LAMYA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LAMYA Potahovaná tableta 0,075MG
 • Dávkování:
 • 0,075MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X28 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LAMYA Potahovaná tableta 0,075MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESOGESTREL
 • Přehled produktů:
 • LAMYA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 17/ 320/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn.sukls239280/2015

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

LAMYA0,075mg

desogestrelum

tablety

Přečtěte sipozorně celou příbalovou informacidříve, nežzačnete tento přípravek používat.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudete potřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tentopřípravekbylpředepsánvám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoitehdy,

má-listejné příznakyjako vy.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. Co je přípravekLAMYA0,075mga kčemu sepoužívá

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekLAMYA0,075mgužívat

3. JaksepřípravekLAMYA0,075mgužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5 JakpřípravekLAMYA0,075mguchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJELAMYA0,075mgAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

Přípravekseužívá kzabráněníotěhotnění.

JakLAMYA0,075mgpůsobí

LAMYA0,075mgobsahujemalémnožstvíjednohodruhuženskéhopohlavníhohormonugestagenu,

desogestrelu.ProtosepřípravekLAMYA0,075mgřadímezičistěgestagennípilulky,neboliminipilulky.

Narozdílodkombinovanýchpilulektytopilulkyneobsahujíhormonestrogen,pouzegestagen.Většinačistě

gestagenníchpilulek,neboliminipilulek,působípředevšímtak,žezabraňujíprůnikuspermiídodělohy,ale

ne vždyzabránídozránívajíčka, cožje hlavníúčinekkombinovaných pilulek.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKLAMYA0,075

mgUŽÍVAT

Neužívejte přípravekLAMYA0,075mg

PřípravekLAMYA0,075mgneužívejte,týká-lisevásněkterýznížeuvedenýchstavů.Pokudano,

upozornětenatutoskutečnostsvého lékaře dříve, nežzačnete přípravekLAMYA0,075mgužívat. Vášlékař

vámmůže doporučitpoužíváníněkteré nehormonálnímetodykontracepce.

Máte-litrombózu.Trombózaje vznikkrevnísraženinyvcévě, např. na noze (hluboká žilnítrombóza);

vplicích (plicníembolie);vsrdci(srdečnízáchvat)nebo vmozku (mrtvice).

Máte-linebo jste měla žloutenku (zežloutnutíkůže), svěděníkůže nebo závažné onemocněníjater

a Vaše jaternífunkceještě nejsouvnormálnímstavu.

Jestližemáterakovinovýnádornebopodezřenínaněj,kterýjecitlivýnapohlavnísteroidy,jakojsou

určité typyrakovinyprsu.

Máte-lipoševníkrvácení, jehožpříčina nebyla objasněna.

Jste-lialergická nadesogestrelnebo nakteroukolisložkupřípravkuLAMYA0,075mg.

Projeví-lisepoprvékterýkolivztěchtostavůběhemužívánípřípravkuLAMYA0,075mg,poraďtese

neprodleněslékařem.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuLAMYA0,075mgje zapotřebí

LAMYA0,075mgnechráníprotiinfekcipůsobené HIV(AIDS) nebo jinýmpohlavně přenosnýmnemocem.

Snížená denzita kostí

Estrogenyjsoudůležitéprozachovánípevnostivašichkostí.PodobuužívánípřípravkuLAMYA0,075mg

jehladinapřirozenéhoestrogenuestradioluvkrvisrovnatelnáshladinouobvyklouvprvnípolovině

přirozenéhomenstruačníhocyklu,alesníženavesrovnánísdruhoupolovinoupřirozenéhocyklu.Není

známo, zda to má nějakývlivna pevnostkostí.

Užíváte-lipřípravekLAMYA0,075mgatýkásevásněkterýznížeuvedenýchstavů,jemožné,žebudete

potřebovatpečlivýlékařskýdohled.Vášlékařvámvysvětlí,jakmátepostupovat.Týká-lisevásproto

některýztěchto bodů, uvědomte o tomsvého lékaře dříve, nežzačnete přípravekLAMYA0,075mgužívat.

máte-linebo jste vminulostiměla rakovinu prsu;

máte-lizhoubnýnádorjater;

máte-linebo jste vminulostiměla žilnítrombózu;

máte-lidiabetesmellitus (cukrovku);

máte sníženou hladinu estradiolu vkrvi;

mělajstemimoděložnítěhotenství,vyhledejtelékaře,pokudmátebolestibřichanebopřivynechání

menstruace

jste dlouhodobě upoutánana lůžko vdůsledku chirurgického zákroku nebo onemocnění.

máte-linebojstevminulostimělachloazma(nažloutlehnědépigmentovéskvrnynakůži,zvláštěv

obličeji);pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

máte-livysokýkrevnítlak

Přípravekmůžeovlivnitvýsledkylaboratorníchtestů.Prodrobíte-liselaboratornímuvyšetřeníkrve,

informujte lékaře, že užíváte přípravekLAMYA0,075 mg.

Vzájemné působení sdalšímiléčivýmipřípravky

Některélékymohousprávnoufunkcipilulkynarušit.Týkásetolékůproléčbuepilepsie(např.primidon,

hydantoin,fenytoin,barbituráty,karbamazepin,oxcarbazepin,felbamát,topiramát),nebolékůproti

tuberkulóze(např.rifampicin,rifabutin)ainfekciHIV(např.ritonavir,nelfinavir),mykózám(např.

griseofulvin),aktivníhouhlíužívanéhoprožaludečnínevolnostarostlinnéholéčivéhopřípravkuztřezalky

tečkované.

PřípravekLAMYAmůženarušitúčinekjinýchléků,můžebuďzvyšovatúčinky(např.léčivépřípravky

obsahujícícyklosporin)nebo je snižovat.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužívalavnedávné

době, ato io lécích, které jsou dostupné bezlékařského předpisu.

Těhotenstvía kojení

Těhotěnství

PřípravekLAMYA0,075mgnesmíužívat těhotné ženyanity, které se domnívají, že bytěhotné mohlybýt.

Poraďte se se svýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Kojení

LAMYA0,075mgneovlivňujetvorbumlékanebojehokvalitu.Nicméněmalémnožstvíúčinnélátky

přípravkuLAMYA0,075mgpřecházídomateřskéhomléka.Vdůsledkutohomůžedítěpožít0,01-0,05

mikrogramuetonogestrelunakgtělesnéhmotnostinaden,ale toto množstvínenaznačuje riziko pro kojence.

Sděltesvémulékaři,pokudsevámzdá,ženěkterézměnynebopříznaky,kterépozorujeteusvéhodítěte,by

mohlybýtvsouvislostisužívánímpřípravkuLAMYA0,075mg.

Řízenídopravních prostředků a obsluha strojů

LAMYA0,075mgnemá vlivna schopnostřízeníaniobsluhu strojů.

Důležité informaceo některých složkách přípravkuLAMYA0,075mg

Pacientkyslaktózovouintolerancíbysimělyuvědomit,žepřípravekLAMYA0,075mgobsahuje54,345

mglaktózy(monohydrátu).Pokudvámbylolékařemsděleno,žetrpítenesnášenlivostíněkterýchcukrů,

poraďte se slékařemdříve, nežzačnete užívatpřípravekLAMYA0,075mg.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKLAMYA0,075mgUŽÍVÁ

Kdy musíte vyhledatlékaře

Pravidelné prohlídky

PřiužívánípřípravkuLAMYA0,075mgváslékařbudezvátnapravidelnéprohlídky,obyčejněčetnosta

povahatěchto kontrolzávisínavašemzdravotnímstavu.

Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže:

sivšimnetemožnýchznámektrombózy(napříkladsilnábolestnebootokdolníkončetiny,bolestna

hrudníku neznámého původu, dušnost, neobvyklýkašel, zvláště pokud vykašláváte krev);

seobjevínáhlá prudká bolestna hrudníku, která může vystřelovatdo levé ruky;

seuvásnáhle dostavísilná bolestbřichanebo žloutenka (známka možných jaterních potíží);

jste sivprsu nahmatala bulku;

seuvásdostavínáhlánebosilnábolestvdolníčástibřichanebovoblastižaludku(možnost

mimoděložního těhotenství, tedytěhotenstvímimo dutinu děložní);

mábýtomezenavašepohyblivostnebomátepodstoupitoperaci(poraďtesesvýmlékařemnejméně

4 týdnypředem);

máte neobvyklé, silné poševníkrvácení;

jstezapomnělaužítjednunebovícetabletvprvnímtýdnuužíváníamělajstepohlavnístyk

vpředcházejících 7 dnech;

byjste mohla býttěhotná.

JednobalenípřípravkuLAMYA0,075mgobsahuje28tablet.Napřednístraněbaleníjsoumezitabletami

vytištěnyšipkyadnyvtýdnu,cožVámumožníužívattabletysprávně.Užívejtetabletykaždýdenpřibližně

vestejnoudobu.Tabletypolykejtevcelkuazapíjejtejevodou.Pokaždé,kdyžnačnetenové balenípřípravku

LAMYA0,075mg,sivezmětetabletuzhornířady.Pokudnapříkladzačínátesužívánímtabletvestředu,

musítesivzíttabletuzhornířadyoznačenouzkratkouSt(středa).Pokračujtevužívánítablet,každýden

jednu,dokudnebudebaleníspotřebováno,přitomvždypostupujtevesměrušipek.Taktomůžetesnadno

zjistit,zdajstetendentabletujižužila.PřiužívánípřípravkuLAMYA0,075mgsemůževyskytnout

krvácení, (viznežádoucíúčinky), ale vužívánítabletmusíte dálpokračovatjako obvykle.

Kdyžbaleníspotřebujete,načnětedalšídennové–tj.nepřerušujteužívánítabletanečekejte,ažsedostaví

krvácení.

UžívánípřípravkuLAMYA0,075mgmůžeteukončitkdykoliv.Odedne,kdyjsteužíváníukončila,již

nejste chráněna před otěhotněním.

Zahájení užívaní prvního balenípřípravkuLAMYA0,075mg

Pokud jste vsoučasnédobě neužívala žádnou hormonálníkontracepcinebo vpředcházejícímměsíci)

Počkejtenazačátekmenstruace.Prvnídenmenstruačníhokrvácenísivezměteprvnítabletupřípravku

LAMYA0,075mg.Žádnoudalšíkontracepčnímetodunemusítepoužívat.Pokudsužívánímtabletzačnete

2.až5.denvašehocyklu,nesmítezapomenoutvprvnímcyklupoužítještědalšímetodukontracepce

(bariérovou metodu)po dobu prvních 7 dnů užívánítablet.

Jestližejste právěporodila nebo potratila

PřípravekLAMYA0,075mgužívejtehnedpopotratuvprvnímtrimestru.Vtakovémpřípaděnenípotřeba

používatještědalšímetodukontracepce.Poporodunebopotratuvdruhémtrimestrusezahajujeužívání

kontracepceLAMYA0,075mgještěpředmenstruací.Pokuduplynevícenež21dní,musísevyloučit

těhotenstvíadoporučujesepoužívatdoplňkovoumetodukontracepce(bariérovoumetodu)prvních7dní

užívání.

Připřechodu zkombinované pilulky

PřípravekLAMYA0,075mgzačněteužívatdennásledujícípoposlednítabletěsúčinnoulátkouzvašeho

současnéhobalenípilulek(toznamená,ženeníintervalbeztablet).Vtomtopřípaděnenínutnádalší

doplňková metoda kontracepce.

Připřechodu zjiné čistě gestagennípilulky(minipilulky)

UžívánípůvodníchminipilulekmůžeteukončitaužívánípřípravkuLAMYA0,075mgzahájitkterýkoliv

následujícíden.

Připřechoduzinjekčněpodávanéhokontraceptiva,implantátunebonitroděložníhotělískauvolňujícího

gestagen (IUD)

PřípravekLAMYA0,075mgzačněteužívatvdoběurčenéprodalšíinjekcinebovdenodstranění

implantátu nebo IUD.

Jestližejste zapomněla užítjednu nebo vícetablet

Uplynulo méněnež12 hodin

Vynechanoutabletusivezměteihned,jakmilesivzpomenete,anásledujícítabletyužívejtevobvyklou

dobu. KontracepčníúčinekpřípravkuLAMYA0,075gnebylnarušen.

Pokudjstevynechalajednunebovícetabletvprvnímtýdnuužívánítabletamělajstepohlavnístykv

průběhujednohotýdnepředvynechánímtablety,existujemožnostotěhotnění.Čímvětšípočetposobě

následujícíchtabletjstevynechala,tímvětšíjerizikonarušeníkontracepčníhoúčinku.Poraďtesesvým

lékařem.

Uplynulo vícenež12 hodin

Tabletusivezměteihned,jakmilesivzpomenete,anásledujícítabletusivezmětevobvykloudobu.Můžeto

znamenat,žeužijete2tabletyvestejnýden,cožneníškodlivé.(Pokudjstesizapomnělavzítvíce,nežjednu

tabletunemusíteužítpředcházejícízapomenutou).Užnejstechráněnapředotěhotněním.Pokračujte

sužívánímtabletobvyklýmzpůsobem,aleběhemnásledujících7dníužívánítabletpoužívejtenavíc

kondom.

Uplynulo-liodokamžiku,kdyjstesimělatabletuvzít,vícenež12hodinamělajstepohlavnístyk,mohla

jste otěhotnět. Poraďte se se svýmlékařem.

Jestliže zvracíte nebo užíváte živočišnéuhlí

Pokudzvracíteneboužijeteživočišnéuhlíběhem3-4hodinpoužitítabletypřípravkuLAMYA0,075mg,

účinná látka se nemusídostatečně vstřebat. Platístejná opatřeníjako přivynechánítablety.

Jestliže jste užila vícepřípravkuLAMYA0,075mgnežjste měla (předávkování)

NeexistujížádnézprávyovážnémpoškozenízdravípoužitívětšíhopočtutabletpřípravkuLAMYA0,075

najednou.Vyskytnoutsemohoupříznakyjakonevolnost,zvraceníaumladýchžennebodívekslabé

poševníkrvácení. Potřebujete-lidalšíinformace, poraďte se slékařem.

Jestliže chcete přestatužívatpřípravekLAMYA0,075mg

SužívánímpřípravkuLAMYA0,075mgmůžetepřestatkdykolivchcete.Nechcete-liotěhotnět,poraďtese

sesvýmlékařemo jiné antikoncepci.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

PodobnějakovšechnyléčivépřípravkymůžemítiLAMYA0,075mgnežádoucíúčinky, které se ale nemusí

vyskytnoutu každého.

Možné nežádoucíúčinkyjsou seřazenypodle četnostivýskytu:

Časté(postihujívícenež1 pacienta ze 100 , ale méněnežu 1 z10 léčených)

Méněčasté (postihujívícenež1 pacienta z1000 , ale méně,nežu 1 ze100 léčených)

Vzácné(postihujívícenež1 pacienta z10 000 , ale méněnežu 1 z1000 léčených)

Bylyhlášenynásledujícínežádoucíúčinky

Časté Méně časté Vzácné

změnynálady,

poklessexuálníaktivity(libido),

depresivnínálada vaginálníinfekce vyrážka (rash),

kopřivka,

bolestivé modro- červené

vyvýšeninynakůži(erythema

nodosum)(toto jsou kožníreakce)

bolesthlavy obtížesnošenímkontaktních

čoček

nevolnost,

akné Zvracení

bolestvprsou,

nepravidelná nebo žádná

menstruace vypadávánívlasů

nárůsttělesné hmotnosti bolestivá menstruace,

ovariálnícysta

Únava

Kromětěchtonežádoucíchúčinkůsemůževyskytnoutvýtokzprsůavevzácnýchpřípadechmimoděložní

těhotenství.

Poševní krvácení

BěhemužívánípřípravkuLAMYA0,075mgsemůže objevitnepravidelné poševníkrvácení. Může býtslabé

jakošpinění,kterénemusívyžadovatvložkunebosilnějšíkrvácení,kterévypadáspíšejakoslabá

menstruaceavyžadujepoužitíhygienickýchprostředků.Nepravidelnékrváceníneníznámkoutoho,žeby

kontracepčníochranapřípravkubylasnížena.Obecněplatí,ženemusítenicpodnikat,pouzepokračovat

vužívánípřípravkuLAMYA0,075mg.Nicménějestližejekrvácenísilnénebodéletrvající,poraďtesese

svýmlékařem.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.

Pilulka a riziko rakoviny

Rakovinaprsusemůževyskytnoutuvšechženbezohledunato,zdaužívajíperorálníhormonální

kontracepci(„pilulky“)činikoliv.Rakovinaprsuuženmladších40letjevzácná.Uženužívajícíchpilulky

jeoněcočastějidiagnostikovánarakovinaprsunežuženstejnéhověku,kterépilulkyneužívají.Po

ukončeníužívánípilulekserizikopostupněsnižujea10letpoukončeníužívánípilulekjerizikostejnéjako

užen,kterépilulkynikdyneužívaly.Zdáse,žerakovinaprsudiagnostikovanáuženužívajícíchpilulkyje

často vméněpokročilémstádiu nežrakovina prsu u žen, které pilulkyneužívají.

Pravidelněsváprsakontrolujte,apokuducítítevesvýchprsechnějakoubulku,kontaktujteconejdříve

svého lékaře.

Vzácněužívánípilulekvedlokonemocněníjater,jakožloutenkanebonezhoubnýjaternínádor,velmi

vzácnějsoupilulkyspojoványsněkterýmiformamizhoubnýchjaterníchnádorů(rakovina)při

dlouhodobémužívání.Nádoryjatermohouvyvolatživotohrožujícínitrobřišníkrvácení(krvácenídobřišní

dutiny).Vpřípadě,žemátebolestivdolníčástibřicha,kterébrzyneustoupí,vyhledejtelékaře.Pokudse

objevízažloutnutíkůže, musíte to oznámitlékaři.

Pilulka a riziko trombózy

Trombózajevytvořeníkrevnísraženiny,kterámůžeucpatcévu.Ktrombózeněkdydocházívžilách(žilní

trombóza)nebotepnách(tepennátrombóza).Uvolní-lisekrevnísraženinazmístasvéhovznikuvžíle,může

sedostatdo plicních tepen a některou znich ucpat. Tímvyvolá tzv. „plicníembolii“.

Někdysevytvořísraženinavhlubokýchžiláchnanoze(hlubokážilnítrombóza).Vyskytujesevzácně.

Můžeknídojítbezohledunato,zdapilulkyužíváte,činikoliv.Můžerovněžvzniknoutběhemtěhotenství.

Rizikojevyššíuženužívajícíchpilulkynežutěch,kteréjeneužívají,nenívšaktakvysokéjakov

těhotenství. Předpokládáse, že riziko přiužívánípilulekobsahujících pouze gestagen, je ménězřetelné.

Zaznamenáte-lijakýkolivmožnýpříznaktrombózy, navštivte ihned svého lékaře.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAKPŘÍPRAVEK LAMYA 0,075 mg UCHOVÁVAT

1)PVC/Alblistrvochrannémsáčku,krabička

Uchovávejtevpůvodnímobalu, abybylpřípravekchráněn před světlem.

2)PVC/Alblistrbezochranného sáčku, krabička

Uchovávejtepřiteplotědo30°Cvpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpředsvětlem.Tablety

uchovávejte mimo dohleda dosahdětí!

Pouplynutídobypoužitelnostivyznačenénaobalupřípraveknepoužívejte.Datumexspiracesevztahujena

posledníden vměsíci.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejte se svéholékárníka,

jakmáte likvidovatpřípravky, které jižnepotřebujete. Tato opatřenípomáhajíchránitživotníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekLAMYA0,075mgobsahuje

-Léčivou látkou je desogestrel. Jednapotahovanátableta obsahuje0,075 miligramů.

-Pomocnýmilátkamijsou:

Jádro tablety

Monohydrátlaktózy,kukuřičnýškrob,povidon,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,kyselinastearová95%,

tokoferol-alfa

Potahová vrstva

Potahová soustava Tabcoatbílá

Jak přípravekLAMYA0,075mgvypadá a co obsahujetoto balení

Bílá ažtéměřbílá, kulatá, bikonvexní, potahovanátableta o průměru asi6 mmbezoznačení.

PVC/Alblistrvkrabičce

Velikostbalení:lx 28, 3 x 28, potahovaných tablet

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení

Držitelrozhodnutío registraci

Heatonk.s.

Praha

Česká republika

Výrobce

Cenexi

17Rue dePontoise

95520 Osny

France

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:24.3.2016.