Advertisement

KYLOTAN NEO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KYLOTAN NEO Potahovaná tableta 80MG
 • Dávkování:
 • 80MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 98 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KYLOTAN NEO Potahovaná tableta 80MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • VALSARTAN
 • Přehled produktů:
 • KYLOTAN NEO

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 122/15-C
 • Datum autorizace:
 • 30-10-2015
 • EAN kód:
 • 5997001308110
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Stránka 1 z 9

sp. zn. sukls100203/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Kylotan Neo 40 mg potahované tablety

Kylotan Neo 80 mg potahované tablety

Kylotan Neo 160 mg potahované tablety

valsartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Kylotan Neo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kylotan Neo užívat

Jak se přípravek Kylotan Neo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Kylotan Neo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Kylotan Neo a k čemu se používá

Kylotan Neo obsahuje léčivou látku valsartan a patří do skupiny léčivých přípravků známých jako

antagonisté receptoru pro angiotenzin II, které pomáhají upravit vysoký krevní tlak. Angiotenzin II je

látka v lidském těle, která způsobuje zúžení cév, a tím zvýšení krevního tlaku. Kylotan Neo působí

tím, že blokuje účinek angiotenzinu II. Výsledkem je uvolnění krevních cév a snížení krevního tlaku.

Kylotan Neo 40 mg potahované tablety může být použit pro tři rozdílné stavy:

k léčbě vysokého krevního tlaku u dětí a dospívajících ve věku 6 až 18 let. Vysoký krevní

tlak zvyšuje zátěž na srdce a tepny. Pokud není léčen, může poškodit krevní cévy v mozku,

srdci a ledvinách a může způsobit cévní mozkovou příhodu, srdeční selhání nebo selhání ledvin.

Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko srdečních příhod. Snížení krevního tlaku na normální hladinu

sníží riziko výskytu těchto onemocnění.

k léčbě dospělých pacientů po nedávné srdeční příhodě (infarkt myokardu). „Nedávný” zde

znamená mezi 12 hodinami a 10 dny.

Stránka 2 z 9

k léčbě symptomatického srdečního selhání u dospělých pacientů. Přípravek Kylotan Neo se

používá, když skupinu léků nazývanou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE)

(léky k léčbě srdečního selhání) nelze použít, nebo může být užíván jako přídatná léčba k

inhibitorům ACE, pokud nelze použít jiné léky k léčbě srdečního selhání.

Příznaky srdečního selhání zahrnují dušnost a otoky chodidel a nohou následkem nahromadění

tekutiny. K tomu dochází, pokud nemůže srdeční sval pumpovat dostatečně silně krev tak, aby

zásobil veškerou potřebnou krví celé tělo.

Kylotan Neo 80 mg potahované tablety může být použit pro tři rozdílné stavy:

k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých a u dětí a dospívajících ve věku 6 až 18 let.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zátěž na srdce a tepny. Pokud není léčen, může poškodit krevní

cévy v mozku, srdci a ledvinách a může způsobit cévní mozkovou příhodu, srdeční selhání nebo

selhání ledvin. Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko srdečních příhod. Snížení krevního tlaku na

normální hladinu sníží riziko výskytu těchto onemocnění.

k léčbě dospělých pacientů po nedávné srdeční příhodě (infarkt myokardu). „Nedávný” zde

znamená mezi 12 hodinami a 10 dny.

k léčbě symptomatického srdečního selhání u dospělých pacientů. Přípravek Kylotan Neo se

používá, když skupinu léků nazývanou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE)

(léky k léčbě srdečního selhání) nelze použít, nebo může být užíván jako přídatná léčba k

inhibitorům ACE, pokud nelze použít jiné léky k léčbě srdečního selhání.

Příznaky srdečního selhání zahrnují dušnost a otoky chodidel a nohou následkem nahromadění

tekutiny. K tomu dochází, pokud nemůže srdeční sval pumpovat dostatečně silně krev tak, aby

zásobil veškerou potřebnou krví celé tělo.

Kylotan Neo 160 mg potahované tablety může být použit pro tři rozdílné stavy:

k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých a u dětí a dospívajících ve věku 6 až 18 let.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zátěž na srdce a tepny. Pokud není léčen, může poškodit krevní

cévy v mozku, srdci a ledvinách a může způsobit cévní mozkovou příhodu, srdeční selhání nebo

selhání ledvin. Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko srdečních příhod. Snížení krevního tlaku na

normální hladinu sníží riziko výskytu těchto onemocnění.

k léčbě dospělých pacientů po nedávné srdeční příhodě (infarkt myokardu). „Nedávný” zde

znamená mezi 12 hodinami a 10 dny.

k léčbě symptomatického srdečního selhání u dospělých pacientů. Přípravek Kylotan Neo se

používá, když skupinu léků nazývanou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE)

(léky k léčbě srdečního selhání) nelze použít, nebo může být užíván jako přídatná léčba k

inhibitorům ACE, pokud nelze použít jiné léky k léčbě srdečního selhání.

Příznaky srdečního selhání zahrnují dušnost a otoky chodidel a nohou následkem nahromadění

tekutiny. K tomu dochází, pokud nemůže srdeční sval pumpovat dostatečně silně krev tak, aby

zásobil veškerou potřebnou krví celé tělo.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kylotan Neo užívat

Neužívejte přípravek Kylotan Neo:

jestliže

jste

alergický(á)

valsartan

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte závažné onemocnění jater.

jestliže jste více než 3 měsíce těhotná (je také lepší neužívat přípravek Kylotan Neo v raném

těhotenství – viz bod „Těhotenství a kojení“).

Stránka 3 z 9

jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a)přípravkem

ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Pokud se Vás týká jakýkoli bod uvedený výše, sdělte to svému lékaři a neužívejte přípravek

Kylotan Neo.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Kylotan Neo se poraďte se svým lékařem.

jestliže máte onemocnění jater.

jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo jestliže podstupujete dialýzu.

jestliže máte zúžení ledvinné tepny.

jestliže jste nedávno podstoupil(a) transplantaci ledvin (dostal(a) novou ledvinu).

jestliže jste léčen(a) po srdeční příhodě nebo pro srdeční selhání, je možné, že lékař bude

kontrolovat funkci ledvin.

jestliže máte závažné srdeční onemocnění, jiné než srdeční selhání nebo srdeční příhodu.

jestliže se u Vás někdy objevil otok jazyka a tváře vyvolaný alergickou reakcí nazývanou

angioedém při užívání jiných přípravků (včetně ACE inhibitorů), sdělte to svému lékaři. Pokud

se tyto příznaky objeví během užívání přípravku Kylotan Neo, přestaňte okamžitě přípravek

Kylotan Neo užívat a již nikdy ho znovu neužívejte. Viz též bod 4, „Možné nežádoucí účinky“.

jestliže užíváte léky, které zvyšují množství draslíku v krvi. Mezi ně patří doplňky stravy s

draslíkem nebo náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a heparin. Může být nezbytné

kontrolovat v pravidelných intervalech množství draslíku v krvi.

jestliže je Vám méně než 18 let a užíváte v kombinaci s přípravkem Kylotan Neo jiné léčivé

přípravky, které ovlivňují systém renin-angiotenzin-aldosteron (léky snižující krevní tlak), Váš

lékař Vám může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin a hladinu draslíku v krvi.

jestliže trpíte aldosteronismem. To je onemocnění, při kterém tvoří nadledviny nadměrné

množství hormonu aldosteron. Pokud se Vás to týká, není užívání přípravku Kylotan Neo

doporučeno.

jestliže jste ztratil(a) mnoho tekutiny (dehydratace) kvůli průjmu, zvracení nebo vysokým

dávkám léků na odvodnění (diuretik).

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte

problémy s ledvinami související s diabetem.

aliskiren.

jestliže jste léčen(a) inhibitory ACE spolu s některými dalšími přípravky k léčbě srdečního

selhání, které jsou známé jako antagonisté mineralokortikoidních receptorů (MRA) (např.

spironolakton, eplerenon) nebo beta-blokátory (např. metoprolol).

Váš

lékař

může

pravidelných

intervalech

kontrolovat

funkci

ledvin,

krevní

tlak

množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek Kylotan Neo”.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání

přípravku Kylotan Neo se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se používat po 3. měsíci

těhotenství, protože může způsobit závažné poškození dítěte (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Stránka 4 z 9

Další léčivé přípravky a přípravek Kylotan Neo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud je přípravek Kylotan Neo užíván společně s určitými dalšími

léky. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření. V některých

případech Vám lékař může doporučit přestat užívat jeden z léků. To se týká především následujících

léků na předpis i bez předpisu:

dalších léků, které snižují krevní tlak, především léky zvyšující tvorbu a vylučování moči

(diuretika), inhibitory ACE (jako je enalapril, lisinopril atd.) nebo aliskiren (viz také informace

v bodě "Neužívejte přípravek Kylotan Neo" a "Upozornění a opatření").

léků, které zvyšují množství draslíku v krvi. Mezi ně patří potravinové doplňky obsahující

draslík nebo náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a heparin.

určitého druhu léků proti bolesti nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs).

některých antibiotik (skupina rifampicinu), léků užívaných k prevenci odmítnutí transplantátu

(cyklosporin)

nebo

antiretrovirotik

užívaných

k léčbě

infekce

HIV/AIDS

(ritonavir). Tyto

přípravky mohou zesilovat účinek přípravku Kylotan Neo.

lithia, léku používaného k léčbě některých druhů psychiatrických onemocnění.

Navíc:

jestliže jste léčen(a) po srdeční příhodě (srdečním infarktu), není doporučena kombinace s

inhibitory ACE (přípravky k léčbě srdečního onemocnění).

jestliže jste léčen(a) pro srdeční selhání, není doporučena trojitá kombinace s inhibitory ACE a

s některými dalšími přípravky k léčbě srdečního selhání, které jsou známé jako antagonisté

mineralokortikoidních receptorů (MRA) (např. spironolakton, eplerenon) nebo beta-blokátory

(například metoprolol).

Přípravek Kylotan Neo s jídlem a pitím

Kylotan Neo můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař

Vám obvykle doporučí přerušit užívání přípravku Kylotan Neo před otěhotněním nebo jakmile

zjistíte, že jste těhotná a doporučí užívání jiného léku místo přípravku Kylotan Neo. Podávání

přípravku Kylotan Neo se v časném těhotenství nedoporučuje a po 3. měsíci těhotenství se

užívat nesmí, protože může způsobit závažné poškození dítěte.

Sdělte svému lékaři, že kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Kylotan Neo není

doporučen pro matky, které kojí, a pokud si přejete kojit, lékař může doporučit jiný lék,

především pokud se jedná o novorozence nebo se dítě narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dříve než budete řídit dopravní prostředek, používat nářadí nebo obsluhovat stroje nebo provádět jiné

činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte, jak Vás přípravek Kylotan Neo ovlivňuje.

Podobně jako mnoho dalších léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku může přípravek

Kylotan Neo v ojedinělých případech způsobit závratě a ovlivnit schopnost soustředit se.

Stránka 5 z 9

3.

Jak se přípravek Kylotan Neo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, aby bylo dosaženo nejlepších

výsledků a snížilo se riziko nežádoucích účinků.

Lidé s vysokým krevním tlakem často nezaznamenávají žádné projevy tohoto onemocnění. Mnoho lidí

se může cítit docela normálně. Proto je velmi důležité dodržovat pravidelné lékařské prohlídky, i když

se cítíte dobře.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem

Doporučená dávka přípravku Kylotan Neo je 80 mg denně. V některých případech Vám může Váš

lékař předepsat vyšší dávky (například 160 mg nebo 320 mg). Může také kombinovat přípravek

Kylotan Neo s dalším lékem (například diuretikem).

Děti a dospívající (6 až 18 let) s vysokým krevním tlakem

Doporučená dávka u pacientů vážících méně než 35 kg je 40 mg valsartanu jednou denně. U pacientů,

kteří váží 35 kg nebo více, je doporučená úvodní dávka valsartanu 80 mg jednou denně. V některých

případech může lékař předepsat vyšší dávku (dávka může být zvýšena na 160 mg a maximálně na 320

mg).

Dospělí pacienti po nedávné srdeční příhodě (srdečním infarktu)

Po srdečním infarktu je obvykle léčba zahájena již po 12 hodinách, obvykle nízkou dávkou 20 mg

dvakrát denně. Dávku 20 mg získáte rozpůlením 40 mg tablety. Lékař bude postupně tuto dávku

zvyšovat v průběhu několika týdnů na maximální dávku 160 mg dvakrát denně. Konečná dávka závisí

na tom, kolik Vy, jako individuální pacient, jste schopen/schopna tolerovat.

Kylotan Neo může být předepsán společně s dalšími léky k léčbě srdeční příhody a lékař rozhodne,

jaká léčba je pro Vás vhodná.

Dospělí pacienti se srdečním selháním

Léčba obvykle začíná dávkou 40 mg dvakrát denně. Váš lékař bude postupně tuto dávku zvyšovat v

průběhu několika týdnů na maximální dávku 160 mg dvakrát denně. Konečná dávka závisí na tom,

kolik Vy, jako individuální pacient, jste schopen/schopna tolerovat.

Kylotan Neo může být předepsán společně s dalšími léky k léčbě srdečního selhání a Váš lékař

rozhodne, jaká léčba je pro Vás vhodná.

Přípravek Kylotan Neo můžete užívat s jídlem i bez něho.

Přípravek Kylotan Neo zapijte sklenicí vody.

Přípravek Kylotan Neo užívejte každý den v přibližně stejný čas.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kylotan Neo, než jste měl(a)

Jestliže se u Vás projeví závažné závratě a/nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře a lehněte si.

Jestliže jste náhodou užil(a) mnoho (více než bylo doporučeno) tablet, kontaktujte svého lékaře,

lékárníka nebo nemocnici.

Stránka 6 z 9

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kylotan Neo

Jestliže zapomenete užít svou dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Přesto ale, pokud se již blíží

doba

podání další

dávky, tak vynechejte

dávku, na

kterou jste

zapomněl(a).

Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kylotan Neo

Ukončení léčby přípravkem Kylotan Neo může způsobit zhoršení Vašeho onemocnění. Neukončujte

užívání léku, pokud Vám to Váš lékař nedoporučí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a vyžadují neodkladný lékařský zásah:

Může dojít k výskytu příznaků angioedému (druh alergické reakce), jako jsou

otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku

problémy s dýcháním nebo s polykáním

kopřivka, svědění.

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, přestaňte užívat přípravek Kylotan Neo a

neprodleně kontaktujte svého lékaře (viz též bod 2, „Upozornění a opatření“).

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

závratě

nízký krevní tlak s příznaky, jako jsou závratě a mdloby při postavení se, nebo bez nich

snížená funkce ledvin (známky poruchy funkce ledvin)

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

angioedém (viz část „Některé příznaky vyžadují neodkladný lékařský zásah“)

náhlá ztráta vědomí (synkopa)

pocity točení se (závrať)

závažně snížená funkce ledvin (známky akutního selhání ledvin)

svalové křeče, abnormální srdeční tep (známky vysoké hladiny draslíku v krvi - hyperkalemie)

dušnost, dušnost v poloze vleže, otok chodidel nebo nohou (známky srdečního selhání)

bolest hlavy

kašel

bolest břicha

pocit na zvracení

průjem

únava

Stránka 7 z 9

slabost

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

puchýře na kůži (známka bulózní dermatitidy)

alergické reakce s vyrážkou, svěděním a kopřivkou; mohou se vyskytnout příznaky jako je

horečka, otok kloubů, bolest kloubů, bolest svalů, otoky lymfatických uzlin a/nebo příznaky

jako při chřipce (známky sérové nemoci)

nachově červené skvrny, horečka, svědění (známky zánětu krevních cév také nazývaného

vaskulitida)

neobvyklé krvácení nebo podlitiny (známky trombocytopenie - nedostatku krevních destiček

v krvi)

bolest svalů (myalgie)

horečka, bolest v krku nebo vředy v ústech jako důsledek infekcí (příznaky nízké hladiny bílých

krvinek zvané také neutropenie)

snížená hladina hemoglobinu a snížené množství červených krvinek v krvi (což může v

závažných případech vést k anémii (chudokrevnosti))

nárůst hladiny draslíku v krvi (což může v závažných případech vyvolat svalové křeče a

abnormální srdeční tep)

nárůst hodnot jaterních testů (což může poukazovat na poškození jater) včetně zvýšené hladiny

bilirubinu v krvi (což může v závažných případech vyvolat zežloutnutí kůže a očí)

zvýšená hladina močovinového dusíku v krvi a zvýšená hladina kreatininu v séru (což může

poukazovat na abnormální funkci ledvin).

nízké hladiny sodíku v krvi (což může vyvolat únavu, zmatenost, svalové záškuby a/nebo v

těžkých případech křeče)

Četnost

některých

nežádoucích

účinků

může

lišit

závislosti

Vašem

zdravotním

stavu.

Například nežádoucí účinky, jako jsou závratě a snížená funkce ledvin, byly pozorovány méně často

u dospělých pacientů léčených pro vysoký krevní tlak než u dospělých pacientů léčených pro srdeční

selhání nebo po nedávné srdeční příhodě.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou podobné těm, které byly pozorovány u dospělých

pacientů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Kylotan Neo uchovávat

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Stránka 8 z 9

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že balení je poškozené nebo jeví známky, že s ním bylo

manipulováno.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Kylotan Neo obsahuje

Léčivou látkou je valsartanum.

Jedna tableta přípravku Kylotan Neo 40 mg potahované tablety obsahuje valsartanum 40 mg.

Jedna tableta přípravku Kylotan Neo 80 mg potahované tablety obsahuje valsartanum 80 mg. Jedna

tableta přípravku Kylotan Neo 160 mg potahované tablety obsahuje valsartanum 160 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Kylotan Neo 40 mg potahované tablety:

Jádro tablety:

mikrokrystalická

celulosa (typ 102),

krospovidon typ A,

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý, magnesium-stearát

Potahová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172),

mastek, červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172)

Kylotan Neo 80 mg potahované tablety:

Jádro tablety:

mikrokrystalická

celulosa (typ 102),

krospovidon typ A,

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý, magnesium-stearát

Potahová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172),

žlutý oxid železitý (E172), mastek

Kylotan Neo 160 mg potahované tablety:

Jádro tablety:

mikrokrystalická

celulosa (typ 102),

krospovidon typ A,

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý, magnesium-stearát

Potahová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172),

žlutý oxid železitý (E172), mastek

Jak přípravek Kylotan Neo vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovaná tableta.

Kylotan Neo 40 mg potahované tablety: žlutohnědé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 8

mm, na jedné straně vyraženo “C 73”, na druhé straně půlicí rýha.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Kylotan Neo 80 mg potahované tablety: růžové podlouhlé bikonvexní potahované tablety, na jedné

straně vyraženo “C 74”, na druhé straně půlicí rýha. Délka tablety je 15 mm, šířka je 6 mm.

Stránka 9 z 9

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Kylotan Neo 160 mg potahované tablety: růžové podlouhlé bikonvexní potahované tablety, na jedné

straně vyraženo “C 75”, na druhé straně půlicí rýha. Délka tablety je 18 mm, šířka je 8 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

28, 98 tablet je

baleno v OPA/Al/PVC//Al

blistrech.

Blistry jsou

zabaleny

v papírové

krabičce

s příbalovou informací.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapešť,

Maďarsko

Výrobce

Gedeon Richter Polska Sp. z. o. o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5,

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Polsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Nortivan Neo

Česká republika

Kylotan Neo

Maďarsko

Kylotan Neo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v říjnu 2015.

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

19-3-2018

VALSARTAN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

VALSARTAN Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

VALSARTAN Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Cozaar vs. Diovan

Cozaar vs. Diovan

Cozaar (losartan) and Diovan (valsartan) are angiotensin receptor blockers (ARBs) that are prescribed for treating hypertension. Diovan is also used after a heart attack and to treat heart failure.

US - RxList

10-1-2018

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

Norvasc vs. Diovan

Norvasc vs. Diovan

Norvasc (amlodipine) and Diovan (valsartan) are used to treat high blood pressure (hypertension). Norvasc is also prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina.

US - RxList

18-12-2017

BYVALSON (Nebivolol Hydrochloride And Valsartan) Tablet, Film Coated [Allergan, Inc]

BYVALSON (Nebivolol Hydrochloride And Valsartan) Tablet, Film Coated [Allergan, Inc]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

VALSARTAN (Valsartan) Tablet [Jubilant Cadista Pharmaceuticals Inc.]

VALSARTAN (Valsartan) Tablet [Jubilant Cadista Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

VALSARTAN Tablet [H. J. Harkins Company Inc.]

VALSARTAN Tablet [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Trigen Laboratories, LLC]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Trigen Laboratories, LLC]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

Amlodipine/Valsartan Mylan (Mylan S.A.S)

Amlodipine/Valsartan Mylan (Mylan S.A.S)

Amlodipine/Valsartan Mylan (Active substance: amlodipine/valsartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7019 of Tue, 17 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

13-10-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

VALSARTAN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

Neparvis (Novartis Europharm Limited)

Neparvis (Novartis Europharm Limited)

Neparvis (Active substance: sacubitril / valsartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6201 of Wed, 13 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Corrigendum - Commission Decision (2014)6376 of Tue, 08 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2017

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Corrigendum - Commission Decision (2014)6387 of Tue, 08 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2017

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Corrigendum - Commission Decision (2014)6366 of Tue, 08 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2017

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Corrigendum - Commission Decision (2014)6388 of Tue, 08 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2017

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Corrigendum - Commission Decision (2014)6365 of Tue, 08 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2017

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Corrigendum - Commission Decision (2014)6367 of Tue, 08 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2017

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

1-8-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Aug 1, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

VALSARTAN Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

VALSARTAN Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

30-6-2017

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system (Active substance: benazepril, captopril, cilazapril, delapril, enalapril, fosinopril, imidapril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, spirapril, trandolapril, zofenopril, candesartan, eprosartan, losartan, olmesartan, valsartan) - Corrigendum - Commission Decision (2017)4652 of Fri, 30 Jun 2017

Europe -DG Health and Food Safety

15-6-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

12-6-2017

VALSARTAN Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

VALSARTAN Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jun 12, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

26-5-2017

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet [Par Pharmaceutical, Inc.]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: May 26, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

VALSARTAN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

VALSARTAN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

VALSARTAN Tablet, Film Coated [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed

13-4-2017

Valsartan

Valsartan

Valsartan is indicated for the treatment of hypertension, to lower blood pressure. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

5-4-2017

Imprida (Novartis Europharm Limited)

Imprida (Novartis Europharm Limited)

Imprida (Active substance: amlodipine / valsartan) - Withdrawal - Commission Decision (2017)2274 of Wed, 05 Apr 2017

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement