LEDUFAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEDUFAN Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 2,5MG/ML
 • Dávkování:
 • 2,5MG/ML
 • Léková forma:
 • Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X25MG Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEDUFAN Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 2,5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BENDAMUSTIN
 • Přehled produktů:
 • LEDUFAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 323/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Stránka 1 z 8

Sp.zn. sukls148407/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ledufan 2,5

mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

bendamustini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je Ledufan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ledufan používat

Jak se Ledufan používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ledufan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ledufan a k

čemu se používá

Ledufan je přípravek obsahující léčivou látku zvanou bendamustin-hydrochlorid (dále jen bendamustin).

Ledufan je přípravek, který se používá k léčbě určitých typů nádorových onemocnění (cytotoxický lék).

Ledufan se používá samostatně (v monoterapii) nebo v kombinaci s jinými léky k léčbě následujících typů

nádorových onemocnění:

chronické

lymfocytární

leukémie

v případech,

Vás

není

vhodná

kombinovaná

chemoterapie obsahující fludarabin,

non-Hodgkinových lymfomů, které nereagovaly na předchozí léčbu rituximabem, nebo na ni

reagovaly jen krátkodobě,

mnohočetného myelomu v případech, kdy pro Vás není vhodná léčba obsahující thalidomid nebo

bortezomib.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ledufan používat

Nepoužívejte přípravek

Ledufan

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku bendamustin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

jestliže kojíte, pokud je během kojení léčba přípravkem Ledufan nezbytná, musíte přerušit kojení (viz část

Upozornění a opatření týkající se kojení);

jestliže máte těžkou poruchu funkce jater (poškození funkčních buněk jater);

jestliže máte nažloutlou kůži nebo oční bělmo v důsledku problémů s játry nebo krví (žloutenku);

jestliže máte těžkou poruchu funkce kostní dřeně (útlum kostní dřeně) a závažné změny počtu

bílých krvinek a krevních destiček v krvi;

jestliže jste podstoupil(a) velký chirurgický zákrok méně než 30 dnů před zahájením léčby;

jestliže máte infekci, zvláště je-li doprovázena snížením počtu bílých krvinek (leukocytopenií);

v kombinaci s vakcínami proti žluté zimnici.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ledufan se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

V případě

snížené schopnosti kostní dřeně obnovovat krevní buňky

. Počet bílých krvinek a

krevních destiček v krvi Vám bude zkontrolován před zahájením léčby přípravkem Ledufan,

Stránka 2 z 8

před každým dalším léčebným cyklem a v intervalech mezi jednotlivými léčebnými cykly.

V případě

infekcí

. Jestliže se u Vás objeví známky infekce, včetně horečky nebo plicních

příznaků, je nutné kontaktovat Vašeho lékaře.

V případě již existujícího

srdečního onemocnění

(např. srdeční příhody, bolesti na hrudi,

závažných poruch srdečního rytmu).

Během používání přípravku Ledufan se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

V případě

pocitu na zvracení

,

zvracení

. Váš lékař Vám může dát lék ke zmírnění pocitu na

zvracení (antiemetikum)

V případě, že zaznamenáte bolest v bedrech, krev v

moči nebo snížené množství moči

. Pokud

je Vaše onemocnění velmi závažné, je možné, že Vaše tělo nebude schopné vylučovat všechny

odpadní látky z odumírajících nádorových buněk. Tento jev se nazývá syndrom nádorového

rozpadu a může vést k selhání ledvin a srdečním potížím do 48 hodin od podání první dávky

přípravku Ledufan. Váš lékař se postará, že budete mít dostatek tekutin a může Vám dát další

léky, aby se této komplikaci předešlo.

V případě

kožních reakcí

v průběhu léčby přípravkem Ledufan. Závažnost takových reakcí se

může zvýšit.

V případě

bolestivé červené nebo nafialovělé vyrážky

, která se šíří, a

puchýřů

a/nebo

jiných postižení, které se začínají objevovat na sliznicích (např. v ústech a na rtech), zejména

pokud jste předtím měl(a) citlivost na světlo, infekci dýchací soustavy (např. zánět průdušek)

a/nebo horečku.

V případě

těžké alergické reakce nebo reakce přecitlivělosti

. Je nutné, abyste po prvním

cyklu léčby věnoval(a) pozornost infuzním reakcím.

Děti a dospívající

S podáváním bendamustin-hydrochloridu dětem a dospívajícím nejsou žádné zkušenosti.

Další léčivé přípravky a

Ledufan

Informujte

svého lékaře nebo lékárníka

o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Další léčivé přípravky mohou být ovlivněny bendamustin-hydrochloridem. Naproti tomu mohou ovlivnit

účinky bendamustin-hydrochloridu.

Jestliže je Ledufan používán v kombinaci s léky, které tlumí krvetvorbu v kostní dřeni, účinek na kostní

dřeň může být zesílen.

Jestliže je Ledufan používán v kombinaci s léky, které mění imunitní odpověď, může být tento účinek

zesílen.

Cytostatické léky mohou snížit účinnost očkování živými viry. Cytostatické léky mohou také zvýšit riziko

infekce po očkování živými vakcínami (např. očkování proti virům).

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Těhotenství

Ledufan může způsobit genetické poškození a ve studiích na zvířatech vedl k malformacím (vrozeným

vývojovým vadám). Během těhotenství Ledufan nepoužívejte, pokud to Váš lékař jasně nestanovil.

V případě léčby konzultujte s lékařem riziko možných nežádoucích účinků léčby na nenarozené dítě a

také se doporučuje genetické poradenství.

Plodnost

Jste-li žena v plodném věku, musíte před zahájením léčby přípravkem Ledufan i během ní používat

účinnou metodu antikoncepce. Jestliže během Vaší léčby přípravkem Ledufan otěhotníte, musíte o tom

ihned informovat svého lékaře a je vhodné vyhledat genetické poradenství.

Stránka 3 z 8

Jestliže jste muž, vyhněte se početí dítěte během léčby přípravkem Ledufan a až po dobu 6 měsíců po

jejím ukončení. Existuje riziko, že léčba přípravkem Ledufan povede k neplodnosti, a proto je vhodné

poradit se o uchování spermatu před zahájením léčby.

Mužům podstupujícím léčbu přípravkem Ledufan se doporučuje, aby během léčby a až po dobu 6 měsíců

po ní nepočali dítě. Z důvodu možnosti trvalé neplodnosti se před zahájením léčby poraďte o možnosti

uchování spermatu.

Kojení

Ledufan nesmí být podáván během kojení. Je-li léčba přípravkem Ledufan v období kojení nezbytná, je

třeba kojení přerušit.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ledufan má na schopnost řídit a obsluhovat stroje velký vliv. Neřiďte ani neobsluhujte stroje,

jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, jako např. točení hlavy nebo ztráta koordinace.

3.

Jak se Ledufan používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ledufan se podává v různých dávkách do žíly po dobu 30-60 minut, a to buď samostatně (monoterapie)

nebo v kombinaci s jinými léky.

Léčba se nesmí zahájit, jestliže počet bílých krvinek (leukocytů) a/nebo krevních destiček klesl pod

stanovenou úroveň.

Váš lékař bude tyto hodnoty v pravidelných intervalech stanovovat.

Chronická lymfocytární leukémie

Ledufan 100 mg na metr čtvereční tělesného povrchu (na základě výšky a tělesné

hmotnosti)

v den 1+2

Cyklus opakujte po 4 týdnech až 6krát

Non-

Hodgkinův lymfom

Ledufan 120 mg na metr čtvereční tělesného povrchu (na základě výšky a tělesné

hmotnosti

v den 1+2

Cyklus opakujte po 3 týdnech nejméně 6krát

Mnohočetný myelom

Ledufan 120–150 mg na metr čtvereční tělesného povrchu (na základě výšky a

tělesné hmotnosti)

v den 1+2

Prednison 60 mg na metr čtvereční tělesného povrchu (na základě výšky a tělesné

hmotnosti) injekčně nebo ústy.

ve dnech 1-4

Cyklus opakujte po 4 týdnech nejméně 3krát

Stránka 4 z 8

Léčba má být přerušena, poklesne-li počet bílých krvinek (leukocytů) a/nebo krevních destiček pod

stanovenou úroveň. V léčbě lze pokračovat poté, co se hodnoty leukocytů a krevních destiček zvýšily.

Porucha funkce jater nebo ledvin

Je možné, že bude nutno dávku upravit v závislosti na stupni poruchy funkce jater (v případě středně

těžké poruchy funkce jater o 30 %). V případě poruchy funkce ledvin není úprava dávky nutná. Váš

ošetřující lékař rozhodne, zda je nutno dávku upravit.

