KLACID

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KLACID Tableta 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KLACID Tableta 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KLARITHROMYCIN
 • Přehled produktů:
 • KLACID 500

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 374/97-C/PI/001/13
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.: sukls49704/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

KLACID 500

Potahované tablety

(Clarithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek KLACID 500 a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KLACID 500 užívat

3. Jak se přípravek KLACID 500 užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek KLACID 500 uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK KLACID 500 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku KLACID 500 patří do skupiny makrolidových antibiotik se středně širokým

spektrem

účinku

různé

bakteriální

druhy.

Jeho

účinek

dán

schopností

blokovat

tvorbu

bakteriálních bílkovin, což vede k zastavení množení bakterií.

KLACID 500 jsou určeny k léčbě infekcí, které jsou způsobeny původci citlivými

k tomuto přípravku.

Mezi hlavní indikace patří:

infekce dolních cest dýchacích (např. zánět průdušek a zápal plic)

infekce horních cest dýchacích (např. zánět nosohltanu a zánět vedlejších nosních dutin)

infekce kůže a měkkých tkání (např. folikulitida, celulitida, erysipel)

zubní infekce

léčba

rozsetých

nebo

ohraničených

infekcí

způsobených

Mycobacterium

avium

nebo

Mycobacterium intracellulare a ohraničených infekcí vyvolaných Mycobacterium chelonae,

Mycobacterium fortuitum nebo Mycobacterium kansasii

prevence rozseté infekce vyvolané Mycobacterium avium komplexem u pacientů s HIV infekcí

v kombinaci s látkami tlumícími tvorbu žaludeční kyseliny (omeprazol, lansoprazol) indikován

k potlačení až vymizení výskytu Helicobacter pylori v dvanáctníku osob s vředovou chorobou,

což vede ke snížení opakovaného výskytu dvanáctníkového vředu (viz odstavec Dávkování).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

KLACID 500 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek KLACID 500

KLACID 500 nesmějí být podávány osobám se známou přecitlivělostí k těmto přípravkům a k

jiným makrolidovým antibiotikům nebo k některé z pomocných látek těchto přípravků.

Kontraindikováno je současné podávání klarithromycinu a jakéhokoliv z následujících léků:

astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin a ergotamin nebo dihydroergotamin (viz bod Interakce).

Klarithromycin nemá být podáván pacientům, u kterých se vyskytlo prodloužení QT intervalu (změna

na EKG) a komorové arytmie (nepravidelnost srdeční akce postihující funkci srdečních komor).

Klarithromycin nemá být podáván pacientům se sníženou hladinou draslíku v krvi (hypokalémie).

Klarithromycin nemá být podáván spolu se statiny (léky určené na snížení hladiny cholesterolu v

krvi).

Klarithromycin nemá být podáván pacientům, kteří trpí závažným selháním jater a současně

postižením funkce ledvin.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku KLACID 500 je zapotřebí

Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech podle doporučení lékaře. I při rychlém

ústupu obtíží je nezbytné, aby byla dodržena celková předepsaná doba užívání!

Při vynechání jedné nebo více dávek se o dalším postupu poraďte s lékařem.

Přípravek je přednostně vylučován játry a ledvinami. Zvýšené opatrnosti je třeba při užívání

přípravku pacienty s poruchou funkce jater

a ledvin.

Podávání

přípravku

KLACID

může

přechodně ovlivnit výsledky laboratorních vyšetření jaterních testů.

Pokud se u vás vyskytnou

příznaky, jako je nechutenství, žloutenka, tmavé zabarvení moči, svědění na kůži či zvýšená citlivost

v pravé polovině břicha, přestaňte užívat přípravek KLACID 500 a navštivte svého lékaře, neboť

se může jednat o známky poškození funkce jater.

Při užívání prakticky všech antibakteriálních léčiv byly hlášeny průjmy, z nichž některé mohou být

závažné a vyskytovat se i po dvou měsících od ukončení léčby. Pokud se u vás v souvislosti s léčbou

přípravkem KLACID 500 vyskytne průjem, kontaktujte, prosím, svého lékaře.

Léčiva užívaná při AIDS: Přípravek KLACID 500 nesmí být v dávkách vyšších než

1000 mg denně užíván spolu s inhibitory proteázy.

U pacientů trpících vážnějším onemocněním srdce, jako je poškození koronárních artérií, závažná

srdeční nedostatečnost nebo u pacientů se srdeční frekvencí pod 50 tepů/minutu, pacientů s velmi

nízkou hladinou draslíku nebo hořčíku v krvi, může dojít k přechodným změnám na EKG

(prodloužení QT intervalu).

Užití jakýchkoliv antibiotik může vést ke vzniku mikroorganismů odolných na léčbu infekce.

Opatrnosti je také zapotřebí u pacientů se závažným postižením funkce ledvin.

Při léčbě infekce kůže nebo měkkých tkání je třeba vždy provést test citlivosti původců těchto

onemocnění ke klarithromycinu. Obecně se předpokládá, že klarithromycin je účinný zejména u

infekcí jako jsou erythrasma, acne vulgaris a erysipel.

Při léčbě pneumonie (zápalu plic) je rovněž důležité provést test citlivosti, neboť některé

z mikroorganismů mohou být vůči klarithromycinu odolné.

Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání klarithromycinu a ostatních látek, které působí toxicky

na sluchový systém, především aminoglykosidů (druh antibiotik). Váš lékař Vás bude sledovat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

KLACID 500 mohou ovlivňovat účinky jiných současně užívaných léků. Prosím, informujte svého

lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou

dostupné bez lékařského předpisu.

Klarithromycin (léčivá látka přípravku KLACID 500) ovlivňuje účinky léků a látek, které se

metabolizují v játrech, jejichž účinky většinou zesiluje.

Přípravek KLACID 500 nesmí být z důvodu závažných nežádoucích účinků užíván

s přípravky, které obsahují tyto léčivé látky:

Cisaprid, astemizol, pimozid a terfenadin: užití s klarithromycinem může vést ke vzniku srdečních

arytmií (fibrilace, tachykardie, aj.) a změnám na EKG (prodloužení QT intervalu).

Chinidin, disopyramid: mohou se vyskytnout arytmie typu torsades de pointes.

Ergotamin, dihydroergotamin: užití s klarithromycinem může vést k toxickým projevům těchto

léčiv, které je známo jako akutní námelová toxicita (dochází k zúžení cév, nedokrvení končetin či

jiných tkání ).

Vliv jiných léčivých přípravků na klarithromycin:

Léčiva, která indukují systém cytochromu CYP3A v játrech (obsahují léčivé látky jako např.

rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital) mohou urychlovat zpracování klarithromycinu

v organismu, což může vést ke snížení jeho hladiny v séru a tím i k jeho nižší účinnosti. Stejný

účinek má i třezalka tečkovaná, proto nemá být s klarithromycinem užívána.

Rifabutin: současné užívání s klarithromycinem může vést ke zvýšení rizika očního zánětu

(uveitida).

Léčiva k léčbě infekce HIV:

- Efavirenz, nevirapin: indukují systém cytochromu P450 v játrech a tím zvyšují zpracování

klarithromycinu v organismu, to může vést ke snížení jeho hladiny v séru a i k jeho nižší účinnosti.

- Ritonavir: užívání ritonaviru s klarithromycinem zvyšuje účinek klarithromycinu. Dávky přesahující

1 g/den nemají být podávány současně s ritonavirem. U pacientů s normální funkcí ledvin není nutné

dávku klarithromycinu snižovat. Pacienti s poruchou funkce ledvin mají užívat KLACID 250

s okamžitým uvolňováním léčivé látky (viz Kontraindikace) a je třeba u nich zvážit snížení dávek

klarithromycinu.

Léčiva k léčbě mykobakteriální infekcí (tuberkulóza, aj.):

- Rifampicin, rifabutin, rifapentin: indukují systém cytochromu P450 v játrech a tím zvyšují

zpracování klarithromycinu v organismu, to může vést ke snížení jeho hladiny v séru a i k jeho

nižší účinnosti.

- Etravirin: může snižovat účinek klarithromycinu, zejména pokud je použit k léčbě infekcí

způsobených Mycobacterium avium, je třeba zvážit nasazení jiného antibiotika.

Účinek klarithromycinu na jiné léčivé přípravky:

Klarithromycin může také zvyšovat hladiny látek, jako jsou cisaprid, theofylin, karbamazepin,

tolterodin, alprazolam,

midazolam, triazolam,

methylprednisolon, cyklosporin, disopyramid a

chinidin. Pokud užíváte některou z těchto látek, Váš lékař určí, zda je u Vás potřeba snížit jejich

dávky.

Léčiva k léčbě arytmií (chinidin, disopyramid): při současném užití s klarithromycinem se

vyskytly případy arytmií. Pokud užíváte tato léčiva, Váš lékař Vám bude kontrolovat EKG.

Omeprazol: klarithromycin zvyšuje hladiny omeprazolu.

Léčiva k léčbě erektilní dysfunkce (sildenafil, vardenafil, tadalafil): je třeba zvážit snížení jejich

dávek.

Theofylin, karbamazepin: je třeba zvážit snížení jejich dávek.

Tolterodin: klarithromycin výrazně zvyšuje jeho hladiny, proto je nutné snížit dávky tolterodinu.

Tribenzodiazepiny (alprazolam, midazolam, triazolam): může dojít k účinkům na centrální

nervový systém (spavost, zmatenost). Váš lékař Vás bude sledovat.

Jiné lékové interakce:

Kolchicin: při současném užívání klarithromycinu s kolchicinem byly zaznamenány údaje

o toxicitě kolchicinu, zvláště ve starším věku, některé z těchto případů se vyskytly u pacientů se

selháváním ledvin (renální insuficiencí).

Digoxin: účinek digoxinu může být zvýšen při současném užívání klarithromycinu, Váš lékař

Vám proto bude hladiny digoxinu kontrolovat.

Zidovudin (lék k léčbě infekce HIV): pokud je nutné současné užívání s klarithromycinem, je

vhodné užít klarithromycin s okamžitým uvolňováním, kde je možný odstup jednotlivých dávek.

Hladiny zidovudinu mohou být sníženy.

Fenytoin a valproát: klarithromycin může zvyšovat jejich hladiny, Váš lékař Vás bude sledovat.

Inhibitory HMG-CoA reduktázy (např.lovastatin a simvastatin, léky na snížení cholesterolu): při

současném

užívání

s klarithromycinem

vyskytlo

závažné

svalové

onemocnění

(rhabdomyolýza). Současné podání těchto léčiv s klarithromycinem je kontraindikováno (viz bod

2). Pokud musíte ze závažných důvodů užívat klarithromycin, musíte léčbu lovastatinem nebo

simvastatinem přerušit po dobu užívání klarithromycinu.

Klarithromycin může zvyšovat účinek léků ovlivňujících srážení krve (např. warfarin) a tím

zvyšovat riziko krvácení. Pokud tyto léky užíváte, bude zapotřebí sledovat Váš protrombinový

čas.

U pacientů trpících cukrovkou, kteří užívají perorální antidiabetika (tablety) či inzulín, může

dojít k nežádoucímu poklesu hladiny glukózy v krvi. Váš lékař u Vás proto bude hladinu

glykemie sledovat.

Při současném užívání itrakonazolu spolu s klarithromycinem mohou být hladiny obou těchto

léčiv zvýšeny. Váš lékař určí, zda je nutná úprava jejich dávek.

Obousměrné lékové interakce (většinou jsou zvýšeny hladiny obou léčiv):

Léčiva k léčbě HIV infekce:

- Atazanavir: Atazanavir může, zejména u pacientů s poškozením ledvin, zvyšovat hladiny

klarithromycinu v séru. Pokud trpíte vážnějším poškozením funkce ledvin, Váš lékař určí, zda je u

Vás potřeba dávku klarithromycinu snížit.

- Sachinavir: při současném užívání sachinaviru spolu s klarithromycinem mohou být hladiny obou

těchto léčiv zvýšeny. Váš lékař určí, zda je nutná úprava jejich dávek.

Verapamil (lék k léčbě vysokého krevního tlaku): byl pozorován pokles krevního tlaku,

poruchy srdečního rytmu (bradyarytmie) a změny v celkovém metabolismu (laktátová

acidóza).

Těhotenství a kojení

Bezpečnost užívání klarithromycinu během těhotenství dosud nebyla stanovena. Z tohoto důvodu

musí být v průběhu těhotenství pro podávání přípravku KLACID 500 zvlášť závažné důvody. Lékař

nesmí předepsat klarithromycin těhotným ženám bez důkladného zvážení přínosů a rizik, zejména v

prvním trimestru (první 3 měsíce) těhotenství.

Klarithromycin je vylučován do mléka pouze v malých množstvích, není tedy pravděpodobné, že by

mohl způsobit vážnější nežádoucí účinky, kojence je však třeba sledovat, a to zejména z hlediska

výskytu průjmů, ale také myotických (kvasinkových, houbových) infekcí. V případě výskytu

nežádoucích účinků u kojeného dítěte se o dalším postupu poraďte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky klarithromycinu na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

Během léčby se však mohou vyskytovat některé nežádoucí účinky, které mohou schopnost řídit a

obsluhovat stroje ovlivnit. Pacienti musejí vzít v potaz především možnost výskytu závratí, točení

hlavy, stavu zmatenosti a dezorientace. Pokud se tyto příznaky objeví, mají se řízení a obsluze strojů

vyhnout.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK KLACID 500 UŽÍVÁ Jak a kdy se má přípravek KLACID 500

užívat

Výši denní dávky a dobu trvání léčby stanoví vždy lékař podle závažnosti a typu infekce.

Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku KLACID 250 (250 mg) dvakrát denně každých 12 hodin po

dobu 5 - 7 dnů, kromě zánětu vedlejších nosních dutin a zápalu plic komunitního původu, které

vyžadují léčbu 7 - 14 dnů. U závažnějších infekcí může lékař dávku zvýšit na 1 tabletu přípravku

KLACID 500 (500 mg) dvakrát denně každých 12 hodin.

Tablety se polykají celé. Vztah mezi jídlem a užíváním přípravku nemá významný vliv na vstřebávání

podaného přípravku.

Pro léčbu zubních infekcí je doporučená dávka 1 tableta přípravku KLACID 250 (250 mg)

dvakrát denně každých 12 hodin po dobu 5 dní.

Dávkování u pacientů s tuberkulózní infekcí vyvolanou Mycobacterium avium komplexem

(MAC)

Doporučená počáteční dávka u dospělých je 1 tableta přípravku KLACID 500 (500 mg) dvakrát

denně každých 12 hodin. S léčbou diseminovaných infekcí vyvolaných MAC u pacientů s AIDS je

nutno pokračovat tak dlouho, dokud se neprojeví klinický a mikrobiologický účinek léčby.

Klarithromycin je nutno podávat v kombinaci s dalšími přípravky působícími proti mykobakteriím.

Profylaktická dávka pro MAC infekce je 500 mg dvakrát denně.

Dávk ování u léčby pro potlačení Helicobacter pylori

Pro potlačení přítomnosti H. pylori ve dvanáctníku určí dávkovací schéma a případnou kombinaci

s dalšími léky odborný lékař - gastroenterolog.

Doporučené dávkovací režimy jsou:

-trojkombinace

KLACID 500 tablety: 500 mg (1 tableta) 2 x denně každých 12 hodin spolu s lansoprazolem 30 mg

2 x denně a amoxicilinem 1000 mg 2 x denně po dobu 10 dní.

KLACID500 tablety: 500 mg (1 tableta) 2 x denně každých 12 hodin spolu s amoxicilinem 1000 mg 2

x denně a omeprazolem 20 mg 2 x denně po dobu 7 až 10 dní.

- dvojkombinace

KLACID500 tablety: 500 mg (1 tableta) 3 x denně každých 8 hodin spolu s omeprazolem 40 mg 1 x

denně po dobu 14 dní s následným podáváním omeprazolu 20 mg nebo 40 mg 1 x denně dalších

14 dní.

KLACID500 tablety: 500 mg (1 tableta) 3 x denně každých 8 hodin spolu s lansoprazolem 60 mg 1 x

denně po dobu 14 dní. Pro úplné vyléčení vředů je obvykle nutná léčba léky tlumícími žaludeční

sekreci.

Dávkování u postižení ledvin

U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu pod 30 ml/min) je nutno dávku

klarithromycinu snížit na polovinu, tzn. na 250 mg jednou denně, nebo při těžších infekcích na

250 mg dvakrát denně. U těchto pacientů lze léčbu nasadit na dobu maximálně 14 dnů. (Dávkování

u současné léčby s ritonavirem u pacientů s AIDS viz odstavec Interakce)

Jestliže jste užil(a) více přípravku KLACID 500, než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství tablet, a to zejména dítětem, vyhledejte ihned lékaře!

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek KLACID 500 nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se nicméně při dodržení doporučeného dávkování vyskytují

zřídka. Nejčastěji se vyskytují poruchy zažívacího ústrojí, jako pocit na zvracení, zvracení, bolesti

břicha, nadýmání, zácpa, průjmy, méně často pak sucho v ústech a změny v zabarvení jazyka

a návrat potravy z žaludku do jícnu (projevující se pálením žáhy).

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt je v souvislosti s klarithromycinem přinejmenším možný, jsou

rozděleny dle následující frekvence výskytu:

Časté (u více než 1 ze 100 a méně než 1 z 10 pacientů): nespavost, bolesti hlavy, změny chuti, průjem,

zvracení, nevolnost, bolesti břicha, zvýšení jaterních enzymů, vyrážka, zvýšené pocení.

Méně časté (u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů): celulitida (zánět podkoží),

kvasinkové infekce, vaginální a jiné infekce, snížení počtu krevních elementů (červené, bílé krvinky,

destičky), alergické reakce, snížení chuti k jídlu, závratě, spavost, třes, poruchy sluchu, zvonění

v uších, srdeční poruchy (palpitace, změny na EKG), poruchy trávicího ústrojí (pálení žáhy, záněty

dutiny ústní a jazyka, zácpa, sucho v ústech, plynatost, poruchy toku žluči – cholestáza, zánět jater),

kožní reakce (svědění, vyrážka), bolesti svalů, svalové křeče, změny laboratorních hodnot (zvýšení

alkalické fosfatázy v krvi), celkové reakce (malátnost, bolesti na hrudi, pocit mrazení, únava).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého

střeva), erysipel (růže), snížení bílých nebo červených krvinek, anafylaktická reakce, hypoglykémie,

psychické poruchy (zmatenosti, deprese, halucinace, abnormální sny), křeče, ztráta chuti, změny

čichu, parestézie (pocity brnění, mravenčení), ztráta sluchu, srdeční arytmie, krvácení, zánět slinivky

břišní, změny zabarvení jazyka nebo zubů, žloutenka až selhání jater, kožní alergické reakce (Stevens-

Johnsonův

syndrom,

toxická

epidermální

nekrolýza,

po-léková

vyrážka,

Henoch-

Schönleinova

purpura, rhabodmyolýza (poškození svalových vláken), poruchy svalů, selhání či zánět ledvin, změny

zabarvení moči, zvýšení INR, prodloužení protrombinového času.

Poruchy jaterní činnosti včetně zvýšených hodnot jaterních enzymů (někdy i s projevy žloutenky)

byly obvykle přechodné a vymizely po vysazení léku.

V souvislosti s užíváním klarithromycinu se vyskytla ztráta sluchu, která se po vysazení léčby obvykle

upravila.

Zbarvení zubů, které se při léčbě přípravkem KLACID 500 může vyskytnout, lze

obvykle odstranit odborným vyčištěním.

U pacientů léčených klarithromycinem byly hlášeny případy zhoršení příznaků myasthenia gravis

(svalové onemocnění).

U pacientů s poruchami imunity (AIDS, leukémie, aj.) je obecně těžké odlišit nežádoucí účinky léčiva

od známek základního onemocnění.

Nežádoucí účinky u dětí se v zásadě neliší od těch, jež byly pozorovány u dospělých pacientů.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte ihned

lékaře.

5. JAK PŘÍPRAVEK KLACID 500 UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek KLACID 500 obsahuje

- Léčivou látkou je 500 mg klarithromycinu v jedné potahované tabletě.

- Pomocnými látkami jsou: sodná sůl kroskarmelosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý

oxid křemičitý, povidon 40, kyselina stearová, magnesium-stearát, mastek, hypromelosa, hyprolosa,

propylenglykol, sorbitan-oleát, oxid titaničitý (E171), vanilin, kyselina sorbová, hlinitý lak chinolinové

žluti (E104).

Jak přípravek KLACID 500 vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je dodáván v krabičce obsahující 2 blistry po 7 potahovaných tabletách

Držitel rozhodnutí o registraci

Abbott Laboratories, S.A. , Avda de Burgos, 91 - 28050 Madrid, Španělsko

Výrobce

Abott S.r.l.., Via Pontina km 52, Campoverde di Aprilia, Itálie

Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, Praha 9, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

6.11.2013