JEANINE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • JEANINE Obalená tableta 2MG/0,03MG
 • Dávkování:
 • 2MG/0,03MG
 • Léková forma:
 • Obalená tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 21 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • JEANINE Obalená tableta 2MG/0,03MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DIENOGEST A ETHINYLESTRADIOL
 • Přehled produktů:
 • JEANINE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 17/ 407/00-C
 • EAN kód:
 • 8590322001363
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls213142/2014 

                                    Příbalová informace: informace pro uživatelky 

Jeanine 

obalené tablety 

(dienogestum, ethinylestradiolum) 

                           

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit.  

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). 

  Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány 

správně. 

  Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při 

znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo 

déle. 

  Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní 

sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“). 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je přípravek Jeanine a na co se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jeanine užívat 

3.  Jak se přípravek Jeanine užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Jeanine uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace                                              

1.  Co je přípravek Jeanine a k čemu se používá 

  Jeanine je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.  

  Jeanine se používá také k léčbě mírných až středně závažných projevů akné u žen, které si 

současně přejí zabránit otěhotnění. 

  Každá z 21 obalených tablet obsahuje malé množství ženských hormonů dienogestu a 

ethinylestradiolu. 

  Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované pilulky“ nebo 

kombinovaná perorální antikoncepce. 

Orální antikoncepční pilulky jsou velmi účinnou metodou plánování rodičovství. Pokud se 

užívají pravidelně (bez vynechání tablet), možnost otěhotnění je velmi nízká. 

Při léčbě akné u žen, které si současně přejí zabránit otěhotnění, je třeba pro dosažení 

optimálního účinku užívat přípravek alespoň šest měsíců, vhodné je však dlouhodobé užívání 

po konsultaci s lékařem. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jeanine užívat 

Obecné poznámky 

Předtím, než začnete užívat přípravek Jeanine, měla byste si přečíst informace o krevních 

sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – (viz 

bod 2 „Krevní sraženiny“). 

Než začnete užívat přípravek Jeanine, lékař Vám položí několik otázek ohledně zdravotního 

stavu Vašeho i Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést 

ještě další vyšetření, v závislosti na Vaší osobní situaci. 

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých máte užívání přípravku 

Jeanine přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Jeanine snížena. V 

takových případech se máte vyhnout pohlavnímu styku nebo máte použít ještě jinou, 

nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, tak zvanou bariérovou 

metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody 

mohou být nespolehlivé, protože přípravek Jeanine ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení 

hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.  

Přípravek Jeanine, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV 

infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám. 

Neužívejte přípravek Jeanine 

Neměla byste užívat přípravek Jeanine, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud 

máte níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká 

jiná antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná. 

  pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní 

trombóza, DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech; 

  pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit 

proteinu C, deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky 

proti fosfolipidu; 

  pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“); 

  pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu; 

  pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na 

hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku 

TIA – dočasné příznaky cévní mozkové příhody); 

  pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, 

jako je: 

–  těžký diabetes s poškozením krevních cév; 

–  velmi vysoký krevní tlak; 

–  velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy); 

–  onemocnění označované jako hyperhomocysteinémie; 

–  pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna 

s aurou“; 

  pokud máte nebo jste měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony 

(například prsu nebo pohlavních orgánů); 

  pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater; 

  pokud máte nebo jste měla onemocnění jater (které se může projevit žlutou barvou kůže 

nebo svěděním celého těla) a vaše játra ještě nepracují normálně;  

  pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna; 

  pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být; 

  jestliže jste alergická na ethinylestradiol nebo dienogest nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergie se může projevit například svěděním, 

vyrážkou nebo otokem.  

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u vás objeví během užívání pilulky 

poprvé, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem. Během této doby používejte 

nehormonální antikoncepční metody. Viz také odstavec „Obecné poznámky“ v další části. 

Další informace o zvláštních skupinách uživatelek 

Děti a dospívající  

Přípravek Jeanine není určen pro ženy (dívky), které ještě nemají menstruaci. 

Použití u starších žen 

Přípravek Jeanine není určen pro ženy po přechodu. 

  

Ženy s poruchou funkce jater 

Přípravek  Jeanine  neužívejte,  pokud  máte  onemocnění  jater.  Viz  také  část  „Neužívejte 

přípravek Jeanine“ a „Upozornění a opatření“. 

Ženy s poruchou funkce ledvin 

Poraďte  se  s lékařem.  Dostupné  údaje  nenaznačují  nutnost  změny  v užívání  přípravku 

Jeanine. 

Upozornění a opatření  

Kdy je třeba zvláštní opatrnost při užívání přípravku Jeanine 

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře? 

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc 

-  pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že 

máte krevní sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v 

plících (tj. plicní embolie), srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz 

bod "krevní sraženina“ (trombóza)) níže. 

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak 

rozpoznat krevní sraženinu“. 

Je-li kombinovaná pilulka užívána ženou, u které se zároveň vyskytuje některý ze stavů 

uvedených níže, může být třeba takovou uživatelku pečlivěji sledovat.  

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Jeanine, měla byste také 

informovat svého lékaře. 

-  kouříte; 

-  máte cukrovku; 

-  máte nadváhu;  

-  máte vyšší krevní tlak; 

-  máte vadu srdeční chlopně nebo poruchu srdečního rytmu; 

-  pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní 

onemocnění); 

-  pokud máte systémový lupus erytematodes (SLE - onemocnění, které postihuje Váš 

přirozený obranný systém); 

-  pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k 

selhání ledvin); 

-  pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek); 

-  pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémie) nebo pozitivní rodinnou 

anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriglyceridémie souvisí se zvýšeným rizikem 

rozvoje pankreatitidy (zánět slinivky břišní); 

-  pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny“); 

-  pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat 

svého lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Jeanine; 

-  pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida); 

-  pokud máte křečové žíly; 

-  někdo z vašich přímých příbuzných prodělal krevní sraženinu (trombózu v dolní 

končetině, v plicích – plicní embolie nebo kdekoliv na jiném místě), srdeční infarkt nebo 

mozkovou mrtvici v mladším věku; 

-  trpíte migrénou; 

-  trpíte epilepsií (viz také část „Přípravek Jeanine a jiné léčivé přípravky“);  

-  někdo z vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu; 

-  máte onemocnění jater nebo žlučníku;  

-  máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily v době těhotenství 

nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu, 

porucha přeměny krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění 

zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Sydenhamova chorea); 

-  máte nebo jste měla chloasma (žluto - hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud 

ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření; 

-  pokud máte dědičnou formu angioedému; podávané estrogeny mohou vyvolat příznaky 

angioedému. Pokud se u vás objeví příznaky angioedému jako například otok obličeje, 

jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka s obtížemi při dýchání, 

měla byste ihned navštívit lékaře.    

Pokud se některý z uvedených stavů nebo onemocnění objeví během užívání pilulky poprvé, 

znovu se objeví nebo se zhorší, měla byste kontaktovat lékaře. 

KREVNÍ SRAŽENINY 

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Jeanine zvyšuje Vaše 

riziko rozvoje krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může 

krevní sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy. 

Krevní sraženiny se mohou vyvinout 

  v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE); 

  v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ 

nebo ATE). 

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, 

trvalé následky nebo velmi vzácně mohou být fatální. 

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku 

přípravku Jeanine je malé. 

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU 

Vyhledejte rychlou lékařkou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek 

nebo příznaků. 

Máte některé z těchto známek?  Čím pravděpodobně 

trpíte? 

  otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo 

chodidle, zvláště doprovázený: 

  bolestí nebo citlivostí v noze, která může být 

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi 

  zvýšenou teplotou postižené nohy 

  změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí 

zčervenání nebo zmodrání 

Hluboká žilní trombóza 

  náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého 

dýchání 

  náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit  Plicní embolie 

vykašlávání krve 

  ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při 

hlubokém dýchání 

  těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem 

  rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

  těžká bolest žaludku 

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože 

některé z těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, 

mohou být zaměněny za mírnější onemocnění, jako je 

infekce dýchacího traktu (např. „nachlazení“). 

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku: 

  okamžitá ztráta zraku nebo 

  bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do 

ztráty zraku 

Trombóza retinální žíly 

(krevní sraženina v oku) 

  bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže 

  pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod 

hrudní kostí 

  plnost, porucha trávení nebo pocit dušení 

  nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad, 

čelisti, hrdla, paže a břicha 

  pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě 

  extrémní slabost, úzkost nebo dušnost 

  rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

Srdeční záchvat 

  náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo 

nohy, zvláště na jedné straně těla 

  náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním 

  náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích 

  náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo 

koordinace 

  náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy 

neznámé příčiny 

  ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu 

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké 

s téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste 

vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít 

Cévní mozková příhoda 

  otok a lehké zmodrání končetiny 

  těžká bolest žaludku (akutní břicho)  Krevní sraženiny blokující 

jiné cévy 

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE 

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina? 

  Používání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem 

krevních sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však 

vzácné. Nejčastěji se objevují v prvním roce používání kombinované hormonální 

antikoncepce. 

  Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou 

žilní trombózu (DVT). 

  Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní 

embolii. 

  Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko 

(trombóza retinální žíly). 

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší? 

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované 

hormonální antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání 

kombinované hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 

4 týdny nebo déle. 

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala 

kombinovanou hormonální antikoncepci. 

Když ukončíte užívání přípravku Jeanine, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální 

úrovni během několika týdnů. 

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny? 

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální 

antikoncepce, jakou používáte. 

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Jeanine je 

malé. 

-  Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou 

těhotné, se u dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku. 

-  Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující 

levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během 

jednoho roku. 

-  Dosud není známo, jak je riziko krevní sraženiny u přípravku Jeanine v porovnání s 

rizikem u kombinované hormonální antikoncepce obsahující levonorgestrel. 

-  Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle vaší lékařské anamnézy (viz níže 

„Faktory, které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“). 

Riziko rozvoje krevní 

sraženiny za rok 

Ženy, které neužívají kombinovanou hormonální 

pilulku a nejsou těhotné  Asi 2 z 10 000 žen 

Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční 

pilulku obsahující levonorgestrel, norethisteron 

nebo norgestimát  Asi 5-7 z 10 000 žen 

Ženy, které užívají přípravek Jeanine  Není známo. 

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle 

Riziko krevní sraženiny u přípravku Jeanine  je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. 

Vaše riziko je vyšší, pokud: 

  máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m 2 ); 

  někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném 

orgánu v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou 

poruchu srážení krve; 

  potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění nebo 

pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Jeanine přerušit na několik 

týdnů před operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání 

přípravku Jeanine, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat; 

  jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let); 

  jste porodila před méně než několika týdny. 

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte. 

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště 

pokud máte některé z dalších uvedených faktorů. 

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i 

když si nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Jeanine 

ukončit. 

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Jeanine, 

například se u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se 

zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem. 

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ 

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina? 

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. 

Může například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu. 

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně 

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při 

užívání přípravku Jeanine je velmi malé, ale může se zvyšovat: 

  se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku); 

  pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek 

Jeanine je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je 

Vám více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce; 

  pokud máte nadváhu; 

  pokud máte vysoký krevní tlak; 

  pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v 

mladém věku (do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního 

záchvatu nebo cévní mozkové příhody; 

  pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi 

(cholesterol nebo triglyceridy); 

  pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou; 

  pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako 

fibrilace síní); 

  pokud máte diabetes. 

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může 

být riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno. 

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Jeanine, 

například začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu 

nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem. 

Pilulka a rakovina 

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají, ale není známo, zda je 

toto způsobeno samotnou léčbou.  Nálezy mohly být v důsledku té skutečnosti, že ženy 

užívající kombinovanou pilulku byly lékařem vyšetřovány mnohem častěji. Riziko rakoviny 

prsu se po ukončení užívání kombinovaného hormonálního kontraceptiva postupně snižuje. Je 

důležité si pravidelně kontrolovat prsa a kontaktovat lékaře, jestliže si nahmatáte bulku.  

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě 

vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou ojediněle vést k život 

ohrožujícímu vnitřnímu krvácení. Pokud pocítíte silnou bolest břicha, okamžitě vyhledejte 

svého lékaře. 

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce 

lidským papilloma virem (HPV). V některých studiích bylo naznačeno, že dlouhodobé 

užívání pilulky zvyšuje u ženy rakovinu děložního hrdla. Není však jasné, do jaké míry se toto 

riziko zvyšuje sexuálním chováním nebo jinými faktory, jako je lidský papilloma virus.  

Výše zmíněné nádory mohou způsobit život ohrožující stav nebo úmrtí. 

Krvácení mezi periodami  

Během několika prvních měsíců užívání přípravku můžete mít neočekávané krvácení nebo 

špinění mezi pravidelnými periodami. Můžete potřebovat i hygienické prostředky a užívejte 

tablety jako obvykle. Nepravidelné krvácení obvykle vymizí, jakmile si vaše tělo na pilulku 

zvykne (obvykle po 3 měsících užívání). Pokud krvácení trvá déle než několik měsíců nebo 

pokud se po vymizení znovu objeví, musíte se poradit s lékařem. 

Co dělat, jestliže se neobjeví krvácení během intervalu bez užívání tablet 

Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste 

neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání 

Jeanine jako obvykle. 

Pokud jste užívala tablety nepravidelně nebo jste užívala pravidelně a krvácení se nedostavilo 

dvakrát za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte 

užívání dalšího balení, pokud nemáte jistotu, že nejste těhotná. V mezidobí používejte 

nehormonální antikoncepci (viz také část: “Obecné poznámky“). 

Další léčivé přípravky a přípravek Jeanine  

Vždy informujte lékaře o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také 

informujte každého lékaře nebo zubního lékaře, který vám předepisuje další lék (nebo 

lékárníka, který vám lék vydává), že užíváte přípravek Jeanine. Mohou vám poradit, zda máte 

používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou 

dobu nebo zda musí být změna v užívání jiného léku, který potřebujete.  

Některé léky mohou mít vliv na množství přípravku v krvi, a tak způsobit, že má přípravek 

Jeanine nižší antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení.  

  Mezi tyto léky patří léky k léčbě  

epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, 

topiramat, felbamat)  

tuberkulózy (například rifampicin)  

HIV infekce a infekce virem hepatitidy C (tak zvané inhibitory proteáz a nenukleosidové 

inhibitory reverzní transkriptázy)  

plísňových infekcí - griseofulvin, azolová antimykotika, např. itrakonazol, vorikonazol, 

flukonazol 

bakteriálních infekcí (makrolidová antibiotika, např. klarithromycin, erythromycin)  

určitých srdečních onemocnění, vysokého krevního tlaku (blokátory kalciových kanálů, 

např. verapamil, diltiazem) 

onemocnění kloubů - artritida, artróza (etorikoxib) 

  

  přípravky obsahující třezalku tečkovanou. 

  grapefruitový džus 

Byly hlášeny případy těhotenství po současném užívání hormonální kontracepce v kombinaci 

s  antibiotiky,  jako  jsou  peniciliny  a  tetracykliny.  Mechanismus  tohoto  účinku  však  nebyl 

objasněn. 

Přípravek Jeanine může ovlivnit účinnost jiných léků, například  

lamotriginu 

cyklosporinu   

melatoninu 

midazolamu 

theofylinu 

tizanidinu  

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užívala nebo které možná budete užívat. Mohou vám poradit používat navíc další 

antikoncepční metody po dobu užívání jiných léků současně s přípravkem Jeanine. 

Laboratorní vyšetření 

Pokud budete potřebovat vyšetření krve nebo jiné laboratorní vyšetření, sdělte lékaři nebo 

personálu laboratoře, že užíváte pilulku, protože perorální antikoncepce může ovlivnit 

výsledky některých testů. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Těhotenství 

Jeanine nesmíte užívat, jste-li těhotná nebo myslíte-li si, že byste těhotná mohla být. Pokud 

byste měla podezření, že jste těhotná během užívání Jeanine, je třeba užívání přerušit a co 

nejdříve se obrátit na lékaře. Pokud si přejete otěhotnět, můžete ukončit užívání přípravku 

Jeanine kdykoliv (viz také „Jestliže jste přestala užívat přípravek Jeanine“). 

Kojení 

Obecně se užívání Jeanine během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení 

užívat, poraďte se s lékařem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nebyly provedeny žádné studie zkoumající účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Přípravek Jeanine obsahuje laktosu a sacharosu  

Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  laktosu  (27  mg  v 1  obalené  tabletě)  a  sacharosu.  Jestliže 

nesnášíte určité cukry, poraďte se před začátkem užívání se svým lékařem. 

3.  Jak se přípravek Jeanine užívá 

Balení Jeanine obsahuje 21 obalených tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne 

v týdnu, kdy má být užita. Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, zapijte ji 

potřebným množstvím tekutiny. Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte všech 21 

tablet. Během následujících 7 dnů žádné tablety užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se 

měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 - 3 dny po užití poslední 

tablety Jeanine. Další balení začněte užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě 

pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně 

tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.  

Při správném užívání kombinovaných orálních kontraceptiv se jejich selhání pohybuje okolo 

1% za rok. Pokud dojde při užívání k vynechání tablety nebo jsou tablety užívány 

nesprávným způsobem, může se četnost selhání zvýšit. 

Užívání prvního balení Jeanine  

  Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala 

Jeanine začněte užívat první den cyklu, to znamená první den menstruačního krvácení. Užijte 

tabletu označenou příslušným dnem v týdnu. Například začne-li krvácení v pátek, užijete 

tabletu označenou zkratkou pro pátek. Dále pokračujte dalšími dny ve správném pořadí. Takto 

Jeanine účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další antikoncepční metodu. 

Můžete začít užívat také 2. až 5. den vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc 

ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dnů prvního cyklu.  

  Pokud  přecházíte  z jiné  kombinované  hormonální  antikoncepční  pilulky  nebo 

kombinované antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti 

Užívání Jeanine můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení 

(to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud vaše předchozí balení 

obsahovalo i inaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat Jeanine den po užití poslední 

aktivní tablety, (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka). S užíváním můžete začít i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez 

užívání vaší předchozí pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety vaší předchozí 

pilulky). V případě náplasti nebo vaginálního kroužku byste měla začít užívat Jeanine nejlépe 

v den jejich odstranění a nejpozději v den, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci.  

Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu. 

  Pokud přecházíte z metody obsahující pouze progestagen (z pilulky obsahující pouze 

progestagen, z injekce, implantátu nebo nitroděložního systému uvolňujícího progestagen) 

Užívání minipilulek můžete kdykoliv ukončit a první tabletu Jeanine užít následující den 

v tutéž dobu. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání navíc 

další antikoncepční metodu (bariérovou metodu). 

V případě injekcí, implantátu nebo tělíska - začněte užívat Jeanine v době, kdy byste měla 

dostat další injekci nebo v den, kdy je vyjmut implantát nebo tělísko. Pokud však máte 

pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání tablet navíc další antikoncepční metodu 

(bariérovou metodu). 

  Po porodu 

Pokud se vám právě narodilo dítě, lékař vám může doporučit, abyste s užíváním Jeanine 

vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se 

se svým lékařem.  

Pokud jste po porodu měla pohlavní styk před začátkem užívání přípravku Jeanine, je třeba se 

ujistit, zda nejste těhotná nebo vyčkat do další menstruace. 

Pokud kojíte a chcete Jeanine užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem. 

  Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu 

Poraďte se se svým lékařem. 

Jestliže jste užila více přípravku Jeanine, než jste měla 

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více tablet přípravku Jeanine 

najednou. Užijete-li více tablet najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet. U mladých 

dívek  se  může  objevit  poševní  krvácení.  Zjistíte-li,  že  Jeanine  požilo  dítě,  poraďte  se 

s lékařem. 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Jeanine 

V závislosti na dni cyklu, ve kterém došlo k vynechání jedné tablety, může být třeba použít 

další antikoncepční opatření, například bariérovou metodu jako je kondom. Užijte tablety 

dle následujícího návodu. Podrobnosti najdete také v diagramu níže. V případě pochybností 

kontaktujte lékaře. 

  Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost 

pilulky je zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu 

užijte v obvyklou dobu. 

  Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost 

pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší 

je riziko narušení antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, 

pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit 

následujícími pravidly (viz také níže uvedený Diagram pro postup při vynechání tablety). 

  Více než jedna vynechaná tableta 

Poraďte se se svým lékařem. 

Neužívejte více jak 2 tablety v jeden den, abyste nahradila vynechanou tabletu. 

       

Pokud  jste  zapomněla  užít  tablety  v průběhu  užívání  balení  a  během  intervalu  bez  užívání 

tablet se nedostavilo obvyklé krvácení, můžete být těhotná.  Než začnete užívat nové balení, 

kontaktujte lékaře. 

1 tableta vynechaná v 1. týdnu 

Pokud  jste  zapomněla  začít  užívat  nové  balení  nebo  jste  zapomněla  užít  tabletu  během 

prvních 7 dní, existuje riziko, že můžete být těhotná (pokud jste měla pohlavní styk během 7 

dní  před  vynecháním  tablety).  Než  začnete  užívat  nové  balení,  kontaktujte  lékaře.  Viz  také 

diagram níže. 

Pokud jste neměla pohlavní styk před vynecháním tablety, užijte tabletu, jakmile si opomenutí 

uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tablety pak užívejte 

v obvyklou  dobu.  Během  následujících  7  dní  používejte  navíc  další  antikoncepční  opatření 

(bariérovou metodu kontracepce). 

1 tableta vynechaná ve 2. týdnu 

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety 

současně) a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává 

zachována a nemusíte používat další antikoncepční opatření. 

1 tableta vynechaná ve 3. týdnu 

Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další 

antikoncepční opatření. 

1)  Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety 

současně) a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte 

užívat hned po užití poslední tablety z balení současného, takže nebude žádná přestávka 

mezi dvěma baleními. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého 

balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání tablet. 

nebo 

2)  Ukončete užívání tablet ze současného balení a zahajte 7 dní bez užívání tablet. Započítat 

musíte i den, kdy jste tabletu zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání tablet 

z dalšího balení.  

Diagram pro postup při vynechání tablety 

Více  než  1  vynechaná 

tableta             Poraďte se ihned s lékařem. 

v cyklu. 

Zmeškán  začátek  užívání 

nového balení.             

                                            ⇑ 

Ano 

                                            ⇑ 

1. týden      Měla  jste  pohlavní  styk  v týdnu  před 

vynecháním tablet? 

                                            ⇓ 

 Ne 

                                             ⇓ 

  Užijte  vynechanou  tabletu  a  pokračujte 

v užívání  tablet  jako  obvykle  (může  to 

znamenat užít 2 tablety v jeden den). 

  Následujících  7  dnů  používejte  další 

antikoncepční opatření (kondom). 

   

Pouze  1  vynechaná 

tableta      2. týden        Užijte  vynechanou  tabletu  a  pokračujte 

v užívání  tablet  jako  obvykle  (může  to 

znamenat užít 2 tablety v jeden den). 

(Opoždění  o  více  než  12 

hod.).               

  Užijte vynechanou tabletu. 

  Dokončete užívání z balení. 

  Vynechejte interval bez užívání. 

  Pokračujte v dalším balení. 

3. týden      Nebo 

  Ukončete užívání ze stávajícího  balení. 

  Zahajte interval bez užívání (maximálně 7 

dní včetně vynechané tablety). 

  Pokračujte v dalším balení. 

Jestliže zvracíte nebo máte těžší průjem 

Pokud zvracíte nebo máte průjem, aktivní látky v tabletě přípravku Jeanine se nemusely zcela 

vstřebat. Pokud zvracíte za 3 - 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný jako v případě, 

zapomenete-li tabletu užít. Postupujte podle pokynů pro případ vynechání tablety. Máte-li 

těžší průjem, kontaktujte vašeho lékaře. 

Jestliže jste přestala užívat přípravek Jeanine  

Užívání přípravku  Jeanine můžete ukončit kdykoliv budete chtít.  Pokud nechcete otěhotnět, 

požádejte svého lékaře, aby vám doporučil jinou metodu antikoncepce. 

Pokud jste ukončila užívání, protože si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první 

přirozené  menstruace  a  teprve  potom  se  pokusit  o  otěhotnění.  Tímto  způsobem  lze  snáze 

stanovit termín porodu.  

Jestliže chcete oddálit krvácení 

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího balení Jeanine ihned po 

využívání stávajícího balení. V užívání můžete pokračovat, jakkoliv dlouho si přejete, dokud 

nebude balení prázdné. Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu 

užívání z druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Z dalšího balení 

pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu. 

Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení 

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny 

každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší 

interval bez užívání tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, 

aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než 

obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se 

stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo 

intermenstruační krvácení během užívání  následujícího balení. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 

nebo lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je 

závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které 

si myslíte, že je v důsledku užívání přípravku Jeanine, informujte prosím svého lékaře. 

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní 

sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus (ATE)) je přítomné u všech žen, které 

používají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v 

důsledku používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte 

věnovat pozornost, než začnete Jeanine užívat“. 

   

Závažné nežádoucí účinky 

Závažné reakce spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány 

v odstavcích: „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Jeanine užívat“, “Krevní 

sraženiny“, “Pilulka a rakovina”. 

Prosíme, přečtěte si tyto části letáku pro podrobné informace a v případě nutnosti kontaktujte 

svého lékaře.   

Další možné nežádoucí účinky 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny ve studiích s přípravkem Jeanine:  

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 100 uživatelek) 

-  bolesti hlavy 

-  bolest prsů, včetně nepříjemného pocitu a napětí 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 1000 uživatelek) 

-  záněty pochvy a zevního genitálu (vaginitis, vulvovaginitis) 

-  kvasinkový zánět pochvy nebo jiné plísňové infekce pochvy a genitálu 

-  zvýšená chuť k jídlu 

-  depresivní nálada 

-  závrať 

-  migréna 

-  vysoký nebo nízký krevní tlak 

-  bolesti břicha (včetně bolestí v nadbřišku a podbřišku, nepříjemných pocitů/nadýmání) 

-  nevolnost, zvracení nebo průjem 

-  akné 

-  alopecie (ztráta vlasů) 

-  vyrážka (včetně nejednotné vyrážky) 

-  svědění (někdy celého těla) 

-  nenormální krvácení včetně velmi silného krvácení (menoragie), velmi slabého krvácení 

(hypomenoragie), méně častého krvácení nebo absence krvácení 

-  krvácení mezi dvěma menstruacemi sestávajícího z poševního a děložního krvácení 

-  zvětšení prsů včetně překrvení a zduření 

-  otok prsů 

-  dysmenorea (bolestivá menstruace) 

-  poševní výtok 

-  vaječníkové cysty 

-  bolest v pánvi 

-  únava včetně slabosti (astenie) a malátnosti (únavnost, slabost a celkově nedobrý pocit) 

-  změny tělesné hmotnosti (včetně zvýšení nebo snížení) 

  

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 10 000 uživatelek) 

-  zánět vaječníku a vejcovodu 

-  infekce močového ústrojí 

-  zánět močového měchýře (cystitis) 

-  zánět prsu (mastitis) 

-  zánět hrdla děložního (cervicitis) 

-  kvasinkové nebo jiné plísňové infekce 

-  opar rtu 

-  chřipka 

-  zánět průdušek 

-  zánět nosních dutin 

-  zánět horních cest dýchacích 

-  virové infekce 

-  děložní myom (nezhoubné nádory dělohy) 

-  lipom prsu (nezhoubný nádor z tukové tkáně) 

-  chudokrevnost (anémie) 

-  přecitlivělost (alergická reakce) 

-  rozvoj mužských pohlavních znaků (virilismus) 

-  závažná ztráta chuti k jídlu (anorexie) 

-  deprese 

-  duševní poruchy 

-  nespavost 

-  poruchy spánku 

-  agrese 

-  ischemická mozková příhoda (snížené nebo přerušené zásobení mozku krví) 

-  cévní mozková porucha (porucha průtoku krve mozkem) 

-  změna svalového napětí – dystonie (přetrvávající svalové stahy způsobující kroucení 

nebo netypické držení těla) 

-  suché nebo podrážděné oči 

-  oscilopsie (oční porucha, kdy se viděné předměty pohybují) nebo jiné poruchy vidění 

-  náhlá ztráta sluchu 

-  hučení v uších 

-  závrať 

-  poruchy sluchu 

-  kardiovaskulární poruchy (poruchy zásobení srdce krví) 

-  rychlý tlukot srdce (tachykardie) 

-  škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například: 

  v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza); 

  v plících (tj. plicní embolie); 

  srdeční záchvat; 

  cévní mozková příhoda; 

  příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé 

jako tranzitorní ischemická ataka (TIA); 

  krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku. 

-  zvýšení diastolický krevní tlak (nejnižší hodnota krevního tlaku, které je dosaženo mezi 

dvěma srdečními stahy) 

-  ortostatická porucha (závrať nebo pocit na omdlení při vstávání ze sedu nebo z lehu) 

-  návaly horka 

-  křečové žíly 

-  poruchy žil nebo jejich bolest 

-  astma 

-  prohloubené dýchání 

-  zánět žaludku 

-  zánět střev 

-  poruchy zažívání (dyspepsie) 

-  kožní reakce 

-  kožní poruchy včetně alergického zánětu kůže, neurodermatitidy/atopické dermatitidy, 

ekzému, lupénky) 

-  nadměrné pocení 

-  chloasma (zlatohnědé pigmentové skvrny, tak zvané „těhotenské skvrny“ zvláště 

v obličeji) 

-  poruchy pigmentace/zvýšená pigmentace 

-  seborea (mastná pokožka) 

-  tvorba lupů 

-  hirsutismus (mužský typ ochlupení) 

-  pomerančová kůže 

-  pavoučkové névy (cévní kresba podobající se síti s červenou skvrnou uprostřed)  

-  bolest zad 

-  nepříjemné pocity v kostech nebo svalech 

-  bolesti svalů 

-  bolest v pažích nebo nohách 

-  abnormální růst buněk na povrchu hrdla děložního (cervikální dysplázie) 

-  bolest nebo cysty vaječníků a vejcovodů 

-  cysty v prsech 

-  fibrocystická nemoc prsu (nezhoubné nádory prsu) 

-  bolest při pohlavním styku (dyspareunie) 

-  sekrece mléka (galaktorea) 

-  poruchy menstruace 

-  bolest na hrudníku 

-  periferní otoky 

-  nemoc podobná chřipce 

-  zánět 

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny při užívání pilulek, a u kterých neznáme přesnou 

frekvenci výskytu, jsou: změny nálady, zvýšený nebo snížený zájem o sex, nesnášenlivost 

kontaktních čoček, kopřivka, kožní poruchy jako erythema nodosum nebo multiforme, výtok 

z prsů, zadržování tekutin. 

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, 

která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, 

a o příznacích krevní sraženiny viz bod  2). 

Pokud máte vrozený angioedém, mohou léky obsahující ženské pohlavní hormony vyvolat 

nebo zhoršit jeho příznaky (viz také „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Jeanine 

užívat“). 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Nežádoucí účinky s velmi nízkým výskytem nebo opožděným nástupem příznaků, které mají 

vztah ke skupině kombinovaných orálních kontraceptiv, jsou uvedeny níže (viz také“ 

Neužívejte Jeanine“ a „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Jeanine užívat“). 

Nádory 

  U uživatelek perorální kontracepce je velmi mírně zvýšen výskyt rakoviny prsu. Protože 

rakovina  prsu  je  vzácná  u  žen  pod  40  let  věku,  počet  případů  navíc  je  malý  ve  vztahu 

k celkovému  riziku  rakoviny  prsu.  Není  známo,  zda  existuje  příčinný  vztah  k užívání 

kombinovaných perorálních kontraceptiv. 

  

  Nádory jater (nezhoubné a zhoubné) 

Ostatní stavy 

  ženy s hypertriglyceridémií (zvýšené množství tuků v krvi, může mít za následek zvýšené 

riziko zánětu slinivky břišní během užívání kombinovaného perorálního kontraceptiva) 

  zvýšený krevní tlak 

  výskyt  nebo  zhoršení  stavů,  kde  spojitost  s kombinovanými  perorálními  kontraceptivy 

není  jasná:  žloutenka  a/nebo  svědění  související  s cholestázou  (přerušený  odtok  žluči), 

tvorba  žlučových  kamenů,  porfýrie  (metabolická  porucha),  systémový  lupus 

erythematodes  (chronické  autoimunitní  onemocnění),  hemolyticko-uremický  syndrom 

(onemocnění  způsobené  tvorbou  krevních  sraženin),  nervové  onemocnění  zvané 

Sydenhamova chorea, herpes gestationis (puchýřkovité onemocnění, vyskytující se během 

těhotenství), ztráta sluchu způsobená otosklerózou 

  u žen s vrozeným angioedémem (projevujícím se náhlými otoky například očí, úst, hrdla 

apod.), mohou zevně podané estrogeny způsobit nebo zhoršit příznaky angioedému  

  poruchy funkce jater 

  změny glukózové tolerance nebo periferní inzulínové rezistence 

  Crohnova choroba, ulcerózní kolitida 

  chloasma (hnědavé skvrny na kůži) 

Interakce 

Neočekávané krvácení a/nebo selhání antikoncepční účinnosti může být následkem interakcí 

(vzájemným  působením)  jiných  léků  s perorálními  kontraceptivy  (například  třezalka 

tečkovaná,  léky  na  léčbu  epilepsie,  tuberkulózy,  HIV  infekce  a  jiných  infekcí).  Viz  také 

„Další léčivé přípravky a přípravek Jeanine“. 

  

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 

na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

webové stránky www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek   

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku.  

Více o antikoncepční pilulce 

Kombinovaná pilulka může mít i neantikoncepční zdravotní prospěch. 

Vaše menstruační krvácení může být slabší a kratší. Výsledkem může být nižší riziko 

chudokrevnosti (anémie). Bolesti doprovázející menstruaci mohou být menší či zcela 

vymizet. 

Navíc u uživatelek pilulek, které obsahují 50 mikrogramů ethinylestradiolu 

(vysokodávkovaná pilulka), byl popsán nižší výskyt některých závažných onemocnění. Mezi 

tato patří nezhoubná onemocnění prsou, vaječníkové cysty, pánevní infekce (zánětlivá 

onemocnění orgánů malé pánve), mimoděložní těhotenství (zárodek se vyvíjí mimo dělohu) a 

rakovina endometria (sliznice dělohy) a vaječníků. Toto může platit i pro užívání 

nízkodávkované pilulky, ale zatím bylo potvrzeno pouze pro rakovinu endometria a 

vaječníků.   

5. Jak přípravek Jeanine uchovávat 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné 

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace  

Jedna obalená tableta obsahuje léčivé látky    ethinylestradiolum (0, 030 mg)  a                                                                         

                                                                         dienogestum          (2, 00 mg)        

Pomocné látky: 

Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, maltodextrin, magnesium-stearát, sacharosa, 

glukosový sirup, uhličitan vápenatý, povidon 25, makrogol 35 000, karnaubský vosk, oxid 

titaničitý. 

Jak přípravek Jeanine vypadá a co obsahuje toto balení 

Balení přípravku Jeanine představuje 1 platíčko (blistr) nebo 3 platíčka (blistry) obsahující 21 

obalených tablet. 

Tablety Jeanine jsou uloženy v blistru složeném z průhledné vrstvy vyrobené 

z polyvinylchloridu a z hliníkové fólie. 

Obalené tablety jsou kulaté o průměru 5 mm, bílé, lesklé.  

Držitel rozhodnutí o registraci 

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo 

Výrobce 

Bayer Weimar GmbH & Co. KG, Weimar, Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.3.2016 

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration