Advertisement

Kelapril

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Kelapril 20 mg
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Kelapril 20 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • ACE inhibitory, prostý
 • Přehled produktů:
 • 9902207 - 2 x 14 tableta - blistr - -; 9902208 - 7 x 14 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/103/12-C
 • Datum autorizace:
 • 12-09-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 20-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

KELAPRIL 20 mg, potahované tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

KELA N.V.

Sint Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

BELGIE

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

KELAPRIL 20 mg, potahované tablety pro psy

Benazeprili hydrochloridum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:

18,4 mg Benazeprilum

(ekvivalentní 20 mg Benazeprili hydrochloridum)

Pomocné látky:

Oxid titaničitý (E 171)

0,52 mg

Oxid železitý červený (E 172)

0,06 mg

Červeno-růžová oválná dělitelná tableta s půlící rýhou na každé straně.

4.

INDIKACE

Přípravek patří do skupiny léků, kterým se říká ACE inhibitory. Je předepisován veterinárním

lékařem k léčbě městnavého srdečního selhání u psů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku benazepril hydrochlorid nebo

na některou z pomocných látek v tabletě.

Nepoužívat v případě nízkého krevního tlaku (hypotenze), hypovolémie (nízkého

objemu krve), hyponatrémie nebo akutního selhání ledvin.

Nepoužívat v případě snížení srdečního výdeje v důsledku aortální nebo pulmonální

stenózy.

Nepoužívejte u březích samic nebo během období laktace, protože bezpečnost

benazepril hydrochloridu v případě březosti nebo laktace nebyla u těchto živočišných

druhů stanovena.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Někteří psi s městnavým srdečním selháním mohou přechodně zvracet, projevovat ztrátu

koordinace nebo známky únavy.

U psů s chronickým onemocněním ledvin může nastat mírné zvýšení hladiny kreatininu, který

indikuje funkci ledvin, v krvi. To je pravděpodobně účinek léků snižujících krevní tlak

v ledvinách a nemusí být nutně důvodem k přerušení léčby, pokud zvíře nemá jiné nežádoucí

účinky.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu

veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

Přípravek se podává perorálně jednou denně s nebo bez krmiva. Délka doby léčby není

omezena.

Přípravek by měl být psům podáván perorálně v minimální dávce 0,25 mg (v rozsahu 0,25 -

0,5) benazepril hydrochloridu na kg živé hmotnosti jednou denně podle následující tabulky:

Dávka může být zdvojnásobena na základě posouzení a doporučení ošetřujícího veterinárního

lékaře může být dávka u psů s městnavým srdečním onemocněním zdvojnásobena při

zachování podání jednou denně minimální dávky 0,5 mg benazepril hydrochloridu/kg ž.hm.

(v rozsahu 0,5 - 1,0).

Dodržujte dávkování předepsané veterinárním lékařem.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Hmotnost psa

(kg)

KELAPRIL 20 mg

Standardní

dávka

Dvojitá dávka

> 20 - 40

0,5 tablety

1 tableta

> 40 - 80

1 tableta

2 tablety

Žádné.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu.

Uchovávejte v suchu.

Zbylou nepoužitou polovinu tablety vraťte zpět do blistru, blistr vložte zpět do kartonové

krabičky a tuto polovinu tablety použijte při příštím podání.

Doba použitelnosti zbylé poloviny tablety: 2 dny.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

etiketě po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Účinnost a bezpečnost přípravku nebyla stanovena u psů

s živou hmotností nižší

než 2,5 kg.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

V případě chronického onemocnění ledvin zkontroluje před zahájením léčby veterinární lékař

stav hydratace vašeho zvířete a je možné, že doporučí provádění pravidelných krevních testů

v průběhu léčby pro sledování koncentrací kreatininu v plasmě, močoviny a počtu erytrocytů

v krvi.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po použití si umyjte ruce.

Aby se zabránilo náhodnému požití, zejména dítětem, musí se nepoužité části tablet vrátit do

blistru a vložit zpět do krabičky.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Těhotné ženy by měly dbát zvýšené opatrnosti, aby se vyhnuly náhodnému pozření přípravku,

protože bylo zjištěno, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) mají vliv na lidský

plod v průběhu těhotenství.

řezosti a laktace:

Nepoužívat během březosti nebo laktace. Bezpečnost

přípravku

nebyla stanovována u

chovných zvířat a březích a laktujících fen.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Pokud zvíře užívá nebo v poslední době užívalo jiné léky, informujte o tom svého

veterinárního lékaře.

U psů s městnavým srdečním selháním je přípravek podáván v kombinaci s digoxinem,

diuretiky, pimobendanem a veterinárními arytmiky, aniž by docházelo k prokazatelným

nežádoucím interakcím.

U lidí může vést kombinace ACE inhibitorů s nesteroidními antiflogistiky (NSAID) ke

snížené antihypertenzní účinnosti či k narušení funkce ledvin. Kombinace benazepril

hydrochloridu

a dalších antihypertenzních léčiv (např. blokátorů kalciového kanálu, β-

blokátorů nebo diuretik), anestetik nebo sedativ může vést k zvýšeným hypotenzním

účinkům. Proto je zapotřebí pečlivě zvážit současné podávání NSAID a jiných léčiv s

hypotenzním účinkem.

Váš veterinární lékař může doporučit pečlivě sledovat funkci ledvin a známky hypotenze

(letargie, slabost apod.) a podle potřeby je léčit.

Nelze vyloučit interakce s draslík šetřícími diuretiky jako je spironolakton, triamteren nebo

amilorid. Při užívání přípravku v kombinaci s draslík šetřícími diuretiky se doporučuje

sledovat hladiny draslíku v plasmě z důvodu rizika hyperkalémie (zvýšené hladiny draslíku

v krvi).

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

V případě náhodného předávkování může nastat přechodná reverzibilní hypotenze. Léčba by

měla spočívat v nitrožilní infuzi teplého fyziologického roztoku.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

PVC/PVDC – hliníkový blistr obsahující 14 potahovaných tablet.

Kartonová krabička s

2 blistry (28 tablet);

7 blistry (98 tablet).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Farmakodynamické vlastnosti

Benazepril hydrochlorid je prodrug (lékový prekurzor) hydrolyzovaný in vivo na svůj aktivní

metabolit benazeprilát. Benazeprilát je vysoce potentní selektivní inhibitor ACE, který brání

konverzi neaktivního angiotensinu I na aktivní angiotensin II a tím také snižuje syntézu

aldosteronu. Proto blokuje účinky zprostředkovávané angiotensinem II a aldosteronem, včetně

vasokonstrikce jak tepen tak žil, zadržování sodíku a vody ledvinami a remodelingových

účinků (včetně patologické srdeční hypertrofie a degenerativních změn ledvin).

Přípravek způsobuje u psů dlouhotrvající inhibici aktivity ACE

v plasmě s vyšší než 95 %

inhibicí při maximálním účinku a významnou účinností

u psů >80%)

přetrvávající 24 hodin

po podání.

Přípravek snižuje krevní tlak a objemovou zátěž srdce u psů s městnavým srdečním selháním.

Clearance benazeprilátu není ovlivněna zhoršenou funkcí ledvin, proto není potřeba u psů ani

koček s renální nedostatečností upravovat dávkování přípravku.

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [AvPAK]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [REMEDYREPACK INC.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Proficient Rx LP]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [BluePoint Laboratories]

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

LOTENSIN (Benazepril Hydrochloride) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

LOTENSIN (Benazepril Hydrochloride) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

25-8-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Aug 25, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Apotex Corp.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Apotex Corp.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

7-8-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 7, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Golden State Medical Supply, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

10-7-2017

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

AMLODIPINE BESYLATE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jul 10, 2017 EST

US - DailyMed

30-6-2017

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system (Active substance: benazepril, captopril, cilazapril, delapril, enalapril, fosinopril, imidapril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, spirapril, trandolapril, zofenopril, candesartan, eprosartan, losartan, olmesartan, valsartan) - Corrigendum - Commission Decision (2017)4652 of Fri, 30 Jun 2017

Europe -DG Health and Food Safety

13-6-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Apotex Corp]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Apotex Corp]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-6-2017

Cardalis (CEVA SANTE ANIMALE)

Cardalis (CEVA SANTE ANIMALE)

Cardalis (Active substance: Benazepril hydrochloride, Spironolactone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017) 4090 of Mon, 12 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2524/R/09

Europe -DG Health and Food Safety

9-6-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [International Laboratories, LLC]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [International Laboratories, LLC]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

BENAZEPRIL Tablet, Coated [International Laboratories, LLC]

BENAZEPRIL Tablet, Coated [International Laboratories, LLC]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Apotex Corp.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-6-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jun 5, 2017 EST

US - DailyMed

25-5-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: May 25, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed

28-4-2017

Benazepril

Benazepril

Benazepril is used to treat patients with high blood pressure. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

27-3-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement