LAMIVUDINZIDOVUDIN MYLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LAMIVUDINZIDOVUDIN MYLAN Potahovaná tableta 150MG/300MG
 • Dávkování:
 • 150MG/300MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60X1 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LAMIVUDINZIDOVUDIN MYLAN Potahovaná tableta 150MG/300MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ZIDOVUDIN A LAMIVUDIN
 • Přehled produktů:
 • LAMIVUDIN/ZIDOVUDIN MYLAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 42/ 781/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp. zn. sukls205571/2016

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Lamivudin/Zidovudin Mylan 150 mg/300 mg

potahované tablety

lamivudinum/zidovudinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Lamivudin/Zidovudin Mylan a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lamivudin/Zidovudin Mylan užívat

3. Jak se Lamivudin/Zidovudin Mylan užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Lamivudin/Zidovudin Mylan uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je Lamivudin/Zidovudin Mylan a k čemu se používá

Lamivudin/Zidovudin Mylan se užívá k léčtě infekce virem HIV (virus lidské imunodeficience) u

dospělých a dětí.

Lamivudin/Zidovudin

Mylan

obsahuje

dvě

léčivé

látky,

které

používají

léčbě

infekce:

lamivudin a zidovudin. Obě patří do skupiny antiretrovirových látek zvaných nukleosidové inhibitory

reverzní transkriptázy (NRTI).

Lamivudin/Zidovudin Mylan zcela nevyléčí HIV infekci, snižuje ale množství viru HIV ve vašem těle a

udržuje ho na nízké úrovni. Také zvyšuje počet CD4 buněk v krvi. CD4 buňky jsou typem bílých

krvinek, který důležitým způsobem napomáhá Vašemu tělu bojovat s infekcemi.

Ne každý reaguje na léčbu přípravkem Lamivudin/Zidovudin Mylan stejným způsobem. Váš lékař bude

sledovat účinnost léčby.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lamivudin/Zidovudin Mylan užívat

Neužívejte přípravek Lamivudin/Zidovudin Mylan

Jestliže jste alergický/á na lamivudin nebo zidovudin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku uvedenou v bodě 6.

Jestliže máte velmi nízký počet červených krvinek (anémie) nebo velmi nízký počet bílých

krvinek (neutropenie).

Pokud máte pocit, že se Vás týká cokoli z uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Lamivudin/Zidovudin Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Někteří pacienti léčení přípravkem Lamivudin/Zidovudin Mylan nebo jinou kombinací přípravků k léčbě

HIV jsou více vystaveni riziku závažných nežádoucích účinků. Musíte si být vědomi těchto dalších rizik:

pokud jste někdy prodělal(a) onemocnění jater, včetně hepatitidy B nebo C (pokud trpíte

hepatitidou B, nepřestávejte užívat přípravek Lamivudin/Zidovudin Mylan bez porady s lékařem,

protože by se Vaše onemocnění mohlo znovu projevit)

pokud máte onemocnění ledvin

pokud máte silnou nadváhu (zvláště pokud jste žena)

Poraďte se se svým lékařem, pokud se Vás něco z výše uvedeného týká. Váš lékař rozhodne, zda jsou

pro Vás léčivé látky vhodné. Možná budou v průběhu užívání přípravku nutné další kontroly, včetně

vyšetření krve. Další informace viz bod 4.

Sledujte rozvoj případných důležitých příznaků

U některých pacientů užívajících přípravky k léčbě HIV infekce dojde k rozvoji dalších chorob, které

mohou

být

závažné.

Musíte

vědět,

jaké

důležité

příznaky

dávat

pozor

při

užívání

přípravku

Lamivudin/Zidovudin Mylan.

Přečtěte si informace obsažené v sekci "Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby HIV" v

bodě 4 této příbalové informace.

Chraňte ostatní

HIV infekce se přenáší sexuálním kontaktem s někým, kdo má infekci, nebo přenosem z infikované krve

(například prostřednictvím sdílení injekční jehly). I během užívání tohoto přípravku můžete stále nakazit

další osoby virem HIV, i když je riziko účinnou antiretrovirální terapií sníženo.

Poraďte se se svým lékařem o bezpečnostních opatřeních, aby se zabránilo nákaze dalších lidí.

Další léčivé přípravky a přípravek Lamivudin/Zidovudin Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nezapomeňte informovat svého lékaře nebo lékárníka, pokud začnete během léčby přípravkem

Lamivudin/Zidovudin Mylan používat nový léčivý přípravek.

Následující léčivé přípravky nemají být používány s přípravkem Lamivudin/Zidovudin Mylan:

jiné

léčivé

přípravky

obsahující

lamivudin,

používané

léčbě

infekce

nebo

infekce

hepatitidy B

emtricitabin, k léčbě HIV infekce

stavudin nebo zalcitabin, k léčbě HIV infekce

ribavirin nebo injekce gancikloviru k léčbě virových infekcí

vysoké dávky antibiotika kotrimoxazolu.

kladarabin používaný k léčbě vlasatobuněčné leukémie

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto přípravků.

Některé léčivé přípravky mohou zvýšit pravděpodobnost, že budete mít vedlejší účinky, nebo

mohou vedlejší účinky zhoršit.

Mezi tyto přípravky patří:

natrium-valproát, k léčbě epilepsie

interferon, k léčbě virových infekcí

pyrimethamin, k léčbě malárie a jiných parazitárních infekcí

dapson, k prevenci zápalu plic a k léčbě kožních infekcí

flukonazol nebo flucytosin, k léčbě plísňových infekcí, jako je kandidóza

pentamidin nebo atovachon k léčbě parazitárních infekcí, jako je PCP

amfotericin nebo kotrimoxazol, k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí

probenecid, k léčbě dny a podobných onemocnění, a dále podávaný s některými antibiotiky ke

zlepšení jejich účinku

methadon, který se používá jako náhražka heroinu

vinkristin, vinblastin nebo doxorubicin, k léčbě rakoviny.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto přípravků.

Některé přípravky se mohou navzájem ovlivňovat s přípravkem Lamivudin/Zidovudin Mylan

Mezi ně patří:

antibiotikum klarithromycin. Pokud užíváte klarithromycin, vezměte si dávku alespoň 2 hodiny

před nebo po užití přípravku Lamivudin/Zidovudin Mylan

fenytoin, k léčbě epilepsie.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte fenytoin. Může být nutné, aby Vás Váš lékař během léčby

přípravkem Lamivudin/Zidovudin Mylan sledoval.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Lamivudin/Zidovudin Mylan a podobné léky mohou způsobit nežádoucí účinky u nenarozených dětí.

Pokud jste v průběhu těhotenství užila přípravek Lamivudin/Zidovudin Mylan, Váš lékař může požadovat

pravidelné krevní testy a další diagnostické testy ke sledování vývoje Vašeho dítěte. U dětí, jejichž matky

užívají v průběhu těhotenství NRTI, přínos z ochrany proti HIV převažuje nad rizikem nežádoucích

účinků.

Kojení

Ženy, které jsou HIV pozitivní, nesmějí kojit, protože infekce HIV může být přenesena na dítě v

mateřském mléce.

Malé množství složek tohoto přípravku může také přecházet do mateřského mléka.

Pokud kojíte nebo o kojení uvažujete, poraďte se nejdříve svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Lamivudin/zidovudin

může

způsobovat

závratě

jiné

nežádoucí

účinky,

které

mohou

snížit

Vaši

pozornost. Neřiďte a neobsluhujte stroje, pokud se necítíte dobře.

3.

Jak se přípravek Lamivudin/Zidovudin Mylan užívá

Vždy užívejte přípravek Lamivudin/Zidovudin Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste

jistý(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Lamivudin/Zidovudin Mylan spolkněte a zapijte vodou. Tablety lze užívat spolu s

jídlem nebo nalačno.

Nejste-li schopní tabletu(y) spolknout vcelku, můžete ji (je) rozdrtit a přidat k malému množství jídla

nebo nápoje. Celou dávku je pak třeba okamžitě spolknout.

Zůstaňte v pravidelném kontaktu se svým lékařem

Lamivudin/Zidovudin Mylan pomáhá kontrolovat Váš zdravotní stav. Musíte ho užívat každý den, abyste

zabránil(a)

zhoršování

Vaší

nemoci.

Může

Vás

dojít

rozvoji

jiné

infekce

nebo

onemocnění

souvisejícího s infekcí HIV.

Buďte v kontaktu se svým lékařem a nepřestávejte užívat přípravek Lamivudin/Zidovudin Mylan

bez porady s lékařem.

Jaké množství přípravku se užívá

Dospělí a dospívající, kteří váží 30 kg a více

Doporučená dávka přípravku Lamivudin/Zidovudin Mylan je jedna tableta dvakrát denně. Tablety

užívejte v pravidelnou dobu, přibližně každých 12 hodin.

Děti, které váží mezi 21 kg a 30 kg

Doporučená počáteční dávka přípravku Lamivudin/Zidovudin Mylan je polovina tablety (½) ráno a jedna

celá tableta večer.

Děti, které váží 14 kg a 21 kg

Doporučená počáteční dávka přípravku Lamivudin/Zidovudin Mylan je polovina tablety (½) ráno a

polovina tablety (½) večer.

dětí,

které

váží

méně

než

mají

být

lamivudin

zidovudin

(složky

přípravku

Lamivudin/Zidovudin Mylan) podávány odděleně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lamivudin/Zidovudin Mylan, než jste měl(a)

Pokud náhodou užijete příliš mnoho přípravku Lamivudin/Zidovudin Mylan, informujte svého lékaře

nebo lékárníka, nebo se s žádostí o radu obraťte na pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lamivudin/Zidovudin Mylan

Pokud

zapomenete

užít

dávku

přípravku

Lamivudin/Zidovudin

Mylan,

užijte

hned,

jakmile

vzpomenete, a potom pokračujte v původním užívání. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a hladiny krevních lipidů a glukózy. To je

částečně spojeno s obnoveným zdravím a životním stylem, a v případě krevních lipidů někdy se

samotnými HIV léky. Lékař bude tyto změny testovat.

Léčba přípravkem Lamivudin/ Zidovudin Mylan často způsobuje ztrátu tuku na nohou, pažích a v obličeji

(lipoatrofie). Ukázalo se, že tato ztráta tělesného tuku není plně reverzibilní po vysazení zidovudinu. Váš

lékař má příznaky lipoatrofie sledovat. Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakýkoli úbytek tuku

na nohou, rukou a v obličeji. Dojde-li tyto k těmto příznakům, léčba přípravkem Lamivudin/ Zidovudin

Mylan má být zastavena a Vaše HIV léčba změněna. Podobně jako všechny léky, může mít i tento

přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při léčbě infekce virem HIV nelze vždy říci, zda některé nežádoucí účinky byly způsobeny přípravkem

Lamivudin/Zidovudin Mylan nebo jinými léčivy, která souběžně užíváte, nebo vlastním onemocněním

HIV. Proto je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o jakýchkoli změnách svého

zdravotního stavu.

Mimo nežádoucích účinků uvedených níže pro přípravek Lamivudin/Zidovudin Mylan může dojít během

léčby HIV k rozvoji dalších onemocnění. Je důležité, abyste si přečetl(a) informace uvedené pod "Jiné

možné nežádoucí účinky kombinované léčby HIV“.

Pokud

zaznamenáte

některý

z

následujících

závažných

nežádoucích

účinků,

kontaktujte

neprodleně svého lékaře.

závažná alergická reakce způsobující otok obličeje, jazyka nebo hrdla, který může způsobit potíže

s polykáním nebo dýcháním

bolest na hrudi; pocit únavy a dušnost s otoky kotníků, které mohou být způsobeny onemocněním

srdečního svalu (kardiomyopatie).

bolest svalů, kloubů, citlivost, slabost, otok a záchvaty, které mohou být způsobeny rozpadem

svalové tkáně (rhabdomyolýza).

pocit únavy a dušnost s bledou kůží, bolest hlavy, závratě, zvýšení počtu infekcí, které se u Vás

vyskytnou, jako jsou bolesti v krku, vřídky v ústech s horečkou a zimnicí, krvácení či tvorba

modřin

snadněji

než

obvykle,

krvácení

nosu,

což

může

být

způsobeno

snížením

počtu

červených nebo bílých krvinek nebo buněk, které pomáhají při srážení krve, což by mohlo být

způsobeno problémy s kostní dření. Toto se může projevit v krevních testech.

zežloutnutí kůže nebo očního bělma s bolestí v horní části břicha, nevolnost a zvracení, ztráta

chuti k jídlu se světle zbarvenou stolicí a tmavě zbarvenou močí, které mohou být způsobeny

poruchou funkce jater, jako je žloutenka, zvětšení jater nebo ztučnění jater, zánět (hepatitida),

bolesti v horní části břicha, která vyzařuje do zad s pocitem a zvracení, které mohou být

způsobené zánětem slinivky břišní (pankreatitida)

záchvaty (křeče)

hluboké, rychlé, obtížné dýchání, ospalost, snížená citlivost nebo slabost rukou nebo nohou, pocit

na zvracení, zvracení a bolesti břicha, které mohou být způsobeny laktátovou acidózou (nadbytek

kyseliny mléčné v krvi; viz dále bod, "Jiné možné nežádoucí účinky kombinované léčby HIV").

Další možné nežádoucí účinky:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10)

bolest hlavy

nevolnost

Časté (vyskytují se až u 1 z 10 pacientů)

zvracení

bolest břicha

průjem

celkový pocit špatného zdravotního stavu

horečka

bolest kloubů

bolest svalů a další svalové poruchy

kašel

podrážděný nos, rýma

kožní vyrážka

závratě

únava, ztráta energie

poruchy spánku (nespavost)

vypadávání vlasů

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

vzestup hladiny jaterních enzymů

vzestup hodnot bilirubinu (látka produkovaná játry) v krvi, díky čemuž se může Vaše kůže

zabarvit do žluta

Méně časté (vyskytují se až u 1 pacienta ze 100)

plynatost (flatulence)

dušnost

svědění

svalová slabost

Vzácné (vyskytují se až u 1 pacienta z 1000)

pocity brnění na kůži (mravenčení)

pocit slabosti v končetinách

změna barvy nehtů, kůže nebo sliznice v ústech,

příznaky podobné chřipce, zimnice a pocení

častější močení

zvětšení prsou u mužů

poruchy trávení, poruchy chuti

necitlivost

ztráta chuti k jídlu

pocity deprese nebo úzkosti, neschopnost soustředění, pocit ospalosti

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

zvýšení enzymu nazývaného amyláza

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Jiné možné nežádoucí účinky kombinované léčby HIV

Kombinovaná léčba HIV, jako je léčba přípravkem Lamivudin/Zidovudin Mylan, může vést k rozvoji

dalších onemocnění a stavů.

Mohou se znovu objevit dřívější infekční onemocnění

Lidé s pokročilou HIV infekcí (AIDS) mají slabý imunitní systém, a je u nich větší pravděpodobnost

vzniku závažných infekcí (oportunní infekce). Když tito lidé začnou léčbu, mohou zjistit, že staré, skryté

infekce se znovu projeví, což způsobí příznaky zánětu. Tyto příznaky jsou pravděpodobně způsobeny

tím, že dojde k posílení imunitního systému, takže tělo začne proti těmto infekcím bojovat.

Kromě oportunních infekcí se mohou po zahájení léčby léky k léčbě infekce HIV také vyskytnout

autoimunitní onemocnění (stavy, které nastanou, když imunitní systém napadne zdravé tělesné tkáně).

Autoimunitní poruchy se mohou vyskytnout i mnoho měsíců po zahájení léčby. Všimnete-li si jakýchkoli

příznaků infekce nebo jiných příznaků, jako je svalová slabost, slabost začínající v rukou a nohou a

rozšiřující se směrem k trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, informujte, prosím, ihned svého

lékaře aby Vám byla poskytnuta potřebná léčba.

Vyskytnou-li se příznaky infekce, zatímco užíváte přípravek Lamivudin/Zidovudin Mylan, ihned

informujte svého lékaře. Neužívejte jiné přípravky na léčbu infekcí bez porady s lékařem.

Laktátová acidóza (vzácný, ale závažný nežádoucí účinek)

některých

pacientů

léčených

přípravkem

Lamivudin/Zidovudin

Mylan

dojde

rozvoji

stavu

označovaného jako laktátová acidóza, který je doprovázený zvětšením jater.

Laktátová acidóza je způsobena tím, že dochází k hromadění kyseliny mléčné v těle. Je to vzácný stav, a

pokud k němu dojde, stane se tak obvykle po několika měsících léčby. Tento stav může být život

ohrožující, způsobuje totiž selhání vnitřních orgánů. Laktátová acidóza je pravděpodobnější u lidí, kteří

mají onemocnění jater, nebo u obézních osob, zejména žen.

Příznaky laktátové acidózy jsou:

hluboké, rychlé, ztížené dýchání

ospalost

necitlivost nebo slabost v končetinách

pocit nevolnosti (nauzea), zvracení

bolest žaludku

Během léčby bude lékař sledovat příznaky laktátové acidózy. Pokud se u Vás vyskytne některý z výše

uvedených příznaků, nebo jiné příznaky, které vás znepokojují, navštivte co nejdříve svého lékaře.

Můžete mít problémy s kostmi

některých

pacientů

léčených

přípravkem

Lamivudin/Zidovudin

Mylan

dojde

rozvoji

stavu

označovaného jako osteonekróza. Během tohoto onemocnění odumírají části kostní tkáně v důsledku

snížení krevního zásobení kosti. Rozvoj osteonekrózy je pravděpodobnější:

pokud je kombinované léčba užívána po dlouhou dobu

jsou-li také užívané protizánětlivé léky nazývané kortikosteroidy

pokud je konzumován alkohol

pokud je imunitní systém pacienta velmi slabý

v případě obezity.

Známky osteonekrózy zahrnují:

ztuhlost kloubů

bolesti kloubů (zvláště v oblasti kyčle, kolena nebo ramena)

obtížnost pohybu

Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, informujte svého lékaře.

Jiné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech

Kombinovaná léčba HIV může také způsobit:

zvýšení hladiny kyseliny mléčné v krvi, které ve vzácných případech může vést k

laktátové acidóze

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Lamivudin/Zidovudin Mylan uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Lamivudin/Zidovudin Mylan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vnějším obalu,

blistru nebo lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Lahvičky: Spotřebujte do 60 dní po otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Lamivudin/Zidovudin Mylan obsahuje

Léčivými látkami jsou lamivudinum a zidovudinum. Jedna tableta obsahuje 150 mg lamivudinu a 300 mg

zidovudinu.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), sodná sůl

karboxymethylškrobu, magnesium-stearát (E572).

Potah tablety (potahová soustava Opadry 03H58736 bílá): hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171),

propylen glykol (E1520).

Jak Lamivudin/Zidovudin Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Lamivudin/Zidovudin Mylan 150 mg/300 mg potahované tablety jsou bílé až téměř bílé

bikonvexní potahované tablety ve tvaru tobolky s vyražením „M“ nalevo od půlící rýhy a „103“ napravo

od půlící rýhy na jedné straně tablety a s půlící rýhou na druhé straně tablety.

Přípravek

Lamivudin/Zidovudin

Mylan

dodává

krabičkách

blistry

obsahu

60x1

(jednodávkový blistr), 100 nebo 200 potahovaných tablet nebo v HDPE lahvičkách obsahujících 60

potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan S.A.S

117 allee des Parcs, 69 800 Saint Priest

Francie

Výrobce

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin

13, Irsko

Generics [UK] Limited, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie

Mylan Hungary Kft. H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie:

LamZidine Mylan 150 mg/300 mg Filmomhulde Tabletten

Česká republika:

Lamivudin/Zidovudin Mylan 150 mg/300 mg, potahované tablety

Francie:

Lamivudine/Zidovudine Mylan 150 mg/300 mg, comprimé pelliculé sécable

Německo:

Lamivudin/Zidovudin Mylan150 mg/300 mg Filmtabletten

Itálie:

Lamivudina e Zidovudina Mylan 150 mg/300 mg compresse rivestite con film

Lucembursko:

LamZidine 150 mg/300 mg Filmomhulde Tabletten

Malta:

Lamivudine/Zidovudine Mylan 150 mg/300 mg, comprimé pelliculé

Polsko:

Lamiwudyna/Zidowudyna

Mylan

mg/300

Tabletki

powlekane

Portugalsko:

Lamivudina/Zidovudina Mylan 150 mg/300 mg comprimidos revestidos por

película

Rumunsko:

Lamivudină/Zidovudină Mylan 150 mg/300 mg comprimate filmate

Španělsko:

Lamivudina/Zidovudina Mylan 150 mg/300 mg Comprimidos recubiertos con

película EFG

Nizozemsko:

Lamivudine/Zidovudine Mylan 150 mg /300 mg filmomhulde tabletten

Velká Británie:

Lamivudine/Zidovudine Mylan 150 mg/300 mg Film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 08.12.2016

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): lamivudine,dolutegravir, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0151/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): lamivudine,dolutegravir, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0151/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): lamivudine,dolutegravir, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0151/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

Zeffix (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Zeffix (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Zeffix (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8044 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/242/T/73

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Delstrigo (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Delstrigo (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Delstrigo (Active substance: doravirine / lamivudine / tenofovir disoproxil) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7960 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004746

Europe -DG Health and Food Safety

18-10-2018

Kivexa (ViiV Healthcare BV)

Kivexa (ViiV Healthcare BV)

Kivexa (Active substance: abacavir / Lamivudine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6924 of Thu, 18 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000581/T/0076

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6476 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Trizivir (ViiV Healthcare BV)

Trizivir (ViiV Healthcare BV)

Trizivir (Active substance: abacavir, lamivudine, zidovudine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6483 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/338/T/108

Europe -DG Health and Food Safety