KELALEXIN VELE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KELALEXIN VELE 50 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KELALEXIN VELE 50 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • První generace cefalosporinů
 • Přehled produktů:
 • 9904427 - 10 x 2 tableta - blistr - -; 9904428 - 10 x 10 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/068/15-C
 • Datum autorizace:
 • 25-08-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

KELALEXIN VELE 50 mg tablety pro psy

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A 

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ 

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci: VELE, spol. s r.o., Ústí 88, 588 42 Větrný Jeníkov

Výrobce a Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: KELA N.V., Industrial Zone „De

Kluis“, Sint Lenaartseweg 48, B-2320 Hoogstraten, Belgie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

KELALEXIN VELE 50 mg tablety pro psy

Cefalexinum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 šedobílá, kulatá, zkosená tableta s dělící rýhou obsahuje:

Léčivá látka: 

Cefalexinum 50 mg

(ekvivalentní 52,6 mg cefalexinum monohydricum) 

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. INDIKACE

Léčba   infekcí   způsobenými   bakteriemi   citlivými   na   cefalexin:   infekcí   respiračního   traktu,

močového traktu, kůže a infekcí měkkých tkání lokalizovaných v ložiscích dostupných pro

léčivou látku. 

5. KONTRAINDIKACE

Přecitlivělost na cefalexin je vzácná, přípravek by však neměl být podáván zvířatům, u

kterých je známa přecitlivělost na cefalexin. Nepodávejte v případě renální 

nedostatečnosti.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přecitlivělost na cefalexin je vzácná.  S ostatními antibiotiky, která se rovněž vylučují 

převážně ledvinami, může při renální nedostatečnosti způsobit jejich nadbytečná 

kumulace funkční problémy. 

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená dávka je 10-15 mg cefalexinu/kg živé hmotnosti 2x denně. V závažných 

nebo akutních případech může být dávkování zdvojnásobeno, nebo může být 

přípravek podáván vícekrát denně bez jakéhokoli nebezpečí. 

Doporučená doba léčby je 5 dní, ale může být prodloužena na zákledě zvážení 

ošetřujícího veterinárního lékaře.

<      5 kg  živé hmotnosti 1 x 50 mg tableta 2 krát denně

5,1 - 9 kg  živé hmotnosti 2 x 50 mg tableta 2 krát denně

9.  POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety jsou zvířaty velmi dobře tolerovány a mohou být rozdrceny a podávány s 

potravou.

10. OCHRANNÁ LHŮTA 

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu.

Chraňte před světlem.

Zbylé nepoužité části tablet zlikvidujte. 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Rozpůlené tablety ihned spotřebujte.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti 

uvedené na krabičce po EXP.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě známé renální nedostatečnosti by měla být dávka podávaného léku snížena. 

Citlivost k léčivé látce přípravku může kolísat v závislosti na citlivosti původce 

izolovaného z konkrétního zvířete.  Proto by měla být před začátkem léčby stanovena 

citlivost na cefalexin.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek 

zvířatům

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. 

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu 

vyvolat alergickou reakci.  Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkřiženým 

reakcím s cefalosporiny a naopak.  Alergické reakce na tyto látky mohou být v 

některých přpadech vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout 

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako např. vyrážka, 

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalovou informaci.  Otok obličeje, rtů 

nebo očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžité lékařské 

ošetření.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti a laktace 

Studie u laboratorních zvířat neprokázaly toxický účinek na plod. Bezpečnost 

cefalexinu pro březí a laktující feny však nebyla stanovena.

Interakce

Existuje antagonismus s bakteriostatickými antibiotiky, tzn. s makrolidy, tetracykliny a 

chloramfenikolem.

Předávkování 

Cefalexin má nízkou toxicitu. Podávání 100, 200 a 400 mg/kg psům po dobu 1 roku 

způsobovalo pouze slinění u dvou skupin s nejvyšším dávkováním a občas zvracení u 

všech tří skupin.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH 

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Česká republika

VELE spol. s r.o.,

Ústí č.88

Větrný Jeníkov

TEL.:+420 567 275 046

14-6-2018

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Zij zijn bang om gezien te worden als een slechte moeder (47,4%) en willen anderen niet belasten (52,2%), blijkt uit een peiling onder vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie hebben gehad. Hierdoor blijft postnatale depressie, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd, te vaak onbesproken. Daarom geeft staatssecretaris Paul Blo...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.