Ketink

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Ketink 100 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Ketink 100 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, prasata, koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty kyseliny propionové
 • Přehled produktů:
 • 9901385 - 1 x 100 ml - injekční lahvička - sklo; 9901386 - 6 x 100 ml - injekční lahvička - sklo; 9901387 - 10 x 100 ml - injekční lahvička - sklo; 9901388 - 12 x 100 ml - injekční lahvička - sklo; 9901389 - 1 x 250 ml - injekční lahvička - sklo; 9901390 - 6 x 250 ml - injekční lahvička - sklo; 9901391 - 10 x 250 ml - injekční lahvička - sklo; 9901392 - 12 x 250 ml - injekční lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/061/12-C
 • Datum autorizace:
 • 12-06-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

KETINK 100 mg/ml injekční roztok pro skot, koně a prasata

Ketoprofen

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ketink 100 mg/ml injekční roztok pro skot, koně a prasata

Ketoprofen

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje: ketoprofen 100 mg, benzylalkohol (E 1519) 10 mg.

Čirý bezbarvý až žlutý roztok bez viditelných částic.

4.

INDIKACE

Skot: Protizánětlivá léčba a léčba bolesti při onemocnění muskuloskeletálního systému a

vemene.

Prasata: Protizánětlivá a antipyretická léčba syndromu poporodní dysgalakcie (syndrom

metritis, mastitis, agalakcie) a respiratorních onemocnění.

Koně: Protizánětlivá a analgetická léčba při onemocnění muskuloskeletárního systému a

kloubů.

Symptomatická analgetická léčba koliky. Pooperační bolesti a otok.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat s lézemi v gastrointestinálním traktu, s hemoragickou diatézou, krevní

dyskrazií a narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin.

Nepoužívat u hříbat v prvním měsíci života.

Nepodávat s jinými nesteroidními antiflogistiky (NSAIDs), současně ani do 24 hodin od jejich

podání.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V ojedinělých případech je možné pozorovat:

dočasné podráždění po opakovaném intramuskulárním podání

žaludeční, střevní podráždění nebo vředy (z důvodu mechanismu účinku ketoprofenu,

včetně inhibice syntézy prostaglandinů)

dočasné nechutenství po opakovaném podání u prasat

alergické reakce

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho

ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- málo časté (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata a koně.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot: Intramuskulární nebo intravenózní podání.

3 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti/den, tj. 3 ml přípavku/100 kg ž. hm./den, až po dobu 3 dnů.

Prasata: Intramuskulární podání.

3 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti/den, tj. 3 ml přípavku/100 kg ž. hm./den, jednorázové

podání.

Koně: Intravenózní podání.

2,2 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti/den, tj. 1 ml přípavku/45 kg ž. hm./den, po 3-5 dní. V

případě koliky léčbu neopakujte, dokud nebude provedeno nové klinické vyšetření.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Při intramuskulárním podání nepodávejte do jednoho místa injekčního podání více než 5 ml.

Zátku lze propíchnout max. 166krát.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot, prasata, koně:

Maso: 4 dny

Mléko (kravské): Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce.

Chraňte před světlem.

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

etiketě po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Použití u zvířat mladších 6 týdnů nebo u starých zvířat může znamenat další riziko. Pokud se

tomuto použití nelze vyhnout, může taková situace vyžadovat snížení dávek a opatrné

zacházení.

Nepodávejte intraarteriálně. Nepřekračujte uvedené dávky a délku léčby.

Použít s opatrností u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, z důvodu

zvýšeného potenciálního rizika zvýšené renální toxicity. V případě koliky lze další dávku podat

pouze po důkladném klinickém vyšetření.

Během léčby zajistěte neustálý dostatek pitné vody.

Upozornění pro uživatele:

Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na ketoprofen nebo benzylalkohol by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte potřísnění kůže a zasažení očí. V případě potřísnění opláchněte postižené místo

důkladně vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti a laktace:

Bezpečnost ketoprofenu byla zkoumána u březích laboratorních zvířat (potkanů, myší, králíků)

a u skotu. Nebyly prokázány žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky.

Přípravek může být podáván březím a laktujícím kravám a laktujícím prasnicím.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny účinky ketoprofenu na plodnost, březost a zdraví plodu u

koní, přípravek by neměl být podáván březím klisnám.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny účinky ketoprofenu u březích prasnic, přípravek je možné

podat pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem.

Interakce s

jinými léčivými přípravky a další formy interakce:

Veterinární léčivý přípravek nesmí být podáván s jinými nesteroidními antiflogistiky (NSA) a

glukokortikoidy, současně nebo do 24 hodin od jejich podání. Zamezte současnému podávání

diuretik, nefrotoxických léků a antikoagulancií.

Ketoprofen se silně váže na plazmatické bílkoviny a může odtud vytěsňovat jiné léky se silnou

vazbou na proteiny, například antikoagulancia, nebo jimi může být vytěsňován. Vzhledem ke

schopnosti ketoprofenu inhibovat agregaci trombocytů a způsobit gastrointestinální ulceraci,

neměl by být podáván s dalšími léky se stejným profilem nežádoucích účinků.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Žádné klinické příznaky předávkování nebyly zjištěny při podávání přípravku koním, a to v

pětinásobku (11 mg/kg) doporučené dávky po dobu 15 dní, skotu v pětinásobku (15 mg/kg/den)

doporučené dávky po dobu 5 dní, ani prasatům v trojnásobku (9 mg/kg/den) doporučené dávky

po dobu 3 dnů. Ketoprofen může vyvolat alergické reakce a mimoto může mít škodlivý vliv na

žaludeční sliznici. Toto může být důvodem k přerušení léčby ketoprofenem a k zahájení

symptomatické léčby.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Ketoprofen je látka ze skupiny nesteroidních antiflogistik (NSAIDs). Má protizánětlivé,

analgetické a antipyretické účinky. Ne všechny aspekty mechanismu jeho účinků jsou známy.

Účinnost je založena zčásti na inhibici syntézy prostaglandinů působením ketoprofenu na

cyklooxygenázu a inhibici syntézy leukotrienů působením ketoprofenu na lipoxygenázu.

Inhibuje i tvorbu bradykininu a agregaci trombocytů.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení: 100 ml a 250 ml.

Vnější obal: 6, 10 a 12 x 100 ml, 6, 10 a 12 x 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Distributor:

DR. BUBENÍČEK, SPOL. S R. O.

Šimáčkova 104

628 00 Brno

Czech Republic