Iverpraz

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Iverpraz
 • Léková forma:
 • Perorální pasta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Iverpraz
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Avermektiny
 • Přehled produktů:
 • 9903015 - 1 x 1 aplikátor - - - -; 9903016 - 2 x 1 aplikátor - - - -; 9903017 - 12 x 1 aplikátor - - - -; 9903018 - 40 x 1 aplikátor - - - -; 9903019 - 48 x 1 aplikátor - - - -; 9903020 - 50 x 1 aplikátor - - - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/021/14-C
 • Datum autorizace:
 • 19-03-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

Iverpraz,18,7mg/g+140,3mg/gperorálnípastaprokoně

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

NorbrookLaboratoriesLimited,StationWorks,CamloughRoad,Newry,Co.Down,BT356JP

SeverníIrsko.

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

Iverpraz,18,7mg/g+140,3mg/gperorálnípastaprokoně

IvermectinumaPraziquantelum

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Jedengramobsahuje:

Léčiválátka:

Ivermectinum 18,7mg

Praziquantelum 140,3mg

Pomocnélátky:

Oxidtitaničitý(E171) 20mg

4. INDIKACE

Léčbasmíšenýchinfestacícestodyanematodyneboartropodyzpůsobenýchdospělcinebo

vývojovýmistádiihlístic,plicníchčervů,larevstřečkůatasemnicukoní:

Hlístice:

Velcístrongylidi

Strongylusvulgaris(dospělciaarteriálnílarválnístádia).

Strongylusedentatus(dospělciaL4tkáňoválarválnístádia).

Strongylusequinus(dospělci).

Triodontophorusspp.(dospělci).

Malístrongylidi

Cyathostomum:Cylicocyclusspp.,Cylicostephanusspp.,Cylicodontophorusspp.,Gyalocephalusspp.

(dospělcianeinhibovanéslizničnílarvy).

Parascaris:Parascarisequorum(dospělcialarvy).

Oxyuris:Oxyurisequi(larvy).

Trichostrongylus:Trichostrongylusaxei(dospělci).

Střevnístrongylozy:Strongyloideswesteri(dospělci).

Habronema:Habronemaspp.(dospělci).

Onchocerca:Onchocercaspp.microfilariaetj.,kožníonchocerkóza.

Plicníčervi:Dictyocaulusarnfieldi(dospělcialarvy).

Tasemnice:

Anoplocephalaperfoliata(dospělci),Anoplocephalamagna(dospělci),Paranoplocephalamamillana

(dospělci).

Dvoukřídlýhmyz(střečci):

Gasterophilusspp.(larvy).

Výskytinfestacetasemniceminenípravděpodobnýuhříbatpřed2.měsícemvěku,protoseléčba

hříbatmladších2měsícůnepovažujezanutnou.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívejteuhříbatdo2týdnůvěku.

Nepoužívejtevpřípaděpřecitlivělostinaléčivoulátkunebonaněkterouzpomocnýchlátek.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

UkonístěžkýmiinfekcemiOnchocercamicrofilariaesepoaplikacidávkyvyskytlyreakcejakootoky

asvědění.Tytoreakcejsoupravděpodobnězpůsobenéusmrcenímvelkéhopočtumikrofilarií.

Vpřípadechvelmisilnéinfestace,můžedestrukceparazitůvyvolatuléčenýchkoníslabou

přechodnoukolikuařídkýtrus.

Kolika,průjemaanorexiebylyzaznamenánypoošetřenívelmivzácně,zejménapokudsejednáo

velkouparazitárnízátěž.

Poošetřeníbylyvelmivzácnězaznamenányalergickéreakcejakojehypersalivace,edémjazykaa

kopřivka,tachykardie,otokmukózníchmembrán,apodkožníedém.

Pokudtytoúčinkypřetrvávají,kontaktujteihnedveterinárníholékaře.

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedenyvtéto

příbalovéinformaci,oznamtetoprosímvašemuveterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Koně.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Dávkování

Jednorázovépodání.

200mikrogramůivermektinua1,5mgprazikvantelunakgž.hm.,cožodpovídá1,07gpastyna100

kgž.hm..

Kzajištěnísprávnéhodávkováníjenutnézjistitcomožnánejpřesnějšíhmotnostzvířeteana

aplikátorunastavitodpovídajícídávkutak,abynedošlokpoddávkování,kterémůževéstkzvýšení

rizikavývojerezistencenaanthelmintika.

Hmotnost Dávka Hmotnost Dávka

do100kg 1,070g401–450

4,815g

101–150

1,605g451–500

5,350g

151–200

2,140g501–550

5,885g

201–250

2,675g551–600

6,420g

251–300

3,210g601–650

6,955g

301–350

3,745

651–700

7,490g

351–4004,280g

Prvnídílaplikátorudávkujemnožstvípastydostatečnékléčbě50kgž.hm.

Každýdalšídílaplikátoruposkytnedostatečnýobjempastykléčbě50kgživéhmotnosti.Aplikátor

nastavtedlevypočítanédávkyposunutímkroužkunaodpovídajícíryskunapístu.

Aplikátoroobsahu7,49gposkytnedostatekpastykléčbě700kgživéhmotnostipřidoporučeném

dávkování.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Předpodánímnastavteaplikátordlenastavenédávkyposunutímkroužkunaodpovídajícíryskuna

pístu.Pastasepodáváperorálnězasunutímtryskyaplikátorumezizubnímprostoremadeponováním

potřebnéhomnožstvípastynakořenjazyka.Tlamazvířetebynemělaobsahovatžádnézbytkypotravy.

Popodáníihnednadzdvihnětehlavukoněnaněkolikvteřintak,abydošlokzabezpečenířádného

spolknutídávky.

Sveterinárnímlékařemjenutnékonzultovatfrekvencipodáváníantiparazitárníchpřípravkůa

chovatelskáopatřenívhospodářstvíkzajištěníúčinnékontrolyparazitůatojakproinfestace

tasemnicemitakoblýmičervy.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Koně:Maso:35dní

Nepoužívatukoní,jejichžmlékojeurčenoprolidskýkonzum.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25°C.

Popodánínasaďteuzávěrauchovávejtepřiteplotědo25°C.

Nepoužívejtetentoveterinárníléčivýpřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičcea

aplikátorupo„EXP“.

Dobapoužitelnostipoprvnímotevřenívnitřníhoobalu:6měsíců

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Zdůvoduzvýšenírizikamožnéhovývojerezistence,kterébymohlovéstkneúčinnéterapii,jetřeba

přistupovatkpodánípřípravkuobezřetněavyhnoutsenásledujícímpraktikám:

-příliščastémuaopakujícímusepoužíváníanthelmintikzestejnéskupiny,přílišdlouhédobě

podávání

-poddávkování,kterémůženastatvdůsledkupodhodnoceníživéhmotnosti,chybnéhopodání

přípravkuneboabsencemožnostinastavenísprávnédávkyudávkovacíhozařízení.Zapoužití

vhodnýchtestů(např.testuredukcepočtuvajíčekvtrusu-FECRT)majíbýtvyšetřenypodezřelé

klinicképřípadynarezistencikanthelmintikům.Tam,kdevýsledkytestupotvrzujírezistencik

určitémuanthelmintiku,bymělobýtpoužitoanthelmintikumnáležejícídojinéskupinyamajícíjiný

způsobúčinku.

Rezistencekivermektinu(zeskupinyavermektinů)bylahlášenauParascarisequorumukonív

různýchzemíchvčetnězemíEU.Protobypoužitípřípravkumělobýtzaloženonamístní

epidemiologickéinformaciocitlivostinematod(naúrovniregionučihospodářství)adoporučení,jak

omezitdalšíselekcirezistencekanthelmintikům.

Avermektinynemusejíbýtdobřetoleroványuvšechnecílovýchdruhůzvířat.Případynesnášenlivosti

jsouhlášenyupsů,zejménakolií,staroanglickýchpasteveckýchpsůapříbuznýchrasnebojejich

kříženců,takéumořskýchasladkovodníchželv.

Psiakočkybynemělimítpřístupkezbytkůmpastynebopoužitýmaplikátorůmzdůvodumožnosti

výskytunežádoucíchúčinkůspojenýchstoxicitouivermektinu.

Přípravekmůžebýtpoužívánuklisenvprůběhuceléhoobdobíbřezostialaktace.

Studiesnášenlivostiuskutečněnánahříbatechstarších2týdnůvěkupři5-násobnýchdoporučených

dávkáchnepřineslažádnévedlejšíúčinky.

Studiebezpečnostiuskutečněnépři3-násobnémpřekročenídoporučenýchdávekveterinárního

léčivéhopřípravkuuklisenpři14denníchintervalechvprůběhucelébřezostialaktace,nevyvolaly

potrat,žádnénežádoucíúčinkynabřezost,porodacelkovýzdravotnístavklisenani.žádnéanomálie

uhříbat.

Studiebezpečnostiuskutečněnépři3-násobnémpřekročenídoporučenýchdávekveterinárního

léčivéhopřípravkuuhřebcůneprokázalyžádnévedlejšíúčinky,zvláštěnaschopnostreprodukce.

Upozorněníprouživatele:

Popoužitísiumyjteruce.

Přimanipulacispřípravkemnejezte,nepijteanekuřte.

Zabraňtekontaktupřípravkusočima,přípravekmůženaočipůsobitdráždivě.

Vpřípaděnáhodnéhozasaženíočí,ihnedočivypláchnětevelkýmmnožstvímvody.

Vpřípaděnáhodnéhopozřenínebopodrážděníočí,vyhledejtelékařskoupomocaukažtepříbalovou

informacineboetiketupraktickémulékaři.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Extrémněnebezpečnýprorybyavodníorganismy.Zabraňtekontaminacipovrchovýchvodnebostok

přípravkemčipoužitýmiaplikátory.

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musíbýt

likvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Březen2014

15. DALŠÍINFORMACE

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Velikostibalení:

1papírovákrabičkaobsahující1x7,49gaplikátor

1papírovákrabičkaobsahující2x7,49gaplikátor

1papírovákrabičkaobsahující12x7,49gaplikátor

1papírovákrabičkaobsahující40x7,49gaplikátor

1papírovákrabičkaobsahující48x7,49gaplikátor

1papírovákrabičkaobsahující50x7,49gaplikátor

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Distributor:

SAMOHÝLASPOL.,S.R.O.

Smetanova105851251LomniceNadPopelkou

CZECHREP.

Tel:+4204816531

Document Outline