IRINOTECAN ACTAVIS 20 MG/ML

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IRINOTECAN ACTAVIS 20 MG/ML, INF CNC SOL 1X15ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML
 • Léková forma:
 • Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
 • Podání:
 • Infuze
 • Jednotky v balení:
 • 1X15ML, Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IRINOTECAN ACTAVIS 20 MG/ML, INF CNC SOL 1X15ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 676/07-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č.2k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls104351/2010

apříloha ksp.zn.sukls212376/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE–INFORMACE PRO UŽIVATELE

Irinotecan Actavis 20 mg/ml

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Irinotecani hydrochloridum trihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tentopřípravek byl předepsánVám.Nedávejte jej žádnédalšíosobě. Mohl by jí ublížit, a toi

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělte to svému lékaři.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Irinotecan Actavis a kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Irinotecan Actavis užívat

Jak se přípravek Irinotecan Actavis užívá

Možné nežádoucí účinky

Uchovávání přípravku Irinotecan Actavis

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IRINOTECAN ACTAVIS A KČEMU SE POUŽÍVÁ

Irinotecan Actavis patří do skupiny léků, které se nazývají cytostatika (protinádorové léky).

IrinotecanActavissepoužívákléčběpokročiléhonádorovéhoonemocněnítlustéhostřevaa

konečníkuu dospělýchvkombinaci sjinými léky nebo samostatně.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

IRINOTECAN ACTAVISPOUŽÍVAT

Nepoužívejte Irinotecan Actavis

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nairinotekanhydrochloridtrihydrátnebonakteroukoliv

další složku přípravku Irinotecan Actavis

jestliže máte jiné střevní onemocnění nebo jste měl/a vminulosti střevní neprůchodnost

jestliže jste těhotná nebo kojíte

jestližemátezvýšenouhladinubilirubinuvkrvi(vícenežtrojnásobekhorníhranicenormálních

hodnot)

jestliže máte těžké selhání kostní dřeně

jestliže jste v celkově špatném zdravotním stavu (vyhodnoceno podle mezinárodních standardů)

jestliže používáte rostlinný lék sobsahem třezalky tečkované (Hypericumperforatum).

Věnujte zvláštní pozornost užívání přípravku Irinotecan Actavis

Tentoléčivýpřípravekjeurčenpouzeprodospělépacienty.Jestližebyltentopřípravekpředepsán

dítěti, konzultujte to s ošetřujícím lékařem.

Zvláštní pozornost je rovněž nutná v případě starších pacientů.

JelikožIrinotecanActavisjeprotinádorovýlék,budeVámpodávánnaspeciálníjednotceapod

dohledemlékařeskvalifikacípropoužíváníprotinádorovýchléků.PracovnícitétojednotkyVám

vysvětlí,čemumusítevěnovatzvláštnípozornostpéčiběhemléčbya poní.Tatopříbalováinformace

Vámmůže pomoci při zapamatování si těchto informací.

1) Prvních 24 hodin po podání Irinotecanu Actavis

BěhempodáváníIrinotecanuActavis(30–90minut)akrátcepojehopodánísemohouvyskytnout

některé ztěchto příznaků:

průjem

pocení

bolest břicha

slzení

poruchy vidění

nadměrné slinění.

Odbornýlékařskýnázevprotytopříznakyjeakutnícholinergnísyndrom,kterýlzeléčit(atropinem).

JestližeseuVásvyskytneněkterýztěchtopříznaků,ihnedtosděltesvémulékaři,kterýVámpodá

potřebné léky.

2) Ode dne po léčbě Irinotecanem Actavis až do další léčby

VtomtoobdobíseuVásmohouvyskytnoutrůznépříznaky,kterémohoubýtzávažnéamohou

vyžadovat okamžitou léčbu a pozorný dohled.

Průjem

Jestliže průjem začne pozdějinež za 24 hodin po podání Irinotecanu Actavis („pozdní průjem“),může

býtzávažný.Průjemsečastoobjevujeasiza5dnípopodánípřípravku.Průjemjetřebaihnedléčit,a

to pod pozorným dohledem. Ihned po první tekutéstolici udělejte následující opatření:

Vezmětesiprotiprůjmovýlék,kterýVámdallékař,aužívejtehopřesněpodlejehopokynů.

Léčbunesmíteměnitbezporadysesvýmlékařem.Doporučenýmprotiprůjmovýmlékemje

loperamid(4mgproprvnídávkuapotom2mgkaždé2hodiny,atoivnoci).Vtétoléčběje

třebapokračovatještěnejméně12hodinpoposlednítekutéstolici.Doporučenédávkování

loperamidu nesmí přesáhnout 48 hodin.

Pijtevelkémnožstvívodyarehydratačníchnápojů(tj.voda,sodovka,šumivénápoje,polévka

nebo speciální rehydratační nápoje).

IhnedkontaktujteVašeholékaře,kterýdohlížínaléčbu,ařeknětemu,žemáteprůjem.Jestliže

senemůžetespojitslékařem,obraťtesenaoddělenívnemocnici,kteréprovádídohlednad

léčbouIrinotecanemActavis.Jevelmidůležité,abytitopracovnícibyliinformovániotom,že

máteprůjem.

Musíteihnedinformovatlékařenebooddělení,kteréprovádídohlednadléčbou,vtěchto

případech:

máte nucení na zvracení a zvracíte či máte průjem

máte horečku či máte průjem

průjem přetrvává i po 48 hodinách po zahájení protiprůjmové léčby

Upozornění!Nepoužívejtejinélékyprotiprůjmu,nežty,kteréjstedostal/aodVašeholékaře,ani

jinétekutiny,nežkteréjsouuvedenyvýše.Dodržujtepokynylékaře.Protiprůjmováléčbasenesmí

používatkzabráněnívznikudalšíepizodyprůjmu,atoanivpřípadě,žejsteměl/avpředchozích

cyklech pozdní průjem.

Horečka

Jestližeteplotastoupnenad38°C,můžetobýtpříznakinfekce,zejménavpřípadě,žemáteprůjem.

Jestližemátehorečku(nad38°C),obraťteseihnednasvéholékařenebonaoddělenívnemocnici,

které provádí dohled nad léčbou, aby Vám mohli poskytnout potřebnou léčbu.

Nevolnost a zvracení

Jestližetrpítenevolnostínebozvracíte,obraťteseihnednasvéholékařenebonaoddělení

vnemocnici, které provádí dohled nad léčbou.

Neutropenie

IrinotecanActavismůžezpůsobovatpoklespočtuněkterýchdruhůbílýchkrvinek,kteréhrají

významnouúlohuvbojiprotiinfekcím.Tentostavsenazýváneutropenie.Neutropeniesevprůběhu

léčbyIrinotecanemActavisvyskytuječastoa lzejizvrátit.Vášlékařzajistípravidelnékontrolykrve,

abymohlsledovatbílékrvinky.Neutropeniepředstavujezávažnýstavajejitřebaihnedléčita

sledovat.

Dýchací obtíže

Jestliže máte obtíže s dýcháním, obraťte se ihned na svého lékaře.

Zhoršení funkce jater

PředzahájenímléčbyIrinotecanemActavisapředkaždýmnásledujícímléčebnýmcyklembude

sledována funkce jater (vyšetřením krve).

JestližeseuVásvyskytneponávratuznemocniceněkterýzvýšeuvedenýchpříznaků,obraťtese

ihnednasvéholékařenebonaoddělenívnemocnici,kteréprovádídohlednadléčbouIrinotecanem

Actavis.

Zhoršení funkce ledvin

Jelikožtentoléčivýpřípraveknebylzkoušenupacientůspoškozenímledvin,vpřípadě,žemáte

jakýkoli problém sledvinami, konzultujte to se svým lékařem.

Užívání jiných léčivých přípravků

Prosím, informujte svéholékařeovšech lécích,kteréužíváte nebo jste užíval/a vnedávnédobě, a toi

olécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.Toplatíiprorostlinnéléky,silnévitamínya

minerály.

NěkterélékymohouovlivnitúčinkyIrinotecanuActavis,např.ketokonazol(léknaplísňovéinfekce),

rifampicin(léknatuberkulózu)aněkterélékynaléčbuepilepsie(karbamazepin,fenobarbitala

fenytoin).

Rostlinnýléksobsahemtřezalkytečkované(Hypericumperforatum)senesmíužívatspolu

sIrinotecanem Actavis a ani mezi léčebnými cykly, protože může snížit účinek irinotekanu.

JestližejeuVásnutnáoperace,sdělteprosímVašemulékařineboanesteziologovi,žeužíváte

Irinotecan Actavis, protože irinotekan může ovlivnit účinek některých léčivých přípravků používaných

během operace.

Těhotenství a kojení

Irinotecan Actavis se nesmí užívat vtěhotenství.

Ženy vplodném věku nesmí otěhotnět. Jak muži, tak i ženy musí používat antikoncepci během léčby a

nejménětřiměsícepojejímukončení.Jestližepřestovtomtoobdobíotěhotníte,musíteneprodleně

informovat svého lékaře.

Během léčby irinotekanem musí být přerušenokojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

VněkterýchpřípadechmůžeIrinotecanActaviszpůsobovatnežádoucíúčinky,kteréovlivňují

schopnostříditdopravníprostředkyaobsluhovatstroje.Jestližesinejstejisti,obraťtesenasvého

lékařenebo lékárníka.

Vprvních24hodináchpopodáníIrinotecanuActavismůžetepociťovatzávratěnebomítporuchy

vidění.Jestližesetytoobtížeobjeví,neřiďtedopravníprostředkyaninepoužívejtežádnénářadíči

stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Irinotecan Actavis

Irinotecan Actavis obsahujesorbitol. Jestliže trpítenesnášenlivostí některých cukrů, sdělte to svému

lékaři ještě předtím, než Vám bude tento přípravek podán.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IRINOTECAN ACTAVISPOUŽÍVÁ

IrinotecanActavissepodávávinfuzidožílypodobu30-90minut.Množstvíinfuze,kterou

dostanete,závisínaVašemvěku,tělesnémpovrchuacelkovémzdravotnímstavu.Množstvíléku

závisíinadalšíléčbě,kterounanádorovéonemocněnídostáváte.LékařvypočítáVáštělesnýpovrch

ve čtverečních metrech (m 2 ).

Jestližejstebyl/apředtímléčen/a5-fluorouracilem,budetenejspíšeléčen/aIrinotecanemActavis

samotným se zahajovací dávkou 350 mg/m 2 každé 3 týdny.

Jestližejstepředtímchemoterapiinedostával/a,budetenejspíšeléčen/aIrinotecanemActavis

vdávce 180 mg/m 2 každé 2 týdny a poté dostanete kyselinu folinovou a 5-fluorouracil.

LékařVámmůžedávkyupravitvzávislostinaVašemstavuanežádoucíchúčincích,kteréseuVás

mohou vyskytnout.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiIrinotecanActavisnežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytovatukaždého.VášlékařsVámitytonežádoucíúčinkyprobereavysvětlíVámrizikaa

přínosyVašíléčby.Některéznežádoucíchúčinkůsemusíléčitokamžitě–vizrovněžoddíl„Věnujte

zvláštní pozornost užívání přípravku Irinotecan Actavis“.

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z10 pacientů):

krevníporuchy:neutropenie(sníženýpočetněkterýchbílýchkrvinek),trombocytopenie(snížený

počet krevních destiček), anémie

pozdní průjem

nevolnost, zvracení

vypadávání vlasů (vlasy začnou opět růst po skončení léčby)

přikombinovanéléčběpřechodnézvýšeníhladinněkterýchenzymůvséru(AST,ALT, alkalická

fosfatáza) nebo bilirubinu

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z10, ale u více než 1 ze100 pacientů):

akutnícholinergnísyndrom:hlavnípříznakyjsoudefinovanéjakočasnýprůjemarůznédalší

příznaky,jakoje bolest břicha, slzení, zarudlé, bolavénebo svědivéoči(zánět spojivek),vodnatý

výtokznosu(rýma),nízkýkrevnítlak,rozšířeníkrevníchcév,pocení,zimnice,pocitcelkové

nevůle a choroby, závratě, zrakové poruchy, zúžení zornic, slzení a slinění vprvních 24 hodinách

po infuzi Irinotecanu Actavis

horečka, infekce

horečka spojená stěžkým snížením počtu některých bílých krvinek

ztráta tekutin zpravidla spojená sprůjmem a/nebo zvracením

zácpa

únava

zvýšené hladiny jaterních enzymů a kreatininu vkrvi.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze100, ale více než u 1 z1000 pacientů):

alergické reakce

mírné kožní reakce, mírné reakce vmístě podání infuze (v místě vpichu)

časné účinky, jako jsou potíže s dýcháním

onemocnění plic (intersticiální plicní nemoc)

střevní blokáda

bolesti a zánět břicha způsobující průjem (stav nazývaný pseudomembranózní kolitida)

ojedinělépřípadyledvinovénedostatečnosti,nízkýkrevnítlaknebooběhovéselháníbyly

pozorovanéupacientů,unichžsevyskytlyepizodyztrátytekutinspojenésprůjmem,případně

zvracením nebo se sepsí (infekcí v krvi).

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z1000, ale u více než 1 z10 000 pacientů):

těžkéalergickéreakce(anafylaktickéčianafylaktoidníreakce).Jestližesevyskytnou,oznamteto

ihned svému lékaři

časné účinky jako svalové křeče a snížená citlivost (parestézie)

krvácení do zažívacího systému a zánět střeva včetně slepého střeva

proděravení střeva, nechutenství, bolestbřicha, zánět sliznic

zánět slinivky břišní

zvýšený krevní tlak během podávání léku a po něm

snížené hladiny draslíku a sodíku vkrvi většinou vsouvislosti sprůjmem a zvracením.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z10000 pacientů):

přechodné poruchy řeči

zvýšení hladin některých trávicích enzymů, které štěpí cukry a tuky.

Jestližesekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebojestližezaznamenáte

jakýkolivnežádoucíúčinek,kterýneníuvedenvtétopříbalovéinformaci,oznamtetoprosímsvému

lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKUIRINOTECAN ACTAVIS

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Chraňte před mrazem.

Pouze pro jednorázové použití.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejtetentoléčivýpřípravekpouplynutídobypoužitelnostivyznačenénaobalupovýrazu

EXP.Doba použitelnosti znamená poslední den příslušného měsíce.

Přípravek nařeďte a použijte bezprostředně po otevření.

Jestližejeléčivýpřípravekpřipravenasepticky,potomnaředěnýroztoklzeuchovávat24hodinpři

teplotě do 30°C a 48 hodin při teplotě 2–8°C (tj. vlednici).

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje Irinotecan Actavis

Léčivou látkou je irinotecani hydrochloridum trihydricum

1 ml koncentrátu obsahuje 20 mg irinotecani hydrochloridum trihydricum, což odpovídá

17, 33 mg irinotecani.

Jedna 2 ml lahvička obsahuje 40 mg irinotecani hydrochloridum trihydricum.

Jedna 5 ml lahvička obsahuje 100 mg irinotecani hydrochloridum trihydricum.

Jedna15mllahvičkaobsahuje300mgirinotecanihydrochloridumtrihydricum.Jedna25mllahvička

obsahuje 500 mg irinotecani hydrochloridum trihydricum.

Dalšísložkypřípravkujsousorbitol(E420),kyselinamléčná,hydroxidsodný,kyselina

chlorovodíkováa voda na injekci.

Popis přípravku

IrinotecanActavis20mg/mlkoncentrátpropřípravuinfuzníhoroztokuječirý,bezbarvýažlehce

nažloutlý roztok.

Velikost balení

Lahvička 1 x 2 ml

Lahvička 1 x 5 ml

Lahvička 5 x 5 ml

Lahvička 1 x 15 ml

Lahvička 1 x 25 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Grouphf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Výrobce

Actavis Nordic A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

Dánsko

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

11 Ion Mihalache Blvd,

011171 Bukurešť

Rumunsko

Actavis Italy S.p.A.–Nerviano Plant

Viale Pasteur 10

20014 Nerviano (MI)

Italy

Tento léčivý přípravek je schválen včlenských státech Evropskéhohospodářského prostoru pod

těmito názvy:

RAKOUSKO: Irinotecan Actavis 20mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

BELGIE: IrinotecanActavis20mg/ml,concentraat voor oplossing voor infusie

ČESKÁ REPUBLIKA:Irinotecan Actavis 20 mg/ml

NĚMECKO: Irinotecan-Actavis 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

DÁNSKO: Irinotecan Actavis

ŠPANĚLSKO: Irinotecan Actavis 20mg/ml concentrado para solución para perfusión

ESTONSKO: Irinotecan Actavis

FINSKO: Irinotecan Actavis,20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

FRANCIE: IRINOTECAN ACTAVIS20mg/ml, solution à diluer pour perfusion

MAĎARSKO: Irinotecan Actavis

IRSKO: Irinotecan hydrochloride 20mg/ml Concentrate for solution for infusion

ISLAND: Irinotecan Actavis

ITÁLIE: Irinotecan Actavis

LOTYŠSKO: Irinotecan Actavis,20 mg/ml koncentrāts infūziju šėīduma pagatavošanai

LITVA: Irinotecan Actavis20 mg/mlkoncentratas infuziniam tirpalui

MALTA: Irinotecan Actavis 20mg/ml Concentrate for solution for infusion

NIZOZEMSKO: Irinotecan Actavis, 20 mg/ml

NORSKO: Irinotecan Actavis20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

POLSKO: Irinotesin

PORTUGALSKO: Irinotecano Actavis

ŠVÉDSKO: Irinotecan Actavis

SLOVINSKO: Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:IrinotecanHCLActavis20 mg/ml

VELKÁBRITÁNIE:Irinotecan Actavis 20mg/ml concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:4.1.2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod kpoužití

Cytotoxická látka

Zacházení spřípravkem Irinotecan Actavis

JakoujinýchprotinádorovýchléčivýchpřípravkůjetřebapřipřípravěimanipulacisIrinotecanem

Actaviszvýšenáopatrnost.Ředěnímusíprovádětškolenýpersonálzaaseptickýchpodmínek

vurčeném prostoru. Je třeba učinit opatření kzabránění kontaktu spokožkou a sliznicemi.

Pokyny pro ochranu při přípravě Irinotecanu Actavis, koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

1.Jetřebavyužítochrannoukomoruanositochrannérukaviceaoděv.Jestliženeníkdispozici

ochranná komora, potom je třeba nosit ochrannou ústní masku a ochranné brýle.

2.Otevřenéobaly,jakojsoulahvičkyainfuznílahveapoužitékanyly,stříkačky,katétry,

hadičkyazbytkycytostatik,jetřebapovažovatzanebezpečnýodpad,kterýmusíbýt

zlikvidován podle místních směrnic pro zacházení sNEBEZPEČNÝM ODPADEM.

3.Vpřípadě rozlití dodržujte tyto pokyny:

-je nutno nosit ochranný oděv

-rozbitésklo je nutno sebrat a vhodit do nádoby pro NEBEZPEČNÝ ODPAD

-kontaminované povrchy je třeba řádně opláchnout velkým množstvím studené vody

-opláchnutépovrchysemusípečlivěosušitamateriálpoužitýkosušeníjetřeba

zlikvidovat jako NEBEZPEČNÝ ODPAD.

Dojde-likekontaktupokožkysIrinotecanemActavis,opláchnětepokožkudostatečným

množstvímtekoucívodyapotomjiumyjtemýdlemavodou.Dojde-likekontaktuse

sliznicemi,umyjtepostiženouoblastdůkladněvodou.Vpřípadějakýchkolivzdravotních

obtíží kontaktujte lékaře.

Dojde-likekontaktuIrinotecanuActavissočimaomyjteočidůkladněvelkýmmnožstvím

vody. Kontaktujte ihned očního lékaře.

Příprava infuzního roztoku

Irinotecan Actaviskoncentrát pro přípravu infuzního roztoku je určen pro intravenózní infuzi pouze po

naředění před podánímvdoporučených roztocích propřípravu infuze, a to buď v 0,9% fyziologickém

roztokunebo5%glukóze.Zaaseptickýchpodmínekkalibrovanouinjekčnístříkačkouodebertez

lahvičky požadovaný objem roztoku Irinotecanu Actavis, koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku,

a vstříkněte do 250 ml infuzního vaku nebo lahve. Roztok důkladně promíchejte otáčením v ruce.

Pokudjepozorovánvlahvičceneboponaředěníprecipitát,jenutnopřípravekzlikvidovatpodle

standardních procedur pro cytotoxické látky.

Irinotecan Actavis senesmípodávat jako intravenózní bolus nebo intravenózní infuzeo trvání kratším

než 30 minut nebo delším než 90 minut.

Likvidace materiálu

Veškerýmateriálpoužitýpropřípravu,podáváníaten,kterýpřijdejinýmzpůsobemdokontaktu

sirinotekanem, je třeba zlikvidovat podle místních směrnic pro zacházení scytotoxickými látkami.