Ketaset

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Ketaset 100 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Ketaset 100 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky, koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiná celková anestetika
 • Přehled produktů:
 • 9904540 - 10 x 1 ml - lahvička - sklo; 9904541 - 50 x 1 ml - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/087/15-C
 • Datum autorizace:
 • 25-09-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Ketaset 100 mg/ml injekční roztok pro psy, kočky a koně

1. JMÉNO   A   ADRESA   DRŽITELE   ROZHODNUTÍ   O   REGISTRACI   A   DRŽITELE

POVOLENÍ   K   VÝROBĚ   ODPOVĚDNÉHO   ZA   UVOLNĚNÍ   ŠARŽE,   POKUD   SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., Ctra. Camprodón s/n, Finca La Riba., 17813 Vall de

Bianya (Gerona), Španělsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ketaset 100 mg/ml injekční roztok pro psy, kočky a koně

Ketaminum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Ketaminum 100 mg

(odpovídá ketamini hydrochloridum 115,36 mg)

Pomocné látky:

Benzethoniumchlorid 0,10 mg

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý roztok, bez viditelných známek kontaminace.

4. INDIKACE

Přípravek může být použit k úvodu anestezie:

v kombinaci s butorfanolem a medetomidinem  u psů a koček,

v kombinaci s xylazinem u psů, koček a koní,

v kombinaci s detomidinem u koní,

v kombinaci s romifidinem u koní.

Na základě posouzení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem

lze přípravek použít u  kočky domácí   jako jediný prostředek pro imobilizaci a drobné chirurgické

zákroky v případech  kde není nutná svalová relaxace.

5.  KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat s poruchami jater nebo ledvin.

Nepoužívat u zvířat v šoku, s vysokým krevním tlakem nebo glaukomem. 

Pro reverzi kombinací s ketaminem nepoužívejte u psů atipamezol.

Nepoužívejte ketamin jako jediný prostředek u psů a koní.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podání intramuskulární injekce může být bolestivé.

Ketamin může vyvolat slinění u koček. Premedikace atropinem může snížit tento nežádoucí účinek. 

U koček byly při podání doporučených dávek hlášeny svalové záškuby a tonické křeče. 

U koček a psů zůstávají otevřené oči a rozšířené zornice (mydriáza). Rovněž mohou být pozorovány

záškuby očí.

V  závislosti   na   dávce   může   dojít   k   respirační   depresi.   Po  příliš   rychlém   podání   nebo   podání   v

nadměrných dávkách může dojít k významné respirační depresi. 

Ketamin zvyšuje srdeční frekvenci a zvyšuje arteriální krevní tlak. 

V průběhu fáze zotavení může dojít k reakcím jako je ataxie, přecitlivělost na podněty, excitace. 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v  této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky a koně.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Je třeba brát v úvahu, že dávkování a cesty podání vykazují značné mezidruhové rozdíly. 

Psi: intramuskulární podání.

Kočky: intramuskulární, intravenózní nebo subkutánní podání.

Koně: pouze intravenózní podání.

Zátka může být bezpečně propíchnuta až 20krát.

PES – XYLAZIN/KETAMIN

Dávkování   a   cesta   podání:  Podejte   xylazin   v dávce   1   mg   xylazinu/kg   ž.hm.   intramuskulárně.

Okamžitě  podejte   intramuskulárně   přípravek   v dávce   15  mg  ketaminu/kg  ž.hm.  (to  odpovídá   1,5

ml/10 kg ž.hm.).

Účinek: Psi ulehnou do zhruba 3 minut a ke ztrátě pedálního  reflexu dochází asi za 7 minut. Délka

trvání anestézie je přibližně 24 minut, návrat pedálního  reflexu je  asi 31 minut po podání přípravku. 

Xylazin a Ketamin – anestezie u psů (IM)

Hmotnost  psa v kg 1 3 5 10 15 20 25 30 40

*Xylazin (2% roztok) – ml 0,05 0,15 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00

**Ketamin (100 mg/ml) – ml 0,15 0,45 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 6,00

* pro  dávkování 1 mg xylazinu/kg ž. hm.

**  pro  dávkování 15 mg ketaminu/kg ž. hm.

PES – MEDETOMIDIN/KETAMIN

Dávkování a cesta podání: Podejte medetomidin v dávce  40 µg medetomidinu/kg ž.hm. a přípravek

intramuskulárně   v dávce   5,0-7,5   mg   ketaminu/kg   ž.hm.   (to   odpovídá   0,5-0,75   ml/10   kg   ž.hm.),

v závislosti na požadované délce anestezie. 

Účinek:  Ke   ztrátě   pedálního   reflexu   dochází   asi   za   11  minut  po   podání   v dávce   5  mg/kg  ž.hm.

s délkou trvání anestézie přibližně 30 minut a za 7 minut po podání v dávce 7,5 mg/kg ž.hm. s  délkou

trvání anestézie přibližně 50 minut.

Medetomidin a Ketamin – anestezie u psů (IM)

Dávkovací tabulka pro podání ketaminu v dávce 5 mg/kg (trvání anestezie přibližně 30 minut) 

Hmotnost  psa v kg

* Medetomidin (1 mg/ml) – ml 0,04 0,12 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60

**Ketamin (100 mg/ml) – ml 0,05 0,15 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00

PRO REVERZI NEPOUŽÍVEJTE ATIPAMEZOL

* pro  dávkování 40 µg medetomidinu/kg ž.hm.

**  pro  dávkování 5 mg ketaminu/kg ž.hm.

Medetomidin a Ketamin – anestezie u psů (IM)

Dávkovací tabulka pro podání ketaminu v dávce 7,5 mg/kg (trvání anestezie přibližně 50 minut) 

Hmotnost  psa v kg

* Medetomidin (1 mg/ml) – ml 0,04 0,12 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60

**Ketamin (100 mg/ml) – ml 0,08 0,23 0,38 0,75 1,13 1,50 1,88 2,25 3,00

PRO REVERZI NEPOUŽÍVEJTE ATIPAMEZOL

* pro  dávkování 40 µg medetomidinu/kg ž.hm.

**  pro  dávkování 7,5 mg ketaminu/kg ž.hm. 

PES – BUTORFANOL/MEDETOMIDIN/KETAMIN

Dávkování a cesta podání:  Podejte butorfanol v dávce 0,1 mg butorfanolu/kg ž.hm. a medetomidin

v dávce  25  µg   medetomidinu/kg  ž.hm.  intramuskulárně.  Podání   ketaminu  by  mělo  následovat   15

minut po podání butorfanolu a medetomidinu v dávce 5 mg ketaminu/kg ž.hm. (to odpovídá 0,5 ml/10

kg ž.hm.) intramuskulárně.

Účinek: Po podání butorfanolu a medetomidinu psi ulehnou přibližně do 6 minut a ke ztrátě pedálního

reflexu   dochází   asi   za   14   minut.   K návratu   pedálního   reflexu   dochází   asi   53   minut   po   podání

ketaminu.  Do sternální polohy se pes vrací za přibližně 35 minut a za dalších 36 minut následuje

návrat do stojící polohy.

Butorfanol, Medetomidin a Ketamin – anestezie u psů (IM)

*     pro dávkování 0,1 mg butorfanolu/kg ž.hm.

**   pro  dávkování 25 µg medetomidinu/kg ž.hm.

*** pro  dávkování 5 mg ketaminu/kg ž.hm.

KOČKA – KETAMIN JAKO JEDINÝ PROSTŘEDEK

Použití   ketaminu   jako   jediného   anestetického   prostředku   je   možné,   ale   k vyloučení   nežádoucích

psychomotorických účinků se doporučuje použít kombinovanou anestezii.

Dávkování a cesta podání:  Přípravek použitý jako samotný anestetický prostředek může být podán

intravenózně nebo subkutánně, avšak doporučenou cestou je intramuskulární podání. Přípravek se

podává v dávce 11-33 mg ketaminu/kg ž.hm. v závislosti na zamýšleném stupni imobilizace nebo na

chirurgickém zákroku.

Ketamin jako jediný prostředek u koček (IM, IV, SC)

Hmotnost  kočky v kg 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

MÍRNÁ IMOBILIZACE *Ketamin (100

mg/ml) – ml 0,16 0,22 0,27 0,33 0,38 0,44 0,49 0,55

MALÝ CHIRURGICKÝ ZÁKROK

**Ketamin (100 mg/ml) – ml 0,49 0,66 0,82 0,99 1,15 1,32 1,48 1,65

*   pro  dávkování 11 mg ketaminu/kg ž.hm., vhodné pro mírnou imobilizaci

** pro  dávkování 33 mg ketaminu/kg ž.hm., vhodné pro malé chirurgické zákroky a zklidnění divokých koček

Účinek: Délka  trvání anestézie s použitím samotného přípravku je přibližně 20-40 minut, k zotavení

dochází přibližně v rozmezí 1-4 hodin.

Pro  větší chirurgické  zákroky by měl být ketamin používán  v kombinaci  s dalšími sedativy  nebo

anestetiky. Dávkování se pohybuje v rozmezí od 1,25 do 22 mg/kg (0,06-1,1 ml/5 kg) v závislosti na

kombinaci a cestě podání.

Hmotnost  psa v kg 1 3 5 10 15 20 25 30 40

*Butorfanol (10 mg/ml) – ml 0,01 0,03 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40

**Medetomidin (1 mg/ml) – ml 0,03 0,08 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 1,00

PODEJTE   BUTORFANOL A  MEDETOMIDIN   INTRAMUSKULÁRNĚ   PODLE  VÝŠE   UVEDENÉHO

DÁVKOVÁNÍ

PŘED PODÁNÍM KETAMINU VYČKEJTE  15 MINUT. KETAMIN PODEJTE  INTRAMUSKULÁRNĚ

PODLE NÍŽE UVEDENÉHO DÁVKOVÁNÍ

***Ketamin (100 mg/ml) - ml 0,05 0,15 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00

PRO REVERZI NEPOUŽÍVEJTE ATIPAMEZOL

Pokud se ketamin podává samostatně, je výskyt zvracení nepravděpodobný, pokud je to možné, mělo

by být kočkám po dobu několika hodin před anestézií zabráněno přijímat krmivo. 

Premedikace acepromazinem při podání ketaminu jako jediného prostředku: Acepromazin může být

podáván intramuskulárně jako premedikace. Při anestezii ketaminem může být dosaženo stádia, které

umožňuje   endotracheální   intubaci.   Inhalační   anestezie   může   být   udržována   vhodnou   kombinací

metoxyfluranu, halotanu, oxidu dusného a kyslíku.  

KOČKA – XYLAZIN/KETAMIN

Dávkování a cesta podání: Podejte xylazin v dávce 1,1 mg xylazinu/kg ž.hm. (to odpovídá 0,28 ml/5

kg  ž.hm.  pro   2%   roztok   xylazinu). Vyčkejte   20   minut  a   poté   podejte   intramuskulárně   přípravek

v dávce 22 mg ketaminu/kg ž.hm. (to odpovídá 1,1 ml/5 kg ž.hm.).

Účinek: Xylazin může vyvolat zvracení až do 20 minut po podání. K nástupu anestezie dochází asi 3-

6  minut po  intramuskulárním   podání  ketaminu.  Kombinace   xylazinu   a   ketaminu  vyvolává   hlubší

anestezii   s výraznějšími   respiračními   a   srdečními   účinky  a   delší   dobou   zotavení   než   kombinace

acepromazinu a ketaminu.

Xylazin a Ketamin – anestezie u koček (IM)

Hmotnost  kočky v kg

*Xylazin (2% roztok) – ml 0,08 0,11 0,14 0,17 0,19 0,22 0,25 0,28

VYČKEJTE 20 MINUT

**Ketamin (100 mg/ml) – ml 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 1,10

* pro  dávkování 1,1 mg xylazinu/kg ž.hm.

**  pro  dávkování 22 mg ketaminu/kg ž.hm.

KOČKA – MEDETOMIDIN/KETAMIN

Dávkování a cesta podání: 

a) Intramuskulárně

Podejte medetomidin v dávce  80 µg medetomidinu/kg ž.hm. intramuskulárně. Ihned poté podávejte

intramuskulárně přípravek v dávce 2,5 mg až maximálně do 7,5 mg ketaminu/kg ž.hm. (to odpovídá

0,12-0,38 ml/5 kg ž.hm.).

Medetomidin a Ketamin – anestezie u koček (IM)

Hmotnost  kočky v kg

* Medetomidin (1 mg/ml) – ml 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40

**Ketamin (100 mg/ml) – ml 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25

* pro  dávkování 80 µg medetomidinu/kg ž.hm.

**  pro  dávkování 5 mg ketaminu/kg ž.hm.

b) Intravenózně

Medetomidin a přípravek mohou být podány rovněž intravenózně v dávce  40 µg medetomidinu a

1,25 mg ketaminu/kg ž.hm.

Medetomidin a Ketamin – anestezie u koček (IV)

Hmotnost  kočky v kg

* Medetomidin (1 mg/ml) – ml 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

**Ketamin (100 mg/ml) – ml 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06

* pro  dávkování 40 µg medetomidinu/kg ž.hm.

**  pro  dávkování 1,25 mg ketaminu/kg ž.hm.

Účinek:  K nástupu   anestezie   dochází   za   3-4   minuty   (po   IM   podání).   Délka   trvání   chirurgické

anestezie se pohybuje mezi 30-60 minutami a závisí na podané dávce přípravku. V  případě potřeby

může být anestezie prodloužena pomocí halotanu a kyslíku s nebo bez oxidu dusného.

Při použití kombinace medetomidinu a ketaminu není obvykle nezbytné podávat atropin.

Klinické  zkušenosti ukázaly,  že po intravenózním podání kombinace  ketaminu a medetomidinu u

koček,   v případě,   kdy   není   nadále   potřebné   udržovat   anestézii,   intramuskulární   podání  

100 µg/kg ž.hm. atipamezolu vede k návratu do sternální polohy po přibližně 10 minutách a k návratu

do stojící polohy po přibližně 14 minutách.

KOČKA – BUTORFANOL/MEDETOMIDIN/KETAMIN

Dávkování a cesta podání: 

a) Intramuskulárně

Podejte   butorfanol   v dávce   0,4   mg/kg   ž.hm.,   medetomidin   v dávce  80   µg/kg   ž.hm.  a   přípravek

intramuskulárně v dávce 5 mg ketaminu/kg.ž.hm. (to odpovídá 0,25 ml/5 kg ž.hm.)  

Butorphanol, Medetomidin a Ketamin – anestezie u koček (IM)

*     pro  dávkování 0,4 mg butorfanolu/kg ž.hm.

**   pro  dávkování 80 µg medetomidinu/kg ž.hm.

*** pro  dávkování 5 mg ketaminu/kg ž.hm.

b) Intravenózně

Podejte   butorfanol   v dávce   0,1   mg/kg   ž.hm.,   medetomidin   v dávce  40   µg/kg   ž.hm.  a   přípravek

intravenózně, v závislosti na požadované hloubce anestezie, v dávce 1,25-2,5 mg ketaminu/kg.ž.hm.

(to odpovídá 0,06-0,13 ml/5 kg ž.hm.).

Butorphanol, Medetomidin a Ketamin – anestezie u koček (IV)

Dávkovací tabulka pro podání ketaminu v dávce 2,5 mg ketaminu/kg (délka anestezie přibližně 28

minut) 

*     pro  dávkování 0,1 mg butorfanolu/kg ž.hm.

**   pro  dávkování 40 µg medetomidinu/kg ž.hm.

***pro  dávkování 2,5 mg ketaminu/kg ž.hm.

Účinek:  Kočky ulehnout za   2-3 minuty  po  intramuskulárním  podání.  Ke  ztrátě  pedálního reflexu

dochází za 3 minuty po podání. Po 45 minutách po úvodu do anestezie dochází po podání 200 µg

atipamezolu/kg.ž.hm. k návratu pedálního reflexu za 2 minuty, k návratu do sternální polohy za 6

minut   a   k návratu   do   stojící   polohy   za   31   minut.  Přibližné   časy   při   intravenózním   podání   jsou

uvedeny v následující tabulce.

Přibližné časy při použití trojkombinace intravenózně

Přípravek*

Dávka mg/kg Čas   do

ulehnutí Čas   do   ztráty

pedálního

reflexu Čas   do

návratu

pedálního

reflexu Čas   do

návratu   do

sternální

polohy Čas   do

postavení

1,25 32 s 62 s 26 min 54 min 74 min

2,50 22 s 39 s 28 min 62 min 83 min

* v kombinaci s butorphanolem v dávce 0,1 mg/kg ž.hm. a medetomidinem v dávce 40 µg/kg ž.hm

Klinické   zkušenosti  ukázaly,   po  podání  100 µg  atipamezolu/kg  ž.hm.    v libovolné   fázi  anestezie

dochází k návratu pedálního reflexu za 4 minuty, k návratu do sternální polohy za7 minut a k návratu

do stojící polohy za 18 minut.

KŮŇ

Při  podání  výhradně   intravenózních přípravků  je   pro  bezpečnou  a  efektivní  doplňující/průběžnou

anestezii důrazně doporučeno použití intravenózní kanyly.

Hmotnost  kočky v kg

*Butorfanol (10 mg/ml) – ml 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

**Medetomidin (1 mg/ml) – ml 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40

***Ketamin (100 mg/ml) - ml 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25

Hmotnost  kočky v kg

*Butorfanol (10 mg/ml) – ml 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05

**Medetomidin (1 mg/ml) – ml 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

***Ketamin (100 mg/ml) ml 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13

U koní náchylných k excitaci může být dosažení anestezie obtížnější. K dosažení nejlepších výsledků

je důležité se před anestezií vyvarovat stresování koní a zabezpečit, že celý postup, od úvodu až po

zotavení probíhá v klidném a tichém prostředí. U koní, kteří jsou před začátkem postupu vystavení

stresovým faktorům, usnadňuje podání  acepromazinu 45 minut před podáním buď detomidinu nebo

romifidinu manipulaci se zvířetem a zavádění intravenózní kanyly.  

Pokud se u koní po podání xylazinu, detomidinu nebo romifidinu nedostaví sedace, neměl by být

podáván ketamin a mělo by být ustoupeno od plánované anestezie. Případ by měl být vyhodnocen a

měly by být stanoveny důvody nedostatečné odezvy koně, a před opakováním postupu následující

den musí být upraveno prostředí anebo medikace.

Při   kastraci   bylo   pozorováno,   že   podání   lidokainu   mezi   varlata   eliminuje   možnou   odezvu   na

podvázání semenného provazce a minimalizuje potřebu další průběžné anestezie.

KŮŇ – XYLAZIN/KETAMIN

Dávkování a cesta podání:  Podejte xylazin pomalu intravenózně v dávce 1,1 mg xylazinu/kg ž.hm.

Přípravek by měl být podán do 5 minut po podání xylazinu jako intravenózní bolus v dávce 2,2 mg

ketaminu/kg ž.hm. (to odpovídá 2,2 ml/100 kg ž.hm.).

Účinek: Sedace nastupuje do 2 minut po podání xylazinu. K úvodu do anestezie a ulehnutí dochází po

1-2 minutách. Během prvních minut může dojít ke svalovým  záškubům, které obvykle vymizí. Délka

trvání anestezie  se  různí,  s délkou trvání mezi 10-30 minutami, ale  obvykle  méně než 20 minut.

K návratu do stojící polohy dochází vždy 25-45 minut po uvedení do anestezie. 

Zotavení obvykle probíhá klidně, ale může nastat náhle. Proto je důležité plánovat buď krátko trvající

zákroky, či mít k dispozici opatření, která umožňují prodloužení anestezie. Pro déle trvající anestezii

může být použita intubace a udržování anestezie pomocí inhalačních anestetik. 

Xylazin a Ketamin – anestezie u koní (IV)

Hmotnost  koně v kg

+*Xylazin (10% roztok) – ml 0,60 1,10 1,70 2,20 2,80 3,30 4,40 5,50 6,60

VYČKEJTE 2 MINUTY

**Ketamin (100 mg/ml) – ml 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 6,60 8,80 11,0 13,2

+ Podejte xylazin, vyčkejte 2 minuty před podáním ketaminu

* pro  dávkování 1,1 mg xylazinu/kg ž.hm.

**  pro  dávkování 2,2 mg ketaminu/kg ž.hm.

KŮŇ – DETOMIDIN/KETAMIN

Dávkování a cesta podání:  Podejte detomidin intravenózně v dávce  20 µg medetomidinu/kg ž.hm.

Vyčkejte 5 minut pro nástup hluboké sedace u koně a poté podejte přípravek jako intravenózní bolus

v dávce 2,2 mg ketaminu/kg ž.hm. (to odpovídá 2,2 ml/100 kg ž.hm.).

Účinek: Nástup anestezie je postupný, většina koní uléhá přibližně po 1 minutě. Velcí koně v dobré

kondici mohou ulehnout až po 3 minutách. Anestezie se prohlubuje další 1-2 minuty, během této doby

by měl být kůň ponechán v klidu. 

Koně se vrací do sternální polohy zhruba 20 minut po podání přípravku, chirurgická anestezie trvá

přibližně 10-15 minut.

Udržování chirurgické anestezie

Pokud je požadována prodloužená anestezie, mohou být použity následující režimy:

i) Thiopental sodný

Thiopental sodný může být podán intravenózně k prodloužení anestezie.

ii) Detomidin/ketamin

Podejte   detomidin   v dávce  10   µg   medetomidinu/kg   ž.hm   (50%   počáteční   premedikační   dávky)

intravenózně, poté podejte 1,1 mg ketaminu/kg ž.hm. (50% počáteční indukční dávky) intravenózně.

To   poskytne   přibližně   10   minut   dodatečné   chirurgické   anestezie,   která   může   být   opakována

pravidelně v 10 minutových intervalech (až 5krát) bez ohrožení zotavení.

Detomidin a Ketamin – anestezie u koní (IV)

Premedikace a úvod do anestezie

Hmotnost koně v kg

* Detomidin (10 mg/ml) – ml 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20

VYČKEJTE 5 MINUT

**Ketamin (100 mg/ml) – ml 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 6,60 8,80 11,0 13,2

Úvod do anestezie – podejte detomidin IV, vyčkejte 5 minut před podáním ketaminu IV

* pro  dávkování 20 µg detomidinu/kg ž.hm.

**  pro  dávkování 2,2 mg ketaminu/kg ž.hm.

Dodatečná (udržovací) dávka v       10 minutových intervalech

Hmotnost  koně v kg

~ Detomidin (10 mg/ml) – ml 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60

~~Ketamin (100 mg/ml) – ml 0,55 1,10 1,65 2,20 2,75 3,30 4,40 5,50 6,60

Udržování – podejte detomidin IV, ihned podejte ketamin IV

~ pro  dávkování 10 µg detomidinu/kg ž.hm.

~~ pro  dávkování 1,1 mg ketaminu/kg ž.hm.

KŮŇ – ROMIFIDIN/KETAMIN

Dávkování   a   cesta   podání:  Podejte   romifidin   intravenózně   v dávce  100   µg   romifidinu/kg   ž.hm.

Sedace   by   u   koně   měla   nastat   5-10   minut   po   podání.   V   tomto   stádiu   podejte   přípravek   jako

intravenózní   bolus   v dávce   2,2   mg  ketaminu/kg   ž.hm.  (to  odpovídá   2,2   ml/100   kg   ž.hm.).  Před

úvodem do anestézie by měla nastoupit zřetelná sedace. 

Udržování chirurgické anestezie

Pokud je požadována prodloužená anestezie, mohou být použity následující režimy:

i) Thiopental sodný

Thiopental sodný může být podán intravenózně k prodloužení anestezie.

ii) Romifidin/ketamin

V závislosti na požadované délce a trvání anestezie podejte intravenózně romifidin v dávce 25-50 µg

romifidinu/kg   ž.hm   (25-50%   počáteční   premedikační   dávky),   ihned   poté   podejte   intravenózně

ketamin v dávce 1,1 mg /kg ž.hm. (50% počáteční indukční dávky). Každá dodatečná dávka poskytne

přibližně 8-10 minut dodatečné chirurgické anestezie, která může být opakována pravidelně v 8-10

minutových intervalech (až 5krát) bez ohrožení zotavení.

Romifidin a Ketamin – anestezie u koní (IV)

Premedikace a úvod do anestezie

Hmotnost  koně v kg

* Romifidin (10 mg/ml) – ml 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00

VYČKEJTE 5-10 MINUT

**Ketamin (100 mg/ml) – ml 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 6,60 8,80 11,0 13,2

Úvod do anestézie – podejte romifidin IV, vyčkejte 5-10 minut před podáním ketaminu IV

* pro  dávkování 100 µg romifidinu/kg ž.hm.

**  pro  dávkování 2,2 mg ketaminu/kg ž.hm.

Dodatečná (udržovací) dávka v       8-10 minutových intervalech

Hmotnost koně v kg

~ Romifidin (10 mg/ml) – ml 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 2,00 3,00

~~Ketamin (100 mg/ml) – ml 0,55 1,10 1,65 2,20 2,75 3,30 4,40 5,50 6,60

Udržování – podejte romifidin IV, ihned podejte ketamin IV

~ pro  dávkování 50 µg romifidinu/kg ž.hm.

~~ pro  dávkování 1,1 mg ketaminu/kg ž.hm.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Kde je to možné, považuje  se  za  správnou praxi  omezit zvířatům v období před anestezií přísun

potravy.

Úvod a vyvedení by mělo probíhat v tichém a klidném prostředí.

U malé části zvířat bylo hlášeno, že v běžných dávkách nereagují na podání ketaminu jako anestetika.

Při použití premedikace by mělo být dávkování odpovídajícím způsobem sníženo.

10. OCHRANNÁ LHŮTA 

Koně  (maso):  1 den

(mléko):  1 den

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky pro uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní. 

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na lahvičce.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Premedikace atropinem může u koček snížit slinění. Vzhledem k tomu, že použití atropinu s  alfa-2-

agonisty, kteří jsou často podáváni s ketaminem, může zvýšit arteriální krevní tlak, srdeční frekvenci

a výskyt arytmií, měla by být premedikace atropinem použita pouze na základě posouzení poměru

terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

U koček byly při podání doporučených dávek hlášeny svalové záškuby a mírné tonické křeče. Tyto

odezní spontánně, ale lze jim zabránit použitím xylazinu pro premedikaci nebo pomocí velmi krátce

působících barbiturátů podávaných v nízkých dávkách. 

U koček a psů zůstávají otevřené oči a rozšířené zornice. Oči mohou být chráněny zakrytím vlhkým

tamponem nebo pomocí vhodných mastí. 

Ketamin může vykazovat pro-konvulzivní a anti-konvulzivní vlastnosti, a proto by měl být používán

s opatrností u pacientů trpících křečemi. 

Ketamin může zvýšit nitrolební tlak, a proto nemusí být vhodný pro pacienty s cerebrovaskulárními

poruchami. 

Ketamin by měl být používán s opatrností v přítomnosti nebo podezření na plicní onemocnění.

Samotným podáním ketaminu není dosaženo svalové relaxace.

Při použití v kombinaci s jinými přípravky se seznamte s kontraindikacemi a upozorněními, které

jsou uvedeny v údajích připojených k příslušným přípravkům. 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Tento přípravek se vyznačuje velmi silnými účinky. Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

Používejte ochranný kryt injekční jehly až do okamžiku podání. 

Lidé   se   známou   přecitlivělostí   na   ketamin   by   se   měli   vyhnout  kontaktu  s   veterinárním   léčivým

přípravkem.

Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Zasaženou kůži a oči ihned omyjte velkým množstvím vody. 

V   případě   náhodného   sebepoškození   injekčně   aplikovaným   přípravkem,   nebo   pokud   se   objeví

příznaky po kontaktu přípravku s očima nebo dutinou ústní, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a

ukažte   příbalovou   informaci   nebo   etiketu   praktickému   lékaři,   ale   NEŘIĎTE   MOTOROVÉ

VOZIDLO.

Nelze vyloučit nežádoucí účinky na plod. Veterinární léčivý přípravek by neměly podávat těhotné

ženy. 

Pro lékaře: 

Nenechávejte   pacienta   bez   dozoru.   Udržujte   dýchání   a   poskytněte   symptomatickou   a   podpůrnou

léčbu.

Použití během březosti, laktace nebo snášky:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Vzhledem k přenosu ketaminu přes placentární bariéru může dojít k fetální anestezii a respirační

deprese u novorozenců. 

Použít pouze po zvážení terapeutického poměru prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Při   použití   kombinace   ketaminu   a   halotanu   postupujte   obezřetně,   protože   poločas   ketaminu   je

prodloužen. Neuroleptanalgetika, sedativa, analogy morfinu a chloramfenikolu zesilují anestetický

účinek ketaminu. Barbituráty a opiáty mohou prodloužit dobu zotavení.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Předávkování ketaminem může vést k účinkům na CNS (např. křeče), apnoe, arytmii a dysfagii. Po

podání vysokých dávek ketaminu může dojít k respirační depresi.

V případě potřeby použijte vhodné pomůcky pro zajištění umělé ventilace a srdečního výdeje, dokud

nedojde   k   detoxikaci   dostatečné   k   návratu     dostačující   spontánní   ventilace   a   srdeční   činnosti.

Farmakologické srdeční stimulátory se nedoporučují, dokud jsou k dispozici další podpůrná opatření.

Inkompatibility:

Vzhledem   k chemické   inkompatibilitě   nemísit   ketamin   s barbituráty   nebo   diazepamem   v jedné

stříkačce.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky. 

13. ZVLÁŠTNÍ   OPATŘENÍ   PRO   ZNEŠKODŇOVÁNÍ   NEPOUŽITÝCH   PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Přípravek obsahuje návykové látky. 

Velikost balení: Kartónová krabička s 1 lahvičkou o objemu 10 ml nebo 50 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud   chcete   získat   informace   o   tomto   veterinárním   léčivém   přípravku,   kontaktujte   prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5

Česká republika 

Tel:        +420 257 101 111

E-mail:  infovet.cz@zoetis.com