IRINOTECAN ACTAVIS 20 MG/ML

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IRINOTECAN ACTAVIS 20 MG/ML, INF CNC SOL 1X15ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML
 • Léková forma:
 • Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
 • Podání:
 • Infuze
 • Jednotky v balení:
 • 1X15ML, Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IRINOTECAN ACTAVIS 20 MG/ML, INF CNC SOL 1X15ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 676/07-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls104351/2010

a příloha k sp.zn.sukls212376/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Irinotecan Actavis 20 mg/ml

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Irinotecani hydrochloridum trihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím, 

sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Irinotecan Actavis a k čemu se používá          

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Irinotecan Actavis užívat

Jak se přípravek Irinotecan Actavis užívá

Možné nežádoucí účinky

Uchovávání přípravku Irinotecan Actavis

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IRINOTECAN ACTAVIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Irinotecan  Actavis patří do skupiny léků, které se nazývají cytostatika (protinádorové léky).

Irinotecan  Actavis  se  používá  k léčbě  pokročilého  nádorového  onemocnění  tlustého  střeva  a 

konečníku u dospělých v kombinaci s jinými léky nebo samostatně.

2. ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 

IRINOTECAN ACTAVIS POUŽÍVAT

Nepoužívejte Irinotecan Actavis

jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  irinotekan  hydrochlorid  trihydrát  nebo  na  kteroukoliv 

další složku přípravku Irinotecan Actavis

jestliže máte jiné střevní onemocnění nebo jste měl/a v minulosti střevní neprůchodnost

jestliže jste těhotná nebo kojíte

jestliže  máte  zvýšenou  hladinu bilirubinu  v krvi (více než trojnásobek  horní  hranice  normálních 

hodnot)

jestliže máte těžké selhání kostní dřeně

jestliže jste v celkově špatném zdravotním stavu (vyhodnoceno podle mezinárodních standardů)

jestliže používáte rostlinný lék s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum).

Věnujte zvláštní pozornost užívání přípravku Irinotecan Actavis

Tento  léčivý  přípravek  je  určen  pouze  pro  dospělé  pacienty.  Jestliže  byl  tento  přípravek  předepsán 

dítěti, konzultujte to s ošetřujícím lékařem.

Zvláštní pozornost je rovněž nutná v případě starších pacientů.

Jelikož  Irinotecan  Actavis  je  protinádorový  lék,  bude  Vám  podáván  na  speciální  jednotce  a  pod 

dohledem  lékaře  s kvalifikací  pro  používání  protinádorových  léků.  Pracovníci  této  jednotky  Vám 

vysvětlí, čemu musíte věnovat zvláštní pozornost péči během léčby a po ní. Tato příbalová informace 

Vám může pomoci při zapamatování si těchto informací.

1) Prvních 24 hodin po podání Irinotecanu Actavis

Během podávání Irinotecanu  Actavis (30 – 90  minut) a krátce po  jeho podání se  mohou  vyskytnout 

některé z těchto příznaků:

průjem

pocení

bolest břicha

slzení

poruchy vidění

nadměrné slinění.

Odborný lékařský název pro tyto příznaky je akutní cholinergní syndrom, který lze léčit (atropinem). 

Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  některý  z těchto  příznaků,  ihned  to  sdělte  svému  lékaři,  který  Vám  podá 

potřebné léky.

2) Ode dne po léčbě Irinotecanem Actavis až do další léčby

V tomto  období  se  u  Vás  mohou  vyskytnout  různé  příznaky,  které  mohou  být  závažné a  mohou 

vyžadovat okamžitou léčbu a pozorný dohled.

Průjem

Jestliže průjem začne později než za 24 hodin po podání Irinotecanu Actavis („pozdní průjem“), může 

být závažný. Průjem se často objevuje asi za 5 dní po podání přípravku. Průjem je třeba ihned léčit, a 

to pod pozorným dohledem. Ihned po první tekuté stolici udělejte následující opatření:

Vezměte  si  protiprůjmový  lék,  který  Vám  dal  lékař,  a  užívejte  ho  přesně  podle  jeho  pokynů. 

Léčbu  nesmíte  měnit  bez  porady  se  svým  lékařem.  Doporučeným  protiprůjmovým  lékem  je 

loperamid (4 mg pro první dávku a potom 2 mg každé 2 hodiny, a to i v noci). V této léčbě je 

třeba  pokračovat  ještě  nejméně  12  hodin  po  poslední  tekuté  stolici.  Doporučené  dávkování 

loperamidu nesmí přesáhnout 48 hodin.

Pijte velké množství vody a rehydratačních nápojů (tj. voda, sodovka, šumivé nápoje, polévka 

nebo speciální rehydratační nápoje).

Ihned kontaktujte Vašeho lékaře, který dohlíží na léčbu, a řekněte mu, že máte průjem. Jestliže 

se  nemůžete  spojit  s lékařem,  obraťte  se  na  oddělení  v nemocnici,  které  provádí  dohled  nad 

léčbou Irinotecanem Actavis. Je velmi důležité, aby tito pracovníci byli informováni o tom, že 

máte průjem.

Musíte  ihned  informovat  lékaře  nebo  oddělení,  které  provádí  dohled  nad  léčbou,  v těchto 

případech:

máte nucení na zvracení a zvracíte či máte průjem

máte horečku či  máte průjem

průjem přetrvává i po 48 hodinách po zahájení protiprůjmové léčby

Upozornění!    Nepoužívejte  jiné  léky  proti  průjmu,  než  ty,  které  jste  dostal/a  od  Vašeho  lékaře,  ani 

jiné  tekutiny,  než  které  jsou  uvedeny  výše.  Dodržujte  pokyny  lékaře.  Protiprůjmová  léčba  se  nesmí

používat  k  zabránění  vzniku  další  epizody  průjmu,  a  to  ani  v  případě,  že  jste  měl/a  v  předchozích 

cyklech pozdní průjem.

Horečka

Jestliže teplota stoupne  nad 38°C,  může to být příznak  infekce,  zejména  v případě, že  máte průjem.

Jestliže  máte  horečku  (nad  38°C),  obraťte  se  ihned  na  svého  lékaře  nebo  na  oddělení  v nemocnici, 

které provádí dohled nad léčbou, aby Vám mohli poskytnout potřebnou léčbu.

Nevolnost a zvracení

Jestliže  trpíte  nevolností  nebo  zvracíte,  obraťte  se  ihned  na  svého  lékaře  nebo  na  oddělení 

v nemocnici, které provádí dohled nad léčbou.

Neutropenie

Irinotecan  Actavis  může  způsobovat  pokles  počtu  některých  druhů  bílých  krvinek,  které  hrají 

významnou úlohu v boji proti infekcím. Tento stav se nazývá neutropenie. Neutropenie se v průběhu 

léčby Irinotecanem Actavis vyskytuje často a lze ji zvrátit. Váš lékař zajistí pravidelné kontroly krve, 

aby  mohl  sledovat  bílé  krvinky.  Neutropenie  představuje  závažný  stav  a  je  ji  třeba  ihned  léčit  a 

sledovat.

Dýchací obtíže

Jestliže máte obtíže s dýcháním, obraťte se ihned na svého lékaře.

Zhoršení funkce jater

Před  zahájením  léčby  Irinotecanem  Actavis  a  před  každým  následujícím  léčebným  cyklem  bude 

sledována funkce jater (vyšetřením krve).

Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  po  návratu  z  nemocnice  některý  z výše  uvedených  příznaků,  obraťte  se 

ihned  na svého  lékaře  nebo  na oddělení  v nemocnici, které provádí  dohled  nad  léčbou  Irinotecanem 

Actavis.

Zhoršení funkce ledvin

Jelikož  tento  léčivý  přípravek  nebyl  zkoušen  u  pacientů  s poškozením  ledvin,  v případě,  že  máte 

jakýkoli problém s ledvinami, konzultujte to se svým lékařem.

Užívání jiných léčivých přípravků

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i 

o  lécích,  které  jsou dostupné bez  lékařského předpisu. To platí i pro rostlinné  léky, silné  vitamíny a 

minerály.

Některé léky mohou ovlivnit účinky Irinotecanu Actavis, např. ketokonazol (lék na plísňové infekce), 

rifampicin  (lék  na  tuberkulózu)  a  některé  léky  na  léčbu  epilepsie  (karbamazepin,  fenobarbital  a 

fenytoin).

Rostlinný  lék  s obsahem  třezalky  tečkované  (Hypericum  perforatum)  se  nesmí  užívat  spolu 

s Irinotecanem Actavis a ani mezi léčebnými cykly, protože může snížit účinek irinotekanu.

Jestliže  je  u  Vás  nutná  operace,  sdělte  prosím  Vašemu  lékaři  nebo  anesteziologovi,  že  užíváte 

Irinotecan Actavis, protože irinotekan může ovlivnit účinek některých léčivých přípravků používaných 

během operace.

Těhotenství a kojení

Irinotecan Actavis se nesmí užívat v těhotenství.

Ženy v plodném věku nesmí otěhotnět. Jak muži, tak i ženy musí používat antikoncepci během léčby a 

nejméně  tři  měsíce  po  jejím  ukončení.  Jestliže  přesto  v tomto  období  otěhotníte,  musíte  neprodleně 

informovat svého lékaře.

Během léčby irinotekanem musí být přerušeno kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V některých  případech  může  Irinotecan  Actavis  způsobovat  nežádoucí  účinky,  které  ovlivňují 

schopnost  řídit  dopravní  prostředky  a  obsluhovat  stroje.  Jestliže  si  nejste  jisti,  obraťte  se  na  svého 

lékaře nebo lékárníka.

V prvních  24  hodinách  po  podání  Irinotecanu  Actavis  můžete  pociťovat  závratě  nebo  mít  poruchy 

vidění.  Jestliže  se  tyto  obtíže  objeví,  neřiďte  dopravní  prostředky  ani  nepoužívejte  žádné  nářadí  či 

stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Irinotecan Actavis

Irinotecan Actavis obsahuje sorbitol. Jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, sdělte to svému 

lékaři ještě předtím, než Vám bude tento přípravek podán.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IRINOTECAN ACTAVIS POUŽÍVÁ

Irinotecan  Actavis  se  podává  v infuzi  do  žíly  po  dobu  30  - 90  minut.  Množství  infuze,  kterou 

dostanete,  závisí  na  Vašem  věku,  tělesném  povrchu  a  celkovém  zdravotním  stavu.  Množství  léku 

závisí i na další léčbě, kterou na nádorové onemocnění dostáváte. Lékař vypočítá Váš tělesný povrch 

ve čtverečních metrech (m 2 ).

Jestliže jste byl/a předtím léčen/a 5-fluorouracilem, budete nejspíše léčen/a Irinotecanem Actavis 

samotným se zahajovací dávkou 350 mg/m 2 každé 3 týdny.

Jestliže  jste  předtím  chemoterapii  nedostával/a,  budete nejspíše  léčen/a  Irinotecanem  Actavis 

v dávce 180 mg/m 2 každé 2 týdny a poté dostanete kyselinu folinovou a 5-fluorouracil.

Lékař Vám  může  dávky upravit v závislosti na  Vašem stavu a nežádoucích účincích,  které se u  Vás 

mohou vyskytnout.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Irinotecan  Actavis  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytovat  u  každého.  Váš  lékař  s Vámi  tyto  nežádoucí  účinky  probere a  vysvětlí  Vám  rizika  a 

přínosy Vaší léčby. Některé z nežádoucích účinků se musí léčit okamžitě – viz rovněž oddíl „Věnujte 

zvláštní pozornost užívání přípravku Irinotecan Actavis“.

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů):

krevní poruchy: neutropenie (snížený počet některých bílých krvinek), trombocytopenie (snížený 

počet krevních destiček), anémie

pozdní průjem

nevolnost, zvracení

vypadávání vlasů (vlasy začnou opět růst po skončení léčby)

při kombinované léčbě přechodné zvýšení hladin některých enzymů v séru (AST, ALT, alkalická 

fosfatáza) nebo bilirubinu

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 pacientů):

akutní  cholinergní  syndrom:  hlavní  příznaky  jsou  definované  jako  časný  průjem  a různé  další 

příznaky, jako je bolest břicha, slzení, zarudlé, bolavé nebo svědivé oči (zánět spojivek), vodnatý 

výtok  z nosu  (rýma),  nízký  krevní  tlak,  rozšíření  krevních  cév,  pocení,  zimnice,  pocit  celkové 

nevůle a choroby, závratě, zrakové poruchy, zúžení zornic, slzení a slinění v prvních  24 hodinách 

po infuzi Irinotecanu Actavis

horečka, infekce

horečka spojená s těžkým snížením počtu některých bílých krvinek

ztráta tekutin zpravidla spojená s průjmem a/nebo zvracením

zácpa

únava

zvýšené hladiny jaterních enzymů a kreatininu v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100, ale více než u 1 z 1000  pacientů):

alergické reakce

mírné kožní reakce, mírné reakce v místě podání infuze (v místě vpichu)

časné účinky, jako jsou potíže s dýcháním

onemocnění plic (intersticiální plicní nemoc)

střevní blokáda

bolesti a zánět břicha způsobující průjem (stav nazývaný pseudomembranózní kolitida)

ojedinělé  případy  ledvinové  nedostatečnosti,  nízký  krevní  tlak  nebo  oběhové  selhání  byly 

pozorované  u pacientů,  u  nichž  se  vyskytly  epizody  ztráty  tekutin  spojené  s průjmem,  případně 

zvracením nebo se sepsí (infekcí v krvi).

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1000, ale u více než 1 z 10 000 pacientů):

těžké alergické reakce (anafylaktické či anafylaktoidní reakce). Jestliže se vyskytnou, oznamte to 

ihned svému lékaři

časné účinky jako svalové křeče a snížená citlivost (parestézie)

krvácení do zažívacího systému a zánět střeva včetně slepého střeva

proděravení střeva, nechutenství, bolest břicha, zánět sliznic

zánět slinivky břišní

zvýšený krevní tlak během podávání léku a po něm

snížené hladiny draslíku a sodíku v krvi většinou v souvislosti s průjmem a zvracením.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 000 pacientů):

přechodné poruchy řeči

zvýšení hladin některých trávicích enzymů, které štěpí cukry a tuky.

Jestliže  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  jestliže  zaznamenáte 

jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému 

lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU IRINOTECAN ACTAVIS

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Chraňte před mrazem.

Pouze pro jednorázové použití.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte  tento  léčivý  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu  po  výrazu 

EXP. Doba použitelnosti znamená poslední den příslušného měsíce. 

Přípravek nařeďte a použijte bezprostředně po otevření.

Jestliže  je  léčivý  přípravek  připraven  asepticky,  potom  naředěný  roztok  lze  uchovávat  24  hodin  při 

teplotě do 30°C a 48 hodin při teplotě 2 – 8°C (tj. v lednici).

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje Irinotecan Actavis

Léčivou látkou je irinotecani hydrochloridum trihydricum

1 ml koncentrátu obsahuje 20 mg irinotecani hydrochloridum trihydricum, což odpovídá 

17, 33 mg irinotecani.

Jedna 2 ml lahvička obsahuje 40 mg irinotecani hydrochloridum trihydricum.

Jedna 5 ml lahvička obsahuje 100 mg irinotecani hydrochloridum trihydricum.

Jedna 15 ml lahvička obsahuje 300 mg irinotecani hydrochloridum trihydricum.Jedna 25 ml lahvička 

obsahuje 500 mg irinotecani hydrochloridum trihydricum.

Další  složky  přípravku  jsou  sorbitol  (E420),  kyselina  mléčná,  hydroxid  sodný,  kyselina 

chlorovodíková  a voda na injekci.

Popis přípravku

Irinotecan  Actavis  20  mg/ml  koncentrát  pro  přípravu  infuzního  roztoku  je  čirý,  bezbarvý  až  lehce 

nažloutlý roztok.

Velikost balení

Lahvička 1 x 2 ml

Lahvička 1 x 5 ml

Lahvička 5 x 5 ml

Lahvička 1 x 15 ml

Lahvička 1 x 25 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Výrobce

Actavis Nordic A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

Dánsko

S.C. SINDAN- PHARMA S.R.L.

11 Ion Mihalache Blvd, 

011171 Bukurešť

Rumunsko

Actavis Italy S.p.A. – Nerviano Plant

Viale Pasteur 10

20014 Nerviano (MI)

Italy

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod 

těmito názvy:

RAKOUSKO: Irinotecan Actavis 20mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

BELGIE:            Irinotecan Actavis 20mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

ČESKÁ REPUBLIKA:Irinotecan Actavis 20 mg/ml

NĚMECKO:  Irinotecan-Actavis 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

DÁNSKO:  Irinotecan Actavis

ŠPANĚLSKO: Irinotecan Actavis 20mg/ml concentrado para solución para perfusión

ESTONSKO: Irinotecan Actavis

FINSKO: Irinotecan Actavis, 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

FRANCIE: IRINOTECAN ACTAVIS 20mg/ml, solution à diluer pour perfusion

MAĎARSKO:  Irinotecan Actavis

IRSKO: Irinotecan hydrochloride 20mg/ml Concentrate for solution for infusion

ISLAND: Irinotecan Actavis

ITÁLIE: Irinotecan Actavis

LOTYŠSKO:            Irinotecan Actavis,20 mg/ml koncentrāts infūziju šėīduma  pagatavošanai

LITVA: Irinotecan Actavis 20 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

MALTA: Irinotecan Actavis 20mg/ml Concentrate for solution for infusion

NIZOZEMSKO: Irinotecan Actavis, 20 mg/ml

NORSKO: Irinotecan Actavis 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

POLSKO: Irinotesin

PORTUGALSKO: Irinotecano Actavis

ŠVÉDSKO: Irinotecan Actavis

SLOVINSKO: Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

SLOVENSKÁ REPUBLIKA: Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml

VELKÁ BRITÁNIE:   Irinotecan Actavis 20mg/ml concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.1.2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití

Cytotoxická látka

Zacházení s přípravkem Irinotecan Actavis

Jako  u  jiných  protinádorových  léčivých  přípravků  je  třeba  při  přípravě  i  manipulaci  s Irinotecanem

Actavis  zvýšená  opatrnost.  Ředění  musí  provádět  školený  personál  za  aseptických  podmínek 

v určeném prostoru. Je třeba učinit opatření k zabránění kontaktu s pokožkou a sliznicemi.

Pokyny pro ochranu při přípravě Irinotecanu Actavis, koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

1. Je třeba využít ochrannou komoru a nosit ochranné rukavice a oděv. Jestliže není k dispozici 

ochranná komora, potom je třeba nosit ochrannou ústní masku a ochranné brýle.

2. Otevřené  obaly,  jako  jsou  lahvičky  a  infuzní  lahve  a  použité  kanyly,  stříkačky,  katétry, 

hadičky  a  zbytky  cytostatik,  je  třeba  považovat  za  nebezpečný  odpad,  který  musí  být 

zlikvidován podle místních směrnic pro zacházení s NEBEZPEČNÝM ODPADEM.

3. V případě rozlití dodržujte tyto pokyny:

- je nutno nosit ochranný oděv

- rozbité sklo je nutno sebrat a vhodit do nádoby pro NEBEZPEČNÝ ODPAD

- kontaminované povrchy je třeba řádně opláchnout velkým množstvím studené vody

- opláchnuté  povrchy  se  musí  pečlivě  osušit  a  materiál  použitý  k osušení  je  třeba 

zlikvidovat jako NEBEZPEČNÝ ODPAD.

Dojde-li  ke  kontaktu  pokožky  s Irinotecanem  Actavis,  opláchněte  pokožku  dostatečným 

množstvím  tekoucí  vody  a  potom  ji  umyjte  mýdlem  a  vodou.  Dojde-li  ke  kontaktu  se 

sliznicemi,  umyjte  postiženou  oblast  důkladně  vodou.  V případě  jakýchkoliv  zdravotních 

obtíží kontaktujte lékaře.

Dojde-li  ke  kontaktu  Irinotecanu  Actavis  s očima  omyjte  oči  důkladně  velkým  množstvím 

vody. Kontaktujte ihned očního lékaře.

Příprava infuzního roztoku

Irinotecan Actavis koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je určen pro intravenózní infuzi pouze po 

naředění před podáním v doporučených roztocích pro přípravu infuze, a to buď v 0,9% fyziologickém 

roztoku  nebo  5%  glukóze.  Za  aseptických  podmínek  kalibrovanou  injekční  stříkačkou  odeberte  z 

lahvičky požadovaný objem roztoku Irinotecanu Actavis,  koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku, 

a vstříkněte do 250 ml infuzního vaku nebo lahve. Roztok důkladně promíchejte otáčením v ruce.

Pokud  je  pozorován  v lahvičce  nebo  po  naředění  precipitát,  je  nutno  přípravek  zlikvidovat  podle 

standardních procedur pro cytotoxické látky.

Irinotecan Actavis se nesmí podávat jako intravenózní bolus nebo intravenózní infuze o trvání kratším 

než 30 minut nebo delším než 90 minut.

Likvidace materiálu

Veškerý  materiál  použitý  pro  přípravu,  podávání  a  ten, který  přijde  jiným  způsobem  do  kontaktu 

s irinotekanem, je třeba zlikvidovat podle místních směrnic pro zacházení s cytotoxickými látkami.