LAIF

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LAIF Potahovaná tableta 900MG
 • Dávkování:
 • 900MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LAIF Potahovaná tableta 900MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Třezalková nať
 • Přehled produktů:
 • TBL FLM 60X900MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 94/ 174/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 15-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls101800/2013 

a sp.zn. sukls102176/2013 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

LAIF 900 mg 

potahované tablety 

Hyperici extractum siccum quantificatum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek LAIF 

900 mg užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 

1.  Co je přípravek LAIF 900 mg a k čemu se používá. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LAIF 900 mg užívat 

3.  Jak se přípravek LAIF 900 mg užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek LAIF 900 mg uchovávat 

6.  Další informace 

1.    CO JE PŘÍPRAVEK LAIF 900 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek LAIF 900 mg je fytofarmakum a patří do skupiny antidepresiv. Přípravek je charakterizován 

jako  potahované  tablety  s obsahem  suchého  extraktu  třezalky  tečkované,  který  příznivě  působí  při 

mírných až středně těžkých depresích a psychovegetativních obtížích. 

Užívá  se  na  mírné  až  středně  těžké  nebo  opakující  se  deprese  různého  původu  spojené  např. 

s přechodem u žen, při zotavování se po nemoci, jejichž příznaky mohou být strach, nervozita, úzkost, 

nesoustředěnost, stísněná nálada, ztráta zájmu nebo pocitu radosti, snížená motivace, zvýšená únava, 

obtížné soustředění nebo poruchy spánku. 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE 

PŘÍPRAVEK LAIF 900 mg UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek  LAIF 900 mg

Přípravek se nesmí užívat při těžkých depresích, přecitlivělosti na některou léčivou nebo pomocnou 

látku a po transplantaci orgánů. Při užívání přípravku se vyhýbejte slunění (přímé slunce, solárium). 

Nesmí se užívat při známé zvýšené citlivosti na sluneční záření. Přípravek se nemá užívat současně: 

Imunosupresiva - cyklosporin, takrolimus pro celkové použití, sirolimus. 

Léčba infekce virem HIV – indinavir, amprenavir a jinými inhibitory proteáz, nevirapin. 

Cytostatika – irinotecan, imatinib. 

Dále  triptany  (léky  používané  k léčbě  migrény),  dále  teofylinem,  digoxinem,  antikonvulzivy  (léky 

proti křečím), warfarinem ani společně s jinými antidepresivy (SSRI). Nesmí se podávat dětem do 18 

let, těhotným a kojícím ženám.  

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 

Třezalka tečkovaná ovlivňuje účinek mnoha léků, a proto se o současném užívání přípravku LAIF 900 

s jinými  léky  vždy  poraďte  s lékařem.  Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které 

užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, 

aby nedocházelo ke vzájemnému nežádoucímu ovlivňování léků.  

Zeslabení účinku: 

Při  současném  užívání  přípravku  LAIF  900  mg  se  může  zeslabit  účinnost  antikoagulantů 

kumarinového typu (fenprokumon, warfarin) – léků snižujících srážlivost krve, dále digoxinu (posílení 

srdeční  činnosti),  imunosupresiv  (cyklosporin)  -  léků  pro  potlačení  imunitní  reakce  (zejména  po 

transplantacích),  indinaviru  a  jiných  inhibitorů  proteáz  při  léčbě  HIV,  teofylinu  (proti  astmatu)  a 

antikonvulziv (léků proti křečím), cytostatika (imatinib, irinotecan) - léky tlumící růst buněk, léky ke 

snížení  koncentrace  cholesterolu  –  simvastatin,  léky  k léčení  nezhoubného  zvětšení  prostaty  – 

finasterid,  sedativa  (benzodiazepiny)  -  léky  na  zklidnění,  tricyklická  antidepresiva  –  amitryptilin, 

nortryptilin.  

Zesílení účinku: 

Může  dojít  k zesílení  účinku  některých  antidepresiv  (SSRI)  a  léků  proti  migréně  (triptany)  se 

zvýšeným výskytem nežádoucích účinků, léky na léčení deprese – paroxetin, sertralin, trazodon. Při 

současném  užívání  těchto  léků  se  mohou  v ojedinělých  případech  vyskytnout  zesílené  serotogení 

účinky, jako např. nevolnost, zvracení, úzkost, neklid, zmatenost. 

Při současném užívání orálních antikoncepčních přípravků může ojediněle docházet ke krvácení mimo 

cyklus  a  může  být  snížen  antikoncepční  účinek.  Další  interakce  s léky  působící  prostřednictvím 

cytochromu P450- jsou možné. 

Zvláštní péče by měla být přijata v případě současného užívání všech léčivých látek metabolizujících 

pomocí  CYP3A4,  CYP2C9,  CYP2C19  nebo  P-glykoproteinu  (např.  amitriptilin,  fexofenadin, 

benzodiazepin,  metadon,  simvastatim,  digoxin,  finasterid),  protože  je  možné  snížení  jejich 

plazmatické koncentrace. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku LAIF 900 mg je zapotřebí

Přípravek je obvykle dobře snášen. Během užívání přípravku LAIF 900 mg se musí vyloučit nadměrné 

ozařování  pokožky  ultrafialovými  paprsky  (dlouhotrvající  slunění,  umělé  horské  slunce,  solárium) 

resp. zajistit dostatečnou ochranu proti jejich účinkům. 

Pacienti  užívající  jiné  léčivé  přípravky  na  lékařský  předpis  by  měli  užívání  třezalky  předem 

konzultovat s lékařem nebo lékárníkem. 

Užívání přípravku LAIF 900 mg s jídlem a pitím: 

Přípravek  můžete  užívat  před  i  po  snídani.  Nerozkousaná  tableta  se  zapíjí  sklenicí  vody.  Po  dobu 

užívání přípravku LAIF 900 mg nepijte alkoholické nápoje. 

Těhotenství a kojení 

Nesmí se podávat těhotným a kojícím ženám.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nejsou k dispozici adekvátní studie potvrzující, že by užívání třezalky ovlivňovalo schopnost řízení 

aut a obsluhu strojů. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK LAIF 900 mg UŽÍVÁ 

Vždy  užívejte  přípravek  LAIF  900  mg  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si 

nejste jisti, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Obvyklá dávka přípravku je ráno 1 nerozkousanou potahovanou tabletu zapít sklenicí vody. 

Během prvních dnů užívání se účinnost přípravku postupně zvyšuje. Proto je třeba užívat  LAIF 900 

mg důsledně, a to po dobu nejméně 14 dní. 

Užívání  třezalky  by  nemělo  být  dlouhodobé  a  bez  přestávek.  Nedojde-li  ani  po  4  až  6  týdnech 

k žádnému zlepšení stavu, rozhodne lékař o dalším postupu při léčbě. 

Nezdvojujte  následující  dávku,  pokud  jste  přípravek  zapomněl/a  užít,  abyste  nahradil/a  vynechanou 

tabletu.  Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 

nebo lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek LAIF 900 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.  

Jsou  možné  mírné  zažívací  potíže  (nevolnost,  pocit  plnosti,  zácpa),  únava,  bolesti  hlavy,  alergické 

kožní  reakce  (zčervenání  kůže,  svědění,  kožní  otoky).  Zejména  u  osob  se  světlou  pokožkou  může 

docházet  ke  zvýšení  citlivosti  pokožky  na  její  ozařování  (fotosensibilisace).  Při  současném  užívání 

orálních  antikoncepčních  přípravků  může  ojediněle  docházet  ke  krvácení  mimo  cyklus  a  může  být 

snížen antikoncepční účinek.  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi a poraďte se s ním o dalším užívání. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK LAIF 900 mg UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 0 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem a světlem. 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Přípravek  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Nepoužitelné léčivo 

vraťte do lékárny. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek LAIF 900 mg obsahuje: 

Léčivou látkou je Hyperici extractum siccum quantificatum   (suchý  třezalkový  extrakt)  (3-6:1) 

900,0 mg v jedné tabletě extrahován 80% etanolem obj. 

Pomocnými  látkami  jsou  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  sodná  sůl  kroskarmelózy,  bazický 

butylovaný  methakrylátový  kopolymer  (Eudragit  E  100),  makrogol  4000,  magnesium-stearát, 

riboflavin  E  101,  hydrogenuhličitan  sodný,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu  (typ  A),  mastek,  oxid 

titaničitý E 171.   

Jak přípravek LAIF 900 mg vypadá a co obsahuje toto balení: 

Žluté, filmem potahované tablety, podlouhlé, s půlicí rýhou na obou stranách. Balení obsahuje  

20 (60 nebo 100) potahovaných tablet. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 

Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, Havelstr. 5, 64295 Darmstadt, Německo 

Info@steigerwald.de  

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 

31.7.2013 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách:  www.sukl.cz  

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

PharmDr. Jan Machura 

e-mail:  steigerwald@centrum.cz   

tel.: +420-722 097 249