Advertisement

LAKEA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LAKEA Potahovaná tableta 50MG
 • Dávkování:
 • 50MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 98 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LAKEA Potahovaná tableta 50MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LOSARTAN
 • Přehled produktů:
 • LAKEA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 264/03-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp. zn. sukls157018/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Lakea 50 mg

potahované tablety

losartanum kalicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Lakea a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lakea užívat

Jak se přípravek Lakea užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lakea uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Lakea a k čemu se používá

Přípravek Lakea patří do skupiny léků, nazývaných antagonisté na receptoru pro angiotenzin II. Tyto léky

rozšiřují cévy, a tím snižují Váš krevní tlak.

Přípravek Lakea se užívá:

k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí)

bylo prokázáno, že přípravek Lakea u pacientů s vysokým krevním tlakem a zesílením levé komory

snižuje riziko cévní mozkové příhody

k ochraně ledvin u hypertenzních pacientů s cukrovkou typu 2 s laboratorně prokázaným narušením

funkcí ledvin a proteinurií ≥ 0,5 g za den (stav, kdy moč obsahuje abnormální množství bílkovin)

k léčení pacientů s chronickým srdečním selháním, kdy lékař nepovažuje léčbu specifickými léky

nazývanými inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory, léky používané ke

snížení vysokého krevního tlaku) za vhodnou. Pokud bylo srdeční selhávání stabilizováno pomocí

ACE inhibitoru, neměl(a) byste být na losartan převeden(a).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lakea užívat

Neužívejte přípravek Lakea

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na losartan nebo na kteroukoli další složku přípravku Lakea

(viz bod 6)

pokud jste těhotná (viz bod Těhotenství a kojení)

jestliže máte těžkou poruchu jater

jestliže máte cukrovku nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem na snížení krevního tlaku

obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lakea se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže se u Vás někdy vyskytl angioedém (otok obličeje, rtů, hrdla a/nebo jazyka) (viz také bod 4

„Možné nežádoucí účinky“)

jestliže trpíte silným zvracením nebo průjmem, vedoucím k velké ztrátě tekutin a/nebo solí z těla

jestliže trpíte onemocněním jater

jestliže jste léčen(a) diuretiky (léky, které zvyšují množství vody vyloučené ledvinami) nebo máte dietu

s omezeným příjmem solí vedoucí k velké ztrátě tekutin a solí z těla

jestliže trpíte onemocněním ledvin, jestliže máte zúžené nebo zablokované cévy vedoucí do ledvin nebo

pokud jste v nedávné době podstoupil/a transplantaci ledvin

jestliže trpíte srdečním selháním s poruchou funkce ledvin nebo bez ní nebo pokud trpíte současnými

těžkými,

život

ohrožujícími

poruchami

srdečního rytmu.

Zvláštní

opatrnosti

třeba,

pokud jste

současně léčen(a) beta-blokátory

jestliže máte problémy se srdečními chlopněmi nebo se srdečním svalem

jestliže trpíte ischemickou chorobou srdeční (zapříčiněnou sníženým průtokem krve srdečními cévami)

nebo cerebrovaskulární chorobou (zapříčiněnou sníženým oběhem krve v mozku)

jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (což je syndrom doprovázený zvýšeným uvolňováním

hormonu aldosteronu v nadledvinkách, způsobený abnormalitami této žlázy)

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

inhibitor

(například

enalapril,

lisinopril,

ramipril),

zejména

pokud

máte

problémy

s ledvinami související s diabetem

aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů

(např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě “Neužívejte přípravek Lakea“.

Další léčivé přípravky a přípravek Lakea

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Je nezbytně nutné, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud užíváte tyto léky:

lithium (lék užívaný k léčbě mánie nebo deprese)

suplementaci draslíkem (kaliem)

náhražky solí obsahující draslík

léky šetřící draslík

jiná diuretika (močopudné léky)

léky proti bolesti nebo léky užívané při artritidě (onemocnění kloubů) – nesteroidní antiflogistika

tricyklická antidepresiva, antipsychotika, baklofen (používá se při určité léčbě křečí) a amifostin

(používá se k předcházení některých nežádoucích účinků v protirakovinné léčbě).

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek

Lakea“ a „Upozornění a opatření“)

Zeptejte se svého lékaře, jestliže si nejste jistý(á), co tato léčiva jsou.

Přípravek Lakea s jídlem, pitím a alkoholem

Nadměrné množství soli v potravě může snižovat účinek přípravku Lakea na krevní tlak.

Přípravek Lakea lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Nepožívejte alkohol, pokud užíváte přípravek Lakea. Alkohol a Lakea mohou vzájemně zvyšovat svoje

účinky.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo jste mohla otěhotnět. Lékař Vám

doporučí vysazení přípravku Lakea ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a

převede Vás na jinou léčbu. Během těhotenství se přípravek Lakea nesmí užívat, protože by mohl způsobit

závažné poškození plodu.

Kojení

Podávání přípravku Lakea během kojení se nedoporučuje. Jestliže kojíte, musíte ukončit buď kojení anebo

užívání přípravku Lakea.

Používání u dětí a dospívajících

Použití losartanu bylo u dětí studováno. Více informací Vám poskytne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Lakea (zejména na počátku léčby a při zvyšování dávky) se může vyskytnout točení

hlavy a ospalost. Pokud se u Vás objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Přípravek Lakea obsahuje laktosu

Jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento

přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Lakea užívá

Vždy užívejte přípravek Lakea přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tabletu zapijte sklenicí vody. Přípravek můžete užívat nezávisle na jídle.

Pacienti s vysokým krevním tlakem

Obvyklá zahajovací a udržovací dávka je 50 mg losartanu jednou denně. Pokud je to nutné, dávkování se

upravuje v intervalech nejméně jednoho týdne. Terapeutická odpověď se určuje měřením krevního tlaku ke

konci intervalu mezi dvěma jednotlivými dávkami (tj. obvykle po 24 hodinách).

Maximálního

terapeutického

účinku

dosaženo

tři

šest

týdnů

zahájení

léčby.

Jestliže

antihypertenzivní účinek není dostatečný, je možné rozdělit tutéž celodenní dávku na dvě dávky jednotlivé;

to u některých pacientů zvýší terapeutickou účinnost.

Pacienti se srdečním selháním

Léčba obvykle začíná dávkou 12,5 mg losartanu jednou denně. Obecně platí, že podle Vašeho stavu je nutno

dávku postupně po týdnech zvyšovat (tj. 12,5 mg denně během prvního týdne, 25 mg denně během druhého

týdne, 50 mg denně během třetího týdne) na obvyklou udržovací dávku 50 mg losartanu jednou denně.

Pacienti s vysokým krevním tlakem a cukrovkou typu 2

Obvyklá zahajovací dávka je 50 mg jednou denně. Za jeden měsíc po zahájení léčby anebo později je možné

dávku zvýšit na 100 mg jednou denně v závislosti na odpovědi krevního tlaku. Přípravek Lakea se může

podávat s jinými antihypertenzivy (např. s diuretiky, s blokátory vápníkových kanálů, s alfa- nebo beta-

sympatolytiky, s centrálně působícími látkami) i s inzulinem a s ostatními látkami snižujícími glykémii

(např. s deriváty sulfonylurey, s glitazony a s inhibitory glukosidázy).

Dávkování u zvláštních skupin pacientů

Lékař může doporučit snížení dávky, zvláště při zahájení léčby u některých pacientů, jako jsou pacienti

léčení diuretiky ve vysokých dávkách, pacienti s poruchou funkce jater nebo pacienti starší 75 let. Použití

losartanu se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 2 Neužívejte přípravek

Lakea).

Použití u pacientů vyššího věku

Pacienti do 75 let: U této skupiny pacientů není nutná úprava dávkování.

Pacienti starší než 75 let: Klinické zkušenosti u této skupiny pacientů jsou dosud omezené; doporučuje se

použít nižší zahajovací dávkování, 25 mg jednou denně.

Použití u dětí a mladistvých

O účinnosti a bezpečnosti losartanu u dětí a mladistvých ve věku 6-16 let při léčbě hypertenze je k dispozici

omezené množství údajů. Omezené farmakokinetické údaje jsou k dispozici u hypertenzních dětí starších

než jeden měsíc.

Pro pacienty, kteří mohou tablety polykat, je doporučená dávka 25 mg jednou denně, pokud hmotnost

pacienta je > 20 kg a < 50 kg. Dávku je možno zvýšit až na maximálně 50 mg jednou denně. U pacientů

s hmotností > 50 kg je zahajovací dávka 50 mg jednou denně. Dávkování je možno upravit až na maximum

100 mg jednou denně.

Nedoporučuje se podávat losartan novorozencům a dětem s glomerulární filtrací < 30 ml/min/1,73 m

protože o této skupině pacientů chybí údaje.

Také se nedoporučuje podávat losartan dětem s poruchou jaterních funkcí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lakea, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, než lékař předepsal, anebo jestliže tablety požilo dítě, spojte se ihned s

oddělením akutního příjmu v nejbližší nemocnici anebo se svým lékařem. Příznaky předávkování jsou nízký

krevní tlak, zrychlený tep, případně zpomalený tep. Prosím, vezměte s sebou tuto příbalovou informaci,

zbývající tablety a jejich obal.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lakea

Zapomenete-li užít tabletu, užijte ji ihned, jakmile si na to vzpomenete – s výjimkou případu, že se již velmi

přiblížila doba, kdy máte užít další tabletu (do doby užití další tablety zbývá méně než 6 hodin). V tom

případě vynechanou tabletu neužívejte a pokračujte v užívání jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku

ve snaze nahradit dávku vynechanou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lakea

Chcete-li ukončit užívání tohoto léku, vždycky se poraďte se svým lékařem. I když se již cítíte dobře, může

být nutné, abyste v užívání přípravku pokračoval(a).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lakea nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Objeví-li se u Vás kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, ukončete užívání přípravku Lakea a

ihned se spojte se svým lékařem anebo vyhledejte oddělení akutního příjmu v nejbližší nemocnici:

Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst a hrdla s možnými potížemi s polykáním a

dýcháním). To je vážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihne více než jednoho z 10000 pacientů, ale

méně než jednoho z 1000 pacientů. Je možné, že budete potřebovat naléhavou lékařskou péči nebo

hospitalizaci.

Dále byly popsány tyto nežádoucí účinky:

Léčba hypertenze (vysokého krevního tlaku)

Časté (postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než jednoho pacienta ze 100):

točení hlavy

závrať

hyperkalemie (zvýšená hladina draslíku v krvi).

Méně časté (postihují méně než jednoho pacienta ze 100, ale více než jednoho pacienta z 1000):

ospalost

bolest hlavy

poruchy spánku

bušení srdce

angina pectoris

hypotenze (nízký krevní tlak), ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený

pocitem slabosti, zatměním před očima nebo ztrátou vědomí)

bolest břicha

zácpa

vyrážka

tělesná slabost

únava

otoky.

Vzácné (postihují méně než jednoho pacienta z 1000, ale více než jednoho pacienta z 10000):

zvýšená hladina alanin aminotransferázy.

Léčba hypertenze (vysokého krevního tlaku) se zesílením levé komory

Časté (postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než jednoho pacienta ze 100)

točení hlavy

závrať

tělesná slabost

únava.

Léčba pacientů s chronickým srdečním selháním

Časté (postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než jednoho pacienta ze 100):

anémie (chudokrevnost)

točení hlavy

hypotenze (nízký krevní tlak), ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený

pocitem slabosti, zatměním před očima nebo ztrátou vědomí)

poškození ledvin

selhání ledvin

zvýšená hladina močoviny v krvi a kreatininu a draslíku v séru.

Méně časté (postihují méně než jednoho pacienta ze 100, ale více než jednoho pacienta z 1000):

bolest hlavy

dušnost

kašel

průjem

nevolnost

zvracení

kopřivka

svědění

vyrážka

tělesná slabost

únava

hyperkalemie (zvýšená hladina draslíku v krvi).

Vzácné (postihují méně než jednoho pacienta z 1000, ale více než jednoho pacienta z 10000):

mravenčení

krátkodobá ztráta vědomí

porucha srdečního rytmu (atriální fibrilace)

mozková příhoda.

Ochrana ledvin u hypertenzních pacientů s cukrovkou typu 2 s narušením funkcí ledvin

Časté (postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než jednoho pacienta ze 100)

točení hlavy

hypotenze (nízký krevní tlak), ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený

pocitem slabosti, zatměním před očima nebo ztrátou vědomí)

tělesná slabost

únava

hyperkalemie (zvýšená hladina draslíku v krvi)

hypoglykemie (nízká hladina cukrů v krvi).

Další nežádoucí účinky

Vzácné (postihují méně než jednoho pacienta z 1000, ale více než jednoho pacienta z 10000):

reakce z přecitlivělosti, anafylaktické reakce, angioedém (otok v oblasti obličeje způsobující potíže

s dýcháním a polykáním)

zánět cév (vaskulitida, včetně Henoch-Schönleinovy purpury)

zánět jater (hepatitida).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

anémie (chudokrevnost)

trombocytopenie (nedostatek krevních destiček)

deprese

migréna

poruchy chuti

zvonění v uších, ušní šelesty

kašel

průjem

zánět slinivky břišní

abnormality jaterních funkcí

kopřivka

svědění

vyrážka

přecitlivělost kůže na světlo

bolest svalů a/nebo kloubů

rhabdomyolýza (rozpad kosterních svalů)

erektilní dysfunkce, impotence

malátnost

hyponatremie (nedostatek sodíku v krvi)

bolest zad

infekce močových cest

příznaky podobné chřipce.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.

JAK PŘÍPRAVEK LAKEA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Lakea nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lakea obsahuje

Léčivou látkou je draselná sůl losartanu. Jedna tableta obsahuje 50 mg losartanum kalicum.

Pomocnými látkami jsou: předbobtnalý škrob, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-

stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, hyprolosa, makrogol 400, oxid titaničitý, mastek.

Jak přípravek Lakea vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Potahované tablety jsou na trhu v krabičkách po 30, 98 a 100 tabletách. Na trhu nemusí být všechny

velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o.,

Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 03/2015

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

19-3-2018

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

POTASSIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [AvKARE, Inc.]

POTASSIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Cozaar vs. Avapro

Cozaar vs. Avapro

Cozaar (losartan) and Avapro (irbesartan) are angiotensin receptor blockers (ARBs) used to treat hypertension. Avapro is also sometimes given together with other blood pressure medications. Avapro is also used to treat kidney problems caused by type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.

US - RxList

1-2-2018

Cozaar vs. Hyzaar

Cozaar vs. Hyzaar

Cozaar (losartan) and Hyzaar (losartan potassium-hydrochlorothiazide) are prescribed for the treatment of hypertension. Hyzaar is also used to lower the risk of stroke in certain people with heart disease. Cozaar and Hyzaar both contain an angiotensin receptor blocker (ARB), and Hyzaar is a combination medication that also contains a thiazide diuretic (water pill).

US - RxList

19-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Major Pharmaceuticals]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

KALI SULPHURICUM (Potassium Sulfate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

KALI SULPHURICUM (Potassium Sulfate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

LOSARTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Bryant Ranch Prepack]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LOSARTAN (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Virtus Pharmaceuticals]

LOSARTAN (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Virtus Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA ,Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA ,Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

LOSARTAN (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Method Pharmaceuticals, LLC]

LOSARTAN (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Method Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

ZIPSOR (Diclofenac Potassium) Capsule, Liquid Filled [Depomed, Inc.]

ZIPSOR (Diclofenac Potassium) Capsule, Liquid Filled [Depomed, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

POTASSIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

POTASSIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

KALI SULPH (Potassium Sulfate) Tablet [Hyland'S]

KALI SULPH (Potassium Sulfate) Tablet [Hyland'S]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

KALI SULPHURICUM (Potassium Sulfate) Pellet [Laboratoires Boiron]

KALI SULPHURICUM (Potassium Sulfate) Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [A-S Medication Solutions]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

POTASSIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [American Health Packaging]

POTASSIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Apotex Corp]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Apotex Corp]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

RURINA (Sulfate, Potassium Ion, Chloride Ion) Liquid [TELOM-X GENE Co., Ltd.]

RURINA (Sulfate, Potassium Ion, Chloride Ion) Liquid [TELOM-X GENE Co., Ltd.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement