Advertisement

LANNATAM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LANNATAM Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním 0,4MG
 • Dávkování:
 • 0,4MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LANNATAM Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním 0,4MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • TAMSULOSIN
 • Přehled produktů:
 • LANNATAM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 87/ 177/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Page 1 (5)

Sp.zn.sukls166261/2013

a sp.zn.sukls166302/2013, sukls168768/2013

Příbalová informace: informace pro pacienty

Lannatam 0,4 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

tamsulosini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Lannatam 0,4 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lannatam 0,4 mg užívat

Jak se přípravek Lannatam 0,4 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lannatam 0,4 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Lannatam 0,4 mg a k čemu se používá

Tamsulosin je blokátor alfa

-adrenergních receptorů, který snižuje napětí ve svalovině prostaty a močové

trubice.

Tamsulosin

předepisuje

zmírnění

příznaků

obtížného

močení

způsobených

zvětšenou

prostatou

(benigní hyperplázie prostaty) v monoterapii (léčba jednou léčivou látkou) nebo v kombinaci s jinými

léčivými přípravky. Relaxací (uvolněním napětí) svaloviny umožňuje snazší průtok moči močovou trubicí

a usnadňuje močení.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lannatam 0,4 mg užívat

Neužívejte přípravek Lannatam 0,4 mg:

jestliže jste alergický na tamsulosin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodu 6). Příznaky mohou zahrnovat: otok obličeje a hrdla (angioedém).

jestliže jste někdy před tím měl lékem způsobený otok obličeje a hrdla (angioedém).

jesltiže jste někdy v minulosti trpěl na poklesy krevního tlaku při vstávání, což způsobilo závratě, točení

hlavy nebo mdloby.

jestliže máte závažné onemocnění jater.

Upozornění a opatření

Před užitím Lannatamu 0,4 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lannatam 0,4 mg je zapotřebí, jestliže

se u Vás objeví závratě nebo točení hlavy nebo náhlá, obvykle přechodná ztráta vědomí (synkopa),

zejména poté, co se postavíte. Tamsulosin může snížit Váš krevní tlak, což způsobuje tyto příznaky. Měl

byste si sednout nebo lehnout, dokud tyto příznaky neodezní.

Page 2 (5)

máte těžkou poruchu funkce ledvin. Pokud Vaše ledviny nefungují normálně, možná nebude mít

obvyklá dávka tamsulosinu očekávaný účinek.

máte mírnou nebo středně těžkou poruchu funkce jater. Váš lékař bude pečlivě kontrolovat jaterní

enzymy a pokud bude třeba, upraví dávku.

se u Vás vyskytne otok obličeje nebo hrdla. To jsou příznaky angioedému (viz bod 2, Neužívejte

přípravek Lannatam 0,4 mg). Je třeba, abyste okamžitě přestal tamsulosin užívat a kontaktoval svého

lékaře. Tamsulosin Vám už znovu nesmí být podán.

máte jiné onemocnění prostaty jako karcinom prostaty, neboť to může mít stejné příznaky jako

onemocnění benigní hyperplázie prostaty. Informujte svého lékaře, abyste prodiskutovali situaci.

máte přetrvávající, obvykle bolestivou erekci, která trvá několik hodin a vyskytuje se bez sexuální

stimulace (priapismus) Je třeba okamžitě kontaktovat ošetřujícího lékaře, neboť tento stav může vést

k trvalé impotenci.

trpíte poruchou sexuální funkce. Informujte svého lékaře a prodiskutujte s ním situaci.

máte v plánu podstoupit oční operaci šedého zákalu (zákal čočky a ztráta zraku, zejména modré barvy).

Stav, který se nazývá syndrom měkké duhovky (IFIS) se může objevit při a po operaci, pokud užíváte

nebo jste v nedávné době užíval tamsulosin. IFIS může způsobit komplikace během a po operaci.

Doporučuje

přestat

užívat

tamsulosin

týdny

před

operací.

Kontaktujte

svého

lékaře

a prodiskutujte s ním situaci.

Děti a dospívající

Neexistuje žádný význam pro použití tamsulosinu u dětí a dospívajících.

Bezpečnost a účinnost tamsulosinu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek Lannatam 0,4 mg

Tamsulosin může ovlivnit účinek jiných léčiv. Naopak některá léčiva mohou ovlivnit účinek tamsulosinu.

Tamsulosin může interagovat s:

cimetidinem, antagonistou H

-receptorů, který snižuje tvorbu kyseliny v žaludku. Tento lék může zvýšit

hladinu tamsulosinu.

furosemidem, močopudným lékem (diuretikum), který může snížit hladinu tamsulosinu.

diklofenakem, lékem proti bolesti a zánětu. Tento lék může urychlit vylučování tamsulosinu z těla, čímž

zkrátí dobu, po kterou je tamsulosin účinný.

warfarinem, lékem bránícím vzniku krevních sraženin. Tento lék může urychlit vylučování tamsulosinu

z těla, čímž zkrátí dobu, po kterou je tamsulosin účinný.

dalším blokátorem α

1

-adrenergních receptorů.

léky k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol).

erythromycinem (antibiotikum používané k léčbě infekcí).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval

nebo které možná budete užívat.

Přípravek Lannatam 0,4 mg s jídlem a pitím

Z důvodů bezpečnosti je třeba tamsulosin užívat po snídani nebo po prvním denním jídle a zapít sklenicí

vody.

Těhotenství a kojení

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro muže.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je třeba vzít v úvahu, že tamsulosin může způsobit závrať, točení hlavy nebo náhlou, obvykle přechodnou

ztrátu vědomí (synkopa). Proto má tamsulosin vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat

stroje. Neměl byste řídit dopravní prostředky, pokud je Vám mdlo nebo se Vám točí hlava.

Page 3 (5)

3.

Jak se přípravek Lannatam 0,4 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jedna tobolka denně, užitá po snídani nebo po prvním denním jídle.

Tobolku spolkněte vcelku a zapijte ji sklenicí vody vestoje nebo vsedě (ne vleže). Je důležité, abyste tobolku

nerozlamoval, neotvíral, nedrtil ani nežvýkal, neboť to může mít vliv na to, jak dobře tamsulosin působí.

Jestliže jste užil více přípravku Lannatam 0,4 mg, než jste měl

Pokud užijete více tamsulosinu, než jste měl, může Vám náhle klesnout krevní tlak. Můžete mít závratě,

slabost a můžete omdlévat. Lehněte si, abyste co nejvíce zmírnil účinky nízkého krevního tlaku a poté

kontaktujte svého lékaře. Lékař Vám může podat léky, které upraví Váš krevní tlak a bude monitorovat Vaše

tělesné funkce.

Pokud to bude nezbytné, lékař Vám vyprázdní žaludek a podá projímadlo, aby odstranil tamsulosin, který se

ještě nedostal do krve.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Lannatam 0,4 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Užijte další dávku v obvyklém

čase.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Lannatam 0,4 mg

Nepřestávejte užívat přípravek Lannatam 0,4 mg, aniž byste se předtím poradil se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

Závratě

Poruchy ejakulace

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000)

bolest hlavy

palpitace

pokles krevního tlaku poté, co se postavíte, což způsobuje závratě

výtok z nosu a podráždění v nose (rýma)

zácpa, průjem, nevolnost (nauzea), zvracení

vyrážka, kopřivka, svědění

pocit slabosti (astenie)

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000)

mdloby (synkopa)

závažné alergické reakce, které způsobují otok obličeje nebo hrdla (angioedém): okamžitě kontaktujte

lékaře; tamsulosin už Vám nemá být znovu podán (viz bod 2, Neužívejte přípravek Lannatam 0,4 mg).

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000)

Page 4 (5)

bolestivá erekce (priapismus)

život ohrožující onemocnění postihující sliznice a/nebo kůži, projevující se lézemi na sliznicích a/nebo

kůži a horečkou (Stevens-Johnsonův syndrom)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

rozmazané vidění, porucha vidění

fibrilace síní, arytmie nebo tachykardie (nepravidelný nebo rychlejší srdeční rytmus)

krvácení z nosu, dýchací potíže (dušnost)

syndrom sucha v ústech

závažné kožní reakce a střevní sliznice, které mohou zahrnovat vyrážku a olupování nebo odumírání

tkáně (erythema multiforme, exfoliativní dermatitida)

Během oční operace kvůli šedému zákalu (katarakta) se Vaše zornice (černé kolečko uprostřed Vašeho

oka) nemusí dostatečně

rozšířit.

Také

duhovka

(barevná

část Vašeho oka)

může

během

operace

ochabnout.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Lannatam 0,4 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce, blistru a krabičce

za zkratkami „Použitelné do:” nebo “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Lannatam 0,4 mg obsahuje

Léčivou

látkou

tamsulosini

hydrochloridum.

Jedna

tobolka

řízeným

uvolňováním

obsahuje

tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky: mikrokrystalická celulosa, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, polysorbát 80, natrium-

lauryl-sulfát, triethyl-citrát, mastek.

Tělo tobolky: želatina, indigokarmín, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, černý oxid

železitý.

Jak přípravek Lannatam 0,4 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Oranžové/olivově zelené tobolky s řízeným uvolňováním. Tobolky obsahují bílé až téměř bílé pelety.

Page 5 (5)

Jsou dodávány v baleních s blistry nebo v lahvičkách s 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 nebo 200

tobolkami s řízeným uvolňováním.

Tobolky

jsou

dostupné

v blistrech

(PVC/PE/PVDC//Al

blistry

balené

v papírových

krabičkách)

nebo

v lahvičkkách (HDPE).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

G.L.Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko

Výrobce

G.L.Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko

Synthon BV, Microweg 22, 6545 Nijmegen, Nizozemsko

Synthon Hispania S.L., Castello 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko:

Aglandin retard 0,4 mg – Kapseln

Česká republika: Lannatam 0,4 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

Estonsko:

Tamsulosin Lannacher

Maďarsko:

Provosal

Lotyšsko:

Tamsulosin Lannacher

Litva:

Tamsulosin Lannacher

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.7.2014

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bionpharma Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bionpharma Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

EVISTA (Raloxifene Hydrochloride) Tablet [Eli Lilly And Company]

EVISTA (Raloxifene Hydrochloride) Tablet [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

Singulair vs. Allegra

Singulair vs. Allegra

Singulair (montelukast) and Allegra (fexofenadine hydrochloride) are used to treat symptoms of allergic rhinitis. Singulair is also used to treat asthma and to prevent exercise-induced narrowing of the airways. Singulair and Allegra belong to different drug classes. Singulair is a leukotriene receptor antagonist and Allegra is an antihistamine.

US - RxList

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement