Ketaset

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Ketaset 100 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Ketaset 100 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky, koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiná celková anestetika
 • Přehled produktů:
 • 9904540 - 10 x 1 ml - lahvička - sklo; 9904541 - 50 x 1 ml - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/087/15-C
 • Datum autorizace:
 • 25-09-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B.PŘÍBALOVÁINFORMACE

PŘÍBALOVÁINFORMACEPRO:

Ketaset100mg/mlinjekčníroztokpropsy,kočkyakoně

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraci:

ZoetisČeskárepublika,s.r.o.,Stroupežnického17,15000Praha5,Českárepublika

Výrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

ZoetisManufacturing&ResearchSpain,S.L.,Ctra.Camprodóns/n,FincaLaRiba.,17813Vallde

Bianya(Gerona),Španělsko

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

Ketaset100mg/mlinjekčníroztokpropsy,kočkyakoně

Ketaminum

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Každýmlobsahuje:

Léčiválátka:

Ketaminum 100mg

(odpovídáketaminihydrochloridum115,36mg)

Pomocnélátky:

Benzethoniumchlorid 0,10mg

Injekčníroztok.

Čirý,bezbarvýroztok,bezviditelnýchznámekkontaminace.

4. INDIKACE

Přípravekmůžebýtpoužitkúvoduanestezie:

vkombinacisbutorfanolemamedetomidinemupsůakoček,

vkombinacisxylazinemupsů,kočekakoní,

vkombinacisdetomidinemukoní,

vkombinacisromifidinemukoní.

Nazákladěposouzenípoměruterapeutickéhoprospěchuarizikapříslušnýmveterinárnímlékařem

lzepřípravekpoužítukočkydomácíjakojedinýprostředekproimobilizaciadrobnéchirurgické

zákrokyvpřípadechkdenenínutnásvalovárelaxace.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatuzvířatsporuchamijaterneboledvin.

Nepoužívatuzvířatvšoku,svysokýmkrevnímtlakemneboglaukomem.

Proreverzikombinacísketaminemnepoužívejteupsůatipamezol.

Nepoužívejteketaminjakojedinýprostředekupsůakoní.

Nepoužívatvpřípaděpřecitlivělostinaléčivoulátku,nebonaněkterouzpomocnýchlátek.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podáníintramuskulárníinjekcemůžebýtbolestivé.

Ketaminmůževyvolatsliněníukoček.Premedikaceatropinemmůžesnížittentonežádoucíúčinek.

Ukočekbylypřipodánídoporučenýchdávekhlášenysvalovézáškubyatonickékřeče.

Ukočekapsůzůstávajíotevřenéočiarozšířenézornice(mydriáza).Rovněžmohoubýtpozorovány

záškubyočí.

Vzávislostinadávcemůžedojítkrespiračnídepresi.Popřílišrychlémpodánínebopodánív

nadměrnýchdávkáchmůžedojítkvýznamnérespiračnídepresi.

Ketaminzvyšujesrdečnífrekvenciazvyšujearteriálníkrevnítlak.

Vprůběhufázezotavenímůžedojítkreakcímjakojeataxie,přecitlivělostnapodněty,excitace.

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedenyvtéto

příbalovéinformaci,oznamtetoprosímvašemuveterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Psi,kočkyakoně.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Jetřebabrátvúvahu,žedávkováníacestypodánívykazujíznačnémezidruhovérozdíly.

Psi:intramuskulárnípodání.

Kočky:intramuskulární,intravenóznínebosubkutánnípodání.

Koně:pouzeintravenóznípodání.

Zátkamůžebýtbezpečněpropíchnutaaž20krát.

PES–XYLAZIN/KETAMIN

Dávkováníacestapodání:Podejtexylazinvdávce1mgxylazinu/kgž.hm.intramuskulárně.

Okamžitěpodejteintramuskulárněpřípravekvdávce15mgketaminu/kgž.hm.(toodpovídá1,5

ml/10kgž.hm.).

Účinek:Psiulehnoudozhruba3minutakeztrátěpedálníhoreflexudocházíasiza7minut.Délka

trváníanestéziejepřibližně24minut,návratpedálníhoreflexujeasi31minutpopodánípřípravku.

XylazinaKetamin–anestezieupsů(IM)

Hmotnostpsavkg 1 3 5 10 15 20 25 30 40

*Xylazin(2%roztok)–ml 0,05 0,15 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00

**Ketamin(100mg/ml)–ml 0,15 0,45 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 6,00

*prodávkování1mgxylazinu/kgž.hm.

**prodávkování15mgketaminu/kgž.hm.

PES–MEDETOMIDIN/KETAMIN

Dávkováníacestapodání:Podejtemedetomidinvdávce40µgmedetomidinu/kgž.hm.apřípravek

intramuskulárněvdávce5,0-7,5mgketaminu/kgž.hm.(toodpovídá0,5-0,75ml/10kgž.hm.),

vzávislostinapožadovanédélceanestezie.

Účinek:Keztrátěpedálníhoreflexudocházíasiza11minutpopodánívdávce5mg/kgž.hm.

sdélkoutrváníanestéziepřibližně30minutaza7minutpopodánívdávce7,5mg/kgž.hm.sdélkou

trváníanestéziepřibližně50minut.

MedetomidinaKetamin–anestezieupsů(IM)

Dávkovacítabulkapropodáníketaminuvdávce5mg/kg(trváníanesteziepřibližně30minut)

Hmotnostpsavkg

*Medetomidin(1mg/ml)–ml0,04 0,12 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60

**Ketamin(100mg/ml)–ml 0,05 0,15 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00

PROREVERZINEPOUŽÍVEJTEATIPAMEZOL

*prodávkování40µgmedetomidinu/kgž.hm.

**prodávkování5mgketaminu/kgž.hm.

MedetomidinaKetamin–anestezieupsů(IM)

Dávkovacítabulkapropodáníketaminuvdávce7,5mg/kg(trváníanesteziepřibližně50minut)

Hmotnostpsavkg

*Medetomidin(1mg/ml)–ml0,04 0,12 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,60

**Ketamin(100mg/ml)–ml 0,08 0,23 0,38 0,75 1,13 1,50 1,88 2,25 3,00

PROREVERZINEPOUŽÍVEJTEATIPAMEZOL

*prodávkování40µgmedetomidinu/kgž.hm.

**prodávkování7,5mgketaminu/kgž.hm.

PES–BUTORFANOL/MEDETOMIDIN/KETAMIN

Dávkováníacestapodání:Podejtebutorfanolvdávce0,1mgbutorfanolu/kgž.hm.amedetomidin

vdávce25µgmedetomidinu/kgž.hm.intramuskulárně.Podáníketaminubymělonásledovat15

minutpopodáníbutorfanoluamedetomidinuvdávce5mgketaminu/kgž.hm.(toodpovídá0,5ml/10

kgž.hm.)intramuskulárně.

Účinek:Popodáníbutorfanoluamedetomidinupsiulehnoupřibližnědo6minutakeztrátěpedálního

reflexudocházíasiza14minut.Knávratupedálníhoreflexudocházíasi53minutpopodání

ketaminu.Dosternálnípolohysepesvracízapřibližně35minutazadalších36minutnásleduje

návratdostojícípolohy.

Butorfanol,MedetomidinaKetamin–anestezieupsů(IM)

*prodávkování0,1mgbutorfanolu/kgž.hm.

**prodávkování25µgmedetomidinu/kgž.hm.

***prodávkování5mgketaminu/kgž.hm.

KOČKA–KETAMINJAKOJEDINÝPROSTŘEDEK

Použitíketaminujakojedinéhoanestetickéhoprostředkujemožné,alekvyloučenínežádoucích

psychomotorickýchúčinkůsedoporučujepoužítkombinovanouanestezii.

Dávkováníacestapodání:Přípravekpoužitýjakosamotnýanestetickýprostředekmůžebýtpodán

intravenózněnebosubkutánně,avšakdoporučenoucestoujeintramuskulárnípodání.Přípravekse

podávávdávce11-33mgketaminu/kgž.hm.vzávislostinazamýšlenémstupniimobilizacenebona

chirurgickémzákroku.

Ketaminjakojedinýprostředekukoček(IM,IV,SC)

Hmotnostkočkyvkg 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

MÍRNÁIMOBILIZACE*Ketamin(100

mg/ml)–ml 0,16 0,22 0,27 0,33 0,38 0,44 0,49 0,55

MALÝCHIRURGICKÝZÁKROK

**Ketamin(100mg/ml)–ml 0,49 0,66 0,82 0,99 1,15 1,32 1,48 1,65

*prodávkování11mgketaminu/kgž.hm.,vhodnépromírnouimobilizaci

**prodávkování33mgketaminu/kgž.hm.,vhodnépromaléchirurgickézákrokyazklidněnídivokýchkoček

Účinek:Délkatrváníanestéziespoužitímsamotnéhopřípravkujepřibližně20-40minut,kzotavení

docházípřibližněvrozmezí1-4hodin.

Provětšíchirurgickézákrokybymělbýtketaminpoužívánvkombinacisdalšímisedativynebo

anestetiky.Dávkovánísepohybujevrozmezíod1,25do22mg/kg(0,06-1,1ml/5kg)vzávislostina

kombinaciacestěpodání.

Hmotnostpsavkg 1 3 5 10 15 20 25 30 40

*Butorfanol(10mg/ml)–ml 0,01 0,03 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40

**Medetomidin(1mg/ml)–ml 0,03 0,08 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 1,00

PODEJTEBUTORFANOLAMEDETOMIDININTRAMUSKULÁRNĚPODLEVÝŠEUVEDENÉHO

DÁVKOVÁNÍ

PŘEDPODÁNÍMKETAMINUVYČKEJTE15MINUT.KETAMINPODEJTEINTRAMUSKULÁRNĚ

PODLENÍŽEUVEDENÉHODÁVKOVÁNÍ

***Ketamin(100mg/ml)-ml 0,05 0,15 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00

PROREVERZINEPOUŽÍVEJTEATIPAMEZOL

Pokudseketaminpodávásamostatně,jevýskytzvracenínepravděpodobný,pokudjetomožné,mělo

bybýtkočkámpodobuněkolikahodinpředanestéziízabráněnopřijímatkrmivo.

Premedikaceacepromazinempřipodáníketaminujakojedinéhoprostředku:Acepromazinmůžebýt

podávánintramuskulárnějakopremedikace.Přianesteziiketaminemmůžebýtdosaženostádia,které

umožňujeendotracheálníintubaci.Inhalačníanesteziemůžebýtudržovánavhodnoukombinací

metoxyfluranu,halotanu,oxidudusnéhoakyslíku.

KOČKA–XYLAZIN/KETAMIN

Dávkováníacestapodání:Podejtexylazinvdávce1,1mgxylazinu/kgž.hm.(toodpovídá0,28ml/5

kgž.hm.pro2%roztokxylazinu).Vyčkejte20minutapotépodejteintramuskulárněpřípravek

vdávce22mgketaminu/kgž.hm.(toodpovídá1,1ml/5kgž.hm.).

Účinek:Xylazinmůževyvolatzvraceníaždo20minutpopodání.Knástupuanesteziedocházíasi3-

6minutpointramuskulárnímpodáníketaminu.Kombinacexylazinuaketaminuvyvoláváhlubší

anesteziisvýraznějšímirespiračnímiasrdečnímiúčinkyadelšídobouzotavenínežkombinace

acepromazinuaketaminu.

XylazinaKetamin–anestezieukoček(IM)

Hmotnostkočkyvkg

*Xylazin(2%roztok)–ml 0,08 0,11 0,14 0,17 0,19 0,22 0,25 0,28

VYČKEJTE20MINUT

**Ketamin(100mg/ml)–ml 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 1,10

*prodávkování1,1mgxylazinu/kgž.hm.

**prodávkování22mgketaminu/kgž.hm.

KOČKA–MEDETOMIDIN/KETAMIN

Dávkováníacestapodání:

a)Intramuskulárně

Podejtemedetomidinvdávce80µgmedetomidinu/kgž.hm.intramuskulárně.Ihnedpotépodávejte

intramuskulárněpřípravekvdávce2,5mgažmaximálnědo7,5mgketaminu/kgž.hm.(toodpovídá

0,12-0,38ml/5kgž.hm.).

MedetomidinaKetamin–anestezieukoček(IM)

Hmotnostkočkyvkg

*Medetomidin(1mg/ml)–ml0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40

**Ketamin(100mg/ml)–ml 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25

*prodávkování80µgmedetomidinu/kgž.hm.

**prodávkování5mgketaminu/kgž.hm.

b)Intravenózně

Medetomidinapřípravekmohoubýtpodányrovněžintravenózněvdávce40µgmedetomidinua

1,25mgketaminu/kgž.hm.

MedetomidinaKetamin–anestezieukoček(IV)

Hmotnostkočkyvkg

*Medetomidin(1mg/ml)–ml0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

**Ketamin(100mg/ml)–ml 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06

*prodávkování40µgmedetomidinu/kgž.hm.

**prodávkování1,25mgketaminu/kgž.hm.

Účinek:Knástupuanesteziedocházíza3-4minuty(poIMpodání).Délkatrváníchirurgické

anesteziesepohybujemezi30-60minutamiazávisínapodanédávcepřípravku.Vpřípaděpotřeby

můžebýtanestezieprodlouženapomocíhalotanuakyslíkusnebobezoxidudusného.

Připoužitíkombinacemedetomidinuaketaminuneníobvyklenezbytnépodávatatropin.

Klinickézkušenostiukázaly,žepointravenóznímpodáníkombinaceketaminuamedetomidinuu

koček,vpřípadě,kdynenínadálepotřebnéudržovatanestézii,intramuskulárnípodání

100µg/kgž.hm.atipamezoluvedeknávratudosternálnípolohypopřibližně10minutáchaknávratu

dostojícípolohypopřibližně14minutách.

KOČKA–BUTORFANOL/MEDETOMIDIN/KETAMIN

Dávkováníacestapodání:

a)Intramuskulárně

Podejtebutorfanolvdávce0,4mg/kgž.hm.,medetomidinvdávce80µg/kgž.hm.apřípravek

intramuskulárněvdávce5mgketaminu/kg.ž.hm.(toodpovídá0,25ml/5kgž.hm.)

Butorphanol,MedetomidinaKetamin–anestezieukoček(IM)

*prodávkování0,4mgbutorfanolu/kgž.hm.

**prodávkování80µgmedetomidinu/kgž.hm.

***prodávkování5mgketaminu/kgž.hm.

b)Intravenózně

Podejtebutorfanolvdávce0,1mg/kgž.hm.,medetomidinvdávce40µg/kgž.hm.apřípravek

intravenózně,vzávislostinapožadovanéhloubceanestezie,vdávce1,25-2,5mgketaminu/kg.ž.hm.

(toodpovídá0,06-0,13ml/5kgž.hm.).

Butorphanol,MedetomidinaKetamin–anestezieukoček(IV)

Dávkovacítabulkapropodáníketaminuvdávce2,5mgketaminu/kg(délkaanesteziepřibližně28

minut)

*prodávkování0,1mgbutorfanolu/kgž.hm.

**prodávkování40µgmedetomidinu/kgž.hm.

***prodávkování2,5mgketaminu/kgž.hm.

Účinek:Kočkyulehnoutza2-3minutypointramuskulárnímpodání.Keztrátěpedálníhoreflexu

docházíza3minutypopodání.Po45minutáchpoúvodudoanesteziedocházípopodání200µg

atipamezolu/kg.ž.hm.knávratupedálníhoreflexuza2minuty,knávratudosternálnípolohyza6

minutaknávratudostojícípolohyza31minut.Přibližnéčasypřiintravenóznímpodáníjsou

uvedenyvnásledujícítabulce.

Přibližnéčasypřipoužitítrojkombinaceintravenózně

Přípravek*

Dávkamg/kg Čas do

ulehnutí Časdoztráty

pedálního

reflexu Čas do

návratu

pedálního

reflexu Čas do

návratudo

sternální

polohy Čas do

postavení

1,25 32s 62s 26min 54min 74min

2,50 22s 39s 28min 62min 83min

*vkombinacisbutorphanolemvdávce0,1mg/kgž.hm.amedetomidinemvdávce40µg/kgž.hm

Klinickézkušenostiukázaly,popodání100µgatipamezolu/kgž.hm.vlibovolnéfázianestezie

docházíknávratupedálníhoreflexuza4minuty,knávratudosternálnípolohyza7minutaknávratu

dostojícípolohyza18minut.

KŮŇ

Připodánívýhradněintravenózníchpřípravkůjeprobezpečnouaefektivnídoplňující/průběžnou

anesteziidůraznědoporučenopoužitíintravenózníkanyly.

Hmotnostkočkyvkg

*Butorfanol(10mg/ml)–ml 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

**Medetomidin(1mg/ml)–ml 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40

***Ketamin(100mg/ml)-ml 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25

Hmotnostkočkyvkg

*Butorfanol(10mg/ml)–ml 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05

**Medetomidin(1mg/ml)–ml 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

***Ketamin(100mg/ml)-ml 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13

Ukonínáchylnýchkexcitacimůžebýtdosaženíanestezieobtížnější.Kdosaženínejlepšíchvýsledků

jedůležitésepředanesteziívyvarovatstresováníkoníazabezpečit,žecelýpostup,odúvoduažpo

zotaveníprobíhávklidnématichémprostředí.Ukoní,kteříjsoupředzačátkempostupuvystavení

stresovýmfaktorům,usnadňujepodáníacepromazinu45minutpředpodánímbuďdetomidinunebo

romifidinumanipulacisezvířetemazaváděníintravenózníkanyly.

Pokudseukonípopodáníxylazinu,detomidinuneboromifidinunedostavísedace,nemělbybýt

podávánketaminamělobybýtustoupenoodplánovanéanestezie.Případbymělbýtvyhodnocena

mělybybýtstanovenydůvodynedostatečnéodezvykoně,apředopakovánímpostupunásledující

denmusíbýtupravenoprostředíanebomedikace.

Přikastracibylopozorováno,žepodánílidokainumezivarlataeliminujemožnouodezvuna

podvázánísemennéhoprovazceaminimalizujepotřebudalšíprůběžnéanestezie.

KŮŇ–XYLAZIN/KETAMIN

Dávkováníacestapodání:Podejtexylazinpomaluintravenózněvdávce1,1mgxylazinu/kgž.hm.

Přípravekbymělbýtpodándo5minutpopodáníxylazinujakointravenózníbolusvdávce2,2mg

ketaminu/kgž.hm.(toodpovídá2,2ml/100kgž.hm.).

Účinek:Sedacenastupujedo2minutpopodáníxylazinu.Kúvodudoanestezieaulehnutídocházípo

1-2minutách.Běhemprvníchminutmůžedojítkesvalovýmzáškubům,kteréobvyklevymizí.Délka

trváníanestezieserůzní,sdélkoutrvánímezi10-30minutami,aleobvykleméněnež20minut.

Knávratudostojícípolohydocházívždy25-45minutpouvedenídoanestezie.

Zotaveníobvykleprobíháklidně,alemůženastatnáhle.Protojedůležitéplánovatbuďkrátkotrvající

zákroky,čimítkdispoziciopatření,kteráumožňujíprodlouženíanestezie.Prodéletrvajícíanestezii

můžebýtpoužitaintubaceaudržováníanesteziepomocíinhalačníchanestetik.

XylazinaKetamin–anestezieukoní(IV)

Hmotnostkoněvkg

+*Xylazin(10%roztok)–ml 0,60 1,10 1,70 2,20 2,80 3,30 4,40 5,50 6,60

VYČKEJTE2MINUTY

**Ketamin(100mg/ml)–ml 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 6,60 8,80 11,0 13,2

+Podejtexylazin,vyčkejte2minutypředpodánímketaminu

*prodávkování1,1mgxylazinu/kgž.hm.

**prodávkování2,2mgketaminu/kgž.hm.

KŮŇ–DETOMIDIN/KETAMIN

Dávkováníacestapodání:Podejtedetomidinintravenózněvdávce20µgmedetomidinu/kgž.hm.

Vyčkejte5minutpronástuphlubokésedaceukoněapotépodejtepřípravekjakointravenózníbolus

vdávce2,2mgketaminu/kgž.hm.(toodpovídá2,2ml/100kgž.hm.).

Účinek:Nástupanesteziejepostupný,většinakoníuléhápřibližněpo1minutě.Velcíkoněvdobré

kondicimohouulehnoutažpo3minutách.Anestezieseprohlubujedalší1-2minuty,běhemtétodoby

bymělbýtkůňponechánvklidu.

Koněsevracídosternálnípolohyzhruba20minutpopodánípřípravku,chirurgickáanestezietrvá

přibližně10-15minut.

Udržováníchirurgickéanestezie

Pokudjepožadovánaprodlouženáanestezie,mohoubýtpoužitynásledujícírežimy:

i)Thiopentalsodný

Thiopentalsodnýmůžebýtpodánintravenózněkprodlouženíanestezie.

ii)Detomidin/ketamin

Podejtedetomidinvdávce10µgmedetomidinu/kgž.hm(50%počátečnípremedikačnídávky)

intravenózně,potépodejte1,1mgketaminu/kgž.hm.(50%počátečníindukčnídávky)intravenózně.

Toposkytnepřibližně10minutdodatečnéchirurgickéanestezie,kterámůžebýtopakována

pravidelněv10minutovýchintervalech(až5krát)bezohroženízotavení.

DetomidinaKetamin–anestezieukoní(IV)

Premedikaceaúvoddoanestezie

Hmotnostkoněvkg

*Detomidin(10mg/ml)–ml 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20

VYČKEJTE5MINUT

**Ketamin(100mg/ml)–ml 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 6,60 8,80 11,0 13,2

Úvoddoanestezie–podejtedetomidinIV,vyčkejte5minutpředpodánímketaminuIV

*prodávkování20µgdetomidinu/kgž.hm.

**prodávkování2,2mgketaminu/kgž.hm.

Dodatečná(udržovací)dávkav 10minutovýchintervalech

Hmotnostkoněvkg

~Detomidin(10mg/ml)–ml 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60

~~Ketamin(100mg/ml)–ml 0,55 1,10 1,65 2,20 2,75 3,30 4,40 5,50 6,60

Udržování–podejtedetomidinIV,ihnedpodejteketaminIV

~prodávkování10µgdetomidinu/kgž.hm.

~~prodávkování1,1mgketaminu/kgž.hm.

KŮŇ–ROMIFIDIN/KETAMIN

Dávkováníacestapodání:Podejteromifidinintravenózněvdávce100µgromifidinu/kgž.hm.

Sedacebyukoněmělanastat5-10minutpopodání.Vtomtostádiupodejtepřípravekjako

intravenózníbolusvdávce2,2mgketaminu/kgž.hm.(toodpovídá2,2ml/100kgž.hm.).Před

úvodemdoanestéziebymělanastoupitzřetelnásedace.

Udržováníchirurgickéanestezie

Pokudjepožadovánaprodlouženáanestezie,mohoubýtpoužitynásledujícírežimy:

i)Thiopentalsodný

Thiopentalsodnýmůžebýtpodánintravenózněkprodlouženíanestezie.

ii)Romifidin/ketamin

Vzávislostinapožadovanédélceatrváníanesteziepodejteintravenózněromifidinvdávce25-50µg

romifidinu/kgž.hm(25-50%počátečnípremedikačnídávky),ihnedpotépodejteintravenózně

ketaminvdávce1,1mg/kgž.hm.(50%počátečníindukčnídávky).Každádodatečnádávkaposkytne

přibližně8-10minutdodatečnéchirurgickéanestezie,kterámůžebýtopakovánapravidelněv8-10

minutovýchintervalech(až5krát)bezohroženízotavení.

RomifidinaKetamin–anestezieukoní(IV)

Premedikaceaúvoddoanestezie

Hmotnostkoněvkg

*Romifidin(10mg/ml)–ml 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00

VYČKEJTE5-10MINUT

**Ketamin(100mg/ml)–ml 1,10 2,20 3,30 4,40 5,50 6,60 8,80 11,0 13,2

Úvoddoanestézie–podejteromifidinIV,vyčkejte5-10minutpředpodánímketaminuIV

*prodávkování100µgromifidinu/kgž.hm.

**prodávkování2,2mgketaminu/kgž.hm.

Dodatečná(udržovací)dávkav 8-10minutovýchintervalech

Hmotnostkoněvkg

~Romifidin(10mg/ml)–ml 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 2,00 3,00

~~Ketamin(100mg/ml)–ml 0,55 1,10 1,65 2,20 2,75 3,30 4,40 5,50 6,60

Udržování–podejteromifidinIV,ihnedpodejteketaminIV

~prodávkování50µgromifidinu/kgž.hm.

~~prodávkování1,1mgketaminu/kgž.hm.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Kdejetomožné,považujesezasprávnoupraxiomezitzvířatůmvobdobípředanesteziípřísun

potravy.

Úvodavyvedeníbyměloprobíhatvtichémaklidnémprostředí.

Umaléčástizvířatbylohlášeno,ževběžnýchdávkáchnereagujínapodáníketaminujakoanestetika.

Připoužitípremedikacebymělobýtdávkováníodpovídajícímzpůsobemsníženo.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Koně(maso):1den

(mléko):1den

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Tentoveterinárníléčivýpřípraveknevyžaduježádnézvláštníteplotnípodmínkyprouchovávání.

Uchovávejtevpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpředsvětlem.

Dobapoužitelnostipoprvnímotevřenívnitřníhoobalu:28dní.

Nepoužívejtetentoveterinárníléčivýpřípravekpouplynutídobypoužitelnostuvedenénalahvičce.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat:

Premedikaceatropinemmůžeukočeksnížitslinění.Vzhledemktomu,žepoužitíatropinusalfa-2-

agonisty,kteříjsoučastopodávánisketaminem,můžezvýšitarteriálníkrevnítlak,srdečnífrekvenci

avýskytarytmií,mělabybýtpremedikaceatropinempoužitapouzenazákladěposouzenípoměru

terapeutickéhoprospěchuarizikapříslušnýmveterinárnímlékařem.

Ukočekbylypřipodánídoporučenýchdávekhlášenysvalovézáškubyamírnétonickékřeče.Tyto

odezníspontánně,alelzejimzabránitpoužitímxylazinupropremedikacinebopomocívelmikrátce

působícíchbarbiturátůpodávanýchvnízkýchdávkách.

Ukočekapsůzůstávajíotevřenéočiarozšířenézornice.Očimohoubýtchráněnyzakrytímvlhkým

tamponemnebopomocívhodnýchmastí.

Ketaminmůževykazovatpro-konvulzivníaanti-konvulzivnívlastnosti,aprotobymělbýtpoužíván

sopatrnostíupacientůtrpícíchkřečemi.

Ketaminmůžezvýšitnitrolebnítlak,aprotonemusíbýtvhodnýpropacientyscerebrovaskulárními

poruchami.

Ketaminbymělbýtpoužívánsopatrnostívpřítomnostinebopodezřenínaplicníonemocnění.

Samotnýmpodánímketaminunenídosaženosvalovérelaxace.

Připoužitívkombinacisjinýmipřípravkyseseznamteskontraindikacemiaupozorněními,které

jsouuvedenyvúdajíchpřipojenýchkpříslušnýmpřípravkům.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům:

Tentopřípraveksevyznačujevelmisilnýmiúčinky.Předcházejtenáhodnémusamopodáníinjekce.

Používejteochrannýkrytinjekčníjehlyaždookamžikupodání.

Lidéseznámoupřecitlivělostínaketaminbysemělivyhnoutkontaktusveterinárnímléčivým

přípravkem.

Zabraňtekontaktuskůžíaočima.Zasaženoukůžiaočiihnedomyjtevelkýmmnožstvímvody.

Vpřípaděnáhodnéhosebepoškozeníinjekčněaplikovanýmpřípravkem,nebopokudseobjeví

příznakypokontaktupřípravkusočimanebodutinouústní,vyhledejteihnedlékařskoupomoca

ukažtepříbalovouinformacineboetiketupraktickémulékaři,aleNEŘIĎTEMOTOROVÉ

VOZIDLO.

Nelzevyloučitnežádoucíúčinkynaplod.Veterinárníléčivýpřípravekbynemělypodávattěhotné

ženy.

Prolékaře:

Nenechávejtepacientabezdozoru.Udržujtedýcháníaposkytnětesymptomatickouapodpůrnou

léčbu.

Použitíběhembřezosti,laktacenebosnášky:

Nebylastanovenabezpečnostveterinárníholéčivéhopřípravkupropoužitíběhembřezostialaktace.

Vzhledemkpřenosuketaminupřesplacentárníbariérumůžedojítkfetálníanesteziiarespirační

depreseunovorozenců.

Použítpouzepozváženíterapeutickéhopoměruprospěchuarizikapříslušnýmveterinárnímlékařem.

Interakcesdalšímiléčivýmipřípravkyadalšíformyinterakce:

Připoužitíkombinaceketaminuahalotanupostupujteobezřetně,protožepoločasketaminuje

prodloužen.Neuroleptanalgetika,sedativa,analogymorfinuachloramfenikoluzesilujíanestetický

účinekketaminu.Barbiturátyaopiátymohouprodloužitdobuzotavení.

Předávkování(symptomy,prvnípomoc,antidota):

PředávkováníketaminemmůževéstkúčinkůmnaCNS(např.křeče),apnoe,arytmiiadysfagii.Po

podánívysokýchdávekketaminumůžedojítkrespiračnídepresi.

Vpřípaděpotřebypoužijtevhodnépomůckyprozajištěníuměléventilaceasrdečníhovýdeje,dokud

nedojdekdetoxikacidostatečnéknávratudostačujícíspontánníventilaceasrdečníčinnosti.

Farmakologickésrdečnístimulátorysenedoporučují,dokudjsoukdispozicidalšípodpůrnáopatření.

Inkompatibility:

Vzhledemkchemickéinkompatibilitěnemísitketaminsbarbiturátynebodiazepamemvjedné

stříkačce.

Studiekompatibilitynejsoukdispozici,aprototentoveterinárníléčivýpřípraveknesmíbýtmísen

sžádnýmidalšímiveterinárnímiléčivýmipřípravky.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musí

býtlikvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Září2015

15. DALŠÍINFORMACE

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Přípravekobsahujenávykovélátky.

Velikostbalení:Kartónovákrabičkas1lahvičkouoobjemu10mlnebo50ml.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujteprosím

příslušnéhomístníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraci:

ZoetisČeskárepublika,s.r.o.

Stroupežnického17,15000Praha5

Českárepublika

Tel:+420257101111

E-mail:infovet.cz@zoetis.com