LEFLUGEN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEFLUGEN Potahovaná tableta 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEFLUGEN Potahovaná tableta 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEFLUNOMID
 • Přehled produktů:
 • LEFLUGEN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 29/ 216/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1 z 8

Sp.zn.sukls166844/2017

P

říbalová informace: informace pro

pacienta

Leflugen 20 mg

potahované tablety

leflunomidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Leflugen a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Leflugen užívat

3. Jak se přípravek Leflugen užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Leflugen uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. C

o je přípravek Leflugen a k čemu se používá

Přípravek Leflugen patří do skupiny léčiv nazývaných antirevmatika.

Přípravek

Leflugen

užívá

léčení

dospělých

pacientů

aktivní

revmatoidní

nebo

aktivní

psoriatickou artritidou.

Mezi příznaky revmatoidní artritidy patří zánět kloubů, otoky, ztížený pohyb a bolesti. Další příznaky,

které ovlivňují celé tělo, jsou ztráta chuti k jídlu, horečka, ztráta energie a anemie (pokles počtu

červených krvinek).

Mezi příznaky aktivní psoriatické artritidy patří zánět kloubů, otoky, ztížený pohyb, bolesti a oblasti se

zarudlou, šupinatou kůží (kožní léze).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Leflugen užívat

Neužívejte přípravek

Leflugen

jestliže jste

alergický(á)

leflunomid

(zejména vážná

kožní

reakce

často

doprovázená

horečkou, bolestí kloubů, červenými skvrnami na kůži nebo puchýři, např. Stevens-Johnsonův

syndrom), na látku zvanou triflunomid (podobnou leflunomidu) nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

jestliže máte jakékoli

potíže s játry

jestliže máte středně závažné nebo závažné

potíže s ledvinami

jestliže máte velmi nízkou hladinu

proteinů v krvi

(hypoproteinemie)

2 z 8

jestliže trpíte jakýmikoliv potížemi, které ovlivňují

obranyschopnost Vašeho organismu

(např. AIDS)

jestliže máte jakékoliv potíže s funkcí

kostní dřeně

nebo pokud máte značně snížený počet

červených nebo bílých krvinek v krvi nebo nízký počet krevních destiček z jiných příčin než je

revmatoidní nebo psoriatická artritida

jestliže trpíte

vážnou infekcí

jestliže jste

těhotná

, domníváte se, že byste mohla být těhotná nebo

kojíte

jestliže jste

žena ve fertilním věku

a nepoužíváte efektivní metodu zabránění početí.

Upozornění a opatření

Před užitím leflunomidu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

pokud jste někdy trpěl(a)

intersticiální

m

plicní

m

onemocnění

m;

pokud jste někdy měl(a) tuberkulózu, nebo pokud jste byl(a) v úzkém kontaktu s někým, kdo

má nebo měl tuberkulózu. Váš lékař může provést některá vyšetření, aby se zjistilo, zda máte

tuberkulózu;

pokud jste

muž

a přejete si stát se otcem dítěte. Nelze totiž vyloučit, že leflunomide nepřechází

spermatu

proto

nutné

používat

během

léčby

leflunomidem

spolehlivé

metody

antikoncepce. Muži, kteří se chtějí stát otcem dítěte, se musí obrátit na svého lékaře, který jim

může doporučit přerušení užívání přípravku Leflugen a podání určitých léků k urychlení

efektivního odstranění leflunomidu z organismu. Potom bude třeba udělat krevní test, aby se

potvrdilo, že přípravek Leflugen byl z Vašeho těla dostatečně vyloučen, a i pak je třeba počkat

ještě po dobu alespoň dalších 3 měsíců před tím, než se pokusíte zplodit dítě;

pokud máte podstoupit specifický krevní test (vyšetření hladiny vápníku), protože mohou být

zjištěny falešně nízké hladiny vápníku.

Přípravek Leflugen může někdy působit potíže s krví, játry, plícemi nebo nervy ve Vašich rukách nebo

nohách. Také může způsobit některé závažné alergické reakce (včetně lékové reakce s eozinofilií a

celkovými projevy (DRESS)) nebo zvýšit riziko závažné infekce. Pro více informací si, prosím,

přečtěte bod 4 „Možné nežádoucí účinky“.

DRESS

zpočátku

projevuje

příznaky

podobnými

chřipce

vyrážkou

obličeji

následným

rozšířením vyrážky zároveň s vysokou horečkou, vzestupem hladin jaterních enzymů zjištěných při

vyšetření krve a rovněž zvýšením počtu určitého typu bílých krvinek v krvi (eozinofilie) a zvětšením

lymfatických uzlin.

