Advertisement

KLACID

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KLACID Granule pro perorální suspenzi 125MG/5ML
 • Dávkování:
 • 125MG/5ML
 • Léková forma:
 • Granule pro perorální suspenzi
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KLACID Granule pro perorální suspenzi 125MG/5ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KLARITHROMYCIN
 • Přehled produktů:
 • KLACID

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 634/94-C
 • Datum autorizace:
 • 03-02-2016
 • EAN kód:
 • 8002660019233
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls235369/2017

Příbalová informace –

informace pro pacienty

KLACID 125 mg/5 ml

Granule pro perorální suspenzi

(Clarithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

V

pří

bal

ové

informaci naleznete:

1. Co je přípravek Klacid 125 mg/5 ml a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klacid 125 mg/5 ml užívat

3. Jak se přípravek Klacid 125 mg/5 ml užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Klacid 125 mg/5 ml uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Klacid 125 mg/5 ml a k

čemu se používá

Klacid 125 mg/5 (dále jen Klacid) ml patří do skupiny léčivých přípravků, která se nazývají

makrolidová antibiotika a je určen k léčbě infekcí, které jsou způsobeny původci citlivými

k tomuto přípravku. Přípravek je možné podávat dospělým i dětem starším než 6 měsíců. Pro

použití přípravku u kojenců do 6 měsíců věku, těhotných a kojících žen, musí být zvláštní

důvod.

Klacid se používá k léčbě infekcí, jako jsou:

Infekce dolních cest dýchacích, například zánět průdušek nebo zánět plic.

Infekce horních cest dýchacích, například zánět hltanu a zánět vedlejších nosních dutin.

Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než

začnete přípravek Klacid užívat

Neu

ží

vejte p

ří

pravek Klacid

jestliže

jste

alergický(á)

klarithromycin

nebo

jiná

makrolidová

antibiotika

(např.

erythromycin, azithromycin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

jestliže užíváte terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii), cisaprid nebo pimozid.

Kombinace těchto přípravků může někdy způsobit vážné narušení srdečního rytmu. Poraďte se se

svým lékařem o alternativní léčbě.

jestliže Vám lékař řekl, že máte abnormálně nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalemie)

jestliže jste Vy nebo někdo ve Vaší rodině trpěl poruchami srdečního rytmu (komorová srdeční

arytmie včetně zorsade de pointes) nebo abnormalitami elektrokardiogramu (EKG, elektrický

záznam srdce) zvané prodloužení QT intervalu

jestliže užíváte námelové alkaloidy (obvykle se užívají při migréně)

jestliže užíváte se statiny (léky určené na snížení hladiny cholesterolu v krvi)

jestliže užíváte tikagrelor nebo ranolazin (užívané k prevenci cévní mozkové příhody nebo

srdečního infarktu

jestliže užíváte kolchicin (užívaný k léčbě dny)

jestliže trpíte vážnými jaterními problémy v kombinaci s ledvinovými problémy

jestliže užíváte midazolam ve formě tablet

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Klacid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

jste alergický(á) na antibiotika linkomycin nebo klindamycin

máte problémy s játry

máte problémy s ledvinami

trpíte srdečními potížemi

jestliže jste těhotná (viz bod “Těhotenství, kojení a plodnost”)

trpíte nebo jste náchylný(á) k plísňovým infekcím

trpíte onemocněním svalů, nazývaným myasthenia gravis

užíváte léčivé přípravky, které snižují hladinu cukru v krvi (perorální hypoglykemická léčiva) nebo

inzulin

máte abnormálně nízkou hladinu hořčíku v krvi (hypomagnesemie)

máte nerovnováhu ostatních solí (elektrolytů) v krvi

se u vás vyskytnou příznaky, jako je nechutenství, žloutenka, tmavé zabarvení moči, svědění na

kůži či zvýšená citlivost v pravé polovině břicha, přestaňte užívat přípravek Klacid a navštivte

svého lékaře, neboť se může jednat o známky poškození funkce jater.

se u vás v souvislosti s léčbou přípravkem Klacid vyskytne průjem, kontaktujte, prosím, svého

lékaře.

Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání klarithromycinu a ostatních látek, které působí

toxicky na sluchový systém, především aminoglykosidů (druh antibiotik). Váš lékař Vás bude

sledovat.

užíváte jiné přípravky, o kterých je známo, že vážně narušují srdeční rytmus (přípravky obsahující

terfenadin, astemizol, cisaprid a pimozid: viz Neužívejte Klacid)

Pří

pravek je nut

u

ží

vat v pravideln

ý

ch

č

aso

ch intervalech podle dopor

uče

n

í

l

é

ka

ř

e. I p

ř

i

rychl

ém ús

tupu obt

íží

je nezbyt

né,

aby byla dodr

ž

ena celkov

á př

edepsan

á doba

u

ží

v

ání

!

Při vynechání jedné nebo více dávek se o dalším postupu poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek

Klacid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které budete užívat.

NEUŽÍVEJTE pří

pravek Klacid

pokud současně užíváte:

ergotamin nebo dihydroergotamin (na léčbu migrény)

terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii)

pimozid (na léčbu psychiatrických onemocnění)

cisaprid (na léčbu žaludečních obtíží)

chinidin nebo disopyramid (mohou se vyskytnout arytmie typu torsades de pointes)

ústy podávaný midazolam

simvastatin nebo lovastatin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)

Poraďte se s lékařem, jestliže užíváte některé z uvedených léků:

kumarinové antikoagulanty používané ke zředění krve, např. warfarin

léčivé přípravky používané k léčbě poruch srdečního rytmu, např. disopyramid nebo chinidin

léčivé přípravky používané k léčbě srdečního selhání, např. digoxin

léčivé přípravky používané k léčbě epilepsie, např. fenytoin, valproát nebo karbamazepin

léčivé přípravky používané k léčbě některých duševních nemocí, např. kvetiapin

theofylin, používaný k léčbě astmatu

benzodiazepiny, používané jako sedativa, např. alprazolam, midazolam nebo triazolam

fenobarbital, používaný jako sedativum a antikonvulzivum

rifabutin, rifampicin, rifapentin nebo aminoglykosidy (např. gentamicin) – používané k léčbě

některých infekcí

cyklosporin, takrolimus nebo sirolimus, používané po orgánových transplantacích

léky užívané na snížení cholesterolu, např. atorvastatin nebo rosuvastatin

ritonavir, atazanavir, etravirin, sachinavir, efavirenz, nevirapin nebo zidovudin, používané k léčbě

HIV pozitivních pacientů

přípravky z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí

sildenafil, tadalafil, vardenafil, používané k léčbě problémů s erekcí

cilostazol (na léčbu křečí v nohách)

methylprednisolon (na zánětlivá onemocnění)

vinblastin (léčba rakoviny)

omeprazol, používaný k léčbě zažívacích potíží

tolterodin, používaný při častém močení

itrakonazol nebo flukonazol, používané k léčbě plísňových infekcí

blokátory kalciových kanálů, např. verapamil, amlodopin, diltiazem (k léčbě vysokého krevního

tlaku nebo poruch srdečního rytmu)

léky, které snižují hladinu krevního cukru (perorální hypoglykemika, např. nateglinid, repaglinid)

nebo inzulin

T

ěho

tenstv

í

a koj

ení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Klacid nemá být podáván těhotným nebo kojícím matkám, pokud přínos léčby pro matku nepřeváží nad

riziky pro dítě. Malé množství klarithromycinu může být vylučováno do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku Klacid může způsobovat ospalost, závratě nebo zmatenost. Neřiďte proto dopravní

prostředek a neobsluhujte stroje, jestliže se u Vás vyskytnou tyto reakce.

3.

Jak se

přípravek

Klacid

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Výši denní dávky a dobu trvání léčby stanoví vždy lékař podle tělesné hmotnosti dítěte, závažnosti a

typu infekce. Obvyklá dávka pro kojence a děti od 6 měsíců do 12 let je 15 mg/kg/den, kterou

rozdělujeme do dvou dílčích dávek, podávaných v intervalu 12 hodin po dobu 5 - 10 dnů. U

závažných infekcí může lékař dávku zvýšit a trvání léčby prodloužit.

Pro dospělé a děti starší než 12 let je určena tabletová léková forma přípravku. Při závažné poruše funkce

ledvin může lékař rozhodnout o snížení dávky.

Suspenze se odměřuje přiloženou dávkovací stříkačkou. Dávku lze zapít malým množstvím tekutiny.

Vztah mezi jídlem a užíváním přípravku nemá významný vliv na vstřebávání podaného přípravku. Při

vynechání jedné nebo více dávek se o dalším postupu poraďte s lékařem.

Z

působ pří

pravy suspenze:

Velikost balení 60 ml:

Do lahvičky s granulemi se přidá 31 ml vody a důkladně se protřepe, až se veškeré granule rozpustí.

Velikost balení 100 ml:

Do lahvičky s granulemi se přidá 52 ml vody a důkladně se protřepe, až se veškeré granule rozpustí.

Koncentrace suspenze po rozpuštění je 125 mg/5 ml.

Připravenou suspenzi lze používat 14 dní, je-li uchovávána při teplotě do 30

Na vzhled přípravku může mít vliv doba trvání naředění. Výsledkem naředění je suspenze, tedy

tekutina s rozptýlenými pevnými částečkami. Pro získání stejnoměrné suspenze musí být přípravek

před každým užitím dobře protřepán. Po několika protřepáních má mít přípravek stejnoměrný vzhled.

Granule přípravku Klacid jsou potaženy, potažení zabraňuje uvolnění hořké chuti. Nežvýkejte ani

nekousejte granule v suspenzi, aby nedošlo k uvolnění hořké chuti.

Pou

žití

d

á

vkovac

í

st

ří

k

ky:

1. Zatlačte stříkačku pevně do hrdla lahvičky.

2. Obsah lahvičky pečlivě protřepejte.

3. K naplnění dávkovací stříkačky otočte lahvičku dnem vzhůru a vytahováním pístu natáhněte

do stříkačky požadované množství suspenze podle značení na stříkačce.

4. Otočte lahvičku dnem dolů a vyjměte dávkovací stříkačku z hrdla lahvičky.

5. Konec dávkovací stříkačky vložte do úst dítěte a jemným tlakem na píst vpravte suspenzi do

úst dítěte.

Po použití lahvičku opět pečlivě uzavřete. Dávkovací stříkačku omyjte teplou vodou a nechte

vyschnout.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Dávkování u pacientů s

poruchou funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je nutno dávku klarithromycinu snížit na polovinu, tzn. na

250 mg jednou denně, nebo při těžších infekcích na 250 mg dvakrát denně. U těchto pacientů lze léčbu

nasadit na dobu maximálně 14 dnů.

Jestli

ž

e jste u

ž

il(a) v

í

ce p

ří

pravku Klacid

, než

jste m

ě

l(a)

Při náhodném požití většího množství přípravku, a to zejména dítětem, vyhledejte ihned pohotovostní

oddělení nejbližší nemocnice nebo svého lékaře. Předávkování může způsobit zvracení a bolesti břicha.

Prosím, vezměte s sebou tuto příbalovou informaci, zbylé tablety a obal k lékaři, aby věděl, o jaký

přípravek se jedná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

p

ří

pravek Klacid

Jetliže jste zapomněl(a) užít Klacid, užijte obvyklou dávku ihned, jakmile si vzpomenete, pokud není

téměř čas na užití další dávky. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat

p

ří

pravek Klacid

Nepřestávejte užívat tento lék, když se cítíte lépe. Je důležité, abyste dokončil(a) předepsaný cyklus

léčby, jinak se vaše potíže mohou vrátit a léčba tímto přípravkem by později mohla být méně účinná.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou frekvencí výskytu:

Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z 10

nespavost

bolesti hlavy

průjem

žaludeční potíže jako jsou pocit na zvracení, zvracení, poruchy trávení, bolesti břicha

změny v testech jaterních funkcí

vyrážka, zvýšené pocení.

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

kvasinkové infekce, poševní infekce, infekce

přecitlivělost

trombocytemie (patologický stav s dlouhodobě zvýšeným počtem trombocytů v krvi v důsledku

jejich nadměrné tvorby v kostní dřeni)

snížení počtu bílých krvinek

snížení chuti k jídlu

závratě

spavost

třes

poruchy sluchu

úzkost

nervozita

ušní šelest

srdeční poruchy (bušení srdce, změny na EKG)

poruchy trávicího ústrojí (zánět žaludku, záněty dutiny ústní a jazyka, zácpa, sucho v ústech,

říhání, plynatost)

kožní reakce (svědění, kopřivka, vyrážka s výskytem skvrn a pupínků)

svalové křeče

horečka

celkové reakce (tělesná slabost)

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého střeva)

erysipel (růže)

snížení počtu typu bílých krvinek nebo krevních destiček

anafylaktická reakce (závažná alergická reakce)

angioedém (otok na různých místech organismu)

psychické poruchy (stavy zmatenosti, odcizení, deprese, halucinace, abnormální sny)

křeče

ztráta chuti, změny nebo ztráta čichu

parestezie (pocity brnění, mravenčení)

ztráta sluchu

poruchy srdečního rytmu

krvácení

zánět slinivky břišní

změny zabarvení jazyka nebo zubů

žloutenka až selhání jater

kožní alergické reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, poléková

vyrážka), akné

poruchy svalů

selhání či zánět ledvin

změny zabarvení moči, zvýšení INR (zvýšení času srážlivosti krve)

prodloužení protrombinového času

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte ihned

lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Klacid

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za {Použitelné do:}.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po na

ředě

n

í

je mo

žné př

ipravenou suspenzi uchov

ávat

nejd

é

le 14 dn

í

. Po uplynut

í

t

é

to doby je

nutno zbytky na

ředěné

ho roztoku znehodnotit.

6.

Obsah balení a další informace

C

o pří

pravek Klacid obsahuje

Léčivou látkou je: clarithromycinum 25 mg v 1 ml připravené suspenze.

Pomocnými látkami jsou: karbomer 934 P, povidon K90, ftalát hypromelosy, panenský ricinový olej,

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý,

xanthanová

klovatina,

ovocné

aroma

(hlavní

složky:

přírodní

aromatické látky, sodná sůl oktenylsukcinylškrobu E 1450

maltodextrin, sacharosa), oxid titaničitý

(E171), kalium-sorbát, kyselina citronová, maltodextrin, sacharosa.

Jak p

ří

pravek Klacid vypad

á a

co obsahuje toto bal

ení

Lahvička o obsahu 60 ml nebo 100 ml, dávkovací stříkačka, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dr

ž

itel rozhodnut

í

o registraci:

BGP Products Czech Republic s.r.o., Evropská 2591/33d, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika

V

ýrobc

e:

AbbVie S.r.l., Via Pontina, km 52, 04011 Campoverde di Aprilia, Latina, Itálie

Tato p

ří

balo

informace byla naposledy

revidována

: 1. 11. 2017

22-2-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA review finds additional data supports the potential for increased long-term risks with antibiotic clarithromycin (Biaxin) in patients with heart disease

FDA Drug Safety Communication: FDA review finds additional data supports the potential for increased long-term risks with antibiotic clarithromycin (Biaxin) in patients with heart disease

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is advising caution before prescribing the antibiotic clarithromycin (Biaxin) to patients with heart disease because of a potential increased risk of heart problems or death that can occur years later. Our recommendation is based on our review of the results of a 10-year follow-up study1 of patients with coronary heart disease from a large clinical trial2 that first observed this safety issue.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-2-2018

Clarithromycin (Biaxin): Drug Safety Communication - Potential Increased Risk of Heart Problems or Death in Patients With Heart Disease

Clarithromycin (Biaxin): Drug Safety Communication - Potential Increased Risk of Heart Problems or Death in Patients With Heart Disease

Prescribers advised to consider using other antibiotics in patients with heart disease.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-2-2018

FDA Warns Heart Patients About Antibiotic Clarithromycin

FDA Warns Heart Patients About Antibiotic Clarithromycin

Title: FDA Warns Heart Patients About Antibiotic ClarithromycinCategory: Health NewsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/26/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-1-2018

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated, Extended Release [AvKARE, Inc.]

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated, Extended Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Wockhardt USA LLC.]

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Lannett Company, Inc.]

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

CLARITHROMYCIN Tablet [American Health Packaging]

CLARITHROMYCIN Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

CLARITHROMYCIN For Suspension [A-S Medication Solutions]

CLARITHROMYCIN For Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

CLARITHROMYCIN Tablet [Sandoz Inc]

CLARITHROMYCIN Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

1-8-2017

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Aug 1, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

CLARITHROMYCIN Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLARITHROMYCIN Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-6-2017

Clarithromycin

Clarithromycin

Clarithromycin is a prescription drug used to treat a wide variety of bacterial infections. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

26-5-2017

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 26, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

CLARITHROMYCIN Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

CLARITHROMYCIN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

CLARITHROMYCIN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

29-3-2017

CLARITHROMYCIN Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

CLARITHROMYCIN Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement