LATANOPROST MYLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LATANOPROST MYLAN Oční kapky, roztok 0,05MG/ML
 • Dávkování:
 • 0,05MG/ML
 • Léková forma:
 • Oční kapky, roztok
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 3X2,5ML Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LATANOPROST MYLAN Oční kapky, roztok 0,05MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LATANOPROST
 • Přehled produktů:
 • LATANOPROST MYLAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 294/14-C
 • EAN kód:
 • 8594158892560
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls182972/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml

oční kapky, roztok

latanoprostum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékaře ošetřujícího Vaše dítě nebo

lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další

osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékaři

ošetřujícímu Vaše dítě nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Latanoprost Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Latanoprost Mylan používat

Jak se Latanoprost Mylan používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Latanoprost Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE LATANOPROST MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou obsaženou v přípravku Latanoprost Mylan je latanoprost. Tato látka patří do skupiny

léků známých jako analoga prostaglandinů. Působí zvýšením přirozeného odtoku tekutiny zevnitř oka

do krevního řečiště.

Latanoprost Mylan se používá k léčbě onemocnění známých jako glaukom s otevřeným úhlem a oční

hypertenze. U obou těchto onemocnění dochází ke zvýšení tlaku uvnitř oka, což nakonec postihne

zrak pacienta.

Latanoprost Mylan se také používá k léčbě zvýšeného očního tlaku a glaukomu u dětí v celém

věkovém rozsahu.

2.

ČEMU

MUSÍTE

VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

LATANOPROST

MYLAN POUŽÍVAT

Latanoprost Mylan může být použit u dospělých mužů a žen (včetně starších osob) a u dětí od

narození do věku 18 let. Latanoprost Mylan nebyl zkoumán u předčasně narozených dětí (před 36.

týdnem těhotenství).

Nepoužívejte Latanoprost Mylan, jestliže

jste alergický(á) na latanoprost nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodu 6)

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Latanoprost Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékařem ošetřujícím

Vaše dítě nebo lékárníkem, pokud Vy nebo Vaše dítě

máte podstoupit anebo jste podstoupil(a) oční operaci (včetně operace katarakty)

máte problémy s očima (jako např. bolest v očích, podráždění nebo zánět, rozmazané vidění)

trpíte suchostí v očích nebo onemocněním postihujícím přední část oka (rohovku)

máte těžké astma, anebo astma není dobře kontrolováno

trpíte určitou formou glaukomu známou jako "chronický glaukom s uzavřeným úhlem" nebo

" vrozený glaukom“.

trpíte glaukomem způsobeným tvorbou pigmentů v úhlu oční komory.

trpíte glaukomem způsobeným zánětem oka nebo tvorbou nových krevních cév v oku

trpíte glaukomem a zároveň nemáte oční čočku nebo máte umělou oční čočku, nebo-li

afakické oko (čočka v oku chybí) nebo pseudofakické oko s roztrženým zadním pouzdrem

čočky nebo čočkou umístěnou v přední komoře.

jsou u Vás nebo Vašeho dítěte známy rizikové faktory pro otok očního pozadí (makulární

edém)

nebo

zánět

duhovky

(iritida/uveitida),

například

pokud

máte

cévní

onemocnění

postihující oko nebo abnormality sítnice v důsledku cukrovky.

trpíte nebo jste trpěl(a) virovou infekcí oka způsobenou virem herpes simplex (HSV), a to

zejména v případě, že byla způsobena použitím analogů prostaglandinu.

nosíte kontaktní čočky. Můžete stále přípravek používat, ale postupujte podle pokynů pro

nositele kontaktních čoček v bodě 3.

jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět

kojíte

Další léčivé přípravky a Latanoprost Mylan

Latanoprost Mylan může vzájemně reagovat s jinými léky. Informujte svého lékaře, ošetřujícího

lékaře svého dítěte nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte nebo používáte,

které jste v nedávné době užíval(a) nebo používal(a) nebo používalo nebo které možná budete užívat

nebo používat, a to i o lécích (nebo očních kapkách), které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek

jiných

prostaglandinů

nebo

derivátů

prostaglandinu

(používaných

léčbě

zvýšeného

nitroočního tlaku) může být přípravkem Latanoprost Mylan ovlivněn. Kombinace s přípravkem

Latanoprost Mylan se nedoporučuje, protože se může zvýšit nitrooční tlak.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, Latanoprost Mylan nepoužívejte. Okamžitě sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná,

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět.

Pokud kojíte, Latanoprost Mylan nepoužívejte.

Latanoprost může přecházet do mateřského mléka, a

proto může být dítě ovlivněno.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Když používáte Latanoprost Mylan, můžete mít krátkodobě rozmazané vidění. Pokud se Vám to stane,

neřiďte dopravní prostředky ani nepoužívejte žádné nástroje či stroje, dokud se Váš zrak zase

neupraví.

Latanoprost Mylan obsahuje benzalkonium-chlorid

Tento konzervační prostředek může způsobit podráždění oka nebo narušit jeho povrch. Benzalkonium-

chlorid může být absorbován kontaktními čočkami a je známo, že mění barvu měkkých kontaktních

čoček. Proto zabraňte kontaktu s měkkými kontaktními čočkami.

Pokud Vy nebo Vaše dítě používáte kontaktní čočky, musíte je před použitím přípravku Latanoprost

Mylan vyjmout. Po použití přípravku Latanoprost Mylan vyčkejte 15 minut, než si kontaktní čočky

znovu nasadíte. Viz pokyny pro používání kontaktních čoček v bodu 3.

3.

JAK SE LATANOPROST MYLAN POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékaře ošetřujícího Vaše dítě

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékařem ošetřujícím Vaše

dítě nebo lékárníkem.

Doporučená dávka

pro dospělé (včetně starších

osob) a

děti je jedna

kapka jednou

denně

postiženého oka/očí. Nejlepší doba pro aplikaci je večer.

Latanoprost Mylan nepoužívejte vícekrát než jednou denně, protože při častějším podání může být

účinnost léčby snížena.

Latanoprost Mylan používejte podle pokynů svého lékaře nebo ošetřujícího lékaře svého dítěte až do

doby, kdy Vám Váš lékař nebo ošetřující lékař Vašeho dítěte řekne, abyste léčbu ukončil(a).

Používání kontaktních čoček

Pokud Vy nebo Vaše dítě používáte kontaktní čočky, musíte je před použitím přípravku Latanoprost

Mylan vyjmout. Po použití přípravku Latanoprost Mylan vyčkejte 15 minut, než si kontaktní čočky

znovu nasadíte.

Návod k použití

Umyjte si ruce a pohodlně si sedněte nebo se postavte .

Odšroubujte ochranný kryt. Ochranný kryt by měl být zachován.

Prstem jemně stáhněte dolní víčko svého postiženého oka.

Umístěte kapátko do blízkosti oka, ale tak aby se oka nedotýkalo.

Zmáčkněte lahvičku jemně tak, aby do oka kápla pouze jedna kapka, a pak uvolněte spodní

víčko.

Stiskněte prstem koutek postiženého oka u nosu. Podržte ho stlačený po dobu 1 minuty, oko

mějte zavřené.

Opakujte i pro druhé oko, pokud Vám Váš lékař řekl, že máte kapky aplikovat do obou očí.

Nasaďte ochranný kryt zpět na lahvičku.

Pokud používáte Latanoprost Mylan s jinými očními kapkami.

Mezi použitím přípravku Latanoprost Mylan a použitím jiných kapek vyčkejte nejméně 5 minut.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Latanoprost Mylan, než jste měl(a)

Pokud jste do oka vkápl(a) příliš mnoho kapek, může u Vás dojít k lehkému podráždění oka a Vaše

oči mohou slzet a zčervenat, to by však mělo přejít. Pokud jste ale znepokojen(a), obraťte se na svého

lékaře nebo na ošetřujícího lékaře svého dítěte o radu.

Pokud Vy nebo Vaše dítě náhodně Latanoprost Mylan požijete, obraťte se co nejdříve na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Latanoprost Mylan

Pokračujte

obvyklou

dávkou

obvyklou

dobu.

Nezdvojnásobujte

následující

dávku,

abyste

nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud si s čímkoli nejste jist(a), zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste přestal(a) používat Latanoprost Mylan

Pokud chcete přestat Latanoprost Mylan používat, promluvte si se svým lékařem nebo s ošetřujícím

lékařem svého dítěte.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky,

může

mít

i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek používat a

kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo jděte na nejbližší pohotovost:

zánět povrchu oka (rohovky).

zánět duhovky nebo barevné části oka (duhovky/uveitida).

otok sítnice - zadní část oka (makulární edém).

virová

infekce

způsobená

virem

herpes

simplex,

spojená

zánětem/podrážděním

povrchu oka (keratitida).

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)

Postupné změny v barvě Vašich očí se zvýšením množství hnědého pigmentu v barevné části

oka známé jako duhovka. Pokud máte smíšenou barvu očí (modro-hnědá, šedo-hnědá, žluto-

hnědá

nebo

zeleno-hnědá),

Vás

tato

reakce

pravděpodobnější

než

pokud

máte

jednobarevné oči (modré, šedé, zelené nebo hnědé oči). Jakékoliv změny v barvě Vašich očí

se mohou rozvíjet několik let, i když k nim převážně dochází během prvních 8 měsíců od

zahájení léčby. Změna barvy může být trvalá a může být nápadnější, pokud používáte

přípravek pouze na jednom oku. Zdá se, že změna barvy nepůsobí žádné problémy s očima.

Změna barvy po ukončení léčby dále nepokračuje.

zarudnutí oka

podráždění oka (pocit pálení, řezání, svědění, bodání nebo pocit cizího tělesa v oku)

postupná změna řas léčeného oka a růst jemných chloupků kolem léčeného oka tyto změny

byly pozorované převážně u pacientů japonského původu. Tyto změny zahrnují ztmavnutí,

prodloužení, ztluštění a změnu počtu vašich řas.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

podráždění nebo narušení povrchu oka, zánět očních víček (blefaritida), bolest oka a citlivost

na světlo (fotofobie).

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

otok očních víček, suchost oka, rozmazané vidění a zánět spojivek

kožní vyrážka

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

příznaky otoku nebo poškrábání/poškození povrchu oka, otoky kolem očí (periorbitální

edém) chybný směr růstu řas nebo další řady řas

kožní reakce na očních víčkách, ztmavnutí kůže víček

astma, zhoršení astmatu a dušnosti

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10000 pacientů)

angina pectoris (bolesti na hrudi)

zapadlý vzhled očí (prohloubení očního žlábku)

U některých pacientů s těžkým poškozením čiré vrstvy v přední části oka (rohovky), může

použití očních kapek, které obsahují zdroj fosfátu, jako je i tento lék, způsobit rozvoj

mlhavých skvrn na rohovce v důsledku nahromadění vápníku během léčby.

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny po uvedení latanoprostu na trh (četnost nelze odhadnout z

dostupných údajů) :

tekutinou vyplněný prostor v barevné části oka (cysty duhovky)

bolesti hlavy, závratě

bušení srdce (palpitace)

bolest svalů a kloubů

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nežádoucí účinky pozorované častěji u dětí ve srovnání s dospělými zahrnují rýmu, svědění v nose a

horečku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

JAK LATANOPROST MYLAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento

přípravek po uplynutí

doby

použitelnosti uvedené na obalu za

EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je před prvním otevřením poškozený originální

obal.

Neotevřenou lahvičku uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C). Po prvním otevření lahvičky není nutné

uchovávat lahvičku v chladničce, ale uchovávejte ji při teplotě do 25 °C. Spotřebujte do 4 týdnů od

otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Latanoprost Mylan obsahuje

Léčivou látkou je latanoprostum.

Jeden ml roztoku roztoku obsahuje latanoprostum 0,05 mg.

Dalšími složkami jsou benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu

sodného, hydrogenfosforečnan sodný, voda na injekci

Jak Latanoprost Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Latanoprost Mylan je čirý, bezbarvý, vodný roztok.

Latanoprost Mylan je balen v kulaté průsvitné plastové lahvičce s průsvitným plastovým kapátkem a

tyrkysovým plastovým šroubovacím uzávěrem s kroužkem originality.

Jedna lahvička obsahuje 2,5 ml roztoku očních kapek.

Latanoprost Mylan je k dispozici v následujících velikostech balení:

1, 3 nebo 6 lahviček s očními kapkami o objemu 2,5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie

Výrobce:

MYLAN S.A.S. (Saint Priest), 117 Allee des Parcs, 69800 Saint-Priest, Francie

Wessling Hungary Kft., Fóti út 56, H-1047 Budapest, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Latanoprost

Mylan

mcg/ml

oogdruppels,

oplossing

Česká republika

Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml, oční kapky, roztok

Dánsko

Latanoprost Jenson

Francie

Latanoprost Mylan 50 microgrammes/ml, collyre en solution

Holandsko

Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Irsko

Latanoprost 50 micrograms/ml eye drops solution

Island

Latanoprost Mylan

Lucembursko

Latanoprost Mylan 50 mcg/ml collyre en solution

Norsko

Latanoprost Mylan

Portugalsko

Latanoprost Mylan

Slovensko

Latanoprost Mylan 0,05 mg/ml

Španělsko

Latanoprost Mylan 50 microgramos/ml colirio en solución

Švédsko

Latanoprost Mylan

Itálie

Latanoprost Mylan

Velká Británie

Latanoprost 50 micrograms/ml eye drops, solution

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.10.2015

27-7-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-10-2018

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Active substance: gefitinib) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6406 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4826

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6107 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004429/0000

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Active substance: fulvestrant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5774 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004649/IB/0001

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5422 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3787/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Active substance: Ribavirin ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5423 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1185/T/29

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Active substance: Duloxetine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5417 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3981/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Active substance: lopinavir / ritonavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4888 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: Efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4089 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4240/IB/1/G

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3854 of Thu, 14 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4050/IB/3/G

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Active substance: atazanavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3342 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Active substance: darunavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3339 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Active substance: prasugrel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3160 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4644

Europe -DG Health and Food Safety