Váš lékař Vám bude před začátkem a během léčby přípravkem Leflugen v pravidelných intervalech

dělat

krevní testy

, aby Vám kontroloval krvinky a játra. Váš lékař Vám také bude pravidelně

kontrolovat tlak krve, protože přípravek Leflugen může působit jeho zvýšení.

Informujte svého lékaře, pokud máte nevysvětlitelný, přetrvávající průjem. Váš lékař může provést

další vyšetření ke zjištění jeho příčiny.

Děti a dospívající

Přípravek

Leflugen

se nedoporučuje u dětí a dospívajících do 18 let

věku

.

Další léčivé přípravky a Leflugen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

3 z 8

To je zvláště důležité, pokud užíváte:

jiné léčivé přípravky na revmatoidní artritidu, jako jsou antimalarika (např. chlorochin a

hydroxychlorochin),

intramuskulárně

(podávané

svalu)

nebo

ústně

podávané

zlato,

D-penicilamin,

azathioprin,

inhibitory

TNF-α

(např.

adalimumab

inflaximib)

jiné

imunosupresivní

(snižující

imunitu)

léčivé

přípravky

(např.

methotrexát),

protože

tyto

kombinace se nedoporučují;

léčivo nazývané cholestyramin (používané ke snížení vysoké hladiny cholesterolu) nebo

aktivní uhlí, protože tato léčiva mohou snížit množství leflunomidu vstřebané do organismu;

přípravek nazývaný teriflunomid (používá se k léčbě roztroušené sklerózy);

warfarin a jiné perorální přípravky (přípravky užívané ústy) používané ke snížení srážlivosti

krve, protože je nutné pečlivé sledování, aby se snížilo riziko nežádoucích účinků tohoto

léčivého přípravku;

repaglinid, pioglitazon, nateglinid nebo rosiglitazon k léčbě cukrovky (diabetu);

daunorubicin, doxorubicin, paclitaxel nebo topotecan na rakovinu;

duloxetin na depresi, inkontinenci moči nebo na onemocnění ledvin u diabetiků;

alosetron k léčbě závažného průjmu;

teofylin na astma;

tizanidin na uvolnění svalů;

perorální antikoncepci (např. enthinylestradiol a levonorgestrel);

rifampicin (k léčbě tuberkulózy);

cefaklor, benzylpenicilin (penicilin G), ciprofloxacin na infekce;

indometacin, ketoprofen na bolest a zánět;

furosemid na srdeční onemocnění (diuretikum, pilulky na odvodnění);

zidovudin na HIV infekci;

rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin na snížení vysoké hladiny cholesterolu;

sulfasalazin na zánětlivé onemocnění střev nebo revmatoidní artritidu;

cimetidin (k léčbě zvýšené kyselosti žaludku).

Pokud již užíváte nesteroidní antirevmatika a/nebo kortikosteroidy, můžete je dále používat i po

zahájení léčby přípravkem Leflugen.

Očkování

V případě, že musíte být očkován(a), poraďte se se svým lékařem. Některé očkovací látky se během

užívání leflunomidu a nějaký čas po skončení jeho užívání nesmějí podávat.

Leflugen s alkoholem

Během léčby přípravkem Leflugen se nedoporučuje pít alkohol. Pití alkoholu během užívání přípravku

Leflugen může zvýšit možnost poškození jater.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Neužívejte

leflunomid, pokud jste nebo si myslíte, že byste mohla být

těhotná

. Pokud jste těhotná

nebo otěhotníte během léčby leflunomidem, zvyšuje se riziko, že se dítě narodí s vážnými vrozenými

vadami. Ženy, které jsou v plodném věku, nesmí užívat přípravek Leflugen bez používání spolehlivých

antikoncepčních opatření.

4 z 8

Sdělte svému lékaři, pokud plánujete, že po ukončení užívání přípravku Leflugen otěhotníte, protože je

třeba se ujistit, že všechny stopy leflunomidu byly z těla vyloučeny před tím, než se pokusíte otěhotnět.

To může trvat až 2 roky. Užíváním určitých léků, které urychlí odstranění leflunomidu z Vašeho

organismu, může být tento odklad zkrácen na několik týdnů.

každém

případě

musí být potvrzeno

krevními testy,

že leflunomid

z Vašeho organismu

dostatečně odstraněn, a i poté musíte vyčkat alespoň další měsíc, než otěhotníte.

Pro další informace o laboratorních testech kontaktujte, prosím, svého lékaře.

