KLABAX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KLABAX Potahovaná tableta 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KLABAX Potahovaná tableta 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KLARITHROMYCIN
 • Přehled produktů:
 • KLABAX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 222/03-C/PI/001/13
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.: sukls108570/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Klabax 500 mg

potahované tablety

(clarithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst

znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si

všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této informaci bude lék označován jako Klabax

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Klabax a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klabax užívat

3.

Jak se přípravek Klabax užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Klabax uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK KLABAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Klabax je makrolidové antibiotikum, které je vysoce účinné v léčbě různých infekcí, mezi něž

patří:

Infekce horních cest dýchacích.

Infekce dolních cest dýchacích.

Infekce kůže a měkkých tkání.

Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s vředy dvanáctníku.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

KLABAX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Klabax:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klarithromycin, jiné makrolidy (podobná

antibiotika)

nebo

jakoukoliv

pomocnou

látku

přípravku

Klabax

(viz

seznam

pomocných látek v bodě 6). Alergická reakce může zahrnovat vyrážku, svědění,

obtížné dýchání nebo otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka.

Jestliže máte hypokalemii (nízkou hladinu draslíku v krvi).

Jestliže máte závažnou poruchu jater v kombinaci s poruchou ledvin.

Jestliže trpíte zvláštní srdeční arytmií (označovanou jako prodloužení QT intervalu

nebo torsade des pointes).

Jestliže užíváte:

ergotaminu podobné léky (obvykle používané pro léčbu migrény),

cisaprid (používaný pro pálení žáhy),

pimozid (pro léčbu duševních onemocnění),

astemizol nebo terfenadin (pro sennou rýmu),

lovastatin, simvastatin, cerivastatinu nebo atorvastatin (léčba na snížení cholesterolu),

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Klabax je zapotřebí:

Jestliže jste těhotná, informujte prosím svého lékaře.

Jestliže trpíte závažným průjmem během nebo po léčbě přípravkem Klabax – přestaňte

užívat tablety a informujte svého lékaře.

Jestliže u vás dojde ke vzniku jiné infekce – přestaňte užívat tablety a informujte

svého lékaře.

Jestliže trpíte onemocnění jater nebo ledvin.

Jestliže trpíte onemocněním srdce.

Jestliže trpíte hypomagnesemií (nízká hladina hořčíku v krvi).

Jestliže trpíte myasthenií gravis (onemocnění způsobující svalovou slabost)

Jestliže užíváte erythromycin A (antibiotika) – užíváni těchto antibiotik může způsobit

rezistenci na bakterií, a to y když užíváte klaritromycin.

Jestliže užíváte antikoagulancia, například warfarin (léky na ředění krve). Má být

pravidelně sledován Váš protrombinový čas.

Jestliže užíváte léky, které by mohly narušovat sluch. Váš lékař by měl provést

kontrolu Vašeho sluchu, pokud je to třeba.

Jestliže užíváte léky na snížení cukru v krvi. Jejich účinek by mohl být zvyšován

působením klarithromycinu.

Jestliže trpíte pneumonií, protože by bakterie (Streptococcus pneumoniae), která ji

způsobuje, mohla být rezistentni na klarithromycin.

Jestliže trpíte faryngitidou (zánětem hltanu), klarithromycin nemá být první volbou

pro léčbu. Klarithromycin má být použit jenom, a to zejména u streptokokové infekce,

pokud je přítomna přecitlivělost na penicilin, nebo pokud je penicilin kontraindikován

z jiných důvodů a není přecitlivělost nebo jiná kontraindikace užívání penicilinů.

Jestliže

užíváte

kolchicin,

máte

být

sledován

s ohledem

příznaky

toxicity

kolchicinu, protože by klarithromycin mohl zvyšovat jeho hladinu v krvi.

Promluvte si se svým lékařem, pokud se na Vás vztahuje výše uvedené.

Přípravek Klabax není vhodný pro děti mladší než 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Měli byste informovat svého lékaře, pokud užíváte nebo jste nedávno užíval/a

jakékoliv z následujících léků, včetně těch, které jste obdrželi bez předpisu, protože by

mohlo dojít k reakci s vaším přípravkem Klabax.

Neměl/a byste užívat přípravek Klabax, pokud užíváte jakýkoliv z následujících léků (viz

bod "Neužívejte přípravek Klabax“)

astemizol nebo terfenadin (pro sennou rýmu nebo alergii),

cisaprid (pro žaludeční obtíže),

pimozid (na léčbu duševních onemocnění)

ergotaminové léky (na migrénu)

Váš lékař bude možná muset provést kontrolu hladin v krvi nebo účinků nebo bude muset

upravit dávku nebo přerušit (na určitou dobu) léčbu, pokud se Klabax užívají ve stejnou dobu

s léky, které obsahují jednu z látek uvedených níže:

digoxin (pro srdeční selhání),

chinidin nebo disopyramid (pro poruchy srdečního rytmu),

midazolam (sedativa/tablety na spaní),

triazolam (tablety na spaní),

alprazolam (lék na úzkost),

verapamil (lék na vysoký krevní tlak),

tolterodin (lék na léčbu močové inkontinence),

třezalka tečkovaná (bylinný přípravek používaný pro léčbu deprese),

cyklosporin,

tacrolimus

nebo

sirolimus

(pomáhají

bránit

odmítnutí

stěpu

transplantaci),

theofylin (na léčbu astmatu),

efavirenz, ritonavir, zidovudin, atazanavir nebo sachinavir (léčba HIV infekce),

rifampicin, rifabutin nebo rifapentin (antibiotika),

flukonazol, itrakonazol (léčba houbových a plísňových infekcí),

warfarin (ředění krve),

simvastatin,

atorvastatin,

cerivastatin

nebo

lovastatin

(léky

snižující

hladinu

cholesterolu),

omeprazol nebo ranitidin (na léčbu pálení žáhy nebo žaludečních vředů),

fenytoin, karbamazepin, valproát nebo fenobarbital (na léčbu epilepsie),

inzulin nebo jiné léky diabetu, například repaglinid,

kolchicin (na léčbu dny),

sildenafil, tadalafil a vardenafil (léčba erektilní dysfunkce).

I tak může být podávání přípravku Klabax ve Vašem případě možné a Váš lékař bude schopen

rozhodnout, co je pro Vás vhodné.

Užívání přípravku Klabax s jídlem a pitím

Přípravek Klabax je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo kojíte a Váš lékař rozhodne, zda můžete

přípravek Klabax užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Klabax může způsobovat motání hlavy, závratě (pocit točení), zmatenost nebo

dezorientaci (pocit, kdy nevíte, kde jste). Pokud se tyto potíže u vás vyskytnou, neřiďte ani

neobsluhujte stroje.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK KLABAX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Klabax přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Klabax je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.

Dávkování

Dospělí, starší lidé a děti ve věku více než 12 let:

Obvyklá dávka je 250 mg dvakrát denně. Je možné ji zvýšit na 500 mg dvakrát denně

v případě závažných infekcí.

Doporučená dávka pro léčbu infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori jako součást

léčby duodenálních vředů je 500 mg dvakrát denně.

Pacienti se závažnou poruchou ledvin mohou potřebovat sníženou dávku a jejich léčba by

neměla trvat déle než 14 dnů.

Přípravek Klabax není vhodný pro děti mladší než 12 let nebo s tělesnou hmotností

menší než 30 kg.

Trvání léčby

Obvyklá délka léčby je 7 až 14 dnů. Léčba pokračuje po minimálně 2 dny po odeznění

příznaků infekce.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Klabax, než jste měl(a)

Obraťte se okamžitě na svého lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Klabax

Pokud vynecháte dávku, užijte ji co nejdříve. Nicméně pokud je téměř doba pro Vaši další

dávku, přeskočte vynechanou dávku a pokračujte tak, jako dříve. Nezdvojujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Klabax nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Všechny léky mohou způsobit alergické reakce, i když závažné alergické reakce jsou velmi

vzácné. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud u Vás dojde k náhlé dušnosti, potížím

s dýcháním, otoku víček, obličeje nebo rtů, vyrážce nebo svědění (zejména postihující celé

vaše tělo).

Byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Časté (méně než 1 z 10, ale více než 1 z 100):

Nespavost (insomnie), bolesti hlavy, změna čichu, nauzea (nevolnost), zvracení, bolesti

žaludku, poruchy trávení, bolesti břicha, změna chuti (například kovová nebo hořká chuť),

abnormální výsledky jaterních testů, vyrážka, zvýšené pocení (hyperhidróza).

Méně časté (u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 pacientů):

Alergické reakce jako je svědění kůže, kožní vyrážka nebo šok (pokles krevního tlaku, neklid,

slabý rychlý puls, vlhká kůže, snížení vědomí) – pokud k tomu dojde, informujte okamžitě

svého lékaře. Vaginální infekce, kandidóza (kvasinkové infekce)

říhání, pálení žáhy, zánět

jícnu (ezofagitida), zánět v ústech nebo jazyka, zácpa, suchost v ústech, větry, nafouknutí

břicha, nevolnost, teplota, pocit slabosti, bolesti na hrudi, zimnice, únava, pruritus (svědění),

urtikarie (kopřivka),

palpitace (bu

ení srdce), zvýšení jaterních enzymů, snížená chuť k jídlu

(anorexie), úzkost, závratě, porucha sluchu, tinitus ( ušní šelest), snížený počet bílých

krvinek.

Neznámé (není možné odhadnout z dostupných údajů):

Průjem (viz také „Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Klabax je zapotřebí“),

bakteriální infekce kůže (erysipel, erythrasma), akné, selhání jater (zejména u pacientů

s poruchou jater nebo pacientů, kteří užívají jiné léky, které by mohly být škodlivé pro játra),

abnormální barva moči, změny v srdečním rytmu (torsades de pointes), zvýšení srdeční akce

(tachykardie), zánět slinivky břišní (kombinace se silnou bolestí v horní části břicha vyzařující

dozadu spolu s nevolností a zvracením), změny barvy jazyka, změna barvy zubů, zánět ledvin

(v kombinaci s krví v moči, teplotou a bolestí boků), výrazně snížená funkce ledvin (renální

selhání), hypoglykemie (abnormálně snížená hladina cukru v krvi charakterizovaná pocitem

hladu,

pocením,

závratí,

bušením

srdce),

zejména

užití

antidiabetických

přípravků,

hluchota,

úzkost,

nespavost,

deprese,

halucinace,

psychóza

(abnormální

myšlenky),

dezorientace (pocit, že nevíte, kde jste), depersonalizace (pocit mimo tělo), špatné sny,

zmatenost, závratě, parestézie (tupost a brnění rukou a nohou), konvulze (křeče), ztráta chuti

(ageuzie),

porucha

čichu

(anosmie),

těžký

pokles

počtu

bílých

krvinek,

který

zvyšuje

pravděpodobnost infekcí (agranulocytóza), abnormálně snížený počet krevních destiček (který

může způsobovat vznik modřin na kůži nebo zvýšenou tendenci ke krvácení), Stevens-

Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza (výrazné olupování a vznik puchýřů

na kůži), krvácení, prodloužení krvácivosti a krevního srážení, bolesti nebo slabost svalů

(myopatie),

abnormální

svalový

rozpad,

který

může

způsobovat

ledvinové

potíže

(rhabdomyolýza).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK KLABAX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte

přípravek

Klabax

uplynutí

doby

použitelnosti,

uvedené

kartonu

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého

lékárníka,

máte

likvidovat

přípravky,

které

již

nepotřebujete.

Tato

opatření

pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Přípravek Klabax obsahuje 500 mg klarithromycinu.

Pomocné látky:

Mikrokrystalická celulóza, povidon, magnesium-stearát, kyselina stearová, mastek, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelózy, potahová soustava Opadry 20H52875 žlutá

(hypromelóza, hyprolóza, propylenglykol, oxid titaničitý, vanilin, hlinitý lak chinolinové

žluti), čištěná voda.

Klabax 500 mg jsou světle žluté, bikonvexní oválné potahované tablety na jedné straně

s vyraženým C a s 2 na druhé straně půlicí rýhy, druhá strana tablety je hladká.

Přípravek Klabax se vyrábí v blistrech s 14 potahovanými tabletami.

Držitel rozhodnutí o registraci:

S.C. Terapia S.A.

Str. Fabricii 124

Cluj- Napoca

Rumunsko

Souběžný dovozce:

Galmed, a.s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava-Radvanice, Česká republika

Výrobce:

Terapia S.A., Str. Fabricii 124, Cluj-Napoca, Rumunsko

Ranbaxy Ireland Limited, Spafield, Cork road, Cashel, County Tipperary, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

30.10.2013