KYSLÍK MEDICINÁLNÍ KAPALNÝ SOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KYSLÍK MEDICINÁLNÍ KAPALNÝ SOL Medicinální plyn, kryogenní 100%
 • Dávkování:
 • 100%
 • Léková forma:
 • Medicinální plyn, kryogenní
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 20L-1100L Mobilní kryogenní nádoba
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KYSLÍK MEDICINÁLNÍ KAPALNÝ SOL Medicinální plyn, kryogenní 100%
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSLÍK
 • Přehled produktů:
 • KYSLÍK MEDICINÁLNÍ KAPALNÝ SOL 100% MED. PLYN, KRYOG. V MOB. NÁDOBÁCH

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 89/ 251/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls206354/2012, sukls206366/2012, sukls206369/2012 

a k sp.zn. sukls152798/2013, sukls152826/2013 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Kyslík medicinální plynný SOL 100% medicinální plyn, stlačený 

Kyslík medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní kombinované balení 

Kyslík medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní v mobilních nádobách 

Oxygenum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je medicinální kyslík a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete medicinální kyslík používat  

3.  Jak se medicinální kyslík používá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak medicinální kyslík uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

Úplný název tohoto léčivého přípravku Kyslík medicinální plynný SOL 100% medicinální plyn stlačený , 

Kyslík medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní kombinované balení a Kyslík 

medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní v mobilních nádobách. Pro zjednodušení bude 

dále v této příbalové informaci používán termín „medicinální kyslík“. 

1.  CO JE MEDICINÁLNÍ KYSLÍK A   K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Medicinální kyslík obsahuje kyslík, což je plyn, který je pro život nezbytný. Léčba kyslíkem se může 

provádět za běžného tlaku a za zvýšeného tlaku. 

Kyslíková terapie za normálního tlaku (normobarická oxygenoterapie) 

Kyslíková terapie za normálního tlaku se používá v těchto případech: 

  nízká koncentrace kyslíku v krvi nebo některém orgánu nebo jako prevence takového stavu 

  cluster headaches (zvláštní bolest hlavy s krátkými a velmi silnými záchvaty na jedné straně hlavy) 

Kyslíková terapie za zvýšeného tlaku (hyperbarická oxygenoterapie) 

Kyslíkovou terapii za zvýšeného tlaku mohou poskytovat pouze odborní pracovníci ve zdravotnictví s 

příslušnou kvalifikací, aby bylo vyloučeno riziko úrazu v důsledku prudkého kolísání tlaku. Kyslíková 

terapie za zvýšeného tlaku se používá v těchto případech: 

  léčba závažné otravy oxidem uhelnatým (například pokud je pacient v bezvědomí) 

  léčba kesonové nemoci (dekompresní nemoc

  léčba překážky v srdci nebo krevním řečišti způsobené vzduchovou bublinou (plynová nebo vzduchová 

embolie) 

  podpůrná léčba v případech řídnutí kostí po radioterapii  

  podpůrná léčba v případě odumírající tkáně v důsledku poranění infikovaného plynotvornými 

bakteriemi  

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MEDICINÁLNÍ KYSLÍK 

POUŽÍVAT  

Nepoužívejte medicinální kyslík  

  ke kyslíkové terapii za zvýšeného tlaku: neléčený plicní kolaps (pneumotorax). Informujte svého lékaře, 

pokud jste někdy měl(a) pneumotorax.  

Upozornění a opatření  

Než zahájíte kyslíkovou terapii, měl(a) byste znát tyto informace: 

  Kyslík může mít škodlivé účinky při vysokých koncentracích. Mohlo by dojít ke kolapsu alveolů 

(drobné sklípky v plicích), čímž se přeruší dodávka kyslíku do krve. Může k tomu dojít při použití 

koncentrace:  

- 100 % déle než 6 hodin 

- 60 až 70 % déle než 24 hodin  

- během druhého dne léčby při koncentracích 40 až 50 %  

- do 40 % po dobu delší než 2 dny. 

  Zvláštní opatrnost je nutná při podávání kyslíku novorozencům a předčasně narozeným dětem. Je 

nutné minimalizovat riziko úrazu, například poškození očí. K zajištění dostatečné hladiny kyslíku je 

nutno použít nejnižší koncentraci, která je ještě účinná. Je nutno zabránit výkyvům v saturaci kyslíkem. 

  Se zvýšenou opatrností postupujte také při zvýšené hladině oxidu uhličitého v krvi. V extrémních 

případech může vést ke ztrátě vědomí. 

  Pokud máte dýchací obtíže  způsobené nedostatkem kyslíku v krvi , je nutné, aby Vás lékař důkladně 

sledoval. 

  Informujte svého lékaře, pokud jste někdy měl(a) pneumotorax. 

  Informujte svého lékaře, pokud jste někdy měl(a) srdeční selhání nebo pokud trpíte onemocněním srdce. 

  Za žádných okolností neměňte koncentraci kyslíku, který se dodává, aby nedošlo ke kolísání saturace 

kyslíkem. 

Před použitím medicinálního kyslíku si promluvte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Kyslíková terapie za zvýšeného tlaku 

Před použitím kyslíkové terapie za zvýšeného tlaku informujte svého lékaře, pokud se na Vás vztahují tyto 

stavy: 

  chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 

  porucha plic v důsledku ztráty pružnosti plicní tkáně, doprovázená (závažnou) dušností (rozedma plic) 

  infekce horních cest dýchacích 

  nedávná operace středního ucha 

  operace hrudníku v anamnéze 

  neléčená vysoká horečka 

  závažná epilepsie 

  problémy se srdcem 

  strach z uzavřených prostor (klaustrofobie) 

  pokud máte pneumotorax (plicní kolaps) nebo jste někdy měl(a) plicní kolaps, který byl léčen. 

Kyslíkovou terapii za zvýšeného tlaku je nutné používat s větší opatrnosti u těhotných žen nebo u žen, které 

mohou otěhotnět. Přínosy by měly převážit nad riziky a použití by se pak mělo zvážit u každého 

individuálního pacienta. 

Při každém použití kyslíku je nutno vzít v úvahu nebezpečí samovznícení. 

Další léčivé přípravky a medicinální kyslík 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 

nebo které možná budete užívat. 

Použití medicinálního kyslíku může zvýšit nebo snížit žádoucí i nežádoucí účinky jiných léčivých přípravků. 

Více informací si vyžádejte od svého lékaře nebo lékárníka. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, 

zvláště pokud užíváte: 

  Amiodaron (přípravek k léčbě srdeční arytmie).  

  Bleomycin nebo aktinomycin (přípravek k léčbě rakoviny). Tyto léčivé přípravky mohou způsobit 

poškození plic, které by se mohlo v důsledku kyslíkové terapie ještě dále zhoršit, včetně možných 

fatálních následků. 

Následující léčivé přípravky mohou zvýšit škodlivé účinky medicinálního kyslíku: 

  Adriamycin (přípravek k léčbě rakoviny) 

  Menadion (přípravek užívaný ke snížení účinku antikoagulancií) 

  Promazinchloropromazin a thioridazin (přípravky k léčbě závažných duševních poruch, v jejichž 

důsledku pacient ztrácí kontrolu nad svým chováním a jednáním (psychóza)) 

  Chlorochin (antimalarikum) 

  Kortikosteroidy - hormony, např. kortizol, hydrokortizon, prednisolon a řada dalších (přípravky 

stimulující konkrétní části nervového systému) 

  Furadantin a podobná antibiotika 

Další účinky medicinálního kyslíku 

  V případě dřívější léčby poškození plic způsobeného kyslíkovými radikály (například při léčbě otravy 

paraquatem) se může v důsledku kyslíkové terapie toto poškození plic dále zhoršit. 

  Škodlivé účinky kyslíku mohou být silnější u pacientů trpících nedostatkem vitamínu C a E nebo 

glutathionu (živina nutná pro správnou funkci imunitního systému). 

  Škodlivé účinky kyslíku může zvýšit rentgenové záření. 

  Škodlivé účinky kyslíku mohou být vyšší u pacientů s hypertyreózou. 

Medicinální kyslík s jídlem a pitím  

Během kyslíkové terapie nepijte žádný alkohol. Alkohol může ztížit dýchání. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

  Během těhotenství je použití kyslíku za normálního tlaku (normobarická oxygenoterapie) povoleno 

v nízkých koncentracích. 

  Během těhotenství lze použít kyslík ve vysokých koncentracích a pod vysokým tlakem pouze v případě 

ohrožení života. 

  Použití kyslíku během kojení není nijak omezeno. 

Pokud  jste  těhotná  nebo  pokud  nelze  tuto  možnost  vyloučit,  měla  byste  kyslíkovou  terapii  za  zvýšeného 

tlaku  použít  pouze  v  naprosto  nevyhnutelných  případech.  Jestliže  jste  v  takové  situaci,  informujte  svého 

ošetřujícího lékaře nebo lékařského odborníka. 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Použití medicinálního kyslíku nemá vliv na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 

Pokud se však cítíte po použití této léčby unaven(a), neměl(a) byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat 

stroje. 

3.  JAK SE MEDICINÁLNÍ KYSLÍK POUŽÍVÁ  

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. V žádném případě 

sám/sama neměňte koncentraci kyslíku, který je podáván Vám nebo Vašemu dítěti. 

Dávkování 

Kyslíková terapie za normálního tlaku (normobarická oxygenoterapie) 

  Pokud je koncentrace kyslíku v krvi nebo v některém orgánu nízká, váš lékař vám sdělí, jak dlouho a 

kolikrát denně byste měl(a) používat medicinální kyslík, protože dávkování se může lišit v každém 

individuálním případu. Cílem je vždy použít nejnižší možnou koncentraci kyslíku, která je ještě účinná. 

Skutečná koncentrace kyslíku k inhalaci by však neměla klesnout pod 21 % a lze ji zvýšit až na 100 %. 

  K léčbě dýchacích potíží   v důsledku nedostatečných koncentrací kyslíku  v krvi  (hypoxie) nebo jako 

stimulační prostředek k dýchání (např. u plicních chorob, jako CHOPN): 

Koncentrace kyslíku je třeba udržovat pod 28 %, a někdy dokonce nižší než 24 %. V případě 

novorozenců je nutno koncentrace kyslíku k inhalaci udržovat pod 40 %; pouze ve velmi výjimečných 

případech je lze zvýšit na 100 %. K zajištění dostatečné hladiny kyslíku je nutno použít nejnižší 

koncentraci, která je ještě účinná. Je nutno zabránit výkyvům v saturaci kyslíkem. 

  K léčbě cluster headache (záchvatovité, prudké bolesti hlavy): 

Za použití obličejové masky se podává 100% kyslík o průtoku 7 litrů za minutu po dobu 15 minut. Léčba 

by měla začít v okamžiku, kdy se objeví první symptomy. 

Jak používat kyslíkovou terapii za normálního tlaku 

  Medicinální kyslík je plyn k inhalaci, který je podáván za použití speciálního vybavení, například nosního 

katétru nebo obličejové masky. Veškerý přebytečný kyslík odchází z Vašeho těla ve vydechovaném 

vzduchu a mísí se s okolním vzduchem (tzv. systém „bez zpětného vdechování“).  

  Pokud nemůžete dýchat samostatně, budete napojen(a) na umělé dýchání. Při anestézii se často používá 

speciální zařízení se systémem návratu vzduchu nebo recyklace, kdy se vydechnutý vzduch znovu 

vdechuje (tzv. systém „se zpětným vdechováním“).  

  Dále lze kyslík podávat injekčně přímo do krevního řečiště za použití tzv. oxygenátorů. Tato technika se 

používá v případech, kdy je krev nutno odvést mimo tělo, například při operacích srdce. 

Jak přijímat kyslíkovou terapii za zvýšeného tlaku 

  Kyslíkovou terapii při zvýšeném tlaku mohou poskytovat pouze odborní pracovníci ve zdravotnictví, aby 

bylo vyloučeno riziko úrazu v důsledku prudkého kolísání tlaku.  

  Jeden léčebný výkon s podáváním kyslíku za zvýšeného tlaku může trvat podle Vašeho stavu 45 až 300 

minut. Léčba zpravidla zahrnuje jeden či dva léčebné výkony, dlouhodobá terapie však může představovat 

až 30 i více léčebných výkonů, a v případě potřeby mohou probíhat i několikrát denně. 

  Léčba kyslíkem probíhá ve speciální přetlakové komoře.  

  Kyslíkovou terapii za zvýšeného tlaku lze poskytovat také za použití utěsněné obličejové masky s krytem 

hlavy nebo trubicí zavedenou do úst. 

Jestliže jste použil(a) více medicinálního kyslíku, než jste měl(a)  

Jestliže jste použil(a) více kyslíku, než jste měl(a), měl(a) byste se ihned obrátit na svého lékaře či lékárníka.  

Toxické účinky kyslíku se mohou různit podle tlaku inhalovaného kyslíku a délky expozice. Při nízkém 

tlaku (0,5 až 2,0 baru) se toxické účinky projeví spíše v plicích (pulmonální oblast) než v mozku nebo míše 

(centrální nervový systém). Při vyšším tlaku je tomu naopak.  

Mezi účinky na plíce (pulmonální oblast) patří dušnost, kašel a bolest na hrudi.  

Mezi účinky na mozek a míchu (centrální nervový systém) patří pocit na zvracení, závratě, úzkost a 

zmatenost, svalové křeče, ztráta vědomí a záchvaty (epilepsie). 

Jestliže jste zapomněl(a) použít medicinální kyslík  

Použijte kyslík podle postupu popsaného v této příbalové informaci, v bodě dávkování. Nezdvojnásobujte 

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, protože medicinální kyslík může být ve vysokých 

koncentracích škodlivý. 

Jestliže jste přestal(a) používat medicinální kyslík 

Nepřestávejte tento léčivý přípravek používat dle vlastního uvážení. Poraďte se se svým lékařem nebo 

lékárníkem. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého.  

Léčba mimo nemocniční zařízení:  

Léčba medicinálním kyslíkem přes nosní kanyly může způsobit vysušení sliznice v nose a ústech v důsledku 

suchého plynu.  

Viz také bod „Jestliže jste použil(a) více medicinálního kyslíku, než jste měl(a)“  

Léčba v nemocničním zařízení:  

Nežádoucí účinky jsou obvykle pozorovány při vysokých koncentracích (nad 70 %) a po dlouhodobé léčbě 

(nejméně 6–12 hod):  

Časté (výskyt u méně než 1 z 10 osob) 

Žádné 

Méně časté (výskyt u méně než 1 ze 100 osob)  

Bolest spojená s dýcháním, suchý kašel a dušnost  

Hyperbarická léčba 

Pocit tlaku ve středním uchu, protržení ušního bubínku  

Vzácné (výskyt u méně než 1 z 1000 osob)  

U novorozenců vystavených vysokým koncentracím kyslíku: poškození očí, které může vést až k poškození 

zraku.  

Velmi vzácné (výskyt u méně než 1 z 10 000 osob)  

Závažně ztížené dýchání (syndrom dechové tísně)  

Hyperbarická léčba 

Úzkost nebo zmatenost a epileptické záchvaty. 

Pocit na zvracení, závrať, svalové záškuby, poškození plic a zvratné poruchy zraku. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5.  JAK MEDICINÁLNÍ KYSLÍK UCHOVÁVAT 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi na stlačený 

plyn/nádobě/cisterně za textem: Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 

měsíce. 

Kyslík medicinální plynný: 

-  Lahve na stlačený plyn uchovávejte při teplotě od -20 °C do +65 °C. 

-  Lahve  na  stlačený  plyn  je  nutno  uchovávat  ve  vertikální  poloze,  vyjma  lahví  na  stlačený  plyn  s 

vypuklým dnem – ty je nutno uchovávat horizontálně nebo umístit do bedny. 

-  Lahve  na  stlačený  plyn  je  nutno  chránit  před  pádem  či  mechanickými  nárazy,  například  jejich 

upevněním nebo uložením do bedny.  

-  Lahve  na  stlačený  plyn  je  nutno  uchovávat  v dobře  větrané  místnosti  určené  výhradně  k uchovávání 

medicinálních plynů. Ve skladovací místnosti nesmí být uloženy žádné hořlavé látky. 

-  Lahve  na  stlačený  plyn  obsahující  různé  druhy  plynů  nebo  plyn  s jiným  složením  je  nutno  uchovávat 

odděleně. 

-  Plné lahve na stlačený plyn je nutno uchovávat odděleně od prázdných lahví. 

-  Lahve  na  stlačený  plyn  není  povoleno  uchovávat  poblíž  tepelných  zdrojů.  Pokud  hrozí  riziko  požáru, 

přemístěte je na bezpečné místo. 

-  Lahve na stlačený plyn je nutno uchovávat zastřešené a chráněné proti povětrnostním vlivům. 

-  Po použití uzavřete ventily lahví. 

-  Po vyprázdnění vraťte láhev dodavateli. 

-  Ve skladovacím prostoru je nutno viditelně umístit nápisy zakazující kouření a  

-  zakazující používání otevřeného ohně. 

-  O místě uskladnění lahví na stlačený plyn by měly být informovány pohotovostní služby. 

Kyslík medicinální kapalný 

Nádobu/cisternu uchovávejte v dobře větraném prostoru s teplotou od -20 °C do +50 °C. 

Uchovávejte mimo hořlavé a vznětlivé látky a zdroje tepla či otevřeného ohně. Pokud hrozí riziko požáru, 

přemístěte je na bezpečné místo. 

Poblíž nádoby/cisterny nekuřte. 

Přepravu je nutno provést podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných látek. 

Zamezte veškerému kontaktu s olejem, mazivem nebo uhlovodíky. 

6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co medicinální kyslík obsahuje 

  Léčivou látkou je oxygenum, 100 % V/V. 

  Přípravek neobsahuje žádné další složky.  

Jak medicinální kyslík vypadá a co obsahuje toto balení  

Medicinální kyslík je inhalační plyn. 

Dodává se jako kapalina nebo plyn ve speciálním obalu. 

Oxygenum je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. 

V kapalném skupenství má modrou barvu. 

Kyslík medicinální plynný 

Kyslík medicinální plynný je uchováván v lahvích na stlačený plyn v plynném skupenství a pod tlakem 200 

barů (při teplotě 15 °C). Lahve jsou vyrobeny z oceli nebo hliníku. Ventily jsou vyrobeny z mosazi, oceli 

nebo hliníku. 

Obal  Dodávané velikosti (l) 

Hliníková láhev s ventilem vybaveným regulátorem tlaku  1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 

Ocelová láhev s ventilem vybaveným regulátorem tlaku  1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 

Hliníková láhev s běžným ventilem  1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 

Ocelová láhev s běžným ventilem  1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 

Svazek ocelových lahví s běžným ventilem  4x50, 8x50, 12x50, 16x50, 20x50 

Svazek hliníkových lahví s běžným ventilem  4x50, 8x50, 12x50, 16x50, 20x50 

Typ ventilu  Výstupní tlak  Poznámky 

Ventil vybavený regulátorem 

tlaku  4 bary (u výstupu zdířky)   

Běžný ventil  200 barů (u plné láhve na 

stlačený plyn)  Používejte pouze s vhodným 

redukčním zařízením 

Lahve na stlačený plyn vyhovují požadavkům směrnice Rady 1999/36/ES.  

Barevné značení vyhovuje normě EN 1089-3: bílá válcová část a bílá v oblasti zaoblení. 

Ventily splňují požadavky normy EN ISO 10297. 

Běžné ventily vyhovují normám NEN 3268 (NL), DIN 477 (DE), BS 341-3 (UK), NBN 226 (BE). 

Ventily vybavené regulátorem tlaku vyhovují rovněž normě EN ISO 10524-3. 

Lahve na stlačený plyn s obsahem (x) litrů obsahují (y) kg plynu a dodávají (z) m³ kyslíku při teplotě 15 °C a 

tlaku 1 bar. 

Objem v litrech (x)  1  2  5  10  20  30 

Obsah v kg (y)  0,228  0,577  1,44  2,88  5,77  8,65 

Objem kyslíku v m 3 

(z)  0,212  0.425  1,125  2,12  4,33  6,37 

Objem v litrech (x)  50  4x50  8x50  12x50  16x50  20x50 

Obsah v kg (y)  14,4  57,7  115  173  231  288 

Objem kyslíku v m 3  

(z)  10,61  42,5  85,0  127,5  170,0  212,0 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti lahví. 

Kyslík medicinální kapalný 

Kyslík medicinální kapalný se dodává v mobilních kryogenních nádobách. Mobilní kryogenní nádoby jsou 

vyrobeny z vnější a vnitřní nádoby z nerezové oceli, prostor mezi těmito nádobami tvoří vakuovou izolační 

vrstvu, a jsou opatřeny plnicím otvorem a spojením s hadičkou pro odčerpání. Ventily jsou vyrobeny z 

mosazi, nerezové oceli a/nebo bronzu a jsou navrženy speciálně pro nízké teploty.  

Tyto nádoby obsahují kyslík v kapalném skupenství za velmi nízké teploty. 

Objem nádob může být od 20 do 1100 litrů. 

Jeden litr kapalného kyslíku odpovídá 853 litrům plynného kyslíku při teplotě 15 °C a tlaku 1 baru. 

Objem nádoby v litrech  Kapacita kapalného kyslíku v 

litrech  Ekvivalentní množství 

plynného kyslíku v m³ při 

teplotě 15 °C a tlaku 1 atm 

20  20  17,06 

až     

1100  1100  938,3 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti nádob. 

Kyslík medicinální kapalný 

Kyslík medicinální kapalný je plněn do mobilních kryogenních cisteren a fixních kryogenních nádob. 

Mobilní kryogenní cisterny sestávají z vnějšího a vnitřního pláště z nerezové oceli. Ventily jsou vyrobeny z 

mosazi, nerezové oceli a/nebo bronzu a jsou navrženy speciálně pro nízké teploty.  

Tyto cisterny obsahují kyslík v kapalném skupenství za velmi nízké teploty. 

Objem cisteren může být od 9 000 do 26 000 litrů. 

Jeden litr kapalného kyslíku odpovídá 853 litrům plynného kyslíku při teplotě 15 °C a tlaku 1 baru. 

Objem   obalu v litrech  Kapacita kapalného kyslíku v 

litrech  Ekvivalentní množství 

plynného kyslíku v m³ při 

teplotě 15 °C a tlaku 1 atm 

9000  9000  7677 

až     

26000  26000  22178 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti cisteren. 

Fixní  kryogenní  nádoby  jsou  speciální  ocelové  nádrže,  jejíž  obal  tvoří  dvě  vrstvy  oddělené  vysokým 

vakuem. Ventily jsou vyrobeny z mosazi, nerezové oceli a/nebo bronzu a jsou navrženy speciálně pro nízké 

teploty.  

Tyto nádoby obsahují kyslík v kapalném skupenství za velmi nízké teploty. 

Objem nádob dosahuje až 50 000 litrů. 

Jeden litr kapalného kyslíku odpovídá 853 litrům plynného kyslíku při teplotě 15 °C a tlaku 1 baru. 

Objem nádoby v litrech  Kapacita kapalného kyslíku v 

litrech  Ekvivalentní množství 

plynného kyslíku v m³ při 

teplotě 15 °C a tlaku 1 atm 

Do 50 000 litrů  50 000 litrů  42 650 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti nádob. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

SOL S.p.A. 

via Borgazzi 27 

20900 Monza  

Itálie 

Výrobce 

Kyslík medicinální plynný SOL 100% medicinální plyn, stlačený 

B.T.G. Sprl 

Zoning Ouest, 15 

7860 Lessines 

Belgie 

Vivisol Ibérica, S.L. 

C/ Yeso, 2 - Polígono Velasco 

Arganda del Rey  

28500 Madrid 

Španělsko 

Kyslík medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní v mobilních nádobách 

B.T.G. Sprl 

Zoning Ouest, 15 

7860 Lessines 

Belgie 

Vivisol Ibérica, S.L. 

C/ Yeso, 2 - Polígono Velasco 

Arganda del Rey  

28500 Madrid 

Španělsko 

Kyslík medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní kombinované balení 

SOL spa 

Zoning Industriel de Felluy – Zone B 

7180 Seneffe 

Belgie 

SPG - SOL Plin Gorenjska d.o.o.  

Cesta železarjev 8  

4270 Jesenice  

Slovinsko 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Belgie: Oxygène Médicinal Liquide BTG – Oxygène Médicinal Liquide SOL – Oxygène Médicinal Gazeux 

BTG 

Bulharsko: Медицински кислород, течен SOL – Медицински кислород, газообразен SOL 

Česká republika: Kyslík medicinální kapalný SOL 100% Medicinální plyn, kryogenní kombinované balení 

Kyslík medicinální kapalný SOL 100% medicinální plyn, kryogenní v mobilních nádobách – Kyslík 

medicinální plynný SOL 100% Medicinální plyn, stlačený 

Řecko: Φαρμακευτικό Οξυγόνο σε υγρή μορφή SOL – Φαρμακευτικό Οξυγόνο σε αέρια μορφή SOL 

Maďarsko: Oxigén SOL – Oxigén BTG – Oxigén SOL 

Lucembursko: Oxygène Médicinal Liquide BTG – Oxygène Médicinal Liquide SOL – Oxygène Médicinal 

Gazeux BTG 

Portugalsko: Oxygénio medicinal liquid SOL – Oxygénio medicinal gasoso SOL 

Rumunsko: Oxigen SOL – Oxigen SOL 

Slovenská republika: Medicinálny kyslík kvapalný SOL – Medicinálny kyslík plynný SOL 

Slovinsko: Medicinski kisik SOL 100% medicinski plin, kriogenski - Medicinski kisik SOL 100% 

medicinski plin, stisnjeni 

Španělsko: Oxígeno medicinal líquido Solspa - Oxígeno medicinal líquido Solgroup - Oxígeno medicinal gas 

Solgroup 

Nizozemsko: Zuurstof Medicinaal Vloeibaar SOL 

Velká Británie: Liquid Medical Oxygen– Medical Oxygen  

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.10.2014 

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 

Dávkování 

Koncentraci, průtok a délku léčby stanoví lékař podle stavu a charakteru individuálního onemocnění. 

Hypoxémie je stav, kdy je parciální tlak kyslíku v arteriální krvi (PaO

) nižší než 10 kPa (<70 mmHg). Tlak 

kyslíku 8 kPa (55/60 mmHg) povede k respirační insuficienci.  

Hypoxémie se léčí obohacením vzduchu inhalovaného pacientem o další kyslík. Rozhodnutí o aplikaci 

kyslíkové terapie závisí na stupni hypoxémie a na individuální toleranci pacienta.  

V každém případě je cílem kyslíkové terapie udržet hodnoty PaO

 >60 mmHg (7,96 kPa) nebo saturaci 

kyslíkem v arteriální krvi 90 %.  

Pokud je kyslík podáván naředěný dalším plynem, kyslíková koncentrace ve vdechovaném vzduchu (FiO

musí dosahovat nejméně 21 %. 

Kyslíková terapie při normálním tlaku (normobarická oxygenoterapie): 

Podávání kyslíku je nutno provádět se zvýšenou opatrností. Dávku je nutno upravit podle individuálních 

potřeb pacienta, tlak kyslíku by měl setrvat nad 8,0 kPa (nebo 60 mmHg), a saturace hemoglobinu kyslíkem 

by měla být >90 %. Nutné je pravidelné monitorování arteriálního tlaku kyslíku (PaO

) nebo pulsní 

oxymetrie (arteriální saturace kyslíkem (SpO

)) a klinických známek. Cílem je vždy použít u konkrétního 

pacienta nejnižší účinnou koncentraci kyslíku ve vdechovaném vzduchu, tj. nejnižší dávku schopnou udržet 

tlak 8 kPa (60 mmHg)/saturaci >90 %. Vyšší koncentrace by se měly podávat co nejkratší dobu při 

soustavném sledování hodnot krevních plynů. 

Kyslík lze podávat bezpečně v následujících koncentracích s uvedenými dobami podávání: 

Do 100 %    méně než 6 hodin 

60-70 %    24 hodin 

40-50 %     během druhého období v délce 24 hodin 

Kyslík je potenciálně toxický po dvou dnech podávání v koncentracích přesahujících 40 %. 

Na novorozené děti se tyto směrnice nevztahují, protože retrolentální fibroplazie se u nich objevuje při 

mnohem nižších koncentracích FiO

 K zajištění dostatečné hladiny kyslíku vhodné pro novorozence je 

nutno zjistit nejnižší účinné koncentrace. 

  Spontánně dýchající pacienti:  

Účinná koncentrace kyslíku je nejméně 24 %. Za běžných okolností je k zajištění terapeutické koncentrace v 

bezpečných mezích podáván minimálně 30% kyslík.  

Terapie vysokými koncentracemi kyslíku (>60 %) je indikována pro krátká období v případě závažného 

astmatického záchvatu, plicního trombembolismu, pneumonie, intersticiální plicní fibrózy atd.  

Nízká koncentrace kyslíku je indikována k léčbě pacientů s chronickou respirační insuficiencí způsobenou 

chronickou obstrukcí dýchacích cest nebo z jiných příčin. Koncentrace kyslíku nesmí být vyšší než 28 %; 

pro některé pacienty může být příliš vysoká i koncentrace 24 %. 

Lze podávat i vyšší koncentrace kyslíku (v některých případech až 100 %); u většiny zařízení je však velmi 

obtížné dosáhnout koncentrací >60 % (80 % u dětí).  

Dávka by se měla upravit podle individuálních potřeb pacienta, a to při průtoku v rozsahu 1 až 10 litrů plynu 

za minutu.  

  Pacienti s chronickou respirační insuficiencí:  

Kyslík je nutno podávat při průtoku 0,5–2 l/min, a dále by se hodnoty průtoku měly upravit podle 

naměřených hodnot krevních plynů. Účinná koncentrace kyslíku se udržuje pod 28 % a někdy i méně než 

24 % u pacientů trpících dýchacími poruchami, kteří potřebují ke stimulaci dýchání hypoxii. 

  Chronická respirační insuficience způsobená chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) nebo 

jinými stavy: 

Léčba se upraví podle naměřených hodnot krevních plynů. Parciální tlak kyslíku v arteriální krvi (PaO

) by 

měl být >60 mmHg (7,96 kPa) a saturace arteriální krve kyslíkem 90 %. 

Nejběžnější rychlost podání činí 1–3 litry/min po dobu 15–24 hodin/den, do níž spadá také tzv. paradoxní 

(REM) spánek (denní doba nejcitlivější na hypoxémii). Během stabilní fáze onemocnění je třeba sledovat 

koncentrace CO

 dvakrát za každé 3–4 týdny nebo třikrát měsíčně, protože se tyto koncentrace mohou 

během podávání kyslíku zvýšit (hyperkapnie).  

  Pacienti s akutní respirační insuficiencí:  

Kyslík je nutno podávat při průtoku 0,5–15 l/min a dále by se hodnoty průtoku měly upravit podle 

naměřených hodnot krevních plynů. V akutním případě je u pacientů se závažnými respiračními poruchami 

nutno podávat podstatně vyšší dávky (až 60 l/min).  

  Pacienti závislí na mechanické ventilaci:  

Pokud je kyslík smíchán s jiným plyny, nesmí kyslíková frakce ve vdechované plynné směsi (FiO

) klesnout 

pod 21 %. V praxi se většinou používá dolní limit 30 %. V případě potřeby lze koncentraci vdechované 

kyslíkové frakce zvýšit na 100 %. 

  Pediatrická populace: Novorozenci: 

U novorozenců lze ve výjimečných případech podávat koncentrace do 100 %; při léčbě je však nutné 

soustavné monitorování. K zajištění dostatečné hladiny kyslíku je nutno zjistit nejnižší účinné koncentrace. 

Obecně platí, že je nutno se vyhnout koncentracím kyslíku nad 40 % v inhalovaném vzduchu vzhledem k 

možnému riziku poškození zraku (retinopatie) nebo plicního kolapsu. Tlak kyslíku v arteriální krvi je nutno 

soustavně sledovat a udržovat pod hranicí 13,3 kPa (100 mmHg). Je nutno zabránit výkyvům v saturaci 

kyslíkem. Zamezením významnějšího kolísání dodávky kyslíku je možné snížit riziko poškození očí. (Viz 

také bod 4.4.) 

  Cluster headache: 

V případě cluster headache se podává utěsněnou obličejovou maskou 100% kyslík o průtoku 7 l/min po dobu 

15 minut. Léčba by měla být zahájena pokud možno v nejranějším stadiu záchvatu. 

Hyperbarická oxygenoterapie: 

Dávkování a tlak je nutno vždy upravit podle klinického stavu pacienta a léčbu lze poskytnout pouze 

na základě doporučení lékařem. Nicméně dále jsou uvedena určitá doporučení vyplývající ze 

současných poznatků. 

Hyperbarická oxygenoterapie se provádí při tlacích přesahujících 1 atmosféru (1,013 baru), v rozmezí 1,4 až 

3,0 atm (obvykle mezi 2–3 atmosférami). Hyperbarický kyslík se podává ve speciální přetlakové komoře. 

Kyslíkovou terapii za zvýšeného tlaku lze poskytovat také za použití utěsněné obličejové masky s krytem 

hlavy, nebo tracheální trubicí.  

Každý léčebný výkon trvá 45–300 minut, podle konkrétní indikace. 

Akutní hyperbarická oxygenoterapie může někdy trvat pouze jeden či dva léčebné výkony, terapie při 

chronických potížích však může vyžadovat 30 i více léčebných výkonů. V případě potřeby lze léčebný 

výkon opakovat dvakrát až třikrát denně. 

  Otrava oxidem uhelnatým:  

Kyslík je nutno podávat ve vysokých koncentracích (100 %) co nejdříve poté, kdy došlo k otravě oxidem 

uhelnatým, a to do doby, dokud koncentrace karboxyhemoglobinu neklesnou pod nebezpečné hodnoty 

(kolem 5 %). Hyperbarický kyslík (od 3 atm) je indikován u pacientů s akutní otravou CO nebo po expozici 

trvající 24 hodin. Kromě toho je hyperbarická oxygenoterapie odůvodněná u těhotných pacientek, při ztrátě 

vědomí nebo v případech vyšší koncentrace karboxyhemoglobinu. Mezi četnějšími hyperbarickými 

inhalacemi nepodávejte normobarický kyslík – mohla by se zvýšit jeho toxicita. Hyperbarický kyslík je 

zřejmě také vhodný při opožděné léčbě otravy CO pomocí opakovaných inhalací kyslíku v nízkých dávkách. 

  Pacienti s kesonovou nemocí: 

Doporučuje se rychlá terapie při 2,8 atmosfér, kterou lze v případě přetrvávání příznaků až desetkrát 

opakovat. 

  Pacienti se vzduchovou embolií:  

V tomto případě se dávka upraví podle klinického stavu pacienta a hodnot krevních plynů. Cílové hodnoty: 

 > 8 kPa nebo 60 mmHg, saturace hemoglobinu > 90 %. 

  Pacienti s osteoradionekrózou: 

Hyperbarická oxygenoterapie v případech škodlivého ozáření obvykle sestává z inhalace trvající 90–

120 minut denně při 2,0–2,5 atm po dobu asi 40 dní. 

  Pacienti s klostridiovou myonekrózou: 

Během prvních 24 hodin se doporučuje inhalace při 3,0 atmosférách v délce 90 minut, a poté dvakrát denně 

po dobu 4–5 dní, dokud se stav pacienta klinicky nezlepší. 

Způsob podání  

Normobarická oxygenoterapie 

Kyslík je podáván ve vdechovaném vzduchu, přednostně pomocí speciálního vybavení (např. nosní katétr 

nebo obličejová maska). Tímto zařízením je kyslík podáván s inhalovaným vzduchem. Plyn i veškerý 

přebytečný kyslík následně z těla pacienta odchází ve vydechovaném vzduchu a mísí se s okolním vzduchem 

(systém „bez zpětného vdechování“). Při anestézii se často používají speciální zařízení se systémem návratu 

vzduchu nebo recyklace, kdy se vydechnutý vzduch vrací do oběhu a může být znovu vdechnut (systém „se 

zpětným vdechováním“). 

Pokud pacient nemůže dýchat samostatně, lze poskytnout podpůrné umělé dýchání. 

Dále lze kyslík podávat injekčně přímo do krevního řečiště za použití tzv. oxygenátorů. Použití přístrojů 

zajišťujících mimotělní výměnu plynů usnadňuje okysličení a dekarboxylaci bez újmy spojené s agresivními 

postupy mechanické ventilace. Oxygenátor, fungující jako umělá plíce, umožňuje lepší přenos kyslíku, a 

hladiny krevních plynů se tudíž udrží v klinicky přijatelném rozsahu. Po obnovení plicní funkce je mimotělní 

oběh krve a plynu postupně snižován a nakonec zastaven. Tento postup se uplatňuje například v 

kardiochirurgii, kde se využívá systém kardiopulmonálního bypassu, a také v dalších situacích vyžadujících 

mimotělní oběh, včetně akutního respiračního selhání. 

Hyperbarická oxygenoterapie 

Hyperbarická oxygenoterapie je aplikována ve speciálně zkonstruované přetlakové komoře, kde lze zvýšit 

okolní tlak až na trojnásobek atmosférického tlaku. Pro hyperbarickou oxygenterapii lze také použít 

utěsněnou obličejovou masku s krytem hlavy, nebo tracheální trubici. 

Kyslík medicinální plynný 

Příprava před použitím 

Dodržujte pokyny svého dodavatele, zvláště tyto: 

  Je-li láhev na stlačený plyn viditelně poškozena, nebo pokud existuje podezření na poškození nebo 

vystavení extrémním teplotám, láhev na stlačený plyn nelze použít. 

  Zamezte veškerému kontaktu s olejem, mazivem nebo uhlovodíky. 

  Před použitím odstraňte pečeť z ventilu a ochranného víčka.  

  Lze použít pouze zařízení vhodné pro konkrétní tlakovou lahev a konkrétní plyn.  

  Ověřte, zda je rychlospojka i regulátor čistý a zda jsou spojení v dobrém stavu. 

  Zvolna otevírejte ventil láhve – nejméně o polovinu otáčky.  

  Při otevírání i zavírání ventilu láhve na stlačený plyn nelze používat žádné kleště ani jiné nářadí, aby 

nedošlo k poškození. 

  Na obalu nesmí být provedeny žádné změny. 

  Podle pokynů přiložených k regulátoru ověřte, zda nedochází k úniku obsahu. Nepokoušejte se sami 

zamezit úniku z ventilu nebo zařízení jiným způsobem než výměnou těsnění nebo těsnicího kroužku.  

  V případě úniku uzavřete ventil a odpojte regulátor. Pokud láhev stále uniká, vyprázdněte láhev ve 

venkovním prostředí. Vadné lahve označte, umístěte je do prostoru určeného k reklamacím a vraťte je 

dodavateli.  

  U lahví s ventilem vybaveným regulátorem tlaku není nutno používat   samostatný regulátor tlaku. 

Ventil vybavený regulátorem tlaku má rychlospojku pro napojení na ventily „k příležitostné potřebě“, 

ale také samostatný vývod pro stálý tok plynu, který lze regulovat. 

Použití lahve na stlačený plyn 

  Přenášení plynu pod tlakem je zakázáno. 

  V místnostech určených k léčbě medicinálním kyslíkem je přísně zakázáno kouření a používání 

otevřeného ohně. 

  Během použití lahve je nutno ji upevnit na vhodný podstavec. 

  Výměnu lahve na stlačený plyn je nutno zvážit v okamžiku poklesu tlaku v lahvi do té míry, kdy se 

ukazatel na ventilu nachází ve žlutém poli. 

  Když je v lahvi na stlačený plyn již jen malé množství plynu, je nutno uzavřít ventil lahve. Je důležité, 

aby v lahvi zůstalo malé množství tlaku, který zabrání vniknutí kontaminačních látek do lahve. 

  Ventily prázdných lahví na stlačený plyn je nutno uzavřít. 

  Po použití je nutno ručně pevně utáhnout ventil lahve. Uvolněte tlak v regulátoru či spojce. 

Kyslík medicinální kapalný 

Mobilní kryogenní nádoba  

Všeobecné  

Medicinální plyny je nutno používat pouze k lékařským účelům.  

Různé typy a kvality plynů je nutno uchovávat odděleně.  

Plné obaly je nutno uchovávat odděleně od prázdných.  

Nikdy nepoužívejte mazivo, olej ani podobné látky k promazání závitů, které váznou nebo je obtížné jejich 

spojení.  

S ventily a prostředky, které do sebe zapadají, je nutno zacházet čistýma rukama neošetřenýma žádným 

mastným přípravkem (krém na ruce apod.).  

Používejte pouze standardní zařízení určené pro medicinální kyslík.  

Příprava k použití  

Používejte pouze dávkovací prostředky určené pro medicinální kyslík.  

Ověřte, zda je automatická přípojka nebo dávkovací prostředky v čistém stavu a zda jsou těsnění 

provozuschopná. Nikdy nepoužívejte nářadí na tlakové regulátory / regulátory průtoku, které jsou určeny k 

manuálnímu zapojení, protože by mohlo dojít k poškození přípojky.  

Zvolna otevírejte ventil – nejméně o polovinu otáčky.  

Podle pokynů dodávaných s regulátorem ověřte, zda nedochází k úniku obsahu.  

V případě úniku je nutno uzavřít ventil a odpojit regulátor. Vadné nádoby označte, uskladněte je odděleně a 

vraťte je dodavateli.  

Použití  

V místnostech určených k léčbě kyslíkem je přísně zakázáno kouření a používání otevřeného ohně.  

V případě požáru nebo jestliže se přístroj nepoužívá, uzavřete jej.  

V případě požáru nádobu odneste do bezpečí.  

Větší nádoby je nutno přepravovat dopravními prostředky určenými k tomuto účelu.  

Zvláštní pozornost je nutno věnovat zapojeným přístrojům, které by neměly být náhodně uvolněny.  

Když je nádoba prázdná, tok plynu poklesne. Po uvolnění tlaku uzavřete výstupní ventil a odpojte veškeré 

přípojky.  

Mobilní kryogenní cisterna a fixní kryogenní nádoby.  

S těmito nádobami může nakládat pouze dodavatel plynu.