Advertisement

IRBENAHYP 300 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IRBENAHYP 300 MG, POR TBL FLM 14X300MG
 • Dávkování:
 • 300MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IRBENAHYP 300 MG, POR TBL FLM 14X300MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 801/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha č. 1 k prodloužení registrace sp. zn. sukls104917/2012, sukls104923/2012, sukls104928/2012

a příloha k sp. zn. sukls228301/2010

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Irbenahyp 75 mg

Irbenahyp 150 mg

Irbenahyp 300 mg

Potahované tablety

irbesartanum

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 

to i tehdy, má-li stejné příznaky nemoci jako Vy.

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  jakýkoliv  nežádoucí účinek, prosím,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo

lékárníkovi. Totéž  platí  i  pro všechny  možné  nežádoucí  účinky, které  nejsou  uvedeny  v této 

příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete

Co je přípravek Irbenahyp a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Irbenahyp užívat 

Jak se přípravek Irbenahyp užívá 

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Irbenahyp uchovávat 

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Irbenahyp a k čemu se používá

Irbenahyp patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-

II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolá zúžení cév. To vede 

ke zvýšení krevního tlaku. Irbenahyp zabraňuje vazbě angiotensinu-II na tyto receptory, tím způsobí, 

že se krevní cévy rozšíří a krevní tlak sníží. Irbenahyp zpomaluje snížení funkce ledvin u pacientů s 

vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2.

Irbenahyp se užívá

k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze)

k ochraně ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem, s cukrovkou (diabetem) typu 2 a s 

laboratorními známkami zhoršené funkce ledvin.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípavek Irbenahyp užívat

Neužívejte přípravek Irbenahyp

jestliže jste alergický/á na irbesartan nebo kteroukoli další složku přípravku (jejich seznam je 

uveden v bodu 6.)

Irbenahyp

jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání Irbenahyp v časném

těhotenství – viz bod Těhotenství)

Irbenahyp by neměli užívat děti a mladiství (do 18 let).

Upozornění a opatření 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete užívat Irbenahyp

trpíte-li nadměrným zvracením nebo průjmy

máte-li problémy s ledvinami

máte-li problémy se srdcem

užíváte-li přípravek Irbenahyp pro diabetické ledvinové onemocnění. V tomto případě Váš 

lékař může provádět pravidelné krevní testy, zejména kvůli měření hladiny draslíku v krvi 

v případě špatné funkce ledvin

máte-li podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání 

přípravku Irbenahyp se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. 

měsíci těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod 

Těhotenství a kojení).

Užívání u dětí

Tento lékařský přípravek by neměl být užíván dětmi ani mladistvými, protože jeho bezpečnost a 

účinnost nebyla ještě plně prokázána. 

Další léčivé přípravky a Irbenahyp

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte, v nedávné době jste užíval/a nebo 

možná budete užívat jakékoliv jiné léky. Irbenahyp se většinou s jinými léky vzájemně neovlivňuje.

Bude u vás potřeba zkontrolovat krevní testy, užíváte-li:

draslíkové doplňky

náhražky soli obsahující draslík

draslík šetřící léky (jako jsou určitá diuretika)

léky obsahující lithium.

Účinek irbesartanu může být snížen, jestliže užíváte určité léky proti bolestem, zvané nesteroidní 

protizánětlivé léky.

Irbenahyp s jídlem, pitím a alkoholem

Irbenahyp může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám

obvykle poradí, abyste přestala užívat Irbenahyp dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že 

jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Irbenahyp. Podávání přípravku 

Irbenahyp se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, 

protože pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte.

Kojení

Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Irbenahyp se nedoporučuje pro 

kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 

Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Není pravděpodobné, že by Irbenahyp ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu

léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto projevy 

pociťujete, promluvte si se svým lékařem dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Irbenahyp obsahuje laktosu. Řekl-li Vám Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých 

cukrů (např. laktosy), obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento lék užívat.

3. Jak se přípravek Irbenahyp užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání

Irbenahyp je určen k perorálnímu podání. Polykejte tablety s dostatečným množstvím

tekutiny (např. sklenicí vody). Irbenahyp můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Měl(a)

byste se snažit užívat svoji denní dávku každý den vždy ve stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání

přípravku Irbenahyp pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak.

Pacienti s vysokým krevním tlakem

Obvyklá dávka přípravku je 150 mg jednou denně. V závislosti na reakci

krevního tlaku může být dávka později zvýšena na 300 mg.

Pacienti s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou (diabetem) typu 2 s onemocněním

ledvin

U pacientů s vysokým tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 je k léčbě souvisejícího

onemocnění ledvin doporučeno užívat 300 mg jednou denně.

Lékař může doporučit nižší dávku, zvláště při zahájení léčby u pacientů, kteří se podrobují 

hemodialýze nebo u pacientů starších než 75 let.

Maximálního účinku na snížení krevního tlaku by mělo být dosaženo 4-6 týdnů od zahájení léčby.

Jestliže jste užil/a více přípravku Irbenahyp, než jste měl/a

Pokud jste náhodně užil/a příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře.

Irbenahyp by neměly užívat děti

Irbenahyp by neměl být podáván dětem do 18 let. Požije-li několik tablet dítě, kontaktujte ihned svého 

lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Irbenahyp

Vynecháte-li náhodou dávku, vezměte si další dávku jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.

Některé tyto nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařskou péči.

Stejně jako u podobných léků, byly u pacientů užívajících irbesartan zaznamenány vzácné případy

alergických kožních reakcí (vyrážka, kopřivka) a lokalizované otoky obličeje, rtů a/nebo jazyka.

Máte-li podezření, že u Vás dochází k rozvoji takové reakce nebo začnete-li být dušný(á), přestaňte

přípravek Irbenahyp užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií:

Velmi časté: alespoň 1 z 10 pacientů nebo více

Časté: alespoň 1 ze 100 a méně než 1 z 10 pacientů

Méně časté: alespoň 1 z 1000 a méně než 1 ze 100 pacientů

Nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studií u pacientů léčených přípravkem Irbenahyp

byly:

Velmi časté: jestliže trpíte na vysoký krevní tlak a máte cukrovku (diabetes) typu 2 s

onemocněním ledvin, krevní testy mohou ukázat zvýšené hladiny draslíku.

Časté: závratě, pocit na zvracení/zvracení, únava a krevní testy mohou ukázat zvýšené hladiny

enzymu, který je ukazatelem svalové a srdeční funkce (enzym kreatinkináza). U pacientů s

vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 s onemocněním ledvin byly také

hlášeny závratě při přechodu do vzpřímené polohy z polohy vleže či vsedě, nízký krevní tlak při

přechodu do vzpřímené polohy z polohy vleže či vsedě, bolesti kloubů a svalů a snížené hladiny

proteinu v červených krvinkách (hemoglobinu).

Méně časté: zvýšení tepové frekvence, návaly horka/zrudnutí, kašel, průjem, poruchy

trávení/pálení žáhy, sexuální dysfunkce (problémy se sexuální výkonností), bolest na prsou.

Některé nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku Irbenahyp na trh, ale frekvence jejich

výskytu není známa. Tyto nežádoucí účinky jsou: pocit otáčení, bolesti hlavy, poruchy chuti, zvonění 

v uších, svalové křeče, bolesti kloubů a svalů, abnormální jaterní funkce, zvýšení hladiny draslíku v 

krvi, zhoršení funkce ledvin a zánět drobných cév postihující převážně kůži (stav známý jako

leukocytoklastická vaskulitida). Méně často byly také hlášeny případy žloutenky (zežloutnutí kůže 

a/nebo bělma očí).

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Totéž platí i pro všechny možné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci.

5. Jak přípravek Ibernahyp uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí  doby použitelnosti, uvedené  na  krabičce a blistru za EXP.  

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  máte  vyhazovat přípravky,  které  již  neužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Irbenahyp obsahuje

Léčivou látkou přípravku Irbenahyp je irbesartanum.

Irbenahyp 75 mg: jedna tableta obsahuje 75 mg irbesartanum.

Irbenahyp 150 mg: jedna tableta obsahuje 150 mg irbesartanum.

Irbenahyp 300 mg: jedna tableta obsahuje 300 mg irbesartanum.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablet: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy,

poloxamer 188, částečně předbobtnalý škrob a magnesium-stearát.

Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry bílá 20A28735 (hyprolosa, hypromelosa 2910/6,

oxid titaničitý (E171) a mastek).

Jak přípravek Irbenahyp vypadá a co obsahuje toto balení

Irbenahyp 75 mg: bílé až skoro bílé, protáhlé, bikonvexní tablety.

Irbenahyp 150 mg: bílé až skoro bílé, protáhlé, bikonvexní tablety s půlicí rýhou, na jedné straně s 

označením ‘G’ a hladké na druhé straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Irbenahyp 300 mg: bílé až skoro bílé, protáhlé, bikonvexní tablety s půlicí rýhou. Tablety lze dělit

na dvě stejné poloviny.

Obaly:

Blistr PVC/PVDC/ Al

Velikost balení: 14, 28, 30, 56, 84, 90 nebo 98 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci 

Genepharm (Europe) Trading Limited, 1066 Nicosia, Kypr

Výrobce

Genepharm S.A., 18 Km Marathon Avenue 15351 Pallini, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Holandsko: Irbenahyp 75/150/300 mg

Česká republika: Irbenahyp 75/150/300 mg

Maďarsko: Irbenahyp 75/150/300 mg

Polsko: Irbenahyp

Slovenská republika: Irbenahyp 75/150/300 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  19.9.2012

26-12-2017

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag from one batch CLZ160007 was found to contain white particulate mat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-12-2017

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

AuroMedics Pharma is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2017

FDA Animal Drug Safety Communication: Micotil 300 User Safety Alert

FDA Animal Drug Safety Communication: Micotil 300 User Safety Alert

The U.S. Food and Drug Administration is alerting cattle and sheep owners, farmworkers, veterinarians, physicians, emergency medical technicians, and other health care providers about the potential hazards to people exposed to the animal drug Micotil 300 (tilmicosin).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2017

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of One (1) Lot of Pravastatin Sodium Tablets USP, 40mg Packaged in Bottles of 30 Tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-925-16; Lot # 115698A

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of One (1) Lot of Pravastatin Sodium Tablets USP, 40mg Packaged in Bottles of 30 Tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-925-16; Lot # 115698A

International Laboratories, LLC is voluntarily recalling one (1) Lot of Pravastatin Sodium Tablets USP 40 mg packaged in bottles of 30 tablets, to the consumer level due to mislabeling. The product is labeled as Pravastatin Sodium Tablets USP 40 mg but contained Bupropion Hydrochloride XL 300 mg tablets.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2017Out-of-Stock – Staloral 300 Birke/Staloral 300 3 Bäume, sublinguale Lösungen

Out-of-Stock – Staloral 300 Birke/Staloral 300 3 Bäume, sublinguale Lösungen

Befristete Bewilligung zum Vertrieb in deutscher Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

13-6-2017

Annual report 2016 - Clinical trials of medicines

Annual report 2016 - Clinical trials of medicines

LLast year, the Danish Medicines Agency received 286 clinical trial applications. This is a small decline compared to 2015. However, the number of clinical trial applications has remained stable at around 300 applications per year since 2013.

Danish Medicines Agency

13-6-2017

 Annual report 2016 - Clinical trials of medicines

Annual report 2016 - Clinical trials of medicines

Last year, the Danish Medicines Agency received 286 clinical trial applications. This is a small decline compared to 2015. However, the number of clinical trial applications has remained stable at around 300 applications per year since 2013. ”We saw an increase in the number of planned trial subjects in 2016 of around 3,000 on Danish sites for trials authorised in 2016. Despite the fall in the number of clinical trial applications in 2016, we saw an increase of 16% in the number of planned trial subject...

Danish Medicines Agency

2-5-2017

Sdělení SÚKL ze dne 2.5.2017

Sdělení SÚKL ze dne 2.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků EpiPen 300 mikrogramů 300mcg inj. sol. pep. 1x0,3ml, EpiPen 300 mikrogramů 300mcg inj. sol. pep. 2x0,3ml, EpiPen Jr. 150 mikrogramů 150mcg inj. sol. pep. 1x0,3ml a EpiPen Jr. 150 mikrogramů 150mcg inj. sol. pep. 2x0,3ml až z úrovně pacientů.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

6-4-2017

More batches of EpiPen® are withdrawn

More batches of EpiPen® are withdrawn

MEDA has decided to withdraw four more batches of EpiPen®. The withdrawal concerns two batches of EpiPen® 300 micrograms/dose and two batches of EpiPen® Jr 150 micrograms/dose. The latter is used for acute hypersensitivity reactions in children. The reason for the withdrawal is that there is a risk that the auto-injector does not work.

Danish Medicines Agency

12-3-2018

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

VITA-JEC ESSENTIAL E-300 (Tocopherol) Injection [Aspen Veterinary Resources, Ltd]

VITA-JEC ESSENTIAL E-300 (Tocopherol) Injection [Aspen Veterinary Resources, Ltd]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Cozaar vs. Avapro

Cozaar vs. Avapro

Cozaar (losartan) and Avapro (irbesartan) are angiotensin receptor blockers (ARBs) used to treat hypertension. Avapro is also sometimes given together with other blood pressure medications. Avapro is also used to treat kidney problems caused by type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.

US - RxList

19-1-2018

ADHD Prescriptions Skyrocket Among Young Women

ADHD Prescriptions Skyrocket Among Young Women

The number of reproductive-age women in the United States who receive prescription medications for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) jumped more than 300% from 2003 to 2015, according to data released today by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

US - RxList

19-1-2018

LINCOMED 300 (Lincomycin) Injection [Bimeda Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

LINCOMED 300 (Lincomycin) Injection [Bimeda Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Irbesartan

Irbesartan

Irbesartan is used to treat high blood pressure (hypertension) and to help protect the kidneys from damage due to diabetes. Lowering high blood pressure helps prevent strokes, heart attacks, and kidney problems.

US - RxList

10-1-2018

LINCOMYCIN 300 (Lincomycin) Injection [Vedco, Inc.]

LINCOMYCIN 300 (Lincomycin) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

AVAPRO (Irbesartan) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

AVAPRO (Irbesartan) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

IRBESARTAN Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

IRBESARTAN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Cadila Healthcare Limited]

IRBESARTAN Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

IRBESARTAN Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 300 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 300 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

IRBESARTAN Tablet [A-S Medication Solutions]

IRBESARTAN Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

VITAMIN E-300 (Tocopherol) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

VITAMIN E-300 (Tocopherol) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

IRBESARTAN Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

IRBESARTAN Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

IRBESARTAN Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

IRBESARTAN Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

ARTHROCEN 300 MG (Avocado/Soy Unsaponifiables) Capsule [Pharmin USA, LLC]

ARTHROCEN 300 MG (Avocado/Soy Unsaponifiables) Capsule [Pharmin USA, LLC]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

IRBESARTAN Tablet [American Health Packaging]

IRBESARTAN Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6288 of Mon, 18 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

11-9-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

Irbesartan HCT Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan HCT Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan HCT Zentiva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)5986 of Wed, 30 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/783/PSUSA/00001653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2017

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)5940 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

25-8-2017

hydrochlorothiazide / irbesartan

hydrochlorothiazide / irbesartan

hydrochlorothiazide / irbesartan (Active substance: hydrochlorothiazide / irbesartan) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2017)5946 of Fri, 25 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

24-8-2017

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)5889 of Thu, 24 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/222//PSUSA/1653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

11-8-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

LINCOBAC 300 (Lincomycin) Injection [MWI/VetOne]

LINCOBAC 300 (Lincomycin) Injection [MWI/VetOne]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

IRBESARTAN Tablet [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

IRBESARTAN Tablet [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Aug 8, 2017 EST

US - DailyMed

1-8-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Aug 1, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

IRBESARTAN Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

IRBESARTAN Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-7-2017

IRBESARTAN (Irbesartan ) Tablet [ScieGen Pharmaceuticals, Inc.]

IRBESARTAN (Irbesartan ) Tablet [ScieGen Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 7, 2017 EST

US - DailyMed

14-6-2017

Irbesartan Teva (Teva B.V.)

Irbesartan Teva (Teva B.V.)

Irbesartan Teva (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4169 of Wed, 14 Jun 2017

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2017

Scientific guideline: Draft guideline on Guideline on core summary of product characteristics (SmPC) and package leaflet for iopamidol 300, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on Guideline on core summary of product characteristics (SmPC) and package leaflet for iopamidol 300, draft: consultation open

This document describes the information to be included in the summary of product characteristics and package leaflet for iopamidol 300.

Europe - EMA - European Medicines Agency

Advertisement