KETILEPT PROLONG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KETILEPT PROLONG Tableta s prodlouženým uvolňováním 200MG
 • Dávkování:
 • 200MG
 • Léková forma:
 • Tableta s prodlouženým uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KETILEPT PROLONG Tableta s prodlouženým uvolňováním 200MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KVETIAPIN
 • Přehled produktů:
 • KETILEPT PROLONG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 68/ 263/15-C
 • Datum autorizace:
 • 23-12-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Stránka 1 z 9

sp.zn. sukls155597/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ketilept Prolong 50 mg

Ketilept Prolong 150 mg

Ketilept Prolong 200 mg

Ketilept Prolong 300 mg

Ketilept Prolong 400 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

z nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ketilept Prolong a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketilept Prolong užívat

Jak se přípravek Ketilept Prolong užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ketilept Prolong uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ketilept Prolong a k čemu se používá

Přípravek Ketilept Prolong obsahuje léčivou látku kvetiapin. Kvetiapin patří do skupiny léčivých látek

nazývaných antipsychotika. Přípravek Ketilept Prolong lze použít k léčbě:

bipolární poruchy, zahrnující:

Bipolární deprese a těžké depresivní epizody u depresivní poruchy: kde se budete cítit smutný.

Můžete mít pocit deprese, pocit viny, nedostatek energie, ztratíte chuť k jídlu nebo nemůžete

spát.

Mánie: můžete mít pocit vzrušení, povznesení, rozrušení, těšení se nebo přehnané aktivity, nebo

máte špatný úsudek, včetně projevů agresivity nebo podrážděnosti.

Schizofrenie: můžete slyšet nebo cítit věci, které neexistují, věřit věcem, které nejsou skutečné

nebo můžete být neobvykle podezřívavý(á), úzkostný(á), zmatený(á), mít pocit viny, napětí

nebo deprese.

Pokud Vám lékař předepsal Ketilept Prolong k léčbě těžké depresivní epizody u depresivní poruchy,

budete ho užívat spolu s dalším lékem určeným k léčbě této nemoci.

Lékař může pokračovat v předepisování přípravku Ketilept Prolong, i když se již cítíte lépe.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketilept Prolong užívat

Neužívejte přípravek Ketilept Prolong

jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou

Stránka 2 z 9

v bodě° 6).

jestliže užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

některé přípravky k léčbě HIV

azolové přípravky k léčbě plísňových infekcí

erythromycin, klarithromycin (k léčbě infekcí).

nefazodon (k léčbě deprese).

Pokud je to i Váš případ, neužívejte přípravek Ketilept Prolong. Pokud si nejste jistý(á)i, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Ketilept Prolong užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ketilept Prolong se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl(a) potíže se srdcem, např. nepravidelný

srdeční rytmus, slabost srdečního svalu nebo zánět srdce, nebo užíváte nějaké léky, které mohou

ovlivňovat činnost srdce.

máte nízký krevní tlak.

jste měl(a) cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste staršího věku.

máte problémy s játry.

jste někdy měl(a) záchvat křečí.

máte diabetes mellitus (cukrovka) nebo riziko vývoje cukrovky. Pokud ano, lékař může v

průběhu léčby přípravkem Ketilept Prolong kontrolovat hladinu krevního cukru.

máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní) nebo

potíže spojené s pankreatitidou, jako jsou

žlučové kameny nebo vysoká hladina triacylglycerolů (některých tuků přítomných v krvi).

víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (která byla způsobena užíváním

léků nebo i jinými vlivy).

jste starší člověk s demencí (snížená funkce mozku). Přípravek Ketilept Prolong byste neměl(a)

užívat, neboť léky ze skupiny, kam patří také přípravek Ketilept Prolong, zvyšují riziko cévní

mozkové příhody a někdy i riziko úmrtí u starších lidí s demencí.

Jste Vy nebo někdo v rodině měl(a) v minulosti krevní sraženiny. Užívání podobných přípravků,

jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin.

máte nebo jste někdy měl(a) stav, kdy jste přestal(a) dýchat na krátkou dobu během svého

běžného nočního spánku (stav nazývaný „spánková apnoe“) a užíváte léky, které zpomalují

normální činnost mozku („sedativa“).

máte nebo jste někdy měl(a) stav, kdy jste nemohl(a) zcela vyprázdnit močový měchýř (retence

moči), máte zvětšenou prostatu, neprůchodnost střev, nebo zvýšený tlak uvnitř oka. Tyto stavy

jsou někdy způsobené léky (zvanými „anticholinergika“), které ovlivňují funkci nervových

buněk v léčbě určitých zdravotních stavů.

jste měl(a) v minulosti problémy s alkoholem nebo drogami.

Pokud se po užití přípravku Ketilept Prolong vyskytnou následující obtíže, kontaktujte ihned

lékaře:

kombinace horečky, těžké svalové ztuhlosti, pocení nebo sníženého stavu vědomí (porucha,

která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“).

Může být potřebná okamžitá lékařská

pomoc.

nekontrolovatelné pohyby, zvláště tváře a jazyka

závratě nebo pocit velké ospalosti. Tyto projevy zvyšují riziko náhodného zranění (pádů) u°

starších pacientů.

křeče (záškuby).

dlouho trvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu).

Tyto problémy mohou být způsobeny tímto typem léku.

Informujte svého lékaře co nejdříve, pokud máte:

horečku, příznaky podobné chřipce, bolest v krku nebo jinou infekci, protože to může být

důsledkem velmi nízkého počtu bílých krvinek, což může vyžadovat ukončení léčby přípravkem

Ketilept Prolong a/nebo zahájit další léčbu.

Stránka 3 z 9

zácpu doprovázející bolestí břicha, nebo zácpu, kterou nelze ovlivnit léčbou, protože tento stav

může vést k velmi závažné neprůchodnosti střeva.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se

mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat přípravek. Trvá totiž určitou dobu, než tyto

přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou

projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Může být pravděpodobnější, že začnete takto

uvažovat,

jestliže

jste

mladý

dospělý.

Informace

z klinických

studií

ukazují

zvýšené

riziko

sebevražedných myšlenek a/nebo chování u dospělých s depresí mladších 25 let.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned

svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo

příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je

mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li

znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Zvýšení tělesné hmotnosti

U pacientů užívajících Ketilept Prolong bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti. Lékař i Vy byste

měl(a) pravidelně kontrolovat svoji tělesnou hmotnost.

Děti a dospívající

Ketilept Prolong není určen k použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Ketilept Prolong

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Ketilept Prolong, pokud užíváte následující léky:

některé léky k léčbě HIV.

azolové přípravky (k léčbě plísňových onemocnění).

erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí).

nefazodon (k léčbě deprese).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte zejména následující léky:

k léčbě epilepsie (fenytoin nebo karbamazepin).

k léčbě vysokého krevního tlaku.

barbituráty (k problémům se spánkem).

thioridazin nebo lithium (jiná antipsychotika).

léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí

v krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), jako jsou diuretika (léky na odvodnění) nebo

některá antibiotika (k léčbě infekcí).

léky, které mohou způsobit zácpu.

léky,

které

ovlivňují

funkci

nervových

buněk

v léčbě

určitých

zdravotních

stavů

(anticholinergika).

Než přestanete užívat jakékoliv léky, prosím, poraďte se vždy se svým lékařem.

Ketilept Prolong s jídlem, pitím a alkoholem

Účinek přípravku Ketilept Prolong může být ovlivněn potravou, a proto je třeba užívat tablety

alespoň jednu hodinu před jídlem nebo před tím, než půjdete spát.

Pozor na množství alkoholu, které vypijete. Alkohol v kombinaci s přípravkem Ketilept Prolong

může vyvolávat velkou ospalost.

Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte přípravek Ketilept Prolong. Grapefruitová šťáva

může ovlivnit účinnost přípravku.

Těhotenství a kojení

Stránka 4 z 9

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během těhotenství byste neměla užívat přípravek Ketilept Prolong, pokud jste o tom nemluvila

s lékařem. Přípravek Ketilept Prolong se nemá užívat při kojení.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Ketilept Prolong v posledním trimestru (poslední tři

měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout následující příznaky z odnětí: třes, svalová ztuhlost a/nebo

slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte

objeví jakýkoliv z těchto příznaků, kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tablety mohou vyvolat ospalost. Neřiďte nebo obsluhujte nástroje nebo stroje, dokud nebudete vědět,

jak na Vás tablety působí.

Vliv na vyšetření léčiv v moči

Pokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva a pokud se použijí určité vyšetřovací metody, může vést

užívání přípravku Ketilept Prolong k pozitivitě testu na methadon nebo na některé léky ze skupiny

tricyklických antidepresiv. Přitom nemusíte užívat ani methadon, ani tricyklická antidepresiva. Pokud

k tomu dojde, doporučuje se potvrdit výsledky jinou cílenější vyšetřovací metodou.

Přípravek Ketilept Prolong obsahuje laktosu.

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Ketilept Prolong užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí počáteční dávku. Udržovací dávka (denní dávka) závisí na Vašem onemocnění a

potřebách, ale obvykle se pohybuje v rozmezí od 150 mg do 800 mg.

Tablety budete užívat jednou denně.

Tablety nedělte, nekousejte ani nedrťte.

Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.

Tablety užívejte bez jídla (alespoň jednu hodinu před jídlem, nebo předtím, než jdete spát vždy

tak, jak Vám řekl lékař).

Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte přípravek Ketilept Prolong. Ta může ovlivnit

účinek přípravku.

Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je Vám lépe. O přerušení léčby rozhodne

vždy lékař.

Pacienti s poruchou funkce jater

Pokud máte problémy s játry, lékař může upravit dávku tohoto přípravku.

Starší pacienti

Pokud jste starší pacient(ka), lékař může upravit dávku tohoto přípravku.

Použití u dětí a dospívajících (do 18 let)

Přípravek Ketilept Prolong se nepoužívá u dětí a dospívajících do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ketilept Prolong než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Ketilept Prolong, než Vám předepsal lékař, můžete pociťovat

ospalost, závrať či nenormální srdeční tep. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo

vyhledejte

nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou tablety přípravku Ketilept Prolong.

Stránka 5 z 9

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ketilept Prolong

Jestliže jste zapomněl(a) na dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží doba pro

další

dávku,

vyčkejte

této

doby.

Nezdvojnásobujte

následující

dávku,

abyste

nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ketilept Prolong

V případě, že náhle přestanete užívat přípravek Ketilept Prolong, může se dostavit nespavost, pocit

nevolnosti

(pocit

zvracení),

nebo

můžete

mít

bolest

hlavy,

průjem,

zvracení,

závratě

nebo

podrážděnost.

Váš lékař vždy určí, jakým způsobem dávku postupně vysazovat při ukončování léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

závratě (mohou vést k pádu), bolest hlavy, sucho v ústech.

ospalost

může

při

pokračování léčby

přípravkem Ketilept

Prolong

vymizet

(může

vést

k pádům).

příznaky

vysazení

(příznaky,

které

objevují

při

přerušení

léčby

přípravkem

Ketilept

Prolong), zahrnují nespavost, nevolnost (pocit na zvracení), bolest hlavy, průjem, zvracení,

závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1-2 týdnů.

nárůst tělesné hmotnosti.

neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu

nebo svalovou ztuhlost bez bolesti.

Změny v množství některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

zrychlená tepová frekvence.

pocit bušícího srdce, zrychlený a nepravidelný tep.

zácpa, podráždění žaludku (porucha trávení).

pocit slabosti.

otékání rukou a nohou.

nízký krevní tlak při vzpřímení těla. To může vyvolat závrať či mdlobou (může vést k pádům).

zvýšené hladiny cukru v krvi.

rozmazané vidění.

neobvyklé sny a noční můry.

zvýšená chuť k jídlu.

podrážděnost.

poruchy řeči a vyjadřování.

sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese.

dušnost.

zvracení (především u starších pacientů).

horečka.

změny množství hormonů štítné žlázy v krvi

snížení počtu některých typů krvinek

zvýšené množství jaterních enzymů naměřené v krvi

zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšené množství hormonu prolaktinu může ve

Stránka 6 z 9

vzácných případech vést:

u mužů i žen k zvětšování prsů a neočekávané tvorbě mléka.

U žen k vymizení menstruace nebo její nepravidelnosti.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

křeče nebo záchvaty.

alergická reakce, která může zahrnovat tvorbu puchýřů, otok kůže, otok v okolí úst.

nepříjemné pocity v nohách (tzv. syndrom neklidných nohou).

obtížné polykání.

nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka.

sexuální poruchy.

cukrovka (diabetes mellitus).

změny elektrické aktivity srdce pozorované na EKG (prodloužení úseku QT).

zpomalená činnost srdce, kterou lze pozorovat při zahájení léčby a která může být doprovázena

nízkým krevním tlakem a mdlobami.

potíže při močení

mdloby (mohou vést k pádům)

ucpaný nos

snížení počtu červených krvinek

snížení hladiny sodíku v krvi

zhoršení již existující cukrovky

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu velmi značné ospalosti

nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“).

zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka).

zánět jater (hepatitida).

přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus).

zvětšení prsů a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea).

poruchy menstruace.

krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a

dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou

pomoc.

chození, mluvení, jedení nebo jiné aktivity ve spánku.

snížená tělesná teplota (hypotermie).

zánět slinivky břišní.

Stav (označovaný jako „metabolický syndrom“), v rámci kterého můžete být postižen(a) 3 či

více

komplikacemi:

zvýšené

množství

tuku

v oblasti

břicha,

snížené

množství

„dobrého

cholesterolu“ (HDL-C), zvýšené množství tuků nazývaných triglyceridy v krvi, zvýšený krevní

tlak a zvýšená hladina cukru v krvi.

kombinace horečky, příznaky podobné chřipce, bolesti v krku, nebo jakékoliv jiné infekce

s velmi nízkým počtem bílých krvinek, stav zvaný jako agranulocytóza.

neprůchodnost střeva.

zvýšení krevní kreatinfosfokinázy (látka ze svalů)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 osob)

těžká vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži.

těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), což může způsobit potíže s dýcháním nebo šok.

rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, úst a krku (angioedém).

závažné puchýře na kůži, okolo úst, očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom).

nenormální tvorba hormonu, který kontroluje objem moči.

rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza).

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

Stránka 7 z 9

kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme).

závažná, náhlá alergická reakce doprovázená příznaky jako je horečka, puchýře na kůži a

odlupování kůže (toxická epidermální nekrolýza).

příznaky

z vysazení,

které

postihují

novorozence

matek,

které

užívaly

během

těhotenství

kvetiapin.

Skupina léků, kam patří také přípravek Ketilept Prolong, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které

mohou být závažné a v těžkých případech mohou vést k úmrtí.

Některé nežádoucí účinky mohou být zjištěny až při rozboru krevních vzorků. Zahrnují změny hladin

některých tuků (triglyceridů a celkového cholesterolu) nebo cukru v krvi, změny v množství hormonů

štítné žlázy v krvi, zvýšení jaterních enzymů, snížený počet některých typů krevních buněk, snížené

množství

červených

krvinek,

zvýšenou

hladinu

kreatinfosfokinázy

(látky

obsažené

svalech),

snížené množství sodíku v krvi, zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi, které může vzácně vést

u mužů i žen ke zvětšení prsů a neočekávané tvorbě mléka.

u žen k vymizení menstruace nebo nepravidelnou menstruaci.

Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

Dodatečné nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Následující nežádoucí účinky byly častěji pozorovány u dětí a dospívajících nebo nebyly pozorovány u

dospělých:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

zvýšení

množství

hormonu

nazývaného

prolaktin

v krvi.

Zvýšení

prolaktinu

může

vzácně

vyvolat:

u chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka.

u děvčat nepravidelnou menstruaci nebo její vymizení.

zvýšená chuť k jídlu.

Zvracení

nenormální svalové pohyby. Zahrnují obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo

svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.

zvýšený krevní tlak

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

pocit slabosti, mdloby (mohou vést k pádu).

ucpaný nos

pocit podrážděnosti

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

Stránka 8 z 9

5.

Jak přípravek Ketilept Prolong uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za: „Použitelné

do:“ nebo blistru za: „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Ketilept Prolong nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ketilept Prolong obsahuje

Léčivou látkou je quetiapinum. Jedna tableta přípravku Ketilept Prolong obsahuje quetiapinum

50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg nebo 400 mg (jako quetiapini fumaras).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

laktosa, kopolymer MA/EA 1:1 typ A, mikrokrystalická maltosa, magnesium-stearát a mastek.

Potahová vrstva tablety:

kopolymer MA/EA 1:1 typ A, triethyl-citrát

Jak přípravek Ketilept Prolong vypadá a co obsahuje toto balení

Ketilept Prolong 50 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté bikonvexní tablety, o průměru 7,1 mm a tloušťce

3,2 mm, s vyraženým "50" na jedné straně.

Ketilept Prolong 150 mg jsou bílé až téměř bílé, podlouhlé bikonvexní tablety, o délce 13,6 mm, šířce

6,6 mm a tloušťce 4,2 mm, s vyraženým "150" na jedné straně

Ketilept Prolong 200 mg jsou bílé až téměř bílé, podlouhlé bikonvexní tablety, o délce 15,2 mm, šířce

7,7 mm a tloušťce 4,8 mm, s vyraženým "200" na jedné straně.

Ketilept Prolong 300 mg jsou bílé až téměř bílé, podlouhlé bikonvexní tablety, o délce 18,2 mm, šířce

8,2 mm a tloušťce 5,4 mm, s vyraženým "300" na jedné straně.

Ketilept Prolong 400 mg jsou bílé až téměř bílé, podlouhlé bikonvexní tablety, o délce 20,7 mm, šířce

10,2 mm a tloušťce 6,3 mm, s vyraženým "400" na jedné straně.

Přípravek Ketilept Prolong je dostupný v PVC/PCTFE- Al blistrech v papírové krabičce.

Velikost balení: 10, 30, 50, 60 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť

Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Výrobce

Pharmathen International S.A

Stránka 9 z 9

Sapes Industrial Park Block 5, Rodopi 69300

Řecko

Pharmathen S.A

6, Dervenakion str., Pallini, Attiki 153 51

Řecko

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapest Bökényföldi út 118-120

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko

Ketilept Retard

Bulharsko

Ketilept Retard

Česká republika

Ketilept Prolong

Maďarsko

Ketilept Prolong

Polsko

Ketilept Retard

Slovenská republika

Ketilept Prolong

Rumunsko

Ketilept EP

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.10.2016

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2018

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Active substance: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5729 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/051/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Active substance: tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4980 of Wed, 25 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/419/T/187

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3690 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/T/148

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3691 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Active substance: Dimethyl fumarate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3458 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3277 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/PSUSA/10082/201708

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety