LATANOPROSTTIMOLOL MYLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LATANOPROSTTIMOLOL MYLAN Oční kapky, roztok 0,05MG/ML+5MG/ML
 • Dávkování:
 • 0,05MG/ML+5MG/ML
 • Léková forma:
 • Oční kapky, roztok
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 6X2,5ML Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LATANOPROSTTIMOLOL MYLAN Oční kapky, roztok 0,05MG/ML+5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • TIMOLOL, KOMBINACE
 • Přehled produktů:
 • LATANOPROST/TIMOLOL MYLAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 298/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls254260/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Latanoprost/Timolol Mylan 0,05 mg/ml + 5 mg/ml

oční kapky, roztok

latanoprostum, timololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Stejně

postupujte

případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Latanoprost/Timolol Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Latanoprost/Timolol Mylan používat

Jak se Latanoprost/Timolol Mylan používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Latanoprost/Timolol Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE LATANOPROST/TIMOLOL MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Latanoprost/Timolol Mylan obsahuje dvě léčivé látky: latanoprost a timolol. Latanoprost patří

do skupiny léčivých přípravků zvaných analoga prostaglandinu. Timolol patří do skupiny léčivých

přípravků zvaných betablokátory. Latanoprost působí cestou zvýšení přirozeného odtoku komorové vody

z oka do krevního oběhu. Timolol zpomaluje tvorbu komorové vody uvnitř oka.

Přípravek Latanoprost/Timolol Mylan se používá k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku, jestliže máte

onemocnění známé jako glaukom (tzv. zelený zákal) s otevřeným úhlem nebo nitrooční hypertenzi

(zvýšený tlak uvnitř oka). Obě tato onemocnění jsou spojena se zvýšeným tlakem uvnitř oka, který může

následně ovlivnit Váš zrak. Lékař Vám obvykle předepíše přípravek Latanoprost/Timolol Mylan, pokud

jiné léky nemají požadovaný účinek.

2.

ČEMU

MUSÍTE

VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

LATANOPROST/TIMOLOL MYLAN POUŽÍVAT

Latanoprost/Timolol Mylan se může používat u dospělých mužů a žen (včetně starších pacientů).

Děti a dospívající

Latanoprost/Timolol Mylan se nedoporučuje k použití u dětí a dospívajících do 18 let věku.

Nepoužívejte přípravek Latanoprost/Timolol Mylan, pokud:

jste alergický(á) na latanoprost nebo timolol, jiné betablokátory nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako je astma nebo těžká

chronická obstrukční bronchitida (závažné onemocnění plic, které může způsobovat sípání,

obtížné dýchání a/nebo dlouhotrvající kašel)

máte pomalý srdeční rytmus, závažné srdeční onemocnění nebo poruchy srdečního rytmu

(nepravidelný rytmus) a nemáte zavedeny kardiostimulátor.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Latanoprost/Timolol Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti:

onemocnění věnčitých tepen (s příznaky zahrnujícími bolest na hrudi včetně anginy pectoris,

zejména typu Prinzmetalova angina, pocit tísně na hrudi, dušnost, srdeční selhání, nízký

krevní tlak

jiné poruchy srdečního akce nebo srdečního rytmu, jako je pomalý srdeční tep

potíže s dýcháním nebo chronické obstrukční plicní onemocnění

špatnou cirkulaci krve (jako je Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom)

diabetes, nebo epizody nízké hladiny cukru v krvi, protože timolol může maskovat známky a

příznaky nízké hladiny cukru v krvi

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat její příznaky a projevy

Před

užitím

přípravku

Latanoprost/Timolol

Mylan

dále

poraďte

svým

lékařem

nebo

lékárníkem:

před jakýmkoliv očním chirurgickým zákrokem (včetně operace katarakty, tj. šedého zákalu)

nebo pokud jste podstoupil(a) nějaký druh oční operace v minulosti.

pokud máte potíže s očima (jako je bolest oka, podráždění oka, zánět oka, otok očního

pozadí, problémy s přední částí oka – rohovkou nebo oční čočkou nebo rozmazané vidění)

pokud víte, že trpíte suchostí očí

pokud nosíte kontaktní oční čočky. Můžete dále používat přípravek Latanoprost/Timolol

Mylan, ale řiďte se pokyny k nošení kontaktních čoček v bodě 3

pokud

víte,

trpíte

závažnými

alergickými

reakcemi,

které

obyčejně

vyžadují

léčbu

v nemocnici, protože timolol může zvýšit pravděpodobnost vzniku nebo závažnost takových

alergických reakcí, nebo snížit účinnost léků používaných k léčbě těchto alergických reakcí

(epinefrin – adrenalin)

pokud jste trpěl(a) nebo v současnosti trpíte virovou infekcí oka zapříčiněnou virem herpes

simplex (HSV), zejména pokud k ní došlo v souvislosti s podáním analogů prostaglandinu

Před operací sdělte svému lékaři, že používáte přípravek Latanoprost/Timolol Mylan, protože timolol

může změnit účinek některých přípravků používaných během anestezie.

Další léčivé přípravky a Latanoprost/Timolol Mylan

Přípravek Latanoprost/Timolol Mylan může ovlivňovat nebo být ovlivněn dalšími léky, které užíváte,

včetně jiných očních kapek na léčbu glaukomu. Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo máte v

úmyslu užívat léky na snížení krevního tlaku, léky na srdce nebo léky na léčbu cukrovky. Informujte

svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat (včetně použití očních kapek), včetně těch, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud jste v nedávné době užíval(a) nebo používal(a) nebo

máte v úmyslu užívat nebo používat následující přípravky:

prostaglandiny,

analoga

prostaglandinu

nebo

prostaglandinové

deriváty

(užívané

ústy,

aplikované do pochvy, nebo ve formě jiných očních kapek)

betablokátory (podávané ústy nebo injekčně, nebo ve formě jiných očních kapek)

adrenalin (také známý jako epinefrin)

léky

používané

léčbě

vysokého

krevního

tlaku,

jako

jsou

ústy

podávané

blokátory

kalciových kanálů, guanethidin, antiarytmika (amiodaron), digitalové glykosidy (jako je

digoxin) nebo parasympatomimetika (jako bethanechol (používané pro močové problémy)

nebo nikotin (používaný k odvykání kouření)

chinidin (používaný k léčbě srdečních onemocnění a některých typů malárie)

klonidin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku, nebo u návalů)

léky na cukrovku

antidepresiva známá jako fluoxetin a paroxetin

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, Latanoprost/Timolol Mylan nepoužívejte, pokud to lékař nepokládá za nutné.

Okamžitě sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete

otěhotnět.

Pokud kojíte, Latanoprost/Timolol Mylan nepoužívejte. Latanoprost/Timolol Mylan může přecházet

do mateřského mléka. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Když používáte Latanoprost/Timolol Mylan, můžete mít krátkodobě rozmazané vidění. Pokud se Vám

to stane, neřiďte dopravní prostředky ani nepoužívejte žádné nástroje či stroje, dokud se Váš zrak zase

neupraví.

Latanoprost/Timolol Mylan obsahuje benzalkonium-chlorid

Latanoprost/Timolol Mylan obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. Tato konzervační

látka může způsobit podráždění oka nebo narušit

jeho

povrch. Benzalkonium-chlorid

může být

absorbován kontaktními čočkami a je známo, že mění barvu měkkých kontaktních čoček. Proto

zabraňte kontaktu s měkkými kontaktními očními čočkami. Viz pokyny pro používání kontaktních

čoček v bodu 3.

3.

JAK SE LATANOPROST/TIMOLOL MYLAN POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka pro dospělé (včetně starších osob) je jedna kapka jednou denně do postiženého

oka/očí. Nejlepší doba pro aplikaci je večer, pokud Vám to nicméně nevyhovuje, může Vám lékař

nebo lékárník doporučit podávání kapek ráno.

Jídlo a pití nemá žádný vliv na způsob použití těchto očních kapek.

Latanoprost/Timolol Mylan nepoužívejte vícekrát než jednou denně, protože při častějším podání

může být účinnost léčby snížena.

Latanoprost/Timolol Mylan používejte podle pokynů svého lékaře až do doby, kdy Vám Váš lékař

řekne, abyste léčbu ukončil(a).

Váš lékař může chtít, abyste během léčby přípravkem Latanoprost/Timolol Mylan podstoupil(a) další

kontroly srdce a krevního oběhu.

Používání kontaktních čoček

Pokud používáte kontaktní čočky, musíte je před použitím přípravku Latanoprost/Timolol Mylan

vyjmout. Po použití přípravku Latanoprost/Timolol Mylan vyčkejte 15 minut, než si kontaktní čočky

znovu nasadíte.

Návod k použití

Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo postavte.

Odšroubujte a sundejte ochranný kryt z lahvičky.

Prstem jemně stáhněte dolní víčko svého postiženého oka.

Umístěte kapátko do blízkosti oka, ale tak aby se oka nedotýkalo.

Zmáčkněte lahvičku jemně tak, aby do oka kápla pouze jedna kapka, a pak uvolněte spodní

víčko.

Stiskněte prstem koutek postiženého oka u nosu po dobu 2 minut (viz obr. 4 níže). To

napomáhá zabránit tomu, aby se přípravek dostal do celého těla.

Opakujte i pro druhé oko, pokud Vám Váš lékař řekl, že máte kapky aplikovat do obou očí.

Nasaďte ochranný kryt zpět na lahvičku a lahvičku uzavřete

Pokud používáte Latanoprost/Timolol Mylan s jinými očními kapkami.

Mezi použitím přípravku Latanoprost/Timolol Mylan a použitím jiných kapek vyčkejte nejméně 5

minut.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Latanoprost/Timolol Mylan, než jste měl(a)

Pokud jste do oka vkápl(a) příliš mnoho kapek, může u Vás dojít k lehkému podráždění oka a Vaše

oči mohou slzet a zčervenat, to by však mělo odeznít. Pokud jste ale znepokojen(a), obraťte se na

svého lékaře o radu.

Jestliže jste požil(a) přípravek Latanoprost/Timolol Mylan

Pokud náhodně Latanoprost/Timolol Mylan požijete, obraťte se na svého lékaře. Pokud polknete velké

množství přípravku, můžete mít pocit na zvracení, bolesti žaludku, pocit únavy, zarudnutí a závratě a

můžete se začít potit. Také u sebe můžete pozorovat pomalý srdeční tep, pocit na omdlení nebo závrať

(v důsledku snížení krevního tlaku), můžete mít potíže s dýcháním nebo dušnost, nebo vážné potíže se

srdcem, což může vést k infarktu (srdeční zástavě).

Jestliže jste zapomněl(a) použít Latanoprost/Timolol Mylan

Pokračujte

obvyklou

dávkou

obvyklou

dobu.

Nezdvojnásobujte

následující

dávku,

abyste

nahradil(a)

vynechanou dávku. Pokud si s čímkoli nejste jist(a), zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste přestal(a) používat Latanoprost/Timolol Mylan

Pokud chcete přestat Latanoprost/Timolol Mylan používat, promluvte si se svým lékařem nebo

lékárníkem.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky,

může

mít

i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Obvykle můžete pokračovat v používání kapek, pokud nejsou nežádoucí účinky závažné. Pokud máte

obavy, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Bez porady s lékařem nepřerušujte používání

přípravku Latanoprost/Timolol Mylan.

V seznamu níže jsou známé nežádoucí účinky při použití latanoprostu a timololu – účinných látek

tohoto přípravku. Nejdůležitějším nežádoucím účinkem je možnost postupné a trvalé změny barvy očí.

Je taky možné, že tyto oční kapky mohou být příčinou vážných změn v činnosti Vašeho srdce nebo

mohou způsobovat alergické reakce a to přesto, že se podávají do očí. Mohou také působit další oční

potíže.

Pokud si všimnete jakéhokoliv z následujících nežádoucích účinků, promluvte si ihned se svým

lékařem a řekněte mu, že používáte Latanoprost/Timolol Mylan:

změny ve Vaší tepové frekvenci nebo srdeční funkci.

generalizovaná alergická reakce včetně otoku pod kůži, který může nastat v oblastech, jako je

obličej a končetiny, a může ucpat dýchací cesty, což vede k potížím s polykáním nebo

s dýcháním, kopřivky nebo svědivé vyrážky

otok barevné části oka (iritida / uveitida), náhlá bolest očí nebo rozmazané vidění.

Je známý výskyt také následujících nežádoucích účinků:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)

Postupné změny v barvě Vašich očí se zvýšením množství hnědého pigmentu v barevné části

oka známé jako duhovka. Pokud máte smíšenou barvu očí (modro-hnědá, šedo-hnědá, žluto-

hnědá

nebo

zeleno-hnědá),

Vás

tato

reakce

pravděpodobnější

než

pokud

máte

jednobarevné oči (modré, šedé, zelené nebo hnědé oči). Jakékoliv změny v barvě Vašich očí

se mohou rozvíjet několik let. Změna barvy může být trvalá a může být nápadnější, pokud

používáte přípravek pouze na jednom oku. Zdá se, že změna barvy nepůsobí žádné problémy

s očima. Změna barvy po ukončení léčby dále nepokračuje. Mohou být provedena vyšetření

případné změny barvy oka.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

podráždění (pocit pálení, řezání, svědění, bodání nebo pocit cizího tělesa v oku), bolest oka.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

bolest hlavy

zarudnutí oka, oční infekce (konjunktivitida-zánět spojivek), rozmazané vidění, slzení, zánět

očních víček, podráždění nebo narušení povrchu oka

kožní vyrážka nebo svědění (pruritus)

Další nežádoucí účinky

Ačkoli následující nežádoucí účinky nebyly pozorovány u přípravku Latanoprost/Timolol Mylan, byly

pozorovány u přípravků obsahujících samostatně buď latanoprost, nebo timolol a mohou se tedy

vyskytnout i při použití přípravku Latanoprost/Timolol Mylan.

Následující nežádoucí účinky byly pozorované při použití latanoprostu:

rozvoj virové infekce oka zapříčiněné virem herpes simplex (HSV)

závratě

změny řas a jemných chloupků kolem oka (zvýšený počet, délka, zesílení a ztmavnutí),

poškození nebo eroze přední části oka (rohovka), otok přední části oka (otok rohovky),

změny směru růstu řas, otok kolem oka, otok očního pozadí (makulární edém) u pacientů bez

oční čočky nebo s nefunkční oční čočkou, zánět/podráždění povrchu oka (keratitida), suché

oči, tekutinou naplněná cysta v barevné části oka (cysta duhovky), přecitlivělost na světlo

(fotofobie), zapadnutí oka (prohloubení rýhy kolem oka)

zhoršení anginy pectoris, nepříjemné vnímání srdečního rytmu (palpitace)

astma, zhoršení astmatu, dušnost

ztmavnutí kůže kolem očí

bolesti svalů a kloubů

celková bolest na hrudi

Stejně jako ostatní léky aplikované do očí se i tento lék vstřebává do krve. Timolol může

způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké působí betablokátory podávané ústně nebo do žíly.

Výskyt nežádoucích účinků po lokálním očním podání je nižší, než když jsou léky podávány na

příklad ústy nebo injekčně.

Následující

nežádoucí

účinky

byly

pozorované

betablokátorů

při

použití

léčbě

očních

onemocnění:

nízká hladina cukru v krvi

potíže se spánkem (nespavost), deprese, noční můry, ztráta paměti

mdloby, cévní mozková příhoda, nebo snížený přívod krve do mozku (můžete omdlít nebo

zaznamenáte necitlivost nebo slabost v pažích a nohou, obtíže při polykání, nezřetelnou nebo

nesmyslnou řeč nebo ztrátu řeči), zvýšení výskytu známek a příznaků myasthenia gravis

(onemocnění svalů), závratě, neobvyklé pocity, jako je brnění a mravenčení

zvýšení slzení, odchlípení vrstvy pod sítnicí, která obsahuje krevní cévy po filtračním

chirurgickém zákroku, což může způsobit zhoršení zraku, snížená citlivost rohovky, suché

oči, eroze rohovky (poškození přední vrstvy oka), povislé horní víčko (což vede k tomu, že je

oko přivřené), dvojité vidění

pískání / zvonění v uších (tinitus)

pomalá srdeční akce, bolest na hrudi, bušení srdce, otok (nahromadění tekutiny), změny

rytmu

nebo

rychlosti

srdečního

tepu,

městnavé

srdeční

selhání

(srdeční

onemocnění

dušností a otoky chodidel a nohou následkem nahromadění tekutiny), určitý typ poruchy

srdečního rytmu, srdeční záchvat (můžete se projevit náhlou bolestí na hrudi, která se může

šířit do krku/čelisti nebo paže, dušností a pocením), srdeční selhání

nízký krevní tlak, omezení průtoku krve do prstů na rukou a nohou způsobující bledost a

chlad (Raynaudův fenomén), studené ruce a nohy

zúžení dýchacích cest v plicích (převážně u pacientů s již existujícím onemocnění), dušnost,

kašel

poruchy chuti, pocit na zvracení, poruchy trávení, průjem, sucho v ústech, bolest břicha,

zvracení

vypadávání vlasů, kožní vyrážka bílého stříbřitého vzhledu (vyrážka podobná lupénce) nebo

zhoršení lupénky či kožní vyrážky

bolest svalů, která není způsobena předchozí námahou

sexuální poruchy, snížené libido

svalová slabost/únava

Ve velmi vzácných případech, se u některých pacientů s těžkým poškozením průhledné vrstvy v

přední části oka (rohovky) vyvinuly zakalené skvrny v důsledku nahromadění vápníku během

léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

JAK LATANOPROST/TIMOLOL MYLAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento

přípravek po uplynutí

doby

použitelnosti uvedené na obalu za

EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před prvním otevření: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby

byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl

přípravek chráněn před světlem.

Spotřebujte do 4 týdnů od otevření.

Pokud přípravek Latanoprost/Timolol Mylan právě nepoužíváte, uchovávejte ho v krabičce, aby byl

chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že kroužek originality je před prvním otevřením

porušený nebo zničený.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Latanoprost/Timolol Mylan obsahuje

Léčivými látkami jsou latanoprostum a timololi maleas.

Jeden ml roztoku obsahuje latanoprostum 50 mikrogramů a timololi maleas 6,83 mg, což odpovídá

timololum 5 mg.

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, monohydrát dihydrogenfosforečnanu

sodného, hydrogenfosforečnan sodný, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina

chlorovodíková (k úpravě pH).

Jak Latanoprost/Timolol Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Latanoprost/Timolol Mylan je čirý, bezbarvý, vodný roztok.

Latanoprost/Timolol Mylan je balen v kulaté průsvitné plastové lahvičce s průsvitným plastovým

kapátkem a žlutým plastovým šroubovacím uzávěrem s kroužkem originality indikujícím případné

otevření.

Jedna lahvička obsahuje 2,5 ml roztoku očních kapek.

Latanoprost/Timolol Mylan je k dispozici v následujících velikostech balení:

1, 3 nebo 6 lahviček s očními kapkami o objemu 2,5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie

Výrobce:

Mylan S.A.S (Saint Priest), 117 Allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, France.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Země

Název

Belgie

Latanoprost/Timolol Mylan 50 mcg/ml + 5

mg/ml oogdruppels, oplossing

Česká republika

Latanoprost/Timolol Mylan 0,05 mg/ml + 5

mg/ml, oční kapky, roztok

Francie

LATANOPROST/TIMOLOL MYLAN 50

microgrammes/5 mg par ml, collyre en

solution

Německo

Latanoprost/Timolol Mylan 50

Mikrogramm/ml + 5 mg ml Augentropfen

Irsko

Latanoprost / Timolol 50 micrograms / ml + 5

mg / ml Eye drops, solution

Itálie

LATANOPROST E TIMOLOLO MYLAN

Lucembusko

Latanoprost/Timolol Mylan 50 mcg/ml + 5

mg/ml collyre en solution

Portugalsko

Latanoprost + Timolol Anova

Slovenská

republika

Latanoprost/Timolol Mylan 0,05 mg/ml + 5

mg/ml

Španělsko

Latanoprost/Timolol MYLAN

Pharmaceuticals 50 microgramos/ml + 5

mg/ml colirio en solución

Nizozemsko

Latanoprost/Timolol Mylan 0,05 + 5 mg/ml,

oogdruppels, oplossing

Velká Británie

Latanoprost / Timolol 50 micrograms / ml + 5

mg / ml Eye drops, solution

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.12.2014