KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA Enterosolventní tableta 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Enterosolventní tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA Enterosolventní tableta 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CHLORID DRASELNÝ
 • Přehled produktů:
 • KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 39/ 699/69-C
 • EAN kód:
 • 8594002390860
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1 / 4

sp.zn. sukls46160/2009

Příbalová informace:

informace pro pacienta

KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA

500 mg

enterosolventní tablety

Kalii chloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Kalium chloratum BIOMEDICA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalium chloratum BIOMEDICA užívat

Jak se Kalium chloratum BIOMEDICA užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Kalium chloratum BIOMEDICA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Kalium chloratum BIOMEDICA a k čemu se používá

Kalium chloratum BIOMEDICA

přípravek obsahující draslík.

Draslík (kalium) je základní součástí tělesných tekutin, je hlavním vnitrobuněčným kationtem, má

významnou úlohu při mnoha fyziologických pochodech, důležitých pro správnou činnost nervového

systému, svalstva, při udržování normálních funkcí srdce a ledvin.

Přípravek se užívá k předcházení a léčbě nedostatku draslíku při zvýšených ztrátách draslíku močí: při

podávání

některých

diuretik

(léčiva,

která

zvyšují

tvorbu

vylučování

moči),

při

některých

onemocněních

ledvin,

zvýšená

tvorba

moče,

při

dlouhodobé

léčbě

vysokými

dávkami

kortikosteroidů

(hormony

kůry

nadledvin),

při

primárním

sekundárním

hyperaldosteronizmu

(zvýšená tvorba hormonu aldosteronu v kůře nadledvin).

Předcházení

léčba

nedostatku

draslíku

způsobeného

při

ztrátách

draslíku

zažívacím

ústrojím:

zvracení a průjmy, dlouhodobé používání projímadel, odsávání žaludečního obsahu.

Nedostatečný přísun draslíku potravou, přechodné hladovění, nevhodné redukční diety apod.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalium chloratum BIOMEDICA užívat

Neužívejte Kalium chloratum BIOMEDICA

jestliže jste alergický(á) na kalium chloratum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

při zvýšené hladině draslíku v krvi a při všech stavech, které k ní mohou vést, především při

velkém poklesu funkce ledvin, při stavech doprovázených nadměrným rozpadem tkání (zranění,

popáleniny), při akutní dehydrataci (velká ztráta tělesných tekutin), při současné léčbě diuretiky,

které zadržují v organizmu draslík,

při vředu žaludku a dvanáctníku, při nedostatečné funkci nadledvin, nekontrolované cukrovce.

2 / 4

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte

o tom svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

zejména

jestliže máte onemocnění ledvin nebo nadledvin;

při nedostatečně kontrolované cukrovce;

při metabolické acidóze (stav, kdy dochází k hromadění kyselých látek v organismu);

jestliže máte vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku;

jestliže užíváte současně digoxin (k léčbě srdečního selhání) - náhlé vysazení přípravku Kalium

chloratum BIOMEDICA může způsobit zvýšení toxicity digoxinu.

Při dlouhodobé léčbě nedostatku draslíku je vhodná pravidelná kontrola hladiny draslíku v krvi.

Děti

Léková forma není vhodná pro děti mladší než 6 let.

Další léčivé přípravky a Kalium chloratum BIOMEDICA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA tablety a účinky jiných současně užívaných léků se

mohou navzájem ovlivňovat. Zvláštní pozornosti je třeba při současném užívání léků, které vedou ke

zvýšení hladiny draslíku v krvi nebo které také obsahují draslík, jako jsou např.

nesteroidní protizánětlivé látky (proti bolesti, zánětu či horečce),

kalium šetřící diuretika (léky způsobující vyšší tvorbu a vylučování moči) a ACE-inhibitory

(k léčbě vysokého krevního tlaku),

digitalisové glykosidy (k léčbě srdečního selhání),

beta-blokátory

léčbě

vysokého

krevního

tlaku),

heparin

(lék

snižující

srážlivost

krve),

cyklosporin (k potlačení obranyschopnosti), blokátory aldosteronu (k léčbě vysokého krevního

tlaku),

inhibitory sodíko-draslíkové pumpy (používané při léčbě onemocnění srdce),

anticholinergika (ke snížení pohyblivosti střev)

léky, které podporují vznik vředů (např. kyselina acetylosalicylová).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jste-li těhotná nebo kojíte, neužívejte Kalium chloratum BIOMEDICA, pokud Vám to Váš lékař

výslovně neřekl.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Kalium chloratum BIOMEDICA nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se Kalium chloratum BIOMEDICA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je individuální podle hladiny draslíku v krvi. Přesné dávkování vždy určí lékař.

Dospělí užívají obvykle 2-3krát denně 1-2 tablety.

Použití u dětí a dospívajících

Děti od 6 do 15 let obvykle užívají 1-2krát denně 1 tabletu.

Léková forma není vhodná pro děti mladší než 6 let.

3 / 4

Způsob použití

Tablety užívejte během jídla nebo po jídle, polykejte celé, nerozkousané a zapíjejte sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kalium chloratum BIOMEDICA, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Příznaky předávkování: svalová slabost, brnění a mravenčení v končetinách (parestezie), ochrnutí,

nízký krevní tlak až oběhový kolaps (zhroucení), nepravidelnosti v srdečním rytmu až zástava srdce.

Při výskytu těchto příznaků přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít Kalium chloratum BIOMEDICA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, při dlouhodobém užívání zejména vyšších dávek se však mohou

vyskytnout ojedinělé nežádoucí účinky.

Užívání přípravku

může vést ke dráždění sliznice zažívacího ústrojí, projevující se nevolností,

zvracením, plynatostí, bolestmi břicha a průjmem. V ojedinělých případech může dojít až ke krvácení

a vzniku vředů. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se

poraďte s lékařem.

Nadměrný přívod draslíku může vést k nežádoucímu zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Kalium chloratum BIOMEDICA uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

Kalium chloratum BIOMEDICA

obsahuje

Léčivou látkou je: Kalii chloridum 0,5 g v 1 potahované tabletě (odpovídá 6,75 mmol K

4 / 4

Pomocnými látkami jsou disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, polysorbát 80, mastek,

kalcium-stearát, triethyl-citrát, želatina.

Jak

Kalium chloratum BIOMEDICA

vypadá a co obsahuje toto balení

Kalium chloratum BIOMEDICA jsou bílé až nažloutlé, slabě mramorované, čočkovité potahované

tablety s mírně nerovným povrchem.

Balení obsahuje 50 nebo 100 potahovaných tablet v PVC/Al blistru

Držitel rozhodnutí o registraci

BIOMEDICA, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

BIOMEDICA, spol. s r.o., Divize Hořátev,

Hořátev 104,

289 12 Nymburk

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.3.2015.

15-3-2018

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Advisory – lead content may exceed regulatory guidelines

Therapeutic Goods Administration - Australia

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.