Advertisement

KALNORMIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KALNORMIN Tableta s prodlouženým uvolňováním 1G
 • Dávkování:
 • 1G
 • Léková forma:
 • Tableta s prodlouženým uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KALNORMIN Tableta s prodlouženým uvolňováním 1G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CHLORID DRASELNÝ
 • Přehled produktů:
 • KALNORMIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 39/ 730/92-S/C
 • Datum autorizace:
 • 19-08-2014
 • EAN kód:
 • 3830044942373
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls154044/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

KALNORMIN

tablety s prodlouženým uvolňováním

kalii chloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Kalnormin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalnormin užívat

Jak se Kalnormin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Kalnormin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Kalnormin a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Kalnormin je chlorid draselný. Draslík je minerál, který se nachází v řadě

potravin a který je nezbytný pro správnou funkci Vašeho těla. Při vhodném dávkování udržuje

Kalnormin potřebnou hladinu draslíku v buňkách i v tělních tekutinách a pomáhá udržovat iontovou

rovnováhu.

Váš lékař Vám předepsal Kalnormin pro předcházení nebo léčbu poklesu hladiny draslíku ve Vaší

krvi.

Nízké

hladiny

draslíku

mohou

být

způsobeny

některými

onemocněními,

těžkými

nebo

dlouhotrvajícími průjmy či zvracením, některými chirurgickými zákroky, užíváním některých léků,

nedostatkem draslíku ve stravě a podobně.

Kalnormin jsou tablety s prodlouženým uvolňováním. Draslík se z nich ve střevě uvolňuje pozvolna,

a tak zůstává koncentrace volné draselné soli v trávicím ústrojí nízká. Tím se předchází nepříznivým

účinkům, jaké mají na žaludek a střevo draselné soli v prášku anebo v roztoku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalnormin užívat

Neužívejte Kalnormin

jestliže jste alergický(á) na chlorid draselný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže máte závažné onemocnění ledvin;

jestliže máte onemocnění trávicího ústrojí;

jestliže máte vysokou hladinu draslíku v krvi;

jestliže máte jakékoliv onemocnění spojené s rozsáhlým poškozením tkání (úrazy,

popáleniny);

jestliže trpíte velkou ztrátou tekutin (dehydratace);

Přípravek Kalnormin není určen k podávání dětem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Kalnormin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže máte

onemocnění ledvin;

jestliže patříte mezi starší pacienty, zvláště pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater;

jestliže Vám lékař předepsal vysoké dávky přípravku Kalnormin (3 až 6 tablet denně), bude

Vás častěji posílat na vyšetření hladiny draslíku v krvi a pravidelně na kontroly EKG.

Další léčivé přípravky a přípravek Kalnormin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Platí to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu. Zvláště důležité je věnovat pozormost volně prodejným multivitaminovým a

multiminerálním přípravkům a náhražkám soli, z nichž mnohé obsahují draslík.

Zvláště důležité je oznámit svému lékaři, že užíváte:

nesteroidní protizánětlivé léky (proti bolesti, zánětu či horečce) – může dojít k zesílení

nežádoucích účinků na trávicí ústrojí;

kálium šetřící diuretika (léky způsobující vyšší tvorbu a vylučování moči) a ACE inhibitory (k

léčbě vysokého krevního tlaku) – může dojít k nadměrnému zvýšení hladiny draslíku v krvi;

digoxin (k léčbě srdečního selhání) – náhlé vysazení přípravku Kalnormin může způsobit

zvýšení toxicity digoxinu;

beta-blokátory (k léčbě vysokého krevního tlaku a arytmií), heparin (lék snižující srážlivost

krve), cyklosporin (cytostatikum) – hladina draslíku může být jejich současným užíváním

s přípravkem Kalnormin ovlivněna.

Přípravek Kalnormin s jídlem a pitím

Tablety se užívají po jídle a zapíjejí vodou.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neužívejte přípravek Kalnormin, pokud

Vám to Váš lékař výslovně neřekl.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Kalnormin neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.

Jak se Kalnormin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám stanoví dávku individuálně podle hladiny draslíku ve Vaší krvi. Běžná dávka u

dospělých je 1 tableta 2 až 3krát denně.

Tablety užívejte po jídle, celé, nerozkousané a zapijte vodou. Časový odstup mezi jednotlivými

dávkami musí být úměrný počtu dávek (např. 8 hodin při třech dávkách denně).

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Kalnormin není určen dětem a dospívajícím.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kalnormin, než jste měl/a

Příznaky předávkování mohou být svalová slabost, nízký krevní tlak, nepravidelný anebo zrychlený

tlukot srdce, poruchy srdečního rytmu vedoucí až k srdeční zástavě. V případě předávkování

vyhledejte okamžitě lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kalnormin

Jestliže jste si zapomněl(a) vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokračujte ve svém obvyklém schématu

dávkování.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kalnormin

Nepřestávejte přípravek užívat bez doporučení svého lékaře. Je důležité udržovat správné hladiny

draslíku ve Vaší krvi.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí výskytu (četnost nelze stanovit vzhledem k nedostatku údajů

z klinických studií):

Zvracení, průjem, plynatost; krev ve stolici.

V případě poruchy funkce ledvin může dojít k nadměrnému zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Kalnormin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informce

Co Kalnormin obsahuje

Léčivou látkou je kalii chloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje kalii

chloridum 1 g

Pomocnými látkami jsou polyvinylbutyral, cetylalkohol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek,

magnesium-stearát

Jak Kalnormin vypadá a co obsahuje toto balení

Kalnormin jsou bílé, mramorované, diskovité konvexní tablety

Přípravek je balen do průhledného PVC/Al blistru a krabičky.

Velikost balení: 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7, Česká republika

Výrobce

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.10.2014.

15-3-2018

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Advisory – lead content may exceed regulatory guidelines

Therapeutic Goods Administration - Australia

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

DG BODY TRAVEL PACK (Benzalkonium Chloride) Cloth [Dolgencorp, LLC]

DG BODY TRAVEL PACK (Benzalkonium Chloride) Cloth [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

WEGMANS ALOE AND VITAMIN E (Benzalkonium Chloride) Cloth [Wegmans Food Markets Inc.]

WEGMANS ALOE AND VITAMIN E (Benzalkonium Chloride) Cloth [Wegmans Food Markets Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

HOME SENSE (Benzalkonium Chloride) Cloth [The Kroger Co.]

HOME SENSE (Benzalkonium Chloride) Cloth [The Kroger Co.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

16-3-2018

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

HETASTARCH IN SODIUM CHLORIDE (Hetastarch) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HETASTARCH IN SODIUM CHLORIDE (Hetastarch) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

HAND SANITIZER (Benzethonium Chloride) Gel [RIMPORTS INC.]

HAND SANITIZER (Benzethonium Chloride) Gel [RIMPORTS INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

SANISMART 2 (Benzalkonium Chloride) Liquid [Registered Chemicals Corporation]

SANISMART 2 (Benzalkonium Chloride) Liquid [Registered Chemicals Corporation]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement