KELALEXIN VELE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KELALEXIN VELE 50 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KELALEXIN VELE 50 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • První generace cefalosporinů
 • Přehled produktů:
 • 9904427 - 10 x 2 tableta - blistr - -; 9904428 - 10 x 10 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/068/15-C
 • Datum autorizace:
 • 25-08-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

KELALEXINVELE50mgtabletypropsy

1. JMÉNOAADRESADRŽITELE ROZHODNUTÍOREGISTRACIA

DRŽITELEPOVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍ

ŠARŽE,POKUDSE NESHODUJE

Držitelrozhodnutío registraci:VELE,spol. sr.o., Ústí88,588 42Větrný Jeníkov

VýrobceaVýrobceodpovědnýzauvolněníšarže:KELAN.V.,IndustrialZone„De

Kluis“,SintLenaartseweg 48, B-2320 Hoogstraten,Belgie

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

KELALEXINVELE50 mg tabletypropsy

Cefalexinum

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

1 šedobílá,kulatá,zkosenátabletasdělícírýhouobsahuje:

Léčivá látka:

Cefalexinum50 mg

(ekvivalentní52,6 mgcefalexinummonohydricum)

Tabletylzedělitnadvěstejnépoloviny.

4. INDIKACE

Léčbainfekcízpůsobenýmibakteriemicitlivýminacefalexin:infekcírespiračníhotraktu,

močovéhotraktu,kůžeainfekcíměkkýchtkánílokalizovanýchvložiscíchdostupnýchpro

léčivoulátku.

5. KONTRAINDIKACE

Přecitlivělostnacefalexinjevzácná,přípravek by všaknemělbýtpodávánzvířatům, u

kterýchjeznámapřecitlivělostnacefalexin. Nepodávejtevpřípaděrenální

nedostatečnosti.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Přecitlivělostnacefalexinjevzácná. Sostatnímiantibiotiky,kteráserovněžvylučují

převážněledvinami, můžepřirenálnínedostatečnostizpůsobitjejichnadbytečná

kumulacefunkčníproblémy.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Perorálnípodání.

Doporučenádávkaje10-15 mg cefalexinu/kg živéhmotnosti2x denně.Vzávažných

nebo akutníchpřípadech můžebýtdávkovánízdvojnásobeno,nebo můžebýt

přípravek podávánvícekrátdenněbezjakéhokolinebezpečí.

Doporučenádobaléčbyje5 dní,alemůžebýtprodlouženanazákledězvážení

ošetřujícíhoveterinárního lékaře.

< 5 kg živéhmotnosti 1 x 50 mg tableta2krátdenně

5,1 - 9 kg živéhmotnosti 2 x 50 mg tableta2 krátdenně

9. POKYNYPROSPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tabletyjsou zvířaty velmidobřetolerovány amohou býtrozdrcenyapodávány s

potravou.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Neníurčenopro potravinovázvířata.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejtepřiteplotědo30°C.

Uchovávejtevpůvodnímobalu.

Chraňtepřed světlem.

Zbylénepoužitéčástitabletzlikvidujte.

Uchovávatmimodosah dětí.

Rozpůlenétablety ihned spotřebujte.

Nepoužívejtetentoveterinárníléčivý přípravek po uplynutídobypoužitelnosti

uvedenénakrabičcepo EXP.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Vpřípaděznámérenálnínedostatečnostiby mělabýtdávkapodávaného léku snížena.

Citlivostk léčivélátcepřípravku můžekolísatv závislostinacitlivostipůvodce

izolovaného zkonkrétního zvířete. Protoby mělabýtpřed začátkemléčbystanovena

citlivostnacefalexin.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivý přípravek

zvířatům

Přimanipulacispřípravkemnejezte,nepijteanekuřte.

Penicilinyacefalosporiny mohou poinjekci,inhalaci, požitínebo pokožnímkontaktu

vyvolatalergickou reakci. Přecitlivělostnapenicilinymůževéstkezkřiženým

reakcímscefalosporinyanaopak. Alergickéreakcenatytolátky mohou býtv

některých přpadech vážné.

Lidéseznámou přecitlivělostínapenicilinyacefalosporinyby semělivyhnout

kontaktusveterinárnímléčivýmpřípravkem.

Pokud sepo přímémkontaktuspřípravkemobjevípříznaky jako např. vyrážka,

vyhledejtelékařskou pomocaukažtelékařipříbalovou informaci. Otok obličeje, rtů

nebo očínebo potížesdýchánímjsou vážnépříznaky avyžadujíokamžitélékařské

ošetření.

Popoužitísiumyjteruce.

Použitív průběhubřezostia laktace

Studieu laboratorníchzvířatneprokázalytoxický účinek naplod. Bezpečnost

cefalexinu pro březíalaktujícífenyvšak nebylastanovena.

Interakce

Existujeantagonismussbakteriostatickýmiantibiotiky,tzn.smakrolidy,tetracyklinya

chloramfenikolem.

Předávkování

Cefalexinmánízkou toxicitu. Podávání100,200 a400 mg/kgpsůmpodobu1 roku

způsobovalopouzesliněníu dvou skupinsnejvyššímdávkovánímaobčaszvraceníu

všech třískupin.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮNEBOODPADU, POKUD JEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,

musíbýtlikvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Srpen2015

15. DALŠÍINFORMACE

Veterinárníléčivý přípravek jevydávánpouzenapředpis.

Česká republika

VELEspol. sr.o.,

Ústíč.88

Větrný Jeníkov

TEL.:+420567275 046

16-11-2018

FDA approves new drug to treat travelers’ diarrhea

FDA approves new drug to treat travelers’ diarrhea

FDA approved Aemcolo (rifamycin), an antibacterial drug indicated for the treatment of adult patients with travelers’ diarrhea caused by noninvasive strains of Escherichia coli (E. coli), not complicated by fever or blood in the stool.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

Blokhuis: maak postnatale depressie bespreekbaar

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Zij zijn bang om gezien te worden als een slechte moeder (47,4%) en willen anderen niet belasten (52,2%), blijkt uit een peiling onder vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie hebben gehad. Hierdoor blijft postnatale depressie, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd, te vaak onbesproken. Daarom geeft staatssecretaris Paul Blo...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.