KEPLAT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KEPLAT Léčivá náplast 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Léčivá náplast
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 2X2 IN 1 Sáček
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KEPLAT Léčivá náplast 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KETOPROFEN
 • Přehled produktů:
 • KEPLAT

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 084/06-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp.zn.sukls70550/2016

Příbalová informace: Informace pro uživatele

KEPLAT

20 mg léčivá náplast

ketoprofenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek KEPLAT a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KEPLAT

používat

3. Jak se přípravek KEPLAT používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek KEPLAT

uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek KEPLAT a k čemu se používá

KEPLAT je léčivá náplast o ploše 70 cm

tělové barvy s flexibilní krycí tkaninou. Lepivá strana je pokryta plastovou

fólií. KEPLAT je protizánětlivý nesteroidní přípravek k lokálnímu použití. Obsahuje aktivní látku ketoprofen.

KEPLAT se používá k léčbě bolesti a zánětu u posttraumatických (poúrazových) stavů, výronů a pohmožděnin, včetně

bolestí svalů, ztuhlosti, bolestí kloubů a bederní páteře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KEPLAT používat

Nepoužívejte přípravek KEPLAT:

- nepoužívejte přípravek pokud jste alergický na ketoprofen, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

- pokud máte v anamnéze kožní alergii (hypersenzitivitu) na tiaprofenovou kyselinu, fenofibrát, krémy s UV filtry

nebo parfémy;

- jestliže Vám acylpyrin nebo jiná NSAID způsobují astmatické záchvaty, dýchací potíže, rýmu či vznik nosních

polypů (výrůstků v nose), kopřivku, otoky očních víček či rtů;

- pokud se u Vás někdy vyskytla fotosenzitivní reakce;

- jestliže máte astma;

- jestliže trpíte nebo jste někdy v minulosti trpěl(a) žaludečním vředem/krvácením nebo máte anamnézu

gastrointestinálních (žaludečních) vředů;

- jestliže trpíte závažným srdečním selháváním;

- jestliže se máte problémy s játry nebo s ledvinami;

- jestliže máte sklon ke snadné tvorbě modřin či krvácení nebo máte poruchu krevní srážlivosti/krvácivosti nebo pokud

jste léčen(a) léky upravujícími srážlivost krve;

- jestliže jste v posledním trimestru těhotenství (viz bod 2.4);

- u dětí do 12 let.

Náplast není určena k aplikaci na otevřené rány nebo na kůži s chorobnými změnami, jako je ekzém, akné,

dermatitida, zánět či infekce jakékoli povahy, ani na sliznice tělních otvorů.

Okamžitě přerušte používání přípravku KEPLAT, jestliže zpozorujete výskyt jakékoli kožní reakce po současném

podání s přípravky obsahujícími oktokrylen (oktokrylen je jednou z pomocných látek přidávaných pro oddálení

rozkladu způsobeného světelným zářením [tzv. fotodegradace] do různých kosmetických a hygienických produktů,

například do šampónů, vod po holení, sprchových gelů a pěn do koupele, pleťových krémů, rtěnek, krémů proti

vráskám, odličovačů a laků na vlasy).

V průběhu léčby a 2 týdny po jejím ukončení se nesmí léčená místa vystavovat slunečnímu záření ani ultrafialovému

záření v soláriu.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku

KEPLAT

se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- jestliže trpíte alergickými onemocněními nebo alergie máte v anamnéze, obzvláště při současném používání dalších

léků proti bolesti, proti horečce nebo jiných NSAID;

- trpíte-li Crohnovou nemocí nebo ulcerózní kolitidou, chronickou dyspepsií či máte-li v anamnéze průduškové astma;

trpíte-li onemocněním jater, ledvin nebo srdce;

- máte-li problémy se zadržováním tekutiny v těle;

- zvýšené opatrnosti musí dbát i starší pacienti, neboť starší osoby jsou všeobecně náchylnější ke vzniku vedlejších

účinků.

Vystavení oblastí léčených přípravkem KEPLAT slunečnímu záření (i za mírně podmračeného počasí) nebo

ultrafialovému záření (UVA) může vyvolat potenciálně závažné kožní reakce (fotosenzibilizace). Proto je nutné:

- v průběhu léčby a dva týdny po jejím ukončení chránit léčené oblasti oděvem, aby se zabránilo riziku

fotosenzibilizace;

- po každé aplikaci přípravku KEPLAT je nutné důkladné umytí rukou.

Při vzniku jakékoli kožní reakce po použití přípravku KEPLAT musí být léčba okamžitě přerušena.

Dlouhodobé nebo opakované používání přípravku může způsobit senzibilizaci (přecitlivělost).

Děti a dospívající

Krvácení v žaludku, v některých případech závažné, a žaludeční vředy byly pozorovány u některých dětí léčených

ketoprofenem; přípravek proto má být podáván pod přísným dohledem lékaře, který by měl posoudit nutný dávkovací

režim případ od případu .

Bezpečnost a účinnost formulací ketoprofenu na kůži u dětí nebyla stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek KEPLAT

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Zvláště pak upozorněte svého lékaře, pokud užíváte metotrexát, přípravky snižující srážlivost krve, některé léky na

snížení krevního tlaku nebo srdeční potíže, antidiabetika nebo lithium.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vzhedem k tomu, že bezpečnost ketoprofenu nebyla u těhotných žen hodnocena, má se zabránit užití ketoprofenu

v průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství. KEPLAT

se nesmí používat v průběhu třetího trimestru těhotenství

a není doporučeno ani použití u kojících žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek KEPLAT může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje, neboť může vyvolávat

závratě nebo ospalost.

3. Jak se přípravek KEPLAT používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je:

Dospělí: nalepte pouze jednu náplast denně, pokud Vám lékař nedoporučí jinak.

Použití u dětí a dospívajících: ve věku 12 až 18 let: podle pokynů lékaře. Nepoužívejte u dětí do 12 let.

Náplast se nalepí na bolestivou oblast a denně se mění.

Před přiložením náplasti postiženou oblast umyjte a osušte. Z náplasti sejměte ochrannou fólii a lepivý díl přiložte

přímo na pokožku.

Pokud náplast lepíte na klouby s vysokou pohyblivostí, jako je loket nebo koleno, lze na ohnutý kloub přiložit obvaz,

který náplast přidrží na místě.

Instrukce pro aplikaci

1. Přeložte náplast v polovině v místě, kde je perforací rozdělena plastová fólie.

2. Přiložte přeloženou náplast na čisté a suché místo na těle, které Vás nejvíce bolí.

3. Odlepte polovinu plastové fólie u perforovaného okraje, přiložte náplast lepivou plochou na ošetřované místo a

uhlaďte ji.

4. Odstraňte druhou polovinu fólie stejným způsobem a celou náplast uhlaďte na ošetřovaném místě.

Náplast NIKDY nežvýkejte ani nepolykejte.

Trvání léčby

Podle předpisu lékaře, avšak nikoli déle než 14 dnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku KEPLAT, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku KEPLAT, než Vám bylo doporučeno, okamžitě se obraťte na svého lékaře nebo

lékárníka.

Dosud nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek KEPLAT

Nemějte obavy a aplikujte přípravek KEPLAT, jakmile si vzpomenete; poté pokračujte v normálním dávkování.

NEZDVOJNÁSOBUJTE následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek KEPLAT

užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pohotovost, pokud se u vás vyskytne

některý z následujících stavů:

- Kožní vyrážka, kopřivka, puchýřky, zarudnutí, pálení nebo svědění.

- Otok ve tváři, výtok z nosu, tíseň na hrudi, sípání (závažné alergické reakce).

Byly hlášeny následující mírné lokalizované kožní reakce na přípravek KEPLAT v místech aplikace:

- Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): zarudnutí, pocit pálení, svědění, alergické kožní reakce, kožní

reakce při vystavení slunečnímu záření.

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky:

Dermatologické

- Vzácné (mohou postihnout až 1 ze 1000 osob): fotosenzibilizace a kopřivka. Vzácně se vyskytly případy

závažnějších reakcí jako bulózní nebo flyktenulózní ekzém, který se může šířit nebo generalizovat.

Poruchy ledvin a močových cest

- Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 ze 10 000 osob): případy zhoršení předchozí nedostatečné funkce ledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete

hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek KEPLAT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte přípravek KEPLAT v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Doba použitelnosti výrobku po otevření obalu jsou 3 měsíce (na vyhrazené místo si poznamenejte datum, kdy balení

poprvé otevřete).

Po vytažení náplasti z obalu pečlivě uzavřete otevřenou stranu sáčku, aby byly zbývající náplasti chráněny před

světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, nebo za déle než 3 měsíce po

prvním otevření balení.

Doba použitelnosti se vztahuje na přípravek v neotevřeném a správně uchovávaném balení.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit

s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek KEPLAT obsahuje

Léčivou látkou je ketoprofenum 20 mg v jedné náplasti.

Pomocnými látkami jsou kopolymer styren-isopren-styren, polyisobuten 1200000, polyisobutylen, glycerol ester

hydrogenované kalafuny, zinkum-stearát, tekutý parafin, tkaná polyesterová vrstva, silikonizovaná pegoterátová

vrstva.

Jak KEPLAT vypadá a co obsahuje toto balení

KEPLAT je léčivá náplast tělové barvy o ploše 70 cm

s pružnou vnější krycí vrstvou. Adhezivní (lepivá) vrstva je

chráněna vrstvou z umělé hmoty.

1 balení obsahuje sáček se 7 náplastmi nebo s 2 náplastmi nebo 2 sáčky s 2 náplastmi, v každém sáčku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Držitel rozhodnutí o registraci

Hisamitsu UK Limited

5 Chancery Lane, Londýn WC2A 1LG, Velká Británie

Zodpovědnost za propouštění šarží

Penn Pharmaceutical Services Limited

23 & 24 Trafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent, NP22 3AA, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.4.2016