Advertisement

Kelapril

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Kelapril 5 mg
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Kelapril 5 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • ACE inhibitory, prostý
 • Přehled produktů:
 • 9901720 - 1 x 14 tableta - - - -; 9901721 - 10 x 14 tableta - - - -; 9902199 - 2 x 14 tableta - blistr - -; 9902206 - 7 x 14 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/102/12-C
 • Datum autorizace:
 • 12-09-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


KELAPRIL 5 mg

KELA NV

Potahované tablety pro psy a kočky

BELGIE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

KELAPRIL 5 mg

KELA NV

Potahované tablety pro psy a kočky

BELGIE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

KELA N.V.

St. Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

BELGIE

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy a kočky

Benazeprili hydrochloridum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:

4,6 mg Benazeprilum

(ekvivalentní 5 mg Benazeprili hydrochloridum)

Pomocné látky:

Oxid titaničitý (E-171)

0,52 mg

Oxid železitý (žlutý) (E-172)

0,06 mg

Světle žlutá oválná dělitelná tableta s půlící rýhou na každé straně.

4.

INDIKACE

Přípravek patří do skupiny léků, kterým se říká ACE inhibitory. Je předepisován veterinárním

lékařem k léčbě městnavého srdečního selhání a pro redukci proteinurie spojené s chronickým

onemocněním ledvin.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku benazepril hydrochlorid nebo na

některou z pomocných látek v tabletě.

Nepoužívat v případě nízkého krevního tlaku (hypotenze), hypovolémie (nízkého objemu

krve), hyponatrémie nebo akutního selhání ledvin.

Nepoužívat v případě snížení srdečního výdeje v důsledku aortální nebo pulmonální stenózy.

Nepoužívejte u březích samic nebo během období laktace, protože bezpečnost benazepril

hydrochloridu v případě březosti nebo laktace nebyla u těchto živočišných druhů stanovena.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

KELAPRIL 5 mg

KELA NV

Potahované tablety pro psy a kočky

BELGIE

Někteří psi s městnavým srdečním selháním mohou přechodně zvracet, projevovat ztrátu

koordinace nebo známky únavy.

U psů a koček s chronickým onemocněním ledvin může nastat mírné zvýšení hladiny

kreatininu v krvi, který indikuje funkci ledvin. To je pravděpodobně účinek léků snižujících

krevní tlak v ledvinách a nemusí být nutně důvodem k přerušení léčby, pokud zvíře nemá jiné

nežádoucí účinky.

U koček může přípravek zvýšit příjem krmiva a živé hmotnosti.

Ve vzácných případech bylo u koček hlášeno zvracení, nechutenství, dehydratace, letargie a

průjem.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

Přípravek se podává perorálně jednou denně s nebo bez krmiva. Délka doby léčby není

omezena.

Přípravek by měl být psům podáván perorálně v minimální dávce 0,25 mg (v rozsahu 0,25 -

0,5) benazepril hydrochloridu na kg živé hmotnosti jednou denně podle následující tabulky:

Hmotnost psa

(kg)

KELAPRIL 5 mg

Standardní

dávka

Dvojitá dávka

> 5 – 10

0,5 tablety

1 tableta

> 10 – 20

1 tableta

2 tablety

Dávka může být zdvojnásobena na základě posouzení a doporučení ošetřujícího veterinárního

lékaře může být dávka u psů s městnavým srdečním onemocněním zdvojnásobena při

zachování podání jednou denně minimální dávky 0,5 mg benazepril hydrochloridu/kg ž.hm.

(v rozsahu 0,5 - 1,0).

Dodržujte dávkování předepsané veterinárním lékařem.

Přípravek by měl být kočkám podáván perorálně v minimální dávce 0,5 mg (v rozsahu 0,5 -

1,0) benazepril hydrochloridu na kg živé hmotnosti jednou denně podle následující tabulky:

Hmotnost

kočky (kg)

KELAPRIL 5 mg

KELAPRIL 5 mg

KELA NV

Potahované tablety pro psy a kočky

BELGIE

2,5 - 5

0,5 tablety

> 5 - 10

1 tableta

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žádné

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu.

Uchovávejte v suchu.

V případě uchovávání nepoužité poloviny tablety vraťte tuto do otevřené dutiny v blistru a

blistr vložte zpět do kartonové krabičky.

Rozpůlené tablety je nutno spotřebovat do dvou dnů.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro psy a kočky

Účinnost a bezpečnost přípravku nebyla stanovována u psů a koček s živou hmotností nižší

než 2,5 kg.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě chronického onemocnění ledvin zkontroluje před zahájením léčby veterinární lékař

stav hydratace vašeho zvířete a je možné, že doporučí provádění pravidelných krevních testů

v průběhu léčby pro sledování koncentrací kreatininu v plasmě, močoviny a počtu erytrocytů

v krvi.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Těhotné ženy by měly zvláště dbát na to, aby se vyhnuly náhodnému perorálnímu užití, protože

bylo zjištěno, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) mají vliv na nenarozené

dítě v průběhu těhotenství u lidí.

Použití v průběhu březosti a laktace

Nepoužívat během březosti nebo laktace. Bezpečnost přípravku nebyla stanovována u

chovných zvířat, březích a laktujících fen a koček.

Interakce

KELAPRIL 5 mg

KELA NV

Potahované tablety pro psy a kočky

BELGIE

Pokud zvíře užívá nebo v poslední době užívalo jiné léky, informujte o tom svého

veterinárního lékaře.

U psů s městnavým srdečním selháním je přípravek podáván v kombinaci s digoxinem,

diuretiky, pimobendanem a veterinárními arytmiky, aniž by docházelo k prokazatelným

nežádoucím interakcím.

U lidí může vést kombinace ACE inhibitorů s nesteroidními antiflogistiky (NSAID) ke

snížené antihypertenzní účinnosti či k narušení funkce ledvin. Kombinace benazepril

hydrochloridu

a dalších antihypertenzních léčiv (např. blokátorů kalciového kanálu, β-

blokátorů nebo diuretik), anestetik nebo sedativ může vést k zvýšeným hypotenzním

účinkům. Proto je zapotřebí pečlivě zvážit současné podávání NSAID a jiných léčiv s

hypotenzním účinkem.

Váš veterinární lékař může doporučit pečlivě sledovat funkci ledvin a známky hypotenze

(letargie, slabost apod.) a podle potřeby je léčit.

Nelze vyloučit interakce s draslík šetřícími diuretiky jako je spironolakton, triamteren nebo

amilorid. Při užívání přípravku v kombinaci s draslík šetřícími diuretiky se doporučuje

sledovat hladiny draslíku v plasmě z důvodu rizika hyperkalémie (zvýšené hladiny draslíku

v krvi).

Předávkování

V případě náhodného předávkování může nastat přechodná reverzibilní hypotenze. Léčba by

měla spočívat v nitrožilní infuzi teplého fyziologického roztoku.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2017

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

PVC/PCTFE – hliníkový blistr obsahující 14 potahovaných tablet.

Kartonová krabička s

2 blistry (28 tablet);

7 blistry (98 tablet).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Farmakodynamické vlastnosti

Benazepril hydrochlorid je prodrug (lékový prekurzor) hydrolyzovaný in vivo na svůj aktivní

metabolit benazeprilát. Benazeprilát je vysoce potentní selektivní inhibitor ACE, který brání

konverzi neaktivního angiotensinu I na aktivní angiotensin II a tím také snižuje syntézu

KELAPRIL 5 mg

KELA NV

Potahované tablety pro psy a kočky

BELGIE

aldosteronu. Proto blokuje účinky zprostředkovávané angiotensinem II a aldosteronem, včetně

vasokonstrikce jak tepen tak žil, zadržování sodíku a vody ledvinami a remodelingových

účinků (včetně patologické srdeční hypertrofie a degenerativních změn ledvin).

Přípravek způsobuje u psů a koček dlouhotrvající inhibici aktivity ACE v plasmě s vyšší než

95 % inhibicí při maximálním účinku a významnou účinností (u psů >80%, u koček >90%)

přetrvávající 24 hodin po podání.

Přípravek snižuje krevní tlak a objemovou zátěž srdce u psů s městnavým srdečním selháním.

U koček s experimentální ledvinovou nedostatečností přípravek normalizoval zvýšený

glomerulární kapilární tlak a snížil systémový tlak krve. Snížení glomerulární hypertenze

může zpomalit progresi onemocnění ledvin potlačením dalšího poškozování ledvin. Klinické

studie u koček s chronickým onemocněním ledvin prokázaly, že přípravek výrazně snižuje

hladinu bílkovin v moči. Tento účinek je pravděpodobně zprostředkován snížením

glomerulární hypertenze a příznivými účinky na bazální membránu glomerulů. . Přípravek

také zvýšil chuť k jídlu koček, především v pokročilých fázích onemocnění.

Benazeprilát se u psů vylučuje z 54% prostřednictvím žluče a 46% močovým traktem a u

koček z 85% prostřednictvím žluče a 15% močovým traktem. Clearance benazeprilátu není

ovlivněna zhoršenou funkcí ledvin, proto není potřeba u psů ani koček s

renální

nedostatečností upravovat dávkování přípravku.

13-2-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [AvPAK]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [REMEDYREPACK INC.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Proficient Rx LP]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [BluePoint Laboratories]

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

LOTENSIN (Benazepril Hydrochloride) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

LOTENSIN (Benazepril Hydrochloride) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

25-8-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Aug 25, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Apotex Corp.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Apotex Corp.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

7-8-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 7, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Golden State Medical Supply, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

10-7-2017

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jul 10, 2017 EST

US - DailyMed

30-6-2017

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system (Active substance: benazepril, captopril, cilazapril, delapril, enalapril, fosinopril, imidapril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, spirapril, trandolapril, zofenopril, candesartan, eprosartan, losartan, olmesartan, valsartan) - Corrigendum - Commission Decision (2017)4652 of Fri, 30 Jun 2017

Europe -DG Health and Food Safety

13-6-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Apotex Corp]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Apotex Corp]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-6-2017

Cardalis (CEVA SANTE ANIMALE)

Cardalis (CEVA SANTE ANIMALE)

Cardalis (Active substance: Benazepril hydrochloride, Spironolactone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017) 4090 of Mon, 12 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2524/R/09

Europe -DG Health and Food Safety

9-6-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [International Laboratories, LLC]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [International Laboratories, LLC]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

BENAZEPRIL Tablet, Coated [International Laboratories, LLC]

BENAZEPRIL Tablet, Coated [International Laboratories, LLC]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Apotex Corp.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-6-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jun 5, 2017 EST

US - DailyMed

25-5-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: May 25, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed

28-4-2017

Benazepril

Benazepril

Benazepril is used to treat patients with high blood pressure. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

27-3-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement