LAMISIL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LAMISIL Kožní roztok 10MG/G
 • Dávkování:
 • 10MG/G
 • Léková forma:
 • Kožní roztok
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X4G Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LAMISIL Kožní roztok 10MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • TERBINAFIN
 • Přehled produktů:
 • LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1%

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 26/ 332/06-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls181739/2017

P

ŘÍ

BALOV

Á

INFORMACE: INFORMACE PRO U

Ž

IVATELE

Lamisil 1x ko

žní

roztok 1%

Terbinafini hydrochloridum

P

ř

e

č

t

ě

te si poz

orně

tuto p

ří

balovou informaci d

ří

ve,

než

z

ačne

te tento p

ří

pravek pou

ží

vat, proto

ž

e

obsahuje p

ro Vás

le

ž

it

é úda

je.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého

lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékárníkovi. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pokud se do 1 týdne nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v t

é

to p

ří

bal

ové

informaci:

1. Co je přípravek Lamisil 1x kožní roztok 1% a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lamisil 1x kožní roztok 1% používat

3. Jak se přípravek Lamisil 1x kožní roztok 1% používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Lamisil 1x kožní roztok 1% uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE P

ŘÍ

PRAVEK LAMISIL 1X KO

Ž

N

Í

ROZTOK A K

ČE

MU SE POU

ŽÍVÁ

Přípravek Lamisil 1x kožní roztok 1% se používá k jednorázové léčbě tinea pedis (plíseň nohou) označované

jako atletická noha. Účinkuje tak, že usmrcuje houby způsobující toto onemocnění. Po aplikaci na nohy

zanechává bezbarvý film, který zůstává na kůži a uvolňuje léčivou látku do kůže.

Podle

č

eho pozn

á

te,

ž

e trp

í

te onemocn

ě

n

í

m zvan

ý

m atleti

cká n

oha?

Mykóza nohou neboli „atletická noha“

(tinea pedis)

vyskytuje pouze na

nohou,

kde se často nejdřív

objevuje mezi prsty, ale může se také rozšířit na plosky nohou nebo na jejich strany. Nejčastější typ mykózy

nohou způsobuje praskání nebo šupinkovité odlupování kůže, ale také se u Vás může vyskytnout mírný

otok, puchýře nebo mokvající vředy. Tyto projevy bývají často spojeny s pocity svědění nebo pálení.

Pokud si nejste jisti, jestli jsou va

š

e p

ří

znaky zp

ů

sobeny myk

ózou

nohou, obr

te se, pros

í

m, na sv

é

ho

l

ék

a

ř

e nebo l

é

k

á

rn

í

ka

dří

v

e, než

z

ačn

ete

pří

pravek Lamisil 1 x ko

ž

n

í

roztok 1 pou

ží

vat.

2.

Č

EMU MU

TE V

Ě

NOVAT POZORNOST, NE

Ž

Z

AČNET

E P

ŘÍ

PRAVEK LAMISIL 1X

KO

Ž

N

Í R

OZTOK 1% POU

ŽÍ

VAT

Nepou

ží

vejte p

ří

pravek Lamisil 1 x ko

žní

roztok 1%:

jestliže jste alergický(á) na terbinafin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

Jestliže se Vás toto týká,

řek

n

ě

te to sv

é

mu l

é

ka

ř

i nebo l

éká

rn

í

kovi a nepou

ží

vejte přípravek

Lamisil 1x kožní roztok 1%.

Upozorn

ě

n

í

a opat

ř

en

í

Před použitím přípravku Lamisil 1x kožní roztok 1% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestli

ž

e trp

ít

e dlouhotrva

c

í

p

lísň

ovou infekc

í c

hodidla

a paty spojenou

ztluštěním

a/nebo

výrazným šupinovitým odlupováním kůže, nepou

ží

vejte tento přípravek. Pokud se domníváte, že máte toto

onemocnění, obraťte se na svého lékaře, protože můžete potřebovat jiný léčivý přípravek.

Přípravek Lamisil 1 x kožní roztok 1% je určen pouze k zevnímu použití. Neužívejte ústy ani

nepolykejte.

Zabraňte kontaktu roztoku s obličejem, očima či poškozenou kůží, kde by obsažený alkohol mohl

vyvolat podráždění (po vyst

avení

slun

ečnímu zář

en

í

ne

bo při

v

n

ém

olupo

vání

kůž

e).

V případě náhodného zasažení očí roztokem důkladně oči propláchněte tekoucí vodou. Při

přetrvávajících potížích vyhledejte svého lékaře.

Lamisil 1x kožní roztok 1% obsahuje alkohol. Chraňte před otevřeným ohněm.

Přípravek je třeba uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

D

ě

ti a dosp

í

vaj

í

c

í

Děti a dospívající do 18 let nesmí přípravek Lamisil 1x kožní roztok 1% používat.

Da

lší

l

éč

iv

é pří

pravky a Lamisil 1x ko

žní

roztok 1%

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Nepoužívejte současně s Lamisilem 1x kožním roztokem 1% jinou léčbu nebo přípravky na své nohy (včetně

těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu).

T

ěho

tenstv

í

, kojen

í

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek Lamisil 1x kožní

roztok

nemá

používat

těhotenství,

pokud

není

nezbytně

nutné.

období

kojení

přípravek

Lamisil 1x kožní roztok 1% nepoužívejte.

Ří

z

ení

dopravn

í

ch prost

ř

edk

ů a ob

sluha stroj

ů

Použití Lamisilu 1x kožního roztoku 1% neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3. JAK SE P

ŘÍ

PRAVEK LAMISIL 1X KO

Ž

N

Í

ROZTOK 1% POU

ŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporu

č

en

á

d

áv

ka p

ří

pravku je aplikace roztoku jen jednou, jak je naz

nač

eno n

íž

e. N

ávod k p

ou

ž

it

í

Dosp

ě

l

í

Nejlépe je aplikovat Lamisil 1x kožní roztok 1% po sprchování nebo koupeli.

Léčba spočívá v jediné aplikaci.

Omyjte si obě nohy a pečlivě je osušte.

Umyjte si a osušte ruce.

Odstraňte z tuby uzávěr.

Naneste přípravek na obě nohy. Na každou nohu spotřebujte zhruba polovinu tuby, v množství

postačujícím pro pokrytí kůže. Ošetřete nejprve jednu nohu, než začnete ošetřovat druhou.

Přípravek nanášejte pomocí prstů rukou, jak je patrno z doprovodných ilustrací: Naneste jej

rovnoměrně mezi prsty, pod a nad prsty. Potom přípravek naneste na chodidlo a na strany nohy.

P

ří

pravek nevt

í

rejte do poko

ž

ky a nohy nemas

í

rujte.

Druhou nohu ošetřete stejným způsobem, a to i v případě, že její kůže vypadá zdravě. Tím zajistíte

úplného odstranění houby - infekce může být přítomna i na druhé noze, ačkoliv se nijak neprojevuje.

Nechte přípravek schnout po dobu 1-2 minut, dokud se nevytvoří tenký povlak. Poté si vezměte své

obvyklé ponožky či obuv.

Po aplikaci si umyjte ruce teplou mýdlovou vodou.

Neum

ýv

ejte si ani si neoplachujte nohy po dobu 24 hodin od aplikace p

ří

pravku Lamisil 1x

ko

žní

roztok 1%. Jemným poklepem vysušte nohy po jemném umytí.

P

ří

pravek ji

ž

pod

ruhé na

kůž

i nenan

áš

ejte.

Jak ča

sto a jak dlouho pou

ží

vat Lamisil 1x ko

žní

roztok 1% P

ří

pravek aplikujte jen jednou. Neaplikujte

podruh

é.

Lamisil 1x kožní roztok 1% začne okamžitě usmrcovat houby. Film, který se vytvořil, znamená, že

léčivá látka proniká do Vaší kůže, kde pokračuje v hubení po několik dní. Během několika dnů by se měl

stav Vaší kůže začít zlepšovat, ale úplné zhojení kůže si u Vás může vyžádat až 4 týdny.

Pokud jste b

ě

hem jednoho t

ýd

ne od aplikace přípravku Lamisil 1x kožní roztok 1% nezaznamenali

žád

n

é

z

námky

zlep

š

en

í

, požádejte, prosím, o radu svého lékaře či lékárníka. Pokud přípravek nezabral po jeho první

aplikaci, nepou

ží

vejte ho pod

ruhé

na stejnou mykózu nohou.

Přípravek musíte nanést na obě nohy najednou, dokonce i v případě, že jsou příznaky viditelné jen na jedné noze.

Tím zajistíte úplné odstranění houby zodpovědné za Vaši infekci. Tato infekce může být přítomna i na jiných

oblastech nohou, kde není viditelné žádné poškození.

Po nanesení na nohy přípravek rychle schne, přitom vytvoří bezbarvý povlak. Množství přípravku obsažené

v tubě je postačující pro ošetření obou nohou.

Lamisil 1x kožní roztok 1% dodává léčivou látku do kůže, kde přetrvává po mnoho dní a usmrcuje houby, které

způsobují vznik atletické nohy. Pro dosažení nejlepších výsledků je zapotřebí nohy neomývat ani neoplachovat

po dobu 24 hodin od aplikace přípravku.

Léčbě

napo

máhá

:

Léčbě napomáhá udržování postižené oblasti v čistotě pravidelným mytím po uplynutí prvních 24 hodin. Kůži

pečlivě osušte, bez tření. Snažte se vyhnout škrábání postiženého místa, i když může svědit, protože by to

mohlo způsobit další poškození a zpomalit proces hojení nebo rozšířit infekci.

Infekci lze snadno přenést na jiné osoby, proto dbejte na to, abyste měli vlastní ručník a oděv a nedělili se o ně

s ostatními. Ručníky i oblečení je nutno často prát, abyste se ochránili před opakováním infekce.

Jestli

ž

e jste

náhod

n

ě

po

ž

ili

pří

pravek Lamisil 1x ko

žní

roztok 1%

Sdělte to svému lékaři. Poradí vám, jak máte postupovat. Je nutné vzít v úvahu obsah alkoholu.

Jestli

ž

e se V

á

m p

ří

pravek

hod

ně do

stal na obli

č

ej nebo do o

čí

Pečlivě opláchněte Váš obličej nebo oči proudem vody. Při přetrvávajících obtížích navštivte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MO

Ž

N

É

NE

ŽÁD

OUC

Í

ÚČ

INKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Lidé mohou být alergičtí na přípravek Lamisil 1x kožní roztok 1%, který může způsobit otok a bolest, kožní

vyrážku nebo kopřivku. Toto bylo hlášeno ve velmi vzácných případech (vyskytuje se u méně než 1 osoby z 10

000).

Pokud se u Vás při používání přípravku projevila alergická reakce nebo jakýkoli z výše uvedených příznaků,

odstraňte přípravek denaturovaným alkoholem (k dostání v lékárnách), umyjte si nohy teplou mýdlovou vodou,

opláchněte je, vysušte a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Následující nežádoucí účinky byly taktéž hlášeny:

Méně

č

ast

é nežádo

uc

í

úč

inky (vyskytuj

í

se u 1-10 li

dí z

1000)

Reakce v místě aplikace, jako např. suchá kůže, podráždění kůže nebo pálení kůže po aplikaci. Jsou většinou

mírné a přechodné.

Hl

áš

en

í

ne

žádo

uc

ích úč

in

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK P

ŘÍ

PRAVEK LAMISIL 1X KO

Ž

N

Í

ROZTOK 1%

UCHOVÁVA

T

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte Lamisil 1x kožní roztok 1% po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak

naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALEN

Í A

DAL

ŠÍ I

NFORMACE Co Lamisil 1x ko

žní

roztok 1% obsahuje

Léčivou látkou je terbinafin (ve formě hydrochloridu).

1g kožního roztoku obsahuje 10 mg terbinafinum (ve formě terbinafini hydrochloridum).

Pomocné látky jsou: akrylatooktylakrylamidový kopolymer, hyprolosa, střední nasycené triacylglyceroly;

ethanol 96% (V/V).

Jak Lamisil 1x ko

žní

roztok 1% vypad

á a

co obsahuje toto balen

í

Lamisil 1x kožní roztok 1% je čirý až slabě neprůhledný viskózní roztok. Dostupný je v 4g tubě.

Dr

ž

itel rozhodnut

í

o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

email: cz.info@gsk.com

V

ýrob

ci

NOVARTIS CONSUMER HEALTH UK LTD., SOMERCOTES, DERBYSHIRE, Velká

Británie

NOVARTIS ( HELLAS ) S.A.C.I., ATHENS, Řecko

GSK- GEBRO CONSUMER HEALTHCARE GMBH, FIERBERBRUNN, Rakousko

NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH, MUNCHEN, Německo

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited, Brentford, Middlesex, Velká Británie

NOVARTIS FINLAND OY, ESPOO, Finsko

NOVARTIS HEALTHCARE A/S, KOPENHAGEN, Dánsko

NOVARTIS NORGE AS, OSLO, Norsko

NOVARTIS SVERIGE AB, TÄBY, Švédsko

GlaxoSmithKline Santé Grand Public, 23 rue Francois Jacob, 92500 RUEIL MALMAISON, Francie

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 München, Německo

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Dánsko

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SA, Site Apollo - Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre, Belgie

Tato p

ří

balo

informace byla naposledy revidov

á

na: 10. 7. 2017