Pokud máte podezření, že jste otěhotněla během užívání přípravku Leflugen nebo během následujících

dvou let po ukončení léčby, musíte ihned požádat lékaře o provedení těhotenského testu. Pokud test

těhotenství potvrdí, Váš lékař může rozhodnout o léčbě určitými léčivými přípravky, které pomohou

odstranit leflunomid rychle a účinně z Vašeho organismu, a sníží tak riziko pro Vaše dítě.

Kojení

Přípravek Leflugen

neužívejte

, pokud

kojíte

, protože leflunomid přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Leflugen může způsobit, že cítíte závrať, což může zhoršit Vaši schopnost soustředit se a

reagovat. Pokud máte pocit, že jsou Vaše schopnosti zhoršeny, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek

Leflugen obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé druhy cukrů, poraďte se se svým lékařem před užitím

tohoto přípravku.

3. J

ak se přípravek Leflugen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená zahajovací dávka přípravku Leflugen je 100 mg jednou denně po dobu prvních 3 dnů.

Poté většina pacientů potřebuje dávku

při revmatoidní artritidě: 10 nebo 20 mg přípravku Leflugen denně v závislosti na závažnosti

onemocnění

při psoriatické artritidě: 20 mg přípravku Leflugen denně.

Tablety

polykejte celé

a zapíjejte je dostatečným množstvím vody. Leflugen lze užívat s jídlem i

nalačno. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na

stejné dávky.

Může trvat 4 týdny nebo déle, než začnete pociťovat zlepšení svého stavu. Někteří pacienti dokonce

mohou zaznamenat ještě další zlepšení po 4 až 6 měsících léčby.

Přípravek Leflugen se obvykle užívá dlouhodobě.

J

estliže jste užil

(a)

více přípravku

Leflugen

, než jste měl

(a)

Pokud užijete více přípravku Leflugen než jste měl(a), obraťte se na svého lékaře nebo jinou lékařskou

pomoc. Je-li to možné, vezměte s sebou tablety nebo krabičku, abyste je ukázal(a) lékaři.

5 z 8

Můžete mít některý z těchto příznaků: bolest břicha, průjem, svědění a vyrážka.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Leflugen

Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji hned, jakmile si vzpomenete, pokud již nenastal čas na

příští dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Okamžitě

sdělte svému lékaři a přestaňte užívat přípravek Leflugen

jestliže pocítíte slabost, zmatenost nebo závrať nebo máte

potíže s dýcháním

, (s nebo bez

kožní vyrážky, včetně červené svědící kůže, otoků rukou, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst

nebo hrdla s obtížemi při polykání), protože to mohou být příznaky závažné alergické reakce;

jestliže se u Vás objeví

kožní vyrážka

nebo

zánět a

vředy v ústech

, protože se může jednat o

závažné, někdy život ohrožující alergické reakce (např. Stevens-Johnsonův syndrom, toxická

epidermální

nekrolýza,

erythema

multiforme, léková

reakce s

eozinofilií a systémovými

příznaky (DRESS)) viz bod 2.

Okamžitě

sdělte svému lékaři, jestliže se u Vás objeví

bledá pokožka

únava

nebo podlitiny, protože to mohou být příznaky onemocnění krve

způsobené nerovnováhou jednotlivých typů krevních buněk, z nichž se krev skládá;

únava, bolesti břicha

nebo

žloutenka

(žluté zabarvení očí nebo kůže), protože to mohou být

příznaky závažných stavů jako je zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater, které může být

smrtelné;

jakékoliv příznaky infekce jako jsou

horečka, vředy v

ústech

(příznak agranulocytózy, tj.

výrazného poklesu počtu některých bílých krvinek – jedná se o velmi vzácný nežádoucí

účinek) bolest v krku nebo

kašel

, protože tento přípravek může zvýšit riziko závažné infekce,

včetně sepse (vzácný nežádoucí účinek), která může být život ohrožující;

zánět malých cév (vaskulitida, včetně kožní nekrotizující vaskulitidy);

kašel

nebo

dýchací potíže

, protože mohou ukazovat na plicní potíže (intersticiální plicní

onemocnění nebo plicní hypertenzi);

neobvyklé

brnění,

slabost nebo

bolest v rukou či

nohou,

protože

tyto příznaky

mohou

naznačovat problémy s Vašimi nervy (periferní neuropatie);

ztráta chuti k jídlu; bolest břicha; citlivost břicha na dotek; pocit na zvracení a pocit, kdy se

celkově

necítíte

dobře,

zvracení,

horečka

může

jít

známky

zánětu

slinivky

břišní

(pankreatitida);

silná bolest na jedné nebo obou stranách zad, náhlé křeče spojené s nesnesitelnou bolesti -

obvykle začínající v zádech pod žebry, vyzařující kolem břicha, a někdy

k rozkroku a

pohlavním orgánům; krev v moči; pocit na zvracení nebo zvracení; časté močení, nebo pocit

pálení při močení; horečka; nevolnost, zvracení; vyrážka; zvýšení tělesné hmotnosti; to mohou

být známky selhání ledvin;

kožní lupus (vyznačující se vyrážkou/zarudnutím kůže v oblastech, které jsou vystaveny

6 z 8

světlu);

kolitida (způsobující nevysvětlitelný a dlouhotrvající průjem).

Další nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až

1 z

10 pacientů)

mírné alergické reakce

snížení chuti k jídlu, úbytek hmotnosti (obvykle nevýznamný)

únava (astenie)

bolesti hlavy, závratě

abnormální kožní citlivost, jako mravenčení (parestezie)

mírné zvýšení krevního tlaku

průjem

nevolnost, zvracení

bolesti břicha

zvýšení výsledků některých jaterních testů

zvýšené vypadávání vlasů

ekzém, suchá kůže, vyrážka, svědění

tendinitis (bolest způsobená zánětem blány obklopující šlachy, obvykle na nohou nebo na

rukou)

zvýšená hladina některých enzymů v krvi (kreatinfosfokinázy).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

)

snížené hladiny draslíku v krvi

úzkost

poruchy chuti

kopřivka

přetržení šlachy

zvýšení hladin tuku v krvi (cholesterol a triglyceridy)

snížení hladin fosfátů v krvi.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů

)

zvýšený počet krvinek nazývaných eozinofily (eozinofilie)

výrazné zvýšení krevního tlaku

zvýšení hladin některých enzymů v krvi (laktátdehydrogenáza).

Není známo (četnost

z

dostupných údajů nelze určit

)

Mohou se objevit další nežádoucí účinky, jako je snížení hladiny kyseliny močové v krvi, plicní

hypertenze, mužská neplodnost (která je vratná, jakmile je léčba tímto přípravkem ukončena) a lupénka

(nová nebo zhoršení té stávající).

Léky jako leflunomid jsou spojeny se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

7 z 8

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. J

ak přípravek Leflugen uchováv

at

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru/lahvičce a krabičce za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. O

bsah balení a další informace

Co přípravek

Leflugen obsahuje

Léčivou látkou je leflunomid (leflunomidum). Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg leflunomidu.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa, částečně předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon K 30

(E1201),

krospovidon

(E1202),

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý,

magnesium-stearát

(E470b),

monohydrát laktosy.

Potah tablety: Potah tablety navíc obsahuje oxid titaničitý (E171), hypromelosu (E464), makrogol,

mastek a žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek

Leflugen

vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně o průměru asi 8,1 mm.

Přípravek je balen v papírové krabičce obsahující blistry nebo lahvičku s integrovaným vysoušedlem

(silikagel) nebo se sáčky vysoušedla. Vysoušedlo nejezte. Velikost balení: 30, 100, 500 (pouze v

HDPE lahvičce) potahovaných tablet.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné

dávky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

8 z 8

Velká Británie

Výrobce

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate,

Grange Road, Dublin 13, Irsko

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300,

Řecko

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion str., Pallini Attiki, Řecko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech

EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Leflugen 20 mg, potahované tablety

Francie

LEFLUNOMIDE MYLAN 20 mg, comprimé pelliculé

Německo

Leflunomid Mylan 20 mg Filmtabletten

Itálie

LEFLUNOMIDE MYLAN

Španělsko

Leflunomida MYLAN 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Nizozemsko

Leflunomide Mylan 20 mg, filmomhulde tabletten

Velká Británie

Leflunomide Mylan 20 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

11. 8. 2017.

28-11-2018

Leflunomide ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Leflunomide ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Leflunomide ratiopharm (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8045 of Wed, 28 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-10-2018

Leflunomide Zentiva (Zentiva k.s.)

Leflunomide Zentiva (Zentiva k.s.)

Leflunomide Zentiva (Active substance: leflunomide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6923 of Thu, 18 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/001129/T/0032

Europe -DG Health and Food Safety

9-8-2018

Arava (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Arava (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Arava (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5231 of Thu, 09 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Leflunomide Winthrop (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Leflunomide Winthrop (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Leflunomide Winthrop (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4108 of Wed, 27 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-6-2018

Leflunomide medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Leflunomide medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Leflunomide medac (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4016 of Mon, 25 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety