LAGOSA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LAGOSA Obalená tableta
 • Dávkování:
 • 150MG
 • Léková forma:
 • Obalená tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LAGOSA Obalená tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • SILYMARIN
 • Přehled produktů:
 • LAGOSA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 94/ 409/97-C/PI/001/15
 • Poslední aktualizace:
 • 05-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls51828/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

LAGOSA

150 mg

obalené tablety

Cardui mariae fructus extractum siccum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Lagosa a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lagosa užívat

Jak se Lagosa používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lagosa uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Lagosa a k čemu se používá

Lagosa patří do skupiny léků nazývaných fytofarmaka, hepatika, hepatoprotektiva.

Váš lékař Vám doporučil přípravek Lagosa, rostlinný lék obsahující léčivou látku silymarin. Silymarin se

získává z plodů ostropestřce, rostliny pocházející ze středomořské oblasti.

Léčivá látka silymarin je dobře stravitelná a chrání před mnoha látkami působícími negativně na játra

(např. alkohol,

určité

léky,

jedovaté

látky,

otrava

houbami).

Silymarin

zpevňuje

strukturu

buněčné

membrány

jaterních

buněk,

takže

toxická

látka

nemůže

proniknout

buňky

zvyšuje

schopnost

regenerace jater. Tím lze odstranit resp. snížit škodlivé vlivy působící na játra.

Přípravek se používá při toxickém poškození jater; pro podpůrnou léčbu při chronických zánětlivých

onemocněních jater a při cirhóze jater.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 5 let.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lagosa užívat

Neužívejte přípravek Lagosa

jestliže jste alergický(á) na suchý extrakt z plodu ostropestřece mariánského nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Lék není vhodný pro děti do 5 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lagosa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při užívání přípravku Lagosa musíte dodržovat jaterní dietu a nesmíte požívat alkohol.

Další léčivé přípravky a Lagosa

Účinky léku Lagosa a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Interakce s jinými léčivy nejsou popisovány. Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které

jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pro nedostatek praktických poznatků nesmíte přípravek Lagosa během těhotenství a při kojení bez

souhlasu lékaře užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Možnost ovlivnění pozornosti není pravděpodobná.

Přípravek Lagosa obsahuje laktózu, sacharózu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Lagosa užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem.

Následující údaje jsou platné, pokud Vám užívání přípravku Lagosa nepředepíše lékař jiným způsobem.

Dodržujte pokyny pro užívání, jinak nemůže mít Lagosa správný léčebný účinek!

Obvyklé dávkování je podle závažnosti onemocnění a fáze léčby 3 až 6 mg silymarinu na kg tělesné

hmotnosti denně.

Dospělí obvykle užívají 1 tabletu 2x (event. až 3x) denně po jídle. Interval mezi jednotlivými dávkami má

být minimálně 4 hodiny.

Léčba počáteční dávkou trvá 1 - 6 týdnů, po zlepšení stavu lze denní dávku snížit o třetinu až polovinu.

Celková doba léčby může trvat 3 měsíce až 1 rok, Váš lékař Vám bude pravidelně kontrolovat Váš

zdravotní stav.

Způsob podání:

Tablety užívejte po jídle, polykejte je celé, nerozkousané, zapijte je trochou tekutiny.

U starších osob nejsou nutná žádná omezení.

Poškození a onemocnění jater může mít i jiné příčiny. V případě, že se Váš stav po užívání přípravku

nelepší, informujte svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lagosa, než jste měl(a)

Při předávkování byl ojediněle pozorován lehký projímavý účinek, který lze opět odstranit snížením dávky

nebo vysazením přípravku.

Při vysokém předávkování (náhodném požití dítětem apod.) vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lagosa

Pokud zapomenete užít dávku, další dávku nezvyšujte, pokračujte e v užívání přípravku Lagosa v obvyklý

čas jako dosud a pro příště nezapomeňte lék pravidelně užívat.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lagosa

Pro dosažení úspěšného výsledku léčby by měl být přípravek Lagosa užíván pokud možno pravidelně.

Chcete-li léčbu přerušit nebo předčasně ukončit, konzultujte záležitost nejprve se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout u

každého.

Ojediněle byl pozorován lehký projímavý účinek, který lze opět odstranit snížením dávky nebo vysazením

preparátu.

Velmi zřídka se mohou vyskytnout kožní vyrážky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Lagosa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě 15-25 °C, v neporušeném obalu.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP:“.

Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte

žádné

léčivé

přípravky

odpadních

nebo

domácího

odpadu.

Zeptejte

se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Lagosa obsahuje

Léčivá látka:

Cardui mariae fructus extractum siccum (35-40:1) 204 mg (odpovídá 150 mg silymarinu, přepočteného na

silybinin),

extrahováno metanolem, v jedné obalené tabletě

Pomocné látky:

Monohydrát

laktózy,

mikrokrystalická

celulóza,

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý,

sodná

sůl

kroskarmelózy, povidon, mastek, magnesium-stearát, acylglyceroly, šelak, sacharóza, uhličitan vápenatý,

arabská

klovatina,

kukuřičný

škrob,

oxid

titaničitý,

makrogol

6000,

glycerol,

polysorbát

montanglykolový vosk

Jak přípravek Lagosa vypadá a co obsahuje toto balení

Lagosa jsou bílé hladké matné obalené tablety.

Velikost balení: 100 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7

71034 Böblingen, Německo

Souběžný dovozce

GALMED a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika

Výrobce

Mauermann Arzneimittel KG, Heinrich-Knote-Str.2, Pöcking, Německo.

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH, Tittmoning,

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.9.2015.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.