KYSLÍK MEDICINÁLNÍ PLYNNÝ SOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KYSLÍK MEDICINÁLNÍ PLYNNÝ SOL Medicinální plyn, stlačený 100%
 • Dávkování:
 • 100%
 • Léková forma:
 • Medicinální plyn, stlačený
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 5L IV 200BAR Lahev na stlačený plyn
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KYSLÍK MEDICINÁLNÍ PLYNNÝ SOL Medicinální plyn, stlačený 100%
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSLÍK
 • Přehled produktů:
 • KYSLÍK MEDICINÁLNÍ PLYNNÝ SOL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 89/ 249/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls133389/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Kyslík medicinální plynný SOL 100% medicinální plyn, stlačený

Kyslík medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní

kombinované balení

Kyslík medicinální kapalný SOL

100%

medicinální plyn, kryogenní

v mobilních nádobách

Oxygenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je medicinální kyslík a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete medicinální kyslík používat

Jak se medicinální kyslík používá

Možné nežádoucí účinky

Jak medicinální kyslík uchovávat

Obsah balení a další informace

Úplný název tohoto léčivého přípravku Kyslík medicinální plynný SOL 100% medicinální plyn stlačený ,

Kyslík medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní kombinované balení a Kyslík

medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní v mobilních nádobách. Pro zjednodušení bude

dále v této příbalové informaci používán termín „medicinální kyslík“.

1.

CO JE MEDICINÁLNÍ KYSLÍK A

K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Medicinální kyslík obsahuje kyslík, což je plyn, který je pro život nezbytný. Léčba kyslíkem se může

provádět za běžného tlaku a za zvýšeného tlaku.

Kyslíková terapie za normálního tlaku

(normobarická oxygenoterapie)

Kyslíková terapie za normálního tlaku se používá v těchto případech:

nízká koncentrace kyslíku v krvi nebo některém orgánu

nebo jako prevence takového stavu

cluster headaches (zvláštní bolest hlavy s krátkými a velmi silnými záchvaty na jedné straně hlavy)

Kyslíková terapie za zvýšeného tlaku

(hyperbarická oxygenoterapie)

Kyslíkovou terapii za zvýšeného tlaku mohou poskytovat pouze odborní pracovníci ve zdravotnictví s

příslušnou kvalifikací, aby bylo vyloučeno riziko úrazu v důsledku prudkého kolísání tlaku. Kyslíková

terapie za zvýšeného tlaku se používá v těchto případech:

léčba

závažné otravy oxidem uhelnatým

(například pokud je pacient v bezvědomí)

léčba kesonové nemoci (

dekompresní nemoc

léčba

překážky

v srdci nebo krevním řečišti způsobené vzduchovou bublinou (plynová nebo vzduchová

embolie)

podpůrná léčba v případech

řídnutí kostí

po radioterapii

podpůrná

léčba v případě odumírající tkáně

v důsledku poranění infikovaného plynotvornými

bakteriemi

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MEDICINÁLNÍ KYSLÍK

POUŽÍVAT

Nepoužívejte medicinální kyslík

ke kyslíkové terapii za zvýšeného tlaku: neléčený plicní kolaps (pneumotorax). Informujte svého lékaře,

pokud jste někdy měl(a) pneumotorax.

Upozornění a opatření

Než zahájíte kyslíkovou terapii, měl(a) byste znát tyto informace:

Kyslík může mít škodlivé účinky při

vysokých koncentracích.

Mohlo by dojít ke kolapsu alveolů

(drobné sklípky v plicích), čímž se přeruší dodávka kyslíku do krve. Může k tomu dojít při použití

koncentrace:

- 100 % déle než 6 hodin

- 60 až 70 % déle než 24 hodin

- během druhého dne léčby při koncentracích 40 až 50 %

- do 40 % po dobu delší než 2 dny.

Zvláštní opatrnost je nutná při podávání kyslíku

novorozencům

a

předčasně narozený

m

dět

em. Je

nutné minimalizovat riziko úrazu, například poškození očí. K zajištění dostatečné hladiny kyslíku je

nutno použít nejnižší koncentraci, která je ještě účinná. Je nutno zabránit výkyvům v saturaci kyslíkem.

Se zvýšenou opatrností postupujte také při

zvýšené hladině oxidu uhličitého v

krvi. V extrémních

případech může vést ke ztrátě vědomí.

Pokud máte dýchací obtíže způsobené nedostatkem kyslíku v krvi, je nutné, aby Vás lékař důkladně

sledoval.

Informujte svého lékaře, pokud jste někdy měl(a) pneumotorax.

Informujte svého lékaře, pokud jste někdy měl(a) srdeční selhání nebo pokud trpíte onemocněním srdce.

Za žádných okolností neměňte koncentraci kyslíku, který se dodává, aby nedošlo ke kolísání saturace

kyslíkem.

Před použitím medicinálního kyslíku si promluvte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kyslíková terapie za zvýšeného tlaku

Před použitím kyslíkové terapie za zvýšeného tlaku informujte svého lékaře, pokud se na Vás vztahují tyto

stavy:

chronická obstrukční plicní nemoc

(CHOPN)

porucha plic v důsledku ztráty pružnosti plicní tkáně, doprovázená (závažnou) dušností (rozedma plic)

infekce horních cest dýchacích

nedávná

operace středního ucha

operace hrudníku

v anamnéze

neléčená vysoká horečka

závažná epilepsie

problémy se srdcem

strach z uzavřených prostor

(klaustrofobie)

pokud máte pneumotorax (plicní kolaps) nebo jste někdy měl(a) plicní kolaps, který byl léčen.

Kyslíkovou terapii za zvýšeného tlaku je nutné používat s větší opatrnosti u těhotných žen nebo u žen, které

mohou otěhotnět. Přínosy by měly převážit nad riziky a použití by se pak mělo zvážit u každého

individuálního pacienta.

Při každém použití kyslíku je nutno vzít v úvahu nebezpečí samovznícení.

Další léčivé přípravky a medicinální kyslík

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Použití medicinálního kyslíku může zvýšit nebo snížit žádoucí i nežádoucí účinky jiných léčivých přípravků.

Více informací si vyžádejte od svého lékaře nebo lékárníka. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem,

zvláště pokud užíváte:

Amiodaron (přípravek k léčbě srdeční arytmie).

Bleomycin nebo aktinomycin (přípravek k léčbě rakoviny). Tyto léčivé přípravky mohou způsobit

poškození plic, které by se mohlo v důsledku kyslíkové terapie ještě dále zhoršit, včetně možných

fatálních následků.

Následující léčivé přípravky mohou zvýšit škodlivé účinky medicinálního kyslíku:

Adriamycin (přípravek k léčbě rakoviny)

Menadion (přípravek užívaný ke snížení účinku antikoagulancií)

Promazin, chloropromazin a thioridazin (přípravky k léčbě závažných duševních poruch, v jejichž

důsledku pacient ztrácí kontrolu nad svým chováním a jednáním (psychóza))

Chlorochin (antimalarikum)

Kortikosteroidy - hormony, např. kortizol, hydrokortizon, prednisolon a řada dalších (přípravky

stimulující konkrétní části nervového systému)

Furadantin a podobná antibiotika

Další účinky medicinálního kyslíku

V případě dřívější léčby

poškození plic způsobeného kyslíkovými

radikály (například při léčbě otravy

paraquatem) se může v důsledku kyslíkové terapie toto poškození plic dále zhoršit.

Škodlivé účinky kyslíku mohou být silnější u pacientů trpících

nedostatkem vitamínu C a E nebo

glutathionu (živina nutná pro správnou funkci imunitního systému).

Škodlivé účinky kyslíku může zvýšit

rentgenové záření.

Škodlivé účinky kyslíku mohou být vyšší u pacientů s

hypertyreózou.

Medicinální kyslík s

jídlem

a

pitím

Během kyslíkové terapie

nepijte žádný alkohol

. Alkohol může ztížit dýchání.

Těhotenství, kojení a

plodnost

Během těhotenství je použití kyslíku za normálního tlaku (normobarická oxygenoterapie) povoleno

v nízkých koncentracích.

Během těhotenství lze použít kyslík ve vysokých koncentracích a pod vysokým tlakem pouze v případě

ohrožení života.

Použití kyslíku během kojení není nijak omezeno.

Pokud jste těhotná nebo pokud nelze tuto možnost vyloučit, měla byste kyslíkovou terapii za zvýšeného tlaku

použít pouze v naprosto nevyhnutelných případech. Jestliže jste v takové situaci, informujte svého ošetřujícího

lékaře nebo lékařského odborníka.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Použití medicinálního kyslíku nemá vliv na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Pokud se však cítíte po použití této léčby unaven(a), neměl(a) byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat

stroje.

3.

JAK SE MEDICINÁLNÍ KYSLÍK POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. V žádném případě

sám/sama neměňte koncentraci kyslíku, který je podáván Vám nebo Vašemu dítěti.

Dávkování

Kyslíková terapie za normálního tlaku

(normobarická oxygenoterapie)

Pokud je koncentrace kyslíku v krvi nebo v některém orgánu nízká, váš lékař vám sdělí, jak dlouho a

kolikrát denně byste měl(a) používat medicinální kyslík, protože dávkování se může lišit v každém

individuálním případu. Cílem je vždy použít nejnižší možnou koncentraci kyslíku, která je ještě účinná.

Skutečná koncentrace kyslíku k inhalaci by však neměla klesnout pod 21 % a lze ji zvýšit až na 100 %.

K léčbě

dýchacích potíží

v důsledku nedostatečných koncentrací kyslíku v krvi (hypoxie) nebo jako

stimulační prostředek k dýchání

(např. u plicních chorob, jako CHOPN):

Koncentrace kyslíku je třeba udržovat pod 28 %, a někdy dokonce nižší než 24 %. V případě

novorozenců je nutno koncentrace kyslíku k inhalaci udržovat pod 40 %; pouze ve velmi výjimečných

případech je lze zvýšit na 100 %. K zajištění dostatečné hladiny kyslíku je nutno použít nejnižší

koncentraci, která je ještě účinná. Je nutno zabránit výkyvům v saturaci kyslíkem.

K léčbě cluster headache (záchvatovité, prudké bolesti hlavy):

Za použití obličejové masky se podává 100% kyslík o průtoku 7 litrů za minutu po dobu 15 minut. Léčba

by měla začít v okamžiku, kdy se objeví první symptomy.

Jak používat kyslíkovou terapii za normálního tlaku

Medicinální kyslík je plyn k inhalaci, který je podáván za použití speciálního vybavení, například nosního

katétru nebo obličejové masky. Veškerý přebytečný kyslík odchází z Vašeho těla ve vydechovaném

vzduchu a mísí se s okolním vzduchem (tzv.

systém „bez zpětného vdechování“

Pokud nemůžete dýchat samostatně, budete napojen(a) na umělé dýchání. Při anestézii se často používá

speciální zařízení se systémem návratu vzduchu nebo recyklace, kdy se vydechnutý vzduch znovu

vdechuje (tzv.

systém „se zpětným vdechováním“

Dále lze kyslík podávat injekčně přímo do krevního řečiště za použití tzv. oxygenátorů. Tato technika se

používá v případech, kdy je krev nutno odvést mimo tělo, například při operacích srdce.

Jak přijímat kyslíkovou terapii za zvýšeného tlaku

Kyslíkovou terapii

při zvýšeném tlaku

mohou poskytovat pouze odborní pracovníci ve zdravotnictví, aby

bylo vyloučeno riziko úrazu v důsledku prudkého kolísání tlaku.

Jeden léčebný výkon s podáváním kyslíku za zvýšeného tlaku může trvat podle Vašeho stavu 45 až 300

minut. Léčba zpravidla zahrnuje jeden či dva léčebné výkony, dlouhodobá terapie však může představovat

až 30 i více léčebných výkonů, a v případě potřeby mohou probíhat i několikrát denně.

Léčba kyslíkem probíhá ve

speciální přetlakové komoře

Kyslíkovou terapii za zvýšeného tlaku lze poskytovat také za použití utěsněné obličejové masky s krytem

hlavy nebo trubicí zavedenou do úst.

Jestliže jste použil(a) více medicinálního kyslíku, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více kyslíku, než jste měl(a), měl(a) byste se ihned obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Toxické účinky kyslíku se mohou různit podle tlaku inhalovaného kyslíku a délky expozice. Při

nízkém

tlaku (0,5 až 2,0 baru) se toxické účinky projeví spíše v plicích (pulmonální oblast) než v mozku nebo míše

(centrální nervový systém). Při

vyšším tlaku

je tomu naopak.

Mezi účinky na plíce (pulmonální oblast) patří dušnost, kašel a bolest na hrudi.

Mezi účinky na mozek a míchu (centrální nervový systém) patří pocit na zvracení, závratě, úzkost a

zmatenost, svalové křeče, ztráta vědomí a záchvaty (epilepsie).

Jestliže jste zapomněl

(a)

použít medicinální kyslík

Použijte kyslík podle postupu popsaného v této příbalové informaci, v bodě dávkování. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, protože medicinální kyslík může být ve vysokých

koncentracích škodlivý.

Jestliže jste přestal(a) používat medicinální kyslík

Nepřestávejte tento léčivý přípravek používat dle vlastního uvážení. Poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Léčba mimo nemocniční zařízení:

Léčba medicinálním kyslíkem přes nosní kanyly může způsobit vysušení sliznice v nose a ústech v důsledku

suchého plynu.

Viz také bod „Jestliže jste použil(a) více medicinálního kyslíku, než jste měl(a)“

Léčba v nemocničním zařízení:

Nežádoucí účinky jsou obvykle pozorovány při vysokých koncentracích (nad 70 %) a po dlouhodobé léčbě

(nejméně 6–12 hod):

Časté

(výskyt u méně než 1 z 10 osob)

Žádné

Méně časté

(výskyt u méně než 1 ze 100 osob)

Bolest spojená s dýcháním, suchý kašel a dušnost

Hyperbarická léčba

Pocit tlaku ve středním uchu, protržení ušního bubínku

Vzácné

(výskyt u méně než 1 z 1000 osob)

U novorozenců vystavených vysokým koncentracím kyslíku: poškození očí, které může vést až k poškození

zraku.

Velmi

vzácné

(výskyt u méně než 1 z 10 000 osob)

Závažně ztížené dýchání (syndrom dechové tísně)

Hyperbarická léčba

Úzkost nebo zmatenost a epileptické záchvaty.

Pocit na zvracení, závrať, svalové záškuby, poškození plic a zvratné poruchy zraku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

JAK MEDICINÁLNÍ KYSLÍK UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi na stlačený

plyn/nádobě/cisterně za textem: Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Kyslík medicinální plynný:

Lahve na stlačený plyn uchovávejte při teplotě od -20 °C do +65 °C.

Lahve na stlačený plyn je nutno uchovávat ve vertikální poloze, vyjma lahví na stlačený plyn s vypuklým

dnem – ty je nutno uchovávat horizontálně nebo umístit do bedny.

Lahve na stlačený plyn je nutno chránit před pádem či mechanickými nárazy, například jejich upevněním

nebo uložením do bedny.

Lahve na stlačený plyn je nutno uchovávat v dobře větrané místnosti určené výhradně k uchovávání

medicinálních plynů. Ve skladovací místnosti nesmí být uloženy žádné hořlavé látky.

Lahve na stlačený plyn obsahující různé druhy plynů nebo plyn s jiným složením je nutno uchovávat

odděleně.

Plné lahve na stlačený plyn je nutno uchovávat odděleně od prázdných lahví.

Lahve na stlačený plyn není povoleno uchovávat poblíž tepelných zdrojů. Pokud hrozí riziko požáru,

přemístěte je na bezpečné místo.

Lahve na stlačený plyn je nutno uchovávat zastřešené a chráněné proti povětrnostním vlivům.

Po použití uzavřete ventily lahví.

Po vyprázdnění vraťte láhev dodavateli.

Ve skladovacím prostoru je nutno viditelně umístit nápisy zakazující kouření a

zakazující používání otevřeného ohně.

O místě uskladnění lahví na stlačený plyn by měly být informovány pohotovostní služby.

Kyslík medicinální kapalný

Nádobu/cisternu uchovávejte v dobře větraném prostoru s teplotou od -20 °C do +50 °C.

Uchovávejte mimo hořlavé a vznětlivé látky a zdroje tepla či otevřeného ohně. Pokud hrozí riziko požáru,

přemístěte je na bezpečné místo.

Poblíž nádoby/cisterny nekuřte.

Přepravu je nutno provést podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných látek.

Zamezte veškerému kontaktu s olejem, mazivem nebo uhlovodíky.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co medicinální kyslík obsahuje

Léčivou látkou je oxygenum, 100 % V/V.

Přípravek neobsahuje žádné další složky.

Jak medicinální kyslík vypadá a co obsahuje toto balení

Medicinální kyslík je inhalační plyn.

Dodává se jako kapalina nebo plyn ve speciálním obalu.

Oxygenum je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu.

V kapalném skupenství má modrou barvu.

Kyslík medicinální plynný

Kyslík medicinální plynný je uchováván v lahvích na stlačený plyn v plynném skupenství a pod tlakem 150,

200 nebo 300 barů (při teplotě 15 °C). Lahve jsou vyrobeny z oceli nebo hliníku. Ventily jsou vyrobeny z

mosazi, oceli nebo hliníku.

Obal

Dodávané

velikosti (l)*

Hliníková láhev s ventilem vybaveným regulátorem tlaku

1, 2, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 47, 50

Ocelová láhev s ventilem vybaveným regulátorem tlaku

1, 2, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 47, 50

Hliníková láhev s běžným nebo kombinovaným ventilem

1, 2, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 47, 50

Ocelová láhev s běžným nebo kombinovaným ventilem

1, 2, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 47, 50

Svazek ocelových lahví s běžným nebo kombinovaným

ventilem

4x50, 8x50, 12x50, 16x50, 20x50

Svazek hliníkových lahví s běžným nebo kombinovaným

ventilem

4x50, 8x50, 12x50, 16x50, 20x50

*7 l, 40l a 47l pouze pro plnicí tlak 150 bar.

Typ ventilu

Výstupní tlak

Poznámky

Ventil vybavený regulátorem

tlaku

4 bary (u výstupu zdířky)

Běžný ventil

150, 200 nebo 300 barů (u plné

láhve na stlačený plyn)

Používejte pouze s vhodným

redukčním zařízením

Kombinovaný ventil

60-70 barů

Pouze pro 300 barové tlakové

lahve.

Používejte pouze s vhodným

redukčním zařízením.

Lahve na stlačený plyn vyhovují požadavkům směrnice Rady 1999/36/ES.

Barevné značení vyhovuje normě EN 1089-3: bílá válcová část a bílá v oblasti zaoblení.

Ventily splňují požadavky normy EN ISO 10297.

Běžné ventily a kombinované ventily vyhovují normám NEN 3268 (NL), DIN 477 (DE), BS 341-3 (UK),

NBN 226 (BE), EN ISO 407, ISO 5145.

Ventily vybavené regulátorem tlaku vyhovují rovněž normě EN ISO 10524-3.

Lahve na stlačený plyn s obsahem (x) litrů obsahují (y) kg plynu a dodávají (z) m³ kyslíku při teplotě 15 °C a

tlaku 1 bar, jsou-li naplněny do 150 barů.

Objem v litrech (x)

1

2

5

7

10

20

30

40

47

50

Obsah v kg (y)

0.217

0.434

1.086

1.52

2.17

4.34

6.51

8.69

10.21

10.86

Objem kyslíku v m³

0.160

0.321

0.80

1.12

1.60

3.21

4.81

6.41

7.53

8.02

Objem v litrech (x)

4x50

8x50

12x50

16x50

20x50

Obsah v kg (y)

43.4

86.8

130

174

217

Objem kyslíku v m³

32.1

64.1

96.2

128.2

160.3

Lahve na stlačený plyn s obsahem (x) litrů obsahují (y) kg plynu a dodávají (z) m³ kyslíku při teplotě 15 °C a

tlaku 1 bar, jsou-li naplněny do 200 barů.

Objem v litrech (x)

1

2

5

10

20

30

Obsah v kg (y)

0,288

0,577

1,44

2,88

5,77

8,65

Objem kyslíku v m

0,212

0.425

1,125

2,12

4,33

6,37

Objem v litrech (x)

50

4x50

8x50

12x50

16x50

20x50

Obsah v kg (y)

14,4

57,7

115

173

231

288

Objem kyslíku v m

10,61

42,5

85,0

127,5

170,0

212,0

Lahve na stlačený plyn s obsahem (x) litrů obsahují (y) kg plynu a dodávají (z) m³ kyslíku při teplotě 15 °C a

tlaku 1 bar, jsou-li naplněny do 300 barů.

Objem v litrech (x)

1

2

5

10

20

30

Obsah v kg (y)

0.413

0.826

2.06

4.13

8.26

12.4

Objem kyslíku v m³

0.308

0.616

1.54

3.08

6.16

9.24

Objem v litrech (x)

50

4x50

8x50

12x50

16x50

20x50

Obsah v kg (y)

20.6

82.6

165

248

330

413

Objem kyslíku v m³

15.4

61.6

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti lahví.

Kyslík medicinální kapalný

Kyslík medicinální kapalný se dodává v mobilních kryogenních nádobách. Mobilní kryogenní nádoby jsou

vyrobeny z vnější a vnitřní nádoby z nerezové oceli, prostor mezi těmito nádobami tvoří vakuovou izolační

vrstvu, a jsou opatřeny plnicím otvorem a spojením s hadičkou pro odčerpání. Ventily jsou vyrobeny z

mosazi, nerezové oceli a/nebo bronzu a jsou navrženy speciálně pro nízké teploty.

Tyto nádoby obsahují kyslík v kapalném skupenství za velmi nízké teploty.

Objem nádob může být od 10 do 1100 litrů.

Jeden litr kapalného kyslíku odpovídá 853 litrům plynného kyslíku při teplotě 15 °C a tlaku 1 baru.

Objem

nádoby v litrech

Kapacita kapalného kyslíku

v

litrech

Ekvivalentní množství

plynného kyslíku v m³ při

teplotě 15 °C a tlaku 1 atm

8,53

1100

1100

938,3

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti nádob.

Kyslík medicinální kapalný

Kyslík medicinální kapalný je plněn do mobilních kryogenních cisteren a fixních kryogenních nádob.

Mobilní kryogenní cisterny sestávají z vnějšího a vnitřního pláště z nerezové oceli. Ventily jsou vyrobeny z

mosazi, nerezové oceli a/nebo bronzu a jsou navrženy speciálně pro nízké teploty.

Tyto cisterny obsahují kyslík v kapalném skupenství za velmi nízké teploty.

Objem cisteren může být od 9 000 do 26 000 litrů.

Jeden litr kapalného kyslíku odpovídá 853 litrům plynného kyslíku při teplotě 15 °C a tlaku 1 baru.

Objem obalu v litrech

Kapacita

kapalného kyslíku

v

litrech

Ekvivalentní množství

plynného kyslíku v m³ při

teplotě 15 °C a tlaku 1 atm

9000

9000

7677

26000

26000

22178

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti cisteren.

Fixní kryogenní nádoby jsou speciální ocelové nádrže, jejíž obal tvoří dvě vrstvy oddělené vysokým vakuem.

Ventily jsou vyrobeny z mosazi, nerezové oceli a/nebo bronzu a jsou navrženy speciálně pro nízké teploty.

Tyto nádoby obsahují kyslík v kapalném skupenství za velmi nízké teploty.

Objem nádob dosahuje až 50 000 litrů.

Jeden litr kapalného kyslíku odpovídá 853 litrům plynného kyslíku při teplotě 15 °C a tlaku 1 baru.

Objem

nádoby v litrech

Kapacita

kapalného

kyslík

u v

litrech

Ekvivalentní množství

ply

nného kyslíku v m³ při

teplotě 15 °C a tlaku 1 atm

Do 50 000 litrů

50 000 litrů

42 650

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti nádob.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

SOL S.p.A.

via Borgazzi 27

20900 Monza

Itálie

Výrobce

Kyslík medicinální plynný SOL 100% medicinální plyn, stlačený

B.T.G. Sprl

Zoning Ouest, 15

7860 Lessines

Belgie

Vivisol Ibérica, S.L.

C/ Yeso, 2 - Polígono Velasco

Arganda del Rey

28500 Madrid

Španělsko

SOL S.p.A.

Via Acquaviva, 4

26100 Cremona

Itálie

SOL Hellas S.A.

Thesi Paxi Patima Stefanis

19200 Kamari Boiotias

Řecko

SOL Bulgaria JSC

12,Vladaiska Reka Str.

1510 Sofia

Bulharsko

SPG - SOL Plin Gorenjska d.o.o.

Cesta železarjev 8

4270 Jesenice

Slovinsko

SOL Technische Gase GmbH

Marie-Curie Strasse 1

2700 Wiener Neustadt

Rakousko

SOL Hellas S.A. – Thessaloniki Branch

Oreokastron Industrial Park

P.O. Box 1631

57008 Thessaloniki

Řecko

Dolby Medical Home Respiratory Care Limited

Unit 18, Arkwright Road Industrial Estate

Arkwright Road

Bedford

MK42 0LQ

Velká Británie

Dolby Medical Home Respiratory Care Limited

Unit 2, Broadleys Road

Springkerse Industrial Estate

Stirling

FK7 7ST

Velká Británie

Kyslík medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní v mobilních nádobách

B.T.G. Sprl

Zoning Ouest, 15

7860 Lessines

Belgie

Vivisol Ibérica, S.L.

C/ Yeso, 2 - Polígono Velasco

Arganda del Rey

28500 Madrid

Španělsko

SOL Hellas S.A.

Thesi Paxi Patima Stefanis

19200 Kamari Boiotias

Řecko

SOL Bulgaria JSC

12,Vladaiska Reka Str.

1510 Sofia

Bulharsko

SPG - SOL Plin Gorenjska d.o.o.

Cesta železarjev 8

4270 Jesenice

Slovinsko

SOL Hellas S.A. – Thessaloniki Branch

Oreokastron Industrial Park

P.O. Box 1631

57008 Thessaloniki

Řecko

Dolby Medical Home Respiratory Care Limited

Unit 18, Arkwright Road Industrial Estate

Arkwright Road

Bedford

MK42 0LQ

Velká Británie

Dolby Medical Home Respiratory Care Limited

Unit 2, Broadleys Road

Springkerse Industrial Estate

Stirling

FK7 7ST

Velká Británie

Kyslík medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní kombinované balení

SOL spa

Zoning Industriel de Feluy – Zone B

7180 Seneffe

Belgie

SPG - SOL Plin Gorenjska d.o.o.

Cesta železarjev 8

4270 Jesenice

Slovinsko

SOL Hellas S.A.

Thesi Paxi Patima Stefanis

19200 Kamari Boiotias

Řecko

SOL Bulgaria JSC

12,Vladaiska Reka Str.

1510 Sofia

Bulharsko

SOL Bulgaria JSC

South Industrial Zone

Complex Agropolychim AD

9160 Devnya

Bulharsko

SOL Hellas S.A. – Thessaloniki Branch

Oreokastron Industrial Park

P.O. Box 1631

57008 Thessaloniki

Řecko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: Oxygène Médicinal Liquide BTG – Oxygène Médicinal Liquide SOL – Oxygène Médicinal Gazeux

Bulharsko: Медицински кислород, течен SOL – Медицински кислород, газообразен SOL

Česká republika: Kyslík medicinální kapalný SOL 100% Medicinální plyn, kryogenní kombinované balení

Kyslík medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní v mobilních nádobách – Kyslík

medicinální plynný SOL 100% Medicinální plyn, stlačený

Řecko: Φαρμακευτικό Οξυγόνο σε υγρή μορφή SOL – Φαρμακευτικό Οξυγόνο σε αέρια μορφή SOL

Maďarsko: Oxigén SOL – Oxigén BTG – Oxigén SOL

Lucembursko: Oxygène Médicinal Liquide BTG – Oxygène Médicinal Liquide SOL – Oxygène Médicinal

Gazeux BTG

Portugalsko: Oxygénio medicinal liquid SOL – Oxygénio medicinal gasoso SOL

Rumunsko: Oxigen SOL – Oxigen SOL

Slovenská republika: Medicinálny kyslík kvapalný SOL – Medicinálny kyslík plynný SOL

Slovinsko: Medicinski kisik SOL 100% medicinski plin, kriogenski - Medicinski kisik SOL 100%

medicinski plin, stisnjeni

Španělsko: Oxígeno medicinal líquido Solspa - Oxígeno medicinal líquido Solgroup - Oxígeno medicinal gas

Solgroup

Nizozemsko: Zuurstof Medicinaal Vloeibaar SOL

Velká Británie: Liquid Medical Oxygen– Medical Oxygen

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

24. 11. 2017

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování

Koncentraci, průtok a délku léčby stanoví lékař podle stavu a charakteru individuálního onemocnění.

Hypoxémie je stav, kdy je parciální tlak kyslíku v arteriální krvi (PaO

) nižší než 10 kPa (<70 mmHg). Tlak

kyslíku 8 kPa (55/60 mmHg) povede k respirační insuficienci.

Hypoxémie se léčí obohacením vzduchu inhalovaného pacientem o další kyslík. Rozhodnutí o aplikaci

kyslíkové terapie závisí na stupni hypoxémie a na individuální toleranci pacienta.

V každém případě je cílem kyslíkové terapie udržet hodnoty PaO

>60 mmHg (7,96 kPa) nebo saturaci

kyslíkem v arteriální krvi

90 %.

Pokud je kyslík podáván naředěný dalším plynem, kyslíková koncentrace ve vdechovaném vzduchu (FiO

musí dosahovat nejméně 21 %.

Kyslíková terapie při normálním tlaku (normobarická oxygenoterapie):

Podávání kyslíku je nutno provádět se zvýšenou opatrností. Dávku je nutno upravit podle individuálních

potřeb pacienta, tlak kyslíku by měl setrvat nad 8,0 kPa (nebo 60 mmHg), a saturace hemoglobinu kyslíkem

by měla být >90 %. Nutné je pravidelné monitorování arteriálního tlaku kyslíku (PaO

) nebo pulsní

oxymetrie (arteriální saturace kyslíkem (SpO

)) a klinických známek. Cílem je vždy použít u konkrétního

pacienta nejnižší účinnou koncentraci kyslíku ve vdechovaném vzduchu, tj. nejnižší dávku schopnou udržet

tlak 8 kPa (60 mmHg)/saturaci >90 %. Vyšší koncentrace by se měly podávat co nejkratší dobu při

soustavném sledování hodnot krevních plynů.

Kyslík lze podávat bezpečně v následujících koncentracích s uvedenými dobami podávání:

Do 100 %

méně než 6 hodin

60-70 %

24 hodin

40-50 %

během druhého období v délce 24 hodin

Kyslík je potenciálně toxický po dvou dnech podávání v koncentracích přesahujících 40 %.

Na novorozené děti se tyto směrnice nevztahují, protože retrolentální fibroplazie se u nich objevuje při

mnohem nižších koncentracích FiO

K zajištění dostatečné hladiny kyslíku vhodné pro novorozence je

nutno zjistit nejnižší účinné koncentrace.

Spontánně dýchající pacienti:

Účinná koncentrace kyslíku je nejméně 24 %. Za běžných okolností je k zajištění terapeutické koncentrace v

bezpečných mezích podáván minimálně 30% kyslík.

Terapie vysokými koncentracemi kyslíku (>60 %) je indikována pro krátká období v případě závažného

astmatického záchvatu, plicního trombembolismu, pneumonie, intersticiální plicní fibrózy atd.

Nízká koncentrace kyslíku je indikována k léčbě pacientů s chronickou respirační insuficiencí způsobenou

chronickou obstrukcí dýchacích cest nebo z jiných příčin. Koncentrace kyslíku nesmí být vyšší než 28 %;

pro některé pacienty může být příliš vysoká i koncentrace 24 %.

Lze podávat i vyšší koncentrace kyslíku (v některých případech až 100 %); u většiny zařízení je však velmi

obtížné dosáhnout koncentrací >60 % (80 % u dětí).

Dávka by se měla upravit podle individuálních potřeb pacienta, a to při průtoku v rozsahu 1 až 10 litrů plynu

za minutu.

Pacienti s chronickou respirační insuficiencí:

Kyslík je nutno podávat při průtoku 0,5–2 l/min, a dále by se hodnoty průtoku měly upravit podle

naměřených hodnot krevních plynů. Účinná koncentrace kyslíku se udržuje pod 28 % a někdy i méně než

24 % u pacientů trpících dýchacími poruchami, kteří potřebují ke stimulaci dýchání hypoxii.

Chronická respirační insuficience způsobená chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) nebo

jinými stavy:

Léčba se upraví podle naměřených hodnot krevních plynů. Parciální tlak kyslíku v arteriální krvi (PaO

) by

měl být >60 mmHg (7,96 kPa) a saturace arteriální krve kyslíkem

90 %.

Nejběžnější rychlost podání činí 1–3 litry/min po dobu 15–24 hodin/den, do níž spadá také tzv. paradoxní

(REM) spánek (denní doba nejcitlivější na hypoxémii). Během stabilní fáze onemocnění je třeba sledovat

koncentrace CO

dvakrát za každé 3–4 týdny nebo třikrát měsíčně, protože se tyto koncentrace mohou

během podávání kyslíku zvýšit (hyperkapnie).

Pacienti s akutní respirační insuficiencí:

Kyslík je nutno podávat při průtoku 0,5–15 l/min a dále by se hodnoty průtoku měly upravit podle

naměřených hodnot krevních plynů. V akutním případě je u pacientů se závažnými respiračními poruchami

nutno podávat podstatně vyšší dávky (až 60 l/min).

Pacienti závislí na mechanické ventilaci:

Pokud je kyslík smíchán s jiným plyny, nesmí kyslíková frakce ve vdechované plynné směsi (FiO

) klesnout

pod 21 %. V praxi se většinou používá dolní limit 30 %. V případě potřeby lze koncentraci vdechované

kyslíkové frakce zvýšit na 100 %.

Pediatrická populace: Novorozenci:

U novorozenců lze ve výjimečných případech podávat koncentrace do 100 %; při léčbě je však nutné

soustavné monitorování. K zajištění dostatečné hladiny kyslíku je nutno zjistit nejnižší účinné koncentrace.

Obecně platí, že je nutno se vyhnout koncentracím kyslíku nad 40 % v inhalovaném vzduchu vzhledem k

možnému riziku poškození zraku (retinopatie) nebo plicního kolapsu. Tlak kyslíku v arteriální krvi je nutno

soustavně sledovat a udržovat pod hranicí 13,3 kPa (100 mmHg). Je nutno zabránit výkyvům v saturaci

kyslíkem. Zamezením významnějšího kolísání dodávky kyslíku je možné snížit riziko poškození očí. (Viz

také bod 4.4.)

Cluster headache:

V případě cluster headache se podává utěsněnou obličejovou maskou 100% kyslík o průtoku 7 l/min po dobu

15 minut. Léčba by měla být zahájena pokud možno v nejranějším stadiu záchvatu.

Hyperbarická oxygenoterapie:

Dávkování a tlak je nutno vždy upravit podle klinického stavu pacienta a léčbu lze poskytnout pouze

na základě doporučení lékařem.

Nicméně dále jsou uvedena určitá doporučení vyplývající ze

současných poznatků.

Hyperbarická oxygenoterapie se provádí při tlacích přesahujících 1 atmosféru (1,013 baru), v rozmezí 1,4 až

3,0 atm (obvykle mezi 2–3 atmosférami). Hyperbarický kyslík se podává ve speciální přetlakové komoře.

Kyslíkovou terapii za zvýšeného tlaku lze poskytovat také za použití utěsněné obličejové masky s krytem

hlavy, nebo tracheální trubicí.

Každý léčebný výkon trvá 45–300 minut, podle konkrétní indikace.

Akutní hyperbarická oxygenoterapie může někdy trvat pouze jeden či dva léčebné výkony, terapie při

chronických potížích však může vyžadovat 30 i více léčebných výkonů. V případě potřeby lze léčebný

výkon opakovat dvakrát až třikrát denně.

Otrava oxidem uhelnatým:

Kyslík je nutno podávat ve vysokých koncentracích (100 %) co nejdříve poté, kdy došlo k otravě oxidem

uhelnatým, a to do doby, dokud koncentrace karboxyhemoglobinu neklesnou pod nebezpečné hodnoty

(kolem 5 %). Hyperbarický kyslík (od 3 atm) je indikován u pacientů s akutní otravou CO nebo po expozici

trvající

24 hodin. Kromě toho je hyperbarická oxygenoterapie odůvodněná u těhotných pacientek, při ztrátě

vědomí nebo v případech vyšší koncentrace karboxyhemoglobinu. Mezi četnějšími hyperbarickými

inhalacemi nepodávejte normobarický kyslík – mohla by se zvýšit jeho toxicita. Hyperbarický kyslík je

zřejmě také vhodný při opožděné léčbě otravy CO pomocí opakovaných inhalací kyslíku v nízkých dávkách.

Pacienti s kesonovou nemocí:

Doporučuje se rychlá terapie při 2,8 atmosfér, kterou lze v případě přetrvávání příznaků až desetkrát

opakovat.

Pacienti se vzduchovou embolií:

V tomto případě se dávka upraví podle klinického stavu pacienta a hodnot krevních plynů. Cílové hodnoty:

> 8 kPa nebo 60 mmHg, saturace hemoglobinu > 90 %.

Pacienti s osteoradionekrózou:

Hyperbarická oxygenoterapie v případech škodlivého ozáření obvykle sestává z inhalace trvající 90–

120 minut denně při 2,0–2,5 atm po dobu asi 40 dní.

Pacienti s klostridiovou myonekrózou:

Během prvních 24 hodin se doporučuje inhalace při 3,0 atmosférách v délce 90 minut, a poté dvakrát denně

po dobu 4–5 dní, dokud se stav pacienta klinicky nezlepší.

Způsob podání

Normobarická oxygenoterapie

Kyslík je podáván ve vdechovaném vzduchu, přednostně pomocí speciálního vybavení (např. nosní katétr

nebo obličejová maska). Tímto zařízením je kyslík podáván s inhalovaným vzduchem. Plyn i veškerý

přebytečný kyslík následně z těla pacienta odchází ve vydechovaném vzduchu a mísí se s okolním vzduchem

(systém „bez zpětného vdechování“). Při anestézii se často používají speciální zařízení se systémem návratu

vzduchu nebo recyklace, kdy se vydechnutý vzduch vrací do oběhu a může být znovu vdechnut (systém „se

zpětným vdechováním“).

Pokud pacient nemůže dýchat samostatně, lze poskytnout podpůrné umělé dýchání.

Dále lze kyslík podávat injekčně přímo do krevního řečiště za použití tzv. oxygenátorů. Použití přístrojů

zajišťujících mimotělní výměnu plynů usnadňuje okysličení a dekarboxylaci bez újmy spojené s agresivními

postupy mechanické ventilace. Oxygenátor, fungující jako umělá plíce, umožňuje lepší přenos kyslíku, a

hladiny krevních plynů se tudíž udrží v klinicky přijatelném rozsahu. Po obnovení plicní funkce je mimotělní

oběh krve a plynu postupně snižován a nakonec zastaven. Tento postup se uplatňuje například v

kardiochirurgii, kde se využívá systém kardiopulmonálního bypassu, a také v dalších situacích vyžadujících

mimotělní oběh, včetně akutního respiračního selhání.

Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie je aplikována ve speciálně zkonstruované přetlakové komoře, kde lze zvýšit

okolní tlak až na trojnásobek atmosférického tlaku. Pro hyperbarickou oxygenterapii lze také použít

utěsněnou obličejovou masku s krytem hlavy, nebo tracheální trubici.

Kyslík medicinální plynný

Příprava před použitím

Dodržujte pokyny svého dodavatele, zvláště tyto:

Je-li láhev na stlačený plyn viditelně poškozena, nebo pokud existuje podezření na poškození nebo

vystavení extrémním teplotám, láhev na stlačený plyn nelze použít.

Zamezte veškerému kontaktu s olejem, mazivem nebo uhlovodíky.

Před použitím odstraňte pečeť z ventilu a ochranného víčka.

Lze použít pouze zařízení vhodné pro konkrétní tlakovou lahev a konkrétní plyn.

Ověřte, zda je rychlospojka i regulátor čistý a zda jsou spojení v dobrém stavu.

Zvolna otevírejte ventil láhve – nejméně o polovinu otáčky.

Při otevírání i zavírání ventilu láhve na stlačený plyn nelze používat žádné kleště ani jiné nářadí, aby

nedošlo k poškození.

Na obalu nesmí být provedeny žádné změny.

Podle pokynů přiložených k regulátoru ověřte, zda nedochází k úniku obsahu. Nepokoušejte se sami

zamezit úniku z ventilu nebo zařízení jiným způsobem než výměnou těsnění nebo těsnicího kroužku.

V případě úniku uzavřete ventil a odpojte regulátor. Pokud láhev stále uniká, vyprázdněte láhev ve

venkovním prostředí. Vadné lahve označte, umístěte je do prostoru určeného k reklamacím a vraťte je

dodavateli.

U lahví s ventilem vybaveným regulátorem tlaku není nutno používat samostatný regulátor tlaku.

Ventil vybavený regulátorem tlaku má rychlospojku pro napojení na ventily „k příležitostné potřebě“,

ale také samostatný vývod pro stálý tok plynu, který lze regulovat.

Použití lahve na stlačený plyn

Přenášení plynu pod tlakem je zakázáno.

V místnostech určených k léčbě medicinálním kyslíkem je přísně zakázáno kouření a používání

otevřeného ohně.

Během použití lahve je nutno ji upevnit na vhodný podstavec.

Výměnu lahve na stlačený plyn je nutno zvážit v okamžiku poklesu tlaku v lahvi do té míry, kdy se

ukazatel na ventilu nachází ve žlutém poli.

Když je v lahvi na stlačený plyn již jen malé množství plynu, je nutno uzavřít ventil lahve. Je důležité,

aby v lahvi zůstalo malé množství tlaku, který zabrání vniknutí kontaminačních látek do lahve.

Ventily prázdných lahví na stlačený plyn je nutno uzavřít.

Po použití je nutno ručně pevně utáhnout ventil lahve. Uvolněte tlak v regulátoru či spojce.

Kyslík medicinální kapalný

Mobilní kryogenní nádoba

Všeobecné

Medicinální plyny je nutno používat pouze k lékařským účelům.

Různé typy a kvality plynů je nutno uchovávat odděleně.

Plné obaly je nutno uchovávat odděleně od prázdných.

Nikdy nepoužívejte mazivo, olej ani podobné látky k promazání závitů, které váznou nebo je obtížné jejich

spojení.

S ventily a prostředky, které do sebe zapadají, je nutno zacházet čistýma rukama neošetřenýma žádným

mastným přípravkem (krém na ruce apod.).

Používejte pouze standardní zařízení určené pro medicinální kyslík.

Příprava k použití

Používejte pouze dávkovací prostředky určené pro medicinální kyslík.

Ověřte, zda je automatická přípojka nebo dávkovací prostředky v čistém stavu a zda jsou těsnění

provozuschopná. Nikdy nepoužívejte nářadí na tlakové regulátory / regulátory průtoku, které jsou určeny k

manuálnímu zapojení, protože by mohlo dojít k poškození přípojky.

Zvolna otevírejte ventil – nejméně o polovinu otáčky.

Podle pokynů dodávaných s regulátorem ověřte, zda nedochází k úniku obsahu.

V případě úniku je nutno uzavřít ventil a odpojit regulátor. Vadné nádoby označte, uskladněte je odděleně a

vraťte je dodavateli.

Použití

V místnostech určených k léčbě kyslíkem je přísně zakázáno kouření a používání otevřeného ohně.

V případě požáru nebo jestliže se přístroj nepoužívá, uzavřete jej.

V případě požáru nádobu odneste do bezpečí.

Větší nádoby je nutno přepravovat dopravními prostředky určenými k tomuto účelu.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat zapojeným přístrojům, které by neměly být náhodně uvolněny.

Když je nádoba prázdná, tok plynu poklesne. Po uvolnění tlaku uzavřete výstupní ventil a odpojte veškeré

přípojky.

Mobilní kryogenní cisterna a fixní kryogenní nádoby.

S těmito nádobami může nakládat pouze dodavatel plynu.