Jak se přípravek podává

Léčbu přípravkem Ledufan mají provádět pouze lékaři se zkušenostmi s protinádorovou terapií. Váš

lékař Vám podá přesnou dávku přípravku Ledufan a provede nezbytná opatření.

Po přípravě infuzního roztoku Vám jej Váš ošetřující lékař podá tak, jak bylo předepsáno. Roztok se

podává do žíly jako krátkodobá infuze trvající 30–60 minut.

Délka užívání

Obecné pravidlo ohledně délky trvání léčby přípravkem Ledufan není stanoveno. Délka léčby závisí

na onemocnění a na odpovědi na léčbu.

Máte-li jakékoli obavy nebo otázky týkající se léčby přípravkem Ledufan, poraďte se se svým lékařem

nebo zdravotní sestrou.

Jestliže jste zapomněl(a)

po

užít

Ledufan

Jestliže se zapomnělo na podání dávky přípravku Ledufan, Váš lékař bude obvykle pokračovat dle

původního časového rozvrhu dávkování.

Jestliže jste přestal(a)

po

užívat

Ledufan

O přerušení léčby nebo její změně na jiný přípravek rozhodne lékař, který Váš ošetřuje.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého. Některé z níže uvedených účinků lze nalézt po testech provedených lékařem.

Velmi vzácně byl pozorován rozklad tkáně (nekróza - odumření) poté, co přípravek Ledufan unikl do

tkáně mimo krevní cévy (extravazální podání). Pocit pálení v místě zavedení infuzní jehly může být

příznakem úniku mimo krevní cévu. Důsledkem může být bolest a špatně se hojící kožní defekty.

Nežádoucím účinkem omezujícím dávku přípravku Ledufan je porucha funkce kostní dřeně, která je

obvykle reverzibilní (zvratná) po ukončení léčby. Útlum funkce kostní dřeně může vést k nízkým počtům

krvinek, což může vést ke zvýšení rizika infekce, anémii nebo ke zvýšení rizika krvácení.

Velmi časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

Nízký počet bílých krvinek (krvinky, které bojují s nemocemi, leukocytopenie); snížení hodnot

červeného krevního barviva (hemoglobinu, což je bílkovina v červených krvinkách, která v těle

přenáší kyslík); nízký počet krevních destiček (bezbarvé krvinky, které napomáhají srážení krve,

trombocytopenie); infekce; bolest hlavy; nevolnost (pocit na zvracení); zvracení; zánět sliznic;

zvýšená hladina kreatininu (chemický odpadní produkt, který se vytváří ve svalech) v krvi; zvýšená

hladina močoviny (chemický odpadní produkt) v krvi; horečka; únava

Časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

Krvácení (hemoragie); narušení metabolismu způsobené odumírajícími nádorovými buňkami, které

uvolňují svůj obsah do krevního oběhu (syndrom nádorového rozpadu); snížení počtu červených

krvinek, což může vést k bledosti kůže a slabosti nebo dušnosti (anémii); nízký počet neutrofilů

(běžný

bílých

krvinek,

které

jsou

důležité

v boji

proti infekcím,

neutropenie);

reakce

z přecitlivělosti, jako je alergický zánět kůže (dermatitida), kopřivka (urtikarie); zvýšení hladin

jaterních enzymů AST/ALT (což může ukazovat na zánět nebo poškození jaterních buněk); zvýšení

Stránka 5 z 8

hladiny enzymu alkalické fosfatázy (což je enzym, který se vytváří hlavně v játrech a kostech);

zvýšení hladiny žlučového barviva (což je látka vznikající během normálního rozpadu červených

krvinek); nízké hladiny draslíku (což je živina, která je nezbytná k fungování nervových a svalových

buněk, včetně buněk v srdci) v krvi; narušená funkce (dysfunkce) srdce (palpitace - bušení srdce,

angina pectoris - bolest na hrudi); narušený srdeční rytmus (arytmie); nízký nebo vysoký krevní tlak

(hypotenze nebo hypertenze); narušení funkce plic; průjem; zácpa; zánět v ústech (stomatitida); ztráta

chuti k jídlu; vypadávání vlasů; kožní změny; vynechání menstruace (amenorea); bolest; nespavost;

závrať; zimnice; dehydratace (nedostatek vody v organismu), svědivá vyrážka (kopřivka)

Méně časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

Neúčinná tvorba krvinek v kostní dřeni (což je houbovitá hmota v kostech, kde se vytvářejí krvinky,

myelodysplastický syndrom); akutní leukémie; nahromadění tekutiny v osrdečníkovém vaku (únik

tekutiny do prostoru okolo srdce); srdeční záchvat, bolesti na hrudi (infarkt myokardu), srdeční

selhání

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z

1000 osob):

Infekce krve (sepse); snížení funkce kostní dřeně, která může způsobit, že se necítíte dobře,

případně se může projevit v krevních testech; těžké alergické reakce z přecitlivělosti (anafylaktické

reakce); příznaky podobné anafylaktickým reakcím (anafylaktoidní reakce); ospalost; ztráta hlasu

(afonie); akutní oběhové selhání (oběhové selhání zejména srdečního původu, kdy není zachováno

zásobování tkání kyslíkem a jinými živinami a odstraňování toxinů z nich); zarudnutí kůže

(erytém); zánět kůže (dermatitida); svědění (pruritus); kožní vyrážka (makulární exantém);

nadměrné pocení (hyperhidróza)

Velmi vzácné

nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 osob):

Primární atypický zánět plic (pneumonie); rozpad červených krvinek; prudké snížení krevního tlaku,

někdy doprovázené kožními reakcemi nebo vyrážkou (anafylaktický šok); narušené vnímání chuti;

porucha citlivosti (parestézie); malátnost a bolest v končetinách (periferní neuropatie); závažný stav

vedoucí k blokádě specifických receptorů v nervovém systému (anticholinergní syndrom); poruchy

nervového systému; ztráta koordinace (ataxie); zánět mozku (encefalitida); zrychlený srdeční tep

(tachykardie); zánět žil (flebitida); tvorba tkáně v plicích (plicní fibróza); krvácivý zánět jícnu

(hemoragická ezofagitida); krvácení v žaludku nebo ve střevech; neplodnost; multiorgánové selhání

(selhání několika orgánů)

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit):

Nepravidelný a často rychlý puls (fibrilace síní); zánět plic; krvácení z plic; selhání jater; červená

nebo nafialovělá vyrážka, která se šíří, a puchýře a/nebo jiné léze, které se začínají objevovat na

sliznicích (např. v ústech a na rtech), zejména pokud jste předtím byl(a) citlivý(á) na světlo, měl(a)

infekci dýchací soustavy (např. zánět průdušek) a/nebo horečku; selhání ledvin; léková vyrážka při

léčbě v kombinaci s rituximabem.

Obraťte se na svého lékaře nebo vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte některý

z následujících nežádoucích účinků (frekvence není známa):

Závažné kožní vyrážky včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy.

Mohou se projevit jako načervenalé terčovité nebo kruhové skvrny, často s puchýři uprostřed, na

trupu, odlupování kůže, vředy v ústech, krku, nosu, na pohlavních orgánech a očích, a mohou jim

předcházet horečka a příznaky podobné chřipce.

Rozsáhlá vyrážka, vysoká tělesná teplota, zvětšené lymfatické uzliny a postižení dalších tělesných

orgánů (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky, která je také známá jako DRESS nebo

syndrom přecitlivělosti na léky).

Po léčbě

přípravkem

Ledufan

hlášen

výskyt

nádorů

(myelodysplastický

syndrom,

akutní

myeloidní leukémie (AML), bronchiální (průduškový) karcinom). Vztah k přípravku Ledufan nemohl

být jasně stanoven.

Hlášení nežádoucích účinků

Stránka 6 z 8

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Ledufan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. První dvě

číslice označují měsíc a poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu

dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Poznámka o době použitelnosti přípravku po otevření nebo po přípravě roztoku

Infuzní roztoky připravené v souladu s pokyny uvedenými na konci této příbalové informace jsou

stabilní v polyethylenových vacích po dobu 3,5 hodiny při pokojové teplotě/relativní vlhkosti 60 % a po

dobu 2 dnů při uchovávání v chladničce. Ledufan neobsahuje žádné konzervační látky. Z tohoto

důvodu nesmí být roztok používán po uplynutí výše uvedených dob.

Za dodržování aseptických podmínek je zodpovědný uživatel.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Ledufan obsahuje

Léčivou látkou je bendamustini hydrochloridum.

1 injekční lahvička obsahuje bendamustini hydrochloridum 25 mg

1 injekční lahvička obsahuje bendamustini hydrochloridum 100 mg

Po rekonstituci 1 ml koncentrátu obsahuje bendamustini hydrochloridum 2,5 mg.

Pomocnou látkou je mannitol.

Jak Ledufan

vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý až téměř bílý lyofilizovaný prášek v jantarově hnědé skleněné injekční lahvičce s hliníkovým

uzávěrem s odtrhovacím krytem.

Injekční lahvička ze skla třídy I o obsahu 25 ml

Injekční lahvička ze skla třídy I o obsahu 50 ml

Ledufan je dostupný v balení po 1, 5, 10 nebo 20 injekčních lahvičkách, které obsahují bendamustini

hydrochloridum 25 mg nebo v balení po 1 nebo 5 injekčních lahvičkách, které obsahují bendamustini

hydrochloridum 100 mg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Stránka 7 z 8

Egis Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Výrobce

Synthon Hispania S.L.

Castelló, 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Španělsko

Synthon, s.r.o.

Brněnská 32/597

678 01 Blansko

Česká Republika

Egis Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Ледуфан 2,5 mg/ml прах за концентрат за инфузионен разтвор

Chorvatsko

Benmak 2,5 mg/ml prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Kypr

Bendamustin Ledpharm 2,5 mg/ml κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή

διαλύματος προς έγχυση

Česká republika

Ledufan

Dánsko

Clybenic 2,5 mg/ml

Polsko

Ledufan

Rumunsko

Ledufan 2,5 mg/ml pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Řecko

BENTALYA

Slovenská republika

Ledufan 2,5 mg/ml

Slovinsko

Benmak 2,5 mg/ml prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

25. 4. 2018

Stránka 8 z 8

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Stejně jako u všech podobných cytotoxických látek, platí přísnější bezpečnostní opatření týkající se

zdravotnického personálu a lékařů, vzhledem k potenciálně genotoxickému a kancerogennímu

účinku přípravku.

Při manipulaci zamezte inhalaci (nadýchání) a styku s kůží a sliznicemi (používejte rukavice,

ochranný oděv a případně obličejovou masku!). Dojde-li ke kontaminaci jakýchkoli částí těla, očistěte

je důkladně mýdlem a vodou a oči vypláchněte 0,9% (izotonickým) fyziologickým roztokem. Pokud

je to možné, doporučuje se pracovat ve speciálním bezpečnostním boxu (s laminárním prouděním) se

savou,

tekutiny

nepropustnou

podložkou.

Kontaminované

předměty

jsou

považovány

cytostatický odpad. Prosím, řiďte se národními doporučeními ohledně likvidace cytostatického

materiálu! Těhotné ženy s cytostatiky nesmí zacházet.

Roztok připravený k použití musí být připraven rozpuštěním obsahu injekční lahvičky bendamustinu

výhradně ve vodě pro injekci, a to následujícím způsobem:

1. Příprava koncentrátu

Obsah jedné injekční lahvičky bendamustinu obsahující 25 mg bendamustin-hydrochloridu se

nejdříve rozpustí třepáním v 10 ml

Obsah jedné injekční lahvičky bendamustinu obsahující 100 mg bendamustin-hydrochloridu se

nejdříve rozpustí třepáním ve 40 ml

2. Příprava infuzního roztoku

Jakmile se roztok stane čirým (obvykle po 5–10 minutách), je nutno celkovou doporučenou dávku

bendamustinu ihned naředit 0,9% (izotonickým) fyziologickým roztokem do konečného objemu

přibližně 500 ml. Bendamustin nesmí být ředěn žádným jiným infuzním nebo injekčním roztokem.

Bendamustin nesmí být v infuzi smíchán s jinými látkami.

3. Podání

Roztok je podáván intravenózní infuzí trvající 30–60 minut.

Injekční lahvičky jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Náhodnou injekci do tkáně mimo cévy (extravazální injekce) je nutno okamžitě přerušit. Po krátké aspiraci

je nutno jehlu vyjmout. Poté je třeba postiženou oblast tkáně chladit. Paži je třeba zvednout. Další léčba,

jako např. podání kortikosteroidů, nemá jasný přínos (viz bod 4).

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety