Advertisement

KYSELINA ZOLEDRONOVÁ GENTHON

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KYSELINA ZOLEDRONOVÁ GENTHON Koncentrát pro infuzní roztok 4MG/5ML
 • Dávkování:
 • 4MG/5ML
 • Léková forma:
 • Koncentrát pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 10X5ML Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KYSELINA ZOLEDRONOVÁ GENTHON Koncentrát pro infuzní roztok 4MG/5ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSELINA ZOLEDRONOVÁ
 • Přehled produktů:
 • KYSELINA ZOLEDRONOVÁ GENTHON

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 87/ 052/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls202671/2016

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok

Acidum zoledronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok a k čemu se

používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5

ml koncentrát pro infuzní roztok používat

Jak se Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok

uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok a k čemu se používá

Léčivou látkou obsaženou v přípravku Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro

infuzní roztok je kyselina zoledronová, která patří do skupiny látek nazývaných bisfosfonáty. Kyselina

zoledronová působí tak, že se sama naváže v kostech a zpomaluje rychlost přeměny kostí. Používá se:

K prevenci kostních komplikací, například zlomenin u dospělých pacientů s kostními

metastázami (rozsev nádoru z původního místa do kosti)

Ke snížení množství kalcia v krvi u dospělých pacientů s příliš vysokou hladinou kalcia

vyvolanou nádorovým onemocněním. Nádory mohou zrychlit normální přeměnu kostí

takovým způsobem, že je uvolňování kalcia z kostí zvýšeno. Tento stav je známý jako

hyperkalcemie vyvolaná nádorem (TIH).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml

koncentrát pro infuzní roztok používat

Pečlivě dodržujte všechny instrukce, které Vám dal Váš lékař.

Lékař před zahájením léčby přípravkem Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro

infuzní roztok provede vyšetření krve a bude v pravidelných intervalech kontrolovat Vaši odpověď na

léčbu.

Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok vám nesmí být podána:

jestliže kojíte.

jestliže jste alergický(á) na kyselinu zoledronovou, jiné bisfosfonáty (skupina látek, do které

přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok patří), či

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Dříve než vám bude přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok

podán, informujte svého lékaře, lékárníka či zdravotní sestru:

Jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním ledvin.

Jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) bolestí, otokem nebo znecitlivěním čelisti, a pocitem ztěžknutí

čelisti nebo vikláním zubů. Před zahájením léčby přípravkem Kyselina zoledronová Genthon

Vám může lékař doporučit, abyste absolvoval(a) stomatologické vyšetření.

Jestliže proděláváte ošetření zubů nebo máte podstoupit zubní chirurgický výkon, řekněte

svému zubnímu lékaři, že je vám podáván přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml

koncentrát pro infuzní roztok a informujte Vašeho lékaře o léčbě vašeho chrupu.

Během léčby přípravkem Kyselina zoledronová Genthon máte dodržovat pečlivou ústní hygienu

(včetně pravidelného čištění zubů) a podstupovat pravidelné preventivní zubní prohlídky.

Kontaktujte okamžitě svého lékaře a stomatologa, pokud se u Vás objeví jakékoli obtíže v ústní

dutině nebo zubní potíže, jako je vypadávání zubů, bolest nebo otok, nehojící se rány či výtok,

protože se může jednat o příznaky osteonekrózy čelisti.

Pacienti, kteří podstupují chemoterapii a/nebo radioterapii, pacienti užívající kortikosteroidy,

pacienti, kteří absolvovali zubní zákrok, kteří nepodstupují pravidelnou zubní péči, kteří mají potíže s

dásněmi, kuřáci nebo pacienti, kteří byli dříve léčeni bisfosfonáty (užívanými k léčbě nebo prevenci

kostních onemocnění) mohou mít vyšší riziko vzniku osteonekrózy čelisti.

U pacientů léčených přípravkem Kyselina zoledronová Genthon byly hlášeny snížené hladiny vápníku

v krvi (hypokalcemie), které někdy vedou ke svalovým křečím, suché kůži a pocitům pálení. Jako

sekundární (druhotné) příznaky při závažné hypokalcemii byly hlášeny nepravidelný srdeční tep

(srdeční arytmie), záchvaty, křeče a svalové záškuby (tetanie). V některých případech může být

hypokalcemie život ohrožující. Pokud se některý z výše uvedených příznaků u Vás objeví, okamžitě

informujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní

roztok

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je zvlášť důležité, abyste svému lékaři sdělil(a), zda také užíváte:

Aminoglykosidy (druh léků používaných k léčbě závažných infekcí), protože kombinace těchto

léků s bisfosfonáty může být příčinou přílišného snížení hladiny kalcia v krvi.

Thalidomid (lék užívaný k léčbě určitých typů rakoviny krve postihující kost) nebo jiné léky,

které mohou poškodit ledviny.

Jiné léky, které také obsahují kyselinu zoledronovou, či jakýkoli jiný bisfosfonát, jelikož nejsou

známy kombinované účinky těchto léků společně s přípravkem Kyselina zoledronová Genthon 4

mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok.

Antiangiogenní léky (používané k léčbě rakoviny), protože kombinace těchto látek s kyselinou

zoledronovou byla spojována s případy osteonekrózy čelisti (ONJ).

Pacienti ve věku 65 let a starší

Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok může být podávána lidem ve

věku 65 let a starším. Nejsou žádné důkazy, které by doporučovaly jakákoli zvláštní opatření.

Děti a dospívající

Podávání přípravku Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok

dospívajícím a dětem do 18 let se nedoporučuje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok Vám nemá být

podán, jestliže jste těhotná. Sdělte Vašemu lékaři, jestliže jste těhotná, či myslíte, že můžete být

těhotná či plánujete otěhotnět.

Přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok Vám nesmí být

podán, jestliže kojíte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ve velmi vzácných případech byla s užitím přípravku Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml

koncentrát pro infuzní roztok hlášena otupělost a ospalost. Buďte proto opatrný(á), když řídíte nebo

obsluhujete stroje, anebo vykonáváte jiné činnosti vyžadující plnou pozornost.

Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok obsahuje sodík

Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok obsahuje méně než 1 mmol

sodíku (23 mg) na ampuli (5 ml), je tedy prakticky bez sodíku.

3.

Jak se přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok používá

- Přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok musí být podáván

zdravotnickými pracovníky vyškolenými v podávání bisfosfonátů intravenozně, tj. nitrožilně.

- Lékař Vám doporučí vypít dostatečné množství vody před každou léčbou tak, aby bylo zabráněno

dehydrataci.

- Pečlivě dodržujte všechny další instrukce, které Vám dal Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník.

Kolik přípravku Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok se podává

- Obvyklá jednotlivá dávka je 4 mg.

- Jestliže trpíte onemocněním ledvin, lékař Vám, podle závažnosti onemocnění ledvin naordinuje

nižší dávku.

Jak často se Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok podává

Jestliže jste léčeni k prevenci kostních komplikací vzniklých z kostních metastází, bude Vám

podána jedna infuze přípravku Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro

infuzní roztok každé tři až čtyři týdny.

Pokud jste léčeni za účelem snížení množství kalcia v krvi, bude Vám zpravidla podána jedna

infuze přípravku Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok.

Jak se Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok podává

- Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok se podává formou kapací

nitrožilní infuze, která musí trvat nejméně 15 minut a má být podávána jako samostatný intravenózní

roztok oddělenou infuzní linkou.

Pacientům, jejichž krevní hladiny vápníku nejsou dost vysoké, budou navíc předepsány denní

doplňkové dávky kalcia a vitaminu D.

Jestliže Vám bylo podáno více Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní

roztok, než je doporučeno

Pokud Vám byly podány vyšší dávky, než jsou doporučované, musíte být pečlivě sledován(a) Vaším

lékařem. Důvodem jsou možné změny v hladinách sérových elektrolytů (např. abnormální hladiny

vápníku, fosforu a hořčíku) a/nebo poruchy funkce ledvin, včetně těžkého poškození ledvin. Jestliže

se hodnoty vápníku příliš sníží, může být vápník doplněn v infuzi.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Nejčastější nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a po krátké době

pravděpodobně vymizí.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u Vás projeví následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

Vážné poškození ledvin (zjistí Váš lékař určitými specifickými krevními testy).

Nízká hladina vápníku v krvi.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

Bolest v ústech, bolest zubů a/nebo čelisti, otoky nebo vředy v ústech, necitlivost nebo pocit

těžké

čelisti

nebo

vypadnutí

zubu.

Může

jít

příznaky

kostního

poškození

čelisti

(osteonekróza). Pokud se u Vás projeví tyto příznaky během léčby přípravkem Kyselina

zoledronová Genthon nebo po ukončení léčby, okamžitě to sdělte svému lékaři a zubnímu

lékaři.

Nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní) byl zjištěn u pacientek, které používali kyselinu

zoledronovou k léčbě postmenopauzální osteoporózy. V současné době není jasné, zda

kyselina zoledronová tento nepravidelný srdeční rytmus způsobuje, ale pokud se u Vás tyto

příznaky po použití kyseliny zoledronové projeví, informujte okamžitě svého lékaře.

Závažné alergické reakce: dušnost, otoky zejména na obličeji a krku.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

Jako

následek

nízkých

hodnot

vápníku:

nepravidelný

srdeční

(srdeční

arytmie;

sekundárně

hypokalcemii),

záchvaty,

pocit

necitlivosti

tetanie

(sekundárně

hypokalcemii).

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha.

Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Informujte svého lékaře, co nejdříve je to možné, o jakémkoliv z následujících nežádoucích účinků:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

Nízká hladina fosfátů v krvi

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Bolest hlavy a chřipce podobné příznaky, jako je horečka, únava, slabost, ospalost, zimnice, bolesti

kloubů a svalů. Ve většině případů se nevyžaduje specifické ošetření a symptomy po krátké době

zmizí (pár hodin či dnů) • Reakce trávicího traktu, jako je nevolnost a zvracení či nechutenství •

Zánět spojivek • Nízký počet červených krvinek (anémie)

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Nízké množství bílých krvinek a krevních destiček • Reakce přecitlivělosti • Úzkost, poruchy spánku •

Závratě, brnění či necitlivost rukou či nohou, poruchy chuti, zvýšená či snížená citlivost na stimulaci,

třesot, ospalost • Slzení očí, citlivost očí na světlo • Vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, náhlý pocit

chladu s mdlobami, skleslostí či kolaps • Problémy s dýcháním, kašel • Průjem, zácpa, bolesti břicha,

zažívací potíže, záněty sliznice dutiny úsní, sucho v ústech • Svědění, vyrážka, zvýšené pocení •

Svalové křeče • Selhání ledvin, krev v moči, bílkoviny v moči • Pocit slabosti, otoky kotníků, nohou či

prstů u rukou, kožní reakce (červenání nebo otoky) v místě infuze, bolesti prsou, růst tělesné

hmotnosti, kopřivka • Nízké množství hořčíku či draslíku v krvi. Váš lékář bude toto sledovat a v

případě potřeby přijme příslušná opatření.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

Zpomalený rytmus srdce • Zmatenost • Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny

stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Pokud se u Vás

objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte

svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti. •

Výrazné snížení počtu krevních destiček a krvinek, které může způsobit slabost, modřiny či

větší pravděpodobnost výskytu

infekce • Vážné

alergické

reakce,

které

způsobují

otok

obličeje či krku • Zvýšené krevní hladiny draslíku v krvi, což může způsobit zmatenost,

svalové záškuby nebo abnormální srdeční rytmus. • Intersticiální onemocnění plic (zánět

tkáně obklopující plicní sklípky).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

Bolestivé zčervenání a/nebo otok očí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím

národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

Jak přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Váš lékař, zdravotní sestra nebo farmaceut vědí, jak se Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml

koncentrát pro infuzní roztok správně uchovává (viz bod 6. Další informace).

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a na ampuli za

‘Použitelné do:’ nebo ‘EXP’. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevřená má být přípravek Kyselina zoledronová Genton použit okamžitě. Pokud není

použit okamžitě, je doba uchovávání a podmínky před použitím v zodpovědnosti uživatele. Doba

uchovávání by neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C. Chlazený roztok musí být před

podáním temperován na pokojovou teplotu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok obsahuje

- Léčivou látkou je acidum zoledronicum. Jedna lahvička obsahuje acidum zoledronicum 4 mg , což

odpovídá acidum zoledronicum monohydricum 4,264 mg.

- Pomocnými látkami jsou: mannitol (E421), dihydrát natrium-citrátu (E331), hydroxid sodný (E524)

pro úpravu pH, kyselina chlorovodíková 35% (E507) pro úpravu pH a voda na injekci.

Jak Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok vypadá a co obsahuje

toto balení

Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok je čirý bezbarvý roztok pro

infuzní roztok bez viditelných částic.

Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok se dodává ve formě

koncentrovaného roztoku v injekční lahvičce. Jedna injekční lahvička obsahuje 4 mg kyseliny

zoledronové.

Jedno balení obsahuje jednu njekční lahvičku s koncentrátem. Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5

ml koncentrát pro infuzní roztok se dodává v baleních obsahujících 1, 4, 5 nebo 10 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Genthon BV

Microweg 22

6545CM Nijmegen

Nizozemsko

Výrobce:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nizozemsko

Synthon Hispania SL

Castelló 1, Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 6. 2017

INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnický personál:

Jak připravit a podávat přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát

pro infuzní roztok

Pro infuzn

roztok obsahuj

ho 4 mg zoledronov

kyseliny d

le na

te p

ří

pravek

Kyselina zoledronov

Genthon 4 mg/5 ml koncentr

t pro infuzn

roztok (5,0 ml) se

100 ml infuzn

ho roztoku, kter

neobsahuje kalcium nebo jin

dvojmocn

kationty.

Jestli

e se po

aduje men

ší

vka p

ří

pravku Kyselina zoledronov

Genthon 4 mg/5 ml

koncentr

t pro infuzn

roztok, nejd

ří

ve odeberte p

ří

, jako

je to

zobrazeno n

íž

e, a pak ho d

le z

te se 100 ml infuzn

ho roztoku. Aby se p

m inkompatibilit

m, infuzn

roztok pou

ží

t bu

to roztok

9 mg/ml chloridu sodn

ho nebo 50 mg/ml gluk

Přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní

roztok

nemíchejte s roztoky obsahujícími vápník či jiné dvojmocné

kationty,

jako je Ringerův roztok.

Pokyny pro přípravu snížených dávek přípravku Kyselina zoledronová Genthon 4

mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok: Odeberte příslušné množství koncentrátu

následovně:

- 4,4 ml pro dávku 3,5 mg

- 4,1 ml pro dávku 3,3 mg

- 3,8 ml pro dávku 3,0 mg

Pouze na jedno použití. Jakýkoli nepoužitý roztok je nutno zlikvidovat. Používejte pouze čirý

roztok bez částic a zabarvení. Při přípravě infuze je nutno dodržovat aseptické postupy.

Z mikrobiologického hlediska má být naředěný infuzní roztok použit okamžitě. Pokud není

použit okamžitě, je doba uchovávání a podmínky před použitím v zodpovědnosti uživatele.

Doba uchovávání by neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C. Chlazený roztok

musí být před podáním temperován na pokojovou teplotu.

Roztok obsahuj

kyselinu zoledronovou se pod

jako jednor

15minutov

infuze v

samostatn

m infuzn

m setu. P

ed pod

m a po pod

ří

pravku Kyselina

zoledronov

Genthon 4 mg/5 ml koncentr

t pro infuzn

roztok je nutno vyhodnotit

hydrataci pacienta, aby byla zaji

na jeho

řá

hydratace.

-Klinická hodnocení s několika typy infuzních linek vyrobených z polyvinylchloridu, polyetylenu a

polypropylenu neukázala inkompatibilitu s kyselinou zoledronovou.

Jeliko

nejsou k dispozici

daje o kompatibilit

kyseliny zoledronov

s jin

mi l

tkami, p

ří

pravek Kyselina zoledronov

Genthon 4 mg/5 ml koncentr

pro infuzn

roztok nesm

n s jin

mi l

ky/l

tkami a mus

dy pod

samostatnou infuzn

linkou.

Jak Kyselina zoledronová Genthon 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok

uchovávat

ří

pravek Kyselina zoledronov

Genthon 4 mg/5 ml koncentr

t pro infuzn

roztok

ujte mimo dosah a dohled d

ří

pravek Kyselina zoledronov

Genthon 4 mg/5 ml koncentr

t pro infuzn

roztok

nepou

ží

vejte po datu pou

itelnosti uveden

m na obalu.

Tento l

k si nevy

aduje

žá

speci

podm

nky pro skladov

Aby se předešlo mikrobiální kontaminaci, rozředěný přípravek Kyselina zoledronová Genthon 4

mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok je nutno použít okamžitě.

9-3-2018

Aclasta (Novartis Europharm Limited)

Aclasta (Novartis Europharm Limited)

Aclasta (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1536 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)411 of Mon, 22 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection [Cipla USA Inc.]

ZOLEDRONIC ACID Injection [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Reclast vs. Prolia

Reclast vs. Prolia

Reclast (zoledronic acid) and Prolia (denosumab) are drugs used to treat or prevent osteoporosis in postmenopausal women.

US - RxList

19-10-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution [Gland Pharma Limited]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution [Gland Pharma Limited]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection [Accord Healthcare Inc.]

ZOLEDRONIC ACID Injection [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [Breckenridge Pharmaceutical, Inc]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [Breckenridge Pharmaceutical, Inc]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection [Breckenridge Pharmaceutical, Inc]

ZOLEDRONIC ACID Injection [Breckenridge Pharmaceutical, Inc]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

ZOLEDRONIC ACID (Zoledronic Acid ) Injection, Solution [Dr.Reddy'S Laboratories Ltd]

ZOLEDRONIC ACID (Zoledronic Acid ) Injection, Solution [Dr.Reddy'S Laboratories Ltd]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

RECLAST (Zoledronic Acid) Injection, Solution [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

RECLAST (Zoledronic Acid) Injection, Solution [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [Akorn]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [Akorn]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)5092 of Mon, 17 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

14-7-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection [Fresenius Kabi USA, LLC]

ZOLEDRONIC ACID Injection [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Jul 11, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-6-2017

Zoledronic acid Hospira (Hospira UK Limited)

Zoledronic acid Hospira (Hospira UK Limited)

Zoledronic acid Hospira (Active substance: zoledronic acid) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)4312 of Tue, 20 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/3149/201608

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2017

Zometa (Novartis Europharm Limited)

Zometa (Novartis Europharm Limited)

Zometa (Active substance: zoledronic acid) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017) 4260 of Mon, 19 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/336/PSUSA/3149/201608

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2017

Zoledronic acid (indicated for cancer and fractures)

Zoledronic acid (indicated for cancer and fractures)

Zoledronic acid (indicated for cancer and fractures) (Active substance: zoledronic acid (indicated for cancer and fractures)) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2017)4314 of Mon, 19 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/3149/201608

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2017

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S)

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S)

Zoledronic acid Mylan (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)3750 of Tue, 30 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002482/R/0013

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2017

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)3649 of Wed, 24 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2439/R/18

Europe -DG Health and Food Safety

22-5-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed

3-5-2017

Zoledronic acid medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Zoledronic acid medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Zoledronic acid medac (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)2962 of Wed, 03 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2359/R/18

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement