Advertisement

IRINOTECAN FRESENIUS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IRINOTECAN FRESENIUS Koncentrát pro infuzní roztok 20MG/ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML
 • Léková forma:
 • Koncentrát pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X15ML Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IRINOTECAN FRESENIUS Koncentrát pro infuzní roztok 20MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • IRINOTEKAN
 • Přehled produktů:
 • IRINOTECAN FRESENIUS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 382/09-C
 • Datum autorizace:
 • 01-06-2014
 • EAN kód:
 • 8595173621456
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn. sukls214284/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

IRINOTECAN FRESENIUS 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Irinotecani hydrochloridum trihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Irinotecan Fresenius a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Irinotecan Fresenius používat

3. Jak se přípravek Irinotecan Fresenius používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Irinotecan Fresenius uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IRINOTECAN FRESENIUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Irinotecan Fresenius patří do skupiny léčivých přípravků zvaných cytostatika (protinádorové

léky). Přípravek Irinotecan Fresenius se užívá u dospělých k léčbě pokročilého karcinomu tlustého

střeva a konečníku, buď v kombinaci s jinými přípravky, nebo samostatně.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IRINOTECAN

FRESENIUS POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Irinotecan Fresenius:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na trihydrát irinotecan-hydrochloridu nebo na kteroukoli

další složku přípravku Irinotecan Fresenius,

jestliže máte nebo jste měl/a chronické zánětlivé střevní onemocnění nebo střevní

neprůchodnost,

jestliže jste těhotná nebo kojíte nebo se domníváte, že můžete být těhotná,

jestliže máte zvýšenou hladinu bilirubinu v krvi (více než 3krát vyšší, než je horní hranice

normálu),

jestliže trpíte závažnou nedostatečností kostní dřeně,

jestliže je váš zdravotní stav celkově špatný (hodnoceno podle mezinárodního standardu),

jestliže používáte přípravky obsahující třezalku tečkovanou (hypericum perforatum),

jestliže trpíte vzácnou dědičnou nesnášenlivostí ovocného cukru (fruktózy).

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Irinotecan Fresenius je zapotřebí

Tento přípravek je určen pouze pro dospělé. Kontaktujte svého lékaře, jestliže byl přípravek předepsán

k užití dítěti.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí také u starších pacientů.

Protože je přípravek Irinotecan Fresenius lék proti rakovině, bude Vám podán na specializovaném

oddělení a pod dohledem lékaře vyškoleného v podávání protinádorových léčivých přípravků. Personál

oddělení Vám vysvětlí, na co je zapotřebí dbát během léčby a po ní. Tato příbalová informace Vám

pomůže si tyto pokyny zapamatovat.

Předtím, než začnete používat Irinotecan Fresenius, sdělte svému lékaři, zda se u vás objevuje některý

z následujicích problémů:

pokud trpíte jaterními problémy nebo žloutenkou

pokud trpíte problémy s ledvinami

pokud trpíte astmatem

pokud jste někdy byly léčeni radio terapií

pokud trpíte srdečními problémy

pokud kouříte, máte vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol, jelikož tyto problémy mohou

zvýšit riziko srdečních problémů během léčby irenotekanem

pokud jste měla nebo budete mít nějaké očkování

pokud užíváte nějaké léky. Prosím podívejte se na sekci níže „Vzájemné působení s dalšími

léčivými přípravky“

1) Prvních 24 hodin po podání přípravku Irinotecan Fresenius

Během podání přípravku Irinotecan Fresenius (30-90 min.) a krátce po podání se mohou objevit

některé z následujících příznaků:

- průjem,

- slzení očí,

- pocení,

- poruchy vidění,

- bolest břicha,

- nadměrné slinění.

Lékařský termín pro tyto příznaky je "akutní cholinergní syndrom", který lze léčit (atropinem). Pokud

se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to ihned ošetřujícímu lékaři, který zajistí veškerou

nezbytnou léčbu.

2) Ode dne podání přípravku Irinotecan Fresenius do další dávky

Během tohoto období se mohou dostavit různé příznaky, které mohou být závažné a mohou vyžadovat

okamžitou léčbu a pečlivý dohled.

Průjem

Pokud začne průjem později než za 24 hodin po podání přípravku Irinotecan Fresenius (tzv. "pozdní

průjem"), může jít o závažný stav. Často se objevuje zhruba 5 dní po podání přípravku. Průjem je

nutno léčit okamžitě a stav bedlivě sledovat. Ihned po první tekuté stolici proveďte následující:

1. Užijte léky proti průjmu, které Vám dal ošetřující lékař, přesně dle jeho instrukcí. Léčba se nesmí

měnit bez porady s lékařem. Doporučeným lékem proti průjmu je loperamid (4 mg v první dávce a pak

2 mg každé dvě hodiny, také během noci). V této léčbě pokračujte nejméně 12 hodin po poslední

tekuté stolici. Tuto doporučenou dávku loperamidu nelze užívat déle než 48 hodin.

2. Ihned začněte pít velká množství vody a rehydratačních tekutin (např. vodu, sodovou vodu, šumivé

nápoje, polévku nebo perorální rehydratační terapii).

3. Ihned informujte svého lékaře, který na léčbu dohlíží, a řekněte mu o svém průjmovém onemocnění.

Jestliže nemůžete zkontaktovat lékaře, informujte nemocniční oddělení, které dohlíží na léčbu

přípravkem Irinotecan Fresenius. Je velmi důležité, aby zdravotníci o vašem průjmovém onemocnění

věděli.

Musíte neprodleně informovat lékaře nebo oddělení, které dohlíží na léčbu, jestliže:

společně s průjmem trpíte nevolností, zvracíte nebo máte horečku

stále máte průjem i po 48 hodinách po zahájení jeho léčby

Poznámka: Neužívejte jiné léky proti průjmu než ty, které Vám dal ošetřující lékař, a nepijte jiné

tekutiny než uvedené výše. Řiďte se pokyny lékaře. Léky proti průjmu nesmíte užít preventivně, i když

se u Vás pozdní průjem v předchozích cyklech objevil.

Horečka

Pokud tělesná teplota překročí 38 °C, může jít o příznak infekce, zvláště pokud máte současně i

průjem. Pokud máte teplotu (nad 38 °C), kontaktujte neprodleně ošetřujícího lékaře nebo dohlížející

nemocniční oddělení, aby mohla být zahájena nezbytná léčba.

Nevolnost a zvracení

Pokud trpíte nevolností a/nebo zvracením, kontaktujte neprodleně ošetřujícího lékaře nebo dohlížející

nemocniční oddělení.

Neutropenie

Přípravek Irinotecan Fresenius může způsobit snížení počtu určitého typu bílých krvinek, které hrají

důležitou roli v boji s infekcemi. Tento stav se nazývá neutropenie. Neutropenie se během léčby

přípravkem Irinotecan Fresenius dostavuje často a je dočasná. Ošetřující lékař Vám naplánuje

pravidelné krevní testy, aby tyto bílé krvinky monitoroval. Neutropenie je závažná, musí se léčit

neprodleně a stav bedlivě sledovat.

Obtíže s dýcháním

Máte-li nějaké potíže s dýcháním, kontaktujte neprodleně ošetřujícího lékaře.

Porucha funkce jater

Před zahájením léčby přípravkem Irinotecan Fresenius a před každým následujícím léčebným cyklem

zkontroluje lékař funkci jater (pomocí krevních testů).

Pokud se u Vás objeví jeden nebo více z popsaných příznaků poté, co se vrátíte z nemocnice,

neprodleně kontaktujte ošetřujícího lékaře nebo nemocniční oddělení, které na léčbu přípravkem

Irinotecan Fresenius dohlíží.

Porucha funkce ledvin

Protože tento léčivý přípravek nebyl testován u pacientů s onemocněním ledvin, poraďte se s

ošetřujícím lékařem, máte-li nějaké problémy s ledvinami.

Radioterapie

Před zahájením léčby přípravkem Irinotecan Fresenius informujte lékaře o tom, zdali jste podstoupil/a

radioterapii.

Očkování

Před zahájením léčby přípravkem Irinotecan Fresenius informujte lékaře o tom, zdali jste měl/a nebo

máte mít nějaké očkování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i

o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To platí také pro bylinná léčiva, silné vitamíny a

minerály.

Jestliže Vám bude podáván přípravek Irinotecan Fresenius v kombinaci s kapecitabinem, cetuximabem

nebo bevacizumabem, přečtěte si, prosím, také příbalovou informaci těchto léků.

Některé léky mohou změnit účinky přípravku Irinotecan Fresenius, např. ketokonazol (na léčbu

plísňových infekcí), rifampicin (na léčbu tuberkulózy), warfarin (antikoagulant ke snížení srážlivosti

krve), atazanavir (k léčbě HIV), cyklosporin nebo takrolismus (používaný k potlačování imunitního

systému) a některé léky na léčbu epilepsie (karbamazepin, fenobarbital a fenytoin).

Léčivá bylina třezalka tečkovaná (hypericum perforatum) se nesmí užívat současně s přípravkem

Irinotecan Fresenius, ani v mezidobí léčby, protože může snížit účinnost přípravku.

Pokud potřebujete podstoupit chirurgický zákrok, sdělte lékaři nebo anesteziologovi, že tento

přípravek užíváte, protože může ovlivnit účinek některých léků užitých během operace.

Těhotenství a kojení

Přípravek Irinotecan Fresenius se nesmí užívat během těhotenství. Irinotekan může způsobit vrozené

vady.

Ženy ve fertilním věku by se měly vyhnout otěhotnění. Oba sexuální partneři, muž i žena, mají během

léčby a nejméně tři měsíce (muži) a jeden měsíc (ženy) po jejím ukončení používat účinnou a

bezpečnou antikoncepci. Pokud však během tohoto období otěhotníte, informujte o tom neprodleně

ošetřujícího lékaře.

Během léčby přípravkem Irinotecan Fresenius musí být přerušeno kojení.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V některých případech může mít přípravek Irinotecan Fresenius nežádoucí účinky, které ovlivňují

schopnost řídit, používat nářadí a obsluhovat stroje. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře.

Během prvních 24 hodin po podání přípravku Irinotecan Fresenius můžete pociťovat závratě nebo mít

poruchy vidění. V takovém případě neřiďte, nepoužívejte žádné nářadí a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Irinotecan Fresenius

Přípravek Irinotecan Fresenius obsahuje sorbitol. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí

některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento lék, na svého lékaře.

3. Jak se přípravek Irinotecan Fresenius používá

Přípravek Irinotecan Fresenius Vám bude podán ve formě infuze do žíly během 30 až 90 minut.

Množství podané infuze závisí na Vašem věku, výšce a celkovém zdravotním stavu. Závisí také na jiné

léčbě, kterou jste na rakovinu podstoupil/a. Lékař vypočte plochu Vašeho těla v metrech čtverečních

Pokud jste byl/a dříve léčen/a 5-fluorouracilem, budete za normálních okolností léčen/a pouze

přípravkem Irinotecan Fresenius v počáteční dávce 350 mg/m

každé 3 týdny.

Pokud jste dosud neabsolvoval/a chemoterapii, bude Vám za normálních okolností podáván

přípravek Irinotecan Fresenius v dávce 180 mg/m

každé 2 týdny. Poté bude následovat

kyselina folinová a 5-fluorouracil.

Pokud jste léčen/a irinotecanem v kombinaci s cetuximabem, budete za normálních okolností

dostávat stejnou dávku přípravku Irinotecan Fresenius jako v posledních cyklech předchozího

užívání irinotecanu. Přípravek Irinotecan Fresenius nesmí být podán před uplynutím 1 hodiny

po skončení infuze cetuximabu.

Tato dávkování může upravit ošetřující lékař v závislosti na Vašem stavu a výskytu nežádoucích

účinků.

Jestliže jste užil/a více přípravku Irinotecan Fresenius, než jste měl/a

Je nepravděpodobné, že Vám bude podáno příliš mnoho přípravku. Nicméně pokud se tak stane,

můžete trpět vážnou poruchou krve a průjmem. Je třeba zajistit maximální podpůrnou léčbu, aby se

předešlo dehydrataci následkem průjmového onemocnění, a je nutno léčit jakékoliv infekční

komplikace. Měli byste informovat lékaře, který Vám lék podává.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Irinotecan Fresenius

Je velmi důležité dostat všechny plánované dávky. Pokud dojde k vynechání dávky, vyhledejte

urychleně svého ošetřujícího lékaře.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Irinotecan Fresenius

Nepřestávejte v užívání léku bez souhlasu lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Irinotecan Fresenius nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého. Ošetřující lékař Vám tyto nežádoucí účinky vysvětlí spolu s riziky a

přínosy léčby. Některé z těchto nežádoucích účinků je třeba neprodleně léčit.

Viz také informace v bodě "Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Irinotecan

Fresenius užívat".

Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 z 10 pacientů):

Poruchy krve: neutropenie (snížený počet určitých bílých krvinek), trombocytopenie (snížený

počet krevních destiček), anémie.

Pozdní průjem.

Nevolnost a zvracení.

Ztráta vlasů (vlasy opět porostou po ukončení léčby).

Při kombinační terapii přechodné změny hladiny některých enzymů (jaterní ALT, AST,

alkalická fosfatáza) nebo bilirubinu.

Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10 pacientů):

Akutní cholinergní syndrom: hlavní příznaky jsou definovány jako časný průjem a různé jiné

příznaky jako bolest břicha, zarudlé, bolestivé, svědící a slzící oči (zánět spojivek); rýma

(rinitida); nízký krevní tlak; rozšiřování cév; pocení, zimnice; pocit celkových obtíží a nemoci,

závratě; poruchy vidění, zúžení zřítelnic; slzení a nadměrné slinění, objevující se během nebo

po prvních 24 hodinách po podání infuze přípravku Irinotecan Fresenius.

Horečka, infekce (včetně sepse).

Horečka spojená se závažným snížením počtu některých bílých krvinek.

Dehydratace, obvykle spojená s průjmem a/nebo se zvracením.

Zácpa.

Únava.

Zvýšená hladina jaterních enzymů a kreatininu v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (u méně než 1 ze 100 pacientů):

Alergické reakce.

Mírné kožní reakce; mírné reakce v místě zavedení infuze.

Časné účinky, jako jsou potíže s dýcháním.

Plicní onemocnění (intersticiální plicní onemocnění).

Střevní neprůchodnost.

Bolest břicha a zánět způsobující průjem (stav známý jako pseudomembranózní kolitida).

Zřídka byly u pacientů, kteří trpěli dehydratací, případy selhání ledvin, nízkého krevního tlaku

nebo selhání srdce a oběhu spojené s průjmem a/nebo zvracením či sepsí.

Vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 1000 pacientů):

Těžké alergické reakce (anafylaktické / pseudoanafylaktické reakce). V případě výskytu

informujte ihned svého lékaře.

Časné účinky jako svalové kontrakce nebo křeče, znecitlivění (parestezie).

Krvácení z trávicího traktu a zánět tlustého střeva včetně slepého střeva.

Perforace střeva; nechutenství; bolesti břicha; zánět sliznic.

Zánět slinivky břišní.

Zvýšený krevní tlak během podání přípravku a po něm.

Snížené hladiny draslíku a sodíku v krvi, související většinou s průjmem a zvracením.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10000 pacientů):

Přechodné poruchy řeči.

Zvýšení hladiny některých enzymů zažívacího traktu, které odbourávají cukry a tuky.

Pokud je Vám podáván přípravek Irinotecan Fresenius v kombinaci s cetuximabem, mohou být

některé vedlejší účinky, které můžete pociťovat, spojeny také s touto kombinací. Tyto vedlejší účinky

mohou zahrnovat vyrážku podobnou akné. Proto si také přečtěte příbalovou informaci pro cetuximab.

Pokud je Vám podáván přípravek Irinotecan Fresenius v kombinaci s kapecitabinem, mohou být

některé vedlejší účinky, které můžete pociťovat, spojeny také s touto kombinací. Tyto vedlejší účinky

mohou zahrnovat: velmi často krevní sraženiny, často alergické reakce, infarkt myokardu a horečku u

pacientů s nízkým počtem bílých krvinek. Proto si také přečtěte příbalovou informaci pro kapecitabin.

Pokud je Vám podáván přípravek Irinotecan Fresenius v kombinaci s kapecitabinem a

bevacizumabem, mohou být některé vedlejší účinky, které můžete pociťovat, spojeny také s touto

kombinací. Tyto vedlejší účinky mohou zahrnovat: nízký počet bílých krvinek, krevní sraženiny,

vysoký krevní tlak a infarkt myokardu. Proto si také přečtěte příbalovou informaci pro kapecitabin a

bevacizumab.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK IRINOTECAN FRESENIUS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nezmrazujte.

Pouze pro jednorázové použití.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte

před mrazem.

Přípravek Irinotecan Fresenius nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření je nutno přípravek okamžitě zředit a použít.

V případě sterilní přípravy lze zředěný obsah uchovat 24 hodin při teplotě 15-25 °C nebo 48 hodin při

teplotě 2-8 °C (např. v lednici).

Z mikrobiologického hlediska je nutno přípravek použít okamžitě. Pokud se přípravek nepoužije

okamžitě, je doba skladování a jeho podmínky zodpovědností uživatele a neměly by přesáhnout 24

hodin při teplotě 2-8 °C, kromě případů, kdy proběhla rekonstituce / naředění (atd.)v kontrolovaných a

ověřených aseptických podmínkách.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok obsahuje:

Léčivou látkou je irinotecani hydrochloridum trihydricum.

1 ml koncentrátu obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 20 mg, což odpovídá irinotecanum

17,33 mg.

Jedna 2 ml hahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 40 mg.

Jedna 5 ml lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 100 mg.

Jedna 15 ml lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 300 mg.

Jedna 25 ml lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou sorbitol E420, kyselina mléčná, hydroxid sodný (pro nastavení pH), kyselina

chlorovodíková (pro nastavení pH) a voda na injekci.

Jak přípravek Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok vypadá a co balení

obsahuje:

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok je světle žlutý čirý roztok.

Velikost balení:

1 x 2 ml lahvička,1x5 ml lahvička, 1x15 ml lahvička nebo 1x25 ml lahvička.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Bordon, Hampshire,

Velká Británie

Výrobci:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velká Británie.

nebo

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon

Hampshire, GU35 0NF

Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Belgie

Irinokabi 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Česká republika

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Německo

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Dánsko

Irinokabi

Estonsko

Irinotecan Fresenius

Španělsko

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml concentrado para solución para

perfusión EFG

Maďarsko

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Irsko

Irinotecan Hydrochloride 20 mg/ml Concentrate for Solution for

Infusion

Itálie

Irinotecan Fresenius

Lotyšsko

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma

pagatavošanai

Litva

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Nizozemsko

Irinotecan HCl-trihydraat Fresenius Kabi 20 mg/ml concentraat

voor oplossing voor infusie

Norsko

Irinokabi

Polsko

Irinotecan Fresenius

Portugalsko

Irinotecano Fresenius

Švédsko

Irinokabi 20 mg/ml

, koncentrat till infusionsvätska, lösning

Slovenská republika

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml infúzny koncentrát

Velká Británie

Irinotecan Hydrochloride 20 mg/ml Concentrate for Solution for

Infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11/2014

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití - cytotoxická látka

Zacházení s přípravkem Irinotecan Fresenius

Stejně jako s jinými antineoplastiky musí být i s přípravkem Irinotecan Fresenius zacházeno opatrně.

Ředění musí probíhat v aseptických podmínkách způsobilým pracovníkem v prostoru, který je k tomu

určený. Musí být přijata taková opatření, aby se zabránilo styku s kůží a sliznicemi.

Instrukce týkající se ochrany při přípravě infuzního roztoku Irinotecan Fresenius

1. Přípravek se musí připravovat v ochranné komoře, pracovník by měl mít ochranné rukavice a plášť.

Pokud není k dispozici ochranná komora, musí se použít rouška přes ústa a ochranné brýle.

2. Otevřené nádoby, jako injekční ampule, infuzní lahve a použité kanyly, stříkačky, katétry, hadičky a

zbytky cytostatik se musí považovat za nebezpečný odpad a je nutno je zlikvidovat podle místních

nařízení pro nakládání s NEBEZPEČNÝM ODPADEM.

3. V případě rozlití se řiďte následujícími pokyny:

- musí být použito ochranné oblečení,

- rozbité sklo je nutno posbírat a umístit do kontejneru pro NEBEZPEČNÝ ODPAD,

- kontaminované povrchy je nutno řádně opláchnout velkým množstvím studené vody,

- opláchnuté povrchy je poté nutno řádně vytřít a materiály použité k tomuto vytírání zlikvidovat jako

NEBEZPEČNÝ ODPAD.

4. V případě kontaktu Irinotecanu Fresenius s kůží je třeba povrch omýt pod tekoucí vodou a pak umýt

mýdlem a vodou. V případě kontaktu se sliznicemi důkladně omyjte zasažené místo řádně vodou.

Pociťujete-li jakékoliv obtíže, vyhledejte lékaře.

5. V případě zasažení očí je řádně propláchněte velkým množstvím vody. Ihned vyhledejte očního

lékaře.

Příprava infuzního roztoku

Přípravek Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok je určen pouze pro intravenózní

infuzi po zředění doporučenými roztoky před samotným podáním, buď v 0,9% roztokem chloridu

sodného nebo 5% roztokem glukózy. Asepticky naberte požadované množství přípravku z lahvičky

kalibrovanou stříkačkou a vstříkněte jej do 250 ml infuzního sáčku nebo lahve. Infuzi je nutno

důkladně promíchat otáčením v ruce.

Pokud se v lahvičce nebo po rekonstituci objeví jakákoli sraženina, je nutno přípravek zlikvidovat

podle standardních postupů pro cytotoxické látky.

Irinotecan by se neměl podávat jako intravenózní bolus nebo infuze po dobu kratší než 30 minut a

delší než 90 minut.

Likvidace

Všechny předměty použité k přípravě, podání nebo předměty, které jakýmkoli jiným způsobem přišly

do kontaktu s irinotekanem, musí být zlikvidovány podle místních nařízení pro zacházení s

cytotoxickými látkami.

8-2-2018

MELPHALAN (Melphalan Hydrochloride) Kit [Fresenius Kabi USA, LLC]

MELPHALAN (Melphalan Hydrochloride) Kit [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Fresenius Kabi USA, LLC]

HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NAROPIN (Ropivacaine Hydrochloride) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

NAROPIN (Ropivacaine Hydrochloride) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

XYLOCAINE MPF (Lidocaine Hydrochloride) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

XYLOCAINE MPF (Lidocaine Hydrochloride) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Apotex Corp.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

IDARUBICIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

IDARUBICIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [NorthStar RxLLC]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [NorthStar RxLLC]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

5-6-2017

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Ingenus Pharmaceuticals, LLC]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Ingenus Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jun 5, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement