),hypromelóza(E464),triacetin,

makrogol

800(pouze10mg),makrogol8000(pouze20mg),žlutýoxidželezitý(E172)(pouze20mg),

černýoxidželezitý(E172)(pouze20mg).

JakpřípravekLeflunomidJensonvypadáacoobsahujetoto

balení

Potahované

tablety.

LeflunomidJenson10mg:Bílékulatébikonvexnípotahovanétabletysezkosenýmihranamio

průměruasi5,7mmsvyraženým“M”nad„L31“najednéstraněabezoznačenínadruhéstraně.

LeflunomidJenson20mg:Béžovékulatébikonvexnípotahovanétabletysezkosenými

hranamioprůměruasi8mmsvyraženým“M”nad„L32“najednéstraněabezoznačenínadruhé

straně.

Blistr:Velikostbalení:10,30,50,60,90nebo100potahovanýchtablet

Lahvička:Velikostbalení:10,30,50,100nebo500potahovanýchtablet

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutíoregistraci

Generics[UK]Ltd.

StationClose,PottersBar,Hertfordshire,EN61TL

VelkáBritánie

Výrobce

McDermottLaboratoriesLimited(t/aGerardLaboratories),Dublin,Irsko

Tatopříbalováinformacebylanaposledyschválena1.8.2012

17-12-2018

Blokhuis stelt prioriteiten van actieprogramma Zwerfjongeren vast

Blokhuis stelt prioriteiten van actieprogramma Zwerfjongeren vast

Een betaalbare woonplek, voldoende kansen op een opleiding en een baan, financiële zelfredzaamheid en voldoende zorg en ondersteuning. Basisbehoeften voor ieder mens, maar waaraan de 10.700 zwerfjongeren (18 – 27 jaar) in Nederland nog te vaak tekortkomen. Op die vier ‘levensbrede’ prioriteiten zal de staatssecretaris zich richten met zijn actieprogramma Zwerfjongeren, dat hij afgelopen oktober in Tweede Kamer aankondigde. Met het actieprogramma brengt hij lokale partijen en gemeenten, maar ook andere ve...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17-12-2018


Draft ezetimibe tablet 10 mg product-specific bioequivalence guidance

Draft ezetimibe tablet 10 mg product-specific bioequivalence guidance

Draft ezetimibe tablet 10 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018

Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food

Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in food

Published on: Thu, 13 Dec 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific evaluation on the risks to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) in food. Regarding PFOS and PFOA occurrence, the final data set available for dietary exposure assessment contained a total of 20,019 analytical results (PFOS n = 10,191 and PFOA n = 9,828). There were large differences between upper and lower bound exposure due to analytical methods with i...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

12-12-2018

December 10, 2018: Olympus Medical Systems Corporation, Former Senior Executive Plead Guilty to Distributing Endoscopes After Failing to File FDA-Required Adverse Event Reports of Serious Infections

December 10, 2018: Olympus Medical Systems Corporation, Former Senior Executive Plead Guilty to Distributing Endoscopes After Failing to File FDA-Required Adverse Event Reports of Serious Infections

December 10, 2018: Olympus Medical Systems Corporation, Former Senior Executive Plead Guilty to Distributing Endoscopes After Failing to File FDA-Required Adverse Event Reports of Serious Infections

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2018


The new EudraVigilance system and the electronic reporting of individual case safety reports in the ISO/ICH E2B(R3) format: Hands-on training course, Amsterdam, The Netherlands, from 08/04/2019 to 10/04/2019

The new EudraVigilance system and the electronic reporting of individual case safety reports in the ISO/ICH E2B(R3) format: Hands-on training course, Amsterdam, The Netherlands, from 08/04/2019 to 10/04/2019

The new EudraVigilance system and the electronic reporting of individual case safety reports in the ISO/ICH E2B(R3) format: Hands-on training course, Amsterdam, The Netherlands, from 08/04/2019 to 10/04/2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-12-2018


Agenda - CHMP agenda of the 10-13 December 2018

Agenda - CHMP agenda of the 10-13 December 2018

Agenda - CHMP agenda of the 10-13 December 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-12-2018


European network of paediatric research at the European Medicines Agency (Enpr-EMA) Coordinating Group and networks meeting, European Medicines Agency via Adobe Connect, from 22/10/2018 to 22/10/2018

European network of paediatric research at the European Medicines Agency (Enpr-EMA) Coordinating Group and networks meeting, European Medicines Agency via Adobe Connect, from 22/10/2018 to 22/10/2018

European network of paediatric research at the European Medicines Agency (Enpr-EMA) Coordinating Group and networks meeting, European Medicines Agency via Adobe Connect, from 22/10/2018 to 22/10/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-11-2018


Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP): 15-18 October 2018, European Medicines Agency, London, UK, from 15/10/2018 to 18/10/2018

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP): 15-18 October 2018, European Medicines Agency, London, UK, from 15/10/2018 to 18/10/2018

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP): 15-18 October 2018, European Medicines Agency, London, UK, from 15/10/2018 to 18/10/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

Sprout Creek Farm Recalls “Kinkead” Cheese due to Possible Health Risk

Sprout Creek Farm Recalls “Kinkead” Cheese due to Possible Health Risk

Sprout Creek Farm of Poughkeepsie, New York is recalling 4 wheels of “Kinkead” cheese made on 5-10-18, because it has the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrhea, L...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-11-2018

The EFSA‐funded collection of dietary and related data in the general population aged 10‐74 years in Greece

The EFSA‐funded collection of dietary and related data in the general population aged 10‐74 years in Greece

Published on: Fri, 23 Nov 2018 The Hellenic Health Foundation received support from the European Food Safety Authority in order to organise a national nutrition survey according to the methodology described in the EFSA Guidance document and to collect food consumption and related information among 780 adolescents, adults and elderly residing permanently in Greece. The EFSA‐funded data collection was largely based on the protocol of a large scale Greek national nutrition and health survey, called HYDRIA....

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-11-2018


Paediatric Committee (PDCO): 16-19 October 2018, European Medicines Agency, London, UK, from 16/10/2018 to 19/10/2018

Paediatric Committee (PDCO): 16-19 October 2018, European Medicines Agency, London, UK, from 16/10/2018 to 19/10/2018

Paediatric Committee (PDCO): 16-19 October 2018, European Medicines Agency, London, UK, from 16/10/2018 to 19/10/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of dioxins (PCDD/Fs) and DL‐PCBs in feed and food. The data from experimental animal and epidemiological studies were reviewed and it was decided to base the human risk assessment on effects observed in humans and to use animal data as supportive evidence. The critical effect was on semen quality, following pre‐ and postnatal exposure. The critical s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-11-2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 29. 10. – 11. 11. 2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 29. 10. – 11. 11. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

7-11-2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 22. 10. – 4. 11. 2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 22. 10. – 4. 11. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

31-10-2018

Sdělení SÚKL ze dne 31.10.2018

Sdělení SÚKL ze dne 31.10.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Almiral gel, 10 mg/g gel 250 g až z úrovně zdravotnických zařízení.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

25-10-2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 8. 10. – 22. 10. 2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 8. 10. – 22. 10. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

24-10-2018

Vita Health Products Recall (2018-10-24)

Vita Health Products Recall (2018-10-24)

Health Canada

18-10-2018

Mom Life Market recalls 10" & 16" Personalized Stuffed Plush Bunnies

Mom Life Market recalls 10" & 16" Personalized Stuffed Plush Bunnies

The recalled products may contain phthalate levels that exceed the allowable levels.

Health Canada

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 Based on the “Human in vitro dermal absorption datasets” published as supporting information to the revised EFSA Guidance on Dermal Absorption, in silico models for prediction of absorption across the skin have been evaluated. For this evaluation, a systematic literature search and review was performed, identifying 288 publications describing mathematical models for prediction of dermal absorption. Eleven models potentially relevant to the regulatory assessm...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Wild boar in focus: Review of existing models on spatial distribution and density of wild boar and proposal for next steps

Wild boar in focus: Review of existing models on spatial distribution and density of wild boar and proposal for next steps

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 This report provides a review of existing models for predicting the spatial distribution and abundance of wild boar at various scales (global, continental, national and regional) in order to inform the development of a new model to produce estimates of wild boar abundance at European level. The review identifies and discusses a range of models based on a wide variety of data types, corresponding to those targeted by the data collection model set by ENETwild,...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology is voluntarily recalling all lots within expiry from 10/18-7/22 of its aqueous-based homeopathic product line for human use. All products manufactured by the contract manufacturer, King Bio, have been recalled due to possible microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-10-2018

Enforcement Report for the Week of October 10, 2018

Enforcement Report for the Week of October 10, 2018

Recently Updated Records for the Week of October 10, 2018 Last Modified Date: Tuesday, October 09, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 10. 9. – 23. 9. 2018

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 10. 9. – 23. 9. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

24-9-2018

FDA Announces Availability of Resources for Animal Drug Sponsors

FDA Announces Availability of Resources for Animal Drug Sponsors

The FDA is making available two pre-recorded webinars and a slide presentation to help drug sponsors understand recent changes to the submission process for new animal drug applications and related submissions. The changes take effect 10/1/2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 During the years 2012‐2016, the Dutch National Food Consumption survey was conducted in the Netherlands. For the survey, a random sample was drawn from consumer panels stratified by age and gender and maintained representative to the population with regard to region, address density and educational level. Complete results were obtained for 4,313 persons (response rate 65%); including toddlers, children, adolescents, adults and elderly. Pregnant or lactating ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-9-2018

October 10, 2018: Meeting of the Oncologic Drugs Advisory Committee

October 10, 2018: Meeting of the Oncologic Drugs Advisory Committee

October 10, 2018: Meeting of the Oncologic Drugs Advisory Committee Meeting Announcement

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Greece for the pesticide active substance alpha‐cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Update of the Xylella spp. host plant database

Update of the Xylella spp. host plant database

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, EFSA periodically updates the database on the host plants of Xylella spp. While previous editions of the database (2015 and 2016) dealt with the species Xylella fastidiosa only, this database version addresses the whole genus Xylella, including therefore both species X. fastidiosa and Xylella taiwanensis. The database now includes information on host plants of Xylella spp. retrieved from scientific literature...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-12-2018


Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 10-13 December 2018

Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 10-13 December 2018

Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 10-13 December 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-12-2018

Exondys (AVI BioPharma International Ltd)

Exondys (AVI BioPharma International Ltd)

Exondys (Active substance: eteplirsen) - Centralised - Refusal of marketing authorisation - Commission Decision (2018)8620 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4355

Europe -DG Health and Food Safety

10-12-2018

Ivabradine JensonR (JensonR+ Limited)

Ivabradine JensonR (JensonR+ Limited)

Ivabradine JensonR (Active substance: ivabradine) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)8623 of Mon, 10 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-12-2018

EU/3/16/1662 (QRC Ireland)

EU/3/16/1662 (QRC Ireland)

EU/3/16/1662 (Active substance: H-Phe-Ser-Arg-Tyr-Ala-Arg-OH acetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8626 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/011/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

10-12-2018

EU/3/17/1906 (PTC Therapeutics International Limited)

EU/3/17/1906 (PTC Therapeutics International Limited)

EU/3/17/1906 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 5 carrying the gene for the human frataxin protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8634 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002509

Europe -DG Health and Food Safety

10-12-2018

EU/3/16/1786 (PTC Therapeutics International Limited)

EU/3/16/1786 (PTC Therapeutics International Limited)

EU/3/16/1786 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 2 carrying the gene for the human aromatic L-amino acid decarboxylase protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8630 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002507

Europe -DG Health and Food Safety

10-12-2018

EU/3/16/1651 (PTC Therapeutics International Limited)

EU/3/16/1651 (PTC Therapeutics International Limited)

EU/3/16/1651 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 9 carrying the gene for the human E6-AP ubiquitin protein ligase) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8632 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002508

Europe -DG Health and Food Safety

10-12-2018

EU/3/16/1802 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/16/1802 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/16/1802 (Active substance: Ivosidenib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8627 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002422

Europe -DG Health and Food Safety

10-12-2018

EU/3/10/760 (TESARO Bio Netherlands B.V.)

EU/3/10/760 (TESARO Bio Netherlands B.V.)

EU/3/10/760 (Active substance: (3S)-3-{4-[7-(aminocarbonyl)-2H-indazol-2-yl] phenyl} piperidine tosylate monohydrate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8636 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002385

Europe -DG Health and Food Safety

10-12-2018

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/17/1893 (Active substance: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1?3)-beta-D-galactopyranoside) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8628 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/048/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

10-12-2018

EU/3/09/628 (Nova Laboratories Ireland Limited)

EU/3/09/628 (Nova Laboratories Ireland Limited)

EU/3/09/628 (Active substance: Mercaptopurine (oral suspension)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8629 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002301

Europe -DG Health and Food Safety

10-12-2018

EU/3/11/933 (Les Laboratoires Servier)

EU/3/11/933 (Les Laboratoires Servier)

EU/3/11/933 (Active substance: Nanoliposomal irinotecan) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8625 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/051/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

7-12-2018


Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-12-2018


Orphan designation: tiratricol, Treatment of Allan-Herndon-Dudley syndrome, 12/10/2017, Positive

Orphan designation: tiratricol, Treatment of Allan-Herndon-Dudley syndrome, 12/10/2017, Positive

Orphan designation: tiratricol, Treatment of Allan-Herndon-Dudley syndrome, 12/10/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

Leflunomide ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Leflunomide ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Leflunomide ratiopharm (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8045 of Wed, 28 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware o

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware o

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware of those technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health te

Data show that nearly 20% of current 510(k)s are cleared based on a predicate that’s more than 10 years old. That doesn’t mean the products are unsafe. But it does mean that some devices may not be continually improving, which is the hallmark of health technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-11-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7884 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4215/IB/10G

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018


Human medicines European public assessment report (EPAR): Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Cystic Fibrosis, Date of authorisation: 31/10/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Cystic Fibrosis, Date of authorisation: 31/10/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Cystic Fibrosis, Date of authorisation: 31/10/2018, Status: Authorised

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-11-2018

Spinraza (Biogen Netherlands B.V.)

Spinraza (Biogen Netherlands B.V.)

Spinraza (Active substance: nusinersen) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7550 of Mon, 12 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4312/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

23-10-2018

EU/3/16/1804 (Eli Lilly Nederland B.V.)

EU/3/16/1804 (Eli Lilly Nederland B.V.)

EU/3/16/1804 (Active substance: Pegylated recombinant human interleukin-10) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6994 of Tue, 23 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

19-10-2018

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6954 of Fri, 19 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2247/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

18-10-2018

Leflunomide Zentiva (Zentiva k.s.)

Leflunomide Zentiva (Zentiva k.s.)

Leflunomide Zentiva (Active substance: leflunomide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6923 of Thu, 18 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/001129/T/0032

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Lartruvo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Lartruvo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Lartruvo (Active substance: olaratumab) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)6105 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4216/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety