Advertisement

IRBENAHYP 150 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IRBENAHYP 150 MG, POR TBL FLM 14X150MG
 • Dávkování:
 • 150MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IRBENAHYP 150 MG, POR TBL FLM 14X150MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 800/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha č. 1 k prodloužení registrace sp. zn. sukls104917/2012, sukls104923/2012, sukls104928/2012

a příloha k sp. zn. sukls228301/2010

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Irbenahyp 75 mg

Irbenahyp 150 mg

Irbenahyp 300 mg

Potahované tablety

irbesartanum

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 

to i tehdy, má-li stejné příznaky nemoci jako Vy.

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  jakýkoliv  nežádoucí účinek, prosím,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo

lékárníkovi. Totéž  platí  i  pro všechny  možné  nežádoucí  účinky, které  nejsou  uvedeny  v této 

příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete

Co je přípravek Irbenahyp a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Irbenahyp užívat 

Jak se přípravek Irbenahyp užívá 

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Irbenahyp uchovávat 

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Irbenahyp a k čemu se používá

Irbenahyp patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-

II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolá zúžení cév. To vede 

ke zvýšení krevního tlaku. Irbenahyp zabraňuje vazbě angiotensinu-II na tyto receptory, tím způsobí, 

že se krevní cévy rozšíří a krevní tlak sníží. Irbenahyp zpomaluje snížení funkce ledvin u pacientů s 

vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2.

Irbenahyp se užívá

k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze)

k ochraně ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem, s cukrovkou (diabetem) typu 2 a s 

laboratorními známkami zhoršené funkce ledvin.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípavek Irbenahyp užívat

Neužívejte přípravek Irbenahyp

jestliže jste alergický/á na irbesartan nebo kteroukoli další složku přípravku (jejich seznam je 

uveden v bodu 6.)

Irbenahyp

jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání Irbenahyp v časném

těhotenství – viz bod Těhotenství)

Irbenahyp by neměli užívat děti a mladiství (do 18 let).

Upozornění a opatření 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete užívat Irbenahyp

trpíte-li nadměrným zvracením nebo průjmy

máte-li problémy s ledvinami

máte-li problémy se srdcem

užíváte-li přípravek Irbenahyp pro diabetické ledvinové onemocnění. V tomto případě Váš 

lékař může provádět pravidelné krevní testy, zejména kvůli měření hladiny draslíku v krvi 

v případě špatné funkce ledvin

máte-li podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání 

přípravku Irbenahyp se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. 

měsíci těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod 

Těhotenství a kojení).

Užívání u dětí

Tento lékařský přípravek by neměl být užíván dětmi ani mladistvými, protože jeho bezpečnost a 

účinnost nebyla ještě plně prokázána. 

Další léčivé přípravky a Irbenahyp

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte, v nedávné době jste užíval/a nebo 

možná budete užívat jakékoliv jiné léky. Irbenahyp se většinou s jinými léky vzájemně neovlivňuje.

Bude u vás potřeba zkontrolovat krevní testy, užíváte-li:

draslíkové doplňky

náhražky soli obsahující draslík

draslík šetřící léky (jako jsou určitá diuretika)

léky obsahující lithium.

Účinek irbesartanu může být snížen, jestliže užíváte určité léky proti bolestem, zvané nesteroidní 

protizánětlivé léky.

Irbenahyp s jídlem, pitím a alkoholem

Irbenahyp může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám

obvykle poradí, abyste přestala užívat Irbenahyp dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že 

jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Irbenahyp. Podávání přípravku 

Irbenahyp se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, 

protože pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte.

Kojení

Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Irbenahyp se nedoporučuje pro 

kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 

Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Není pravděpodobné, že by Irbenahyp ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu

léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto projevy 

pociťujete, promluvte si se svým lékařem dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Irbenahyp obsahuje laktosu. Řekl-li Vám Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých 

cukrů (např. laktosy), obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento lék užívat.

3. Jak se přípravek Irbenahyp užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání

Irbenahyp je určen k perorálnímu podání. Polykejte tablety s dostatečným množstvím

tekutiny (např. sklenicí vody). Irbenahyp můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Měl(a)

byste se snažit užívat svoji denní dávku každý den vždy ve stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání

přípravku Irbenahyp pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak.

Pacienti s vysokým krevním tlakem

Obvyklá dávka přípravku je 150 mg jednou denně. V závislosti na reakci

krevního tlaku může být dávka později zvýšena na 300 mg.

Pacienti s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou (diabetem) typu 2 s onemocněním

ledvin

U pacientů s vysokým tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 je k léčbě souvisejícího

onemocnění ledvin doporučeno užívat 300 mg jednou denně.

Lékař může doporučit nižší dávku, zvláště při zahájení léčby u pacientů, kteří se podrobují 

hemodialýze nebo u pacientů starších než 75 let.

Maximálního účinku na snížení krevního tlaku by mělo být dosaženo 4-6 týdnů od zahájení léčby.

Jestliže jste užil/a více přípravku Irbenahyp, než jste měl/a

Pokud jste náhodně užil/a příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře.

Irbenahyp by neměly užívat děti

Irbenahyp by neměl být podáván dětem do 18 let. Požije-li několik tablet dítě, kontaktujte ihned svého 

lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Irbenahyp

Vynecháte-li náhodou dávku, vezměte si další dávku jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.

Některé tyto nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařskou péči.

Stejně jako u podobných léků, byly u pacientů užívajících irbesartan zaznamenány vzácné případy

alergických kožních reakcí (vyrážka, kopřivka) a lokalizované otoky obličeje, rtů a/nebo jazyka.

Máte-li podezření, že u Vás dochází k rozvoji takové reakce nebo začnete-li být dušný(á), přestaňte

přípravek Irbenahyp užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií:

Velmi časté: alespoň 1 z 10 pacientů nebo více

Časté: alespoň 1 ze 100 a méně než 1 z 10 pacientů

Méně časté: alespoň 1 z 1000 a méně než 1 ze 100 pacientů

Nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studií u pacientů léčených přípravkem Irbenahyp

byly:

Velmi časté: jestliže trpíte na vysoký krevní tlak a máte cukrovku (diabetes) typu 2 s

onemocněním ledvin, krevní testy mohou ukázat zvýšené hladiny draslíku.

Časté: závratě, pocit na zvracení/zvracení, únava a krevní testy mohou ukázat zvýšené hladiny

enzymu, který je ukazatelem svalové a srdeční funkce (enzym kreatinkináza). U pacientů s

vysokým krevním tlakem a cukrovkou (diabetem) typu 2 s onemocněním ledvin byly také

hlášeny závratě při přechodu do vzpřímené polohy z polohy vleže či vsedě, nízký krevní tlak při

přechodu do vzpřímené polohy z polohy vleže či vsedě, bolesti kloubů a svalů a snížené hladiny

proteinu v červených krvinkách (hemoglobinu).

Méně časté: zvýšení tepové frekvence, návaly horka/zrudnutí, kašel, průjem, poruchy

trávení/pálení žáhy, sexuální dysfunkce (problémy se sexuální výkonností), bolest na prsou.

Některé nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku Irbenahyp na trh, ale frekvence jejich

výskytu není známa. Tyto nežádoucí účinky jsou: pocit otáčení, bolesti hlavy, poruchy chuti, zvonění 

v uších, svalové křeče, bolesti kloubů a svalů, abnormální jaterní funkce, zvýšení hladiny draslíku v 

krvi, zhoršení funkce ledvin a zánět drobných cév postihující převážně kůži (stav známý jako

leukocytoklastická vaskulitida). Méně často byly také hlášeny případy žloutenky (zežloutnutí kůže 

a/nebo bělma očí).

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Totéž platí i pro všechny možné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci.

5. Jak přípravek Ibernahyp uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí  doby použitelnosti, uvedené  na  krabičce a blistru za EXP.  

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  máte  vyhazovat přípravky,  které  již  neužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Irbenahyp obsahuje

Léčivou látkou přípravku Irbenahyp je irbesartanum.

Irbenahyp 75 mg: jedna tableta obsahuje 75 mg irbesartanum.

Irbenahyp 150 mg: jedna tableta obsahuje 150 mg irbesartanum.

Irbenahyp 300 mg: jedna tableta obsahuje 300 mg irbesartanum.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablet: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy,

poloxamer 188, částečně předbobtnalý škrob a magnesium-stearát.

Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry bílá 20A28735 (hyprolosa, hypromelosa 2910/6,

oxid titaničitý (E171) a mastek).

Jak přípravek Irbenahyp vypadá a co obsahuje toto balení

Irbenahyp 75 mg: bílé až skoro bílé, protáhlé, bikonvexní tablety.

Irbenahyp 150 mg: bílé až skoro bílé, protáhlé, bikonvexní tablety s půlicí rýhou, na jedné straně s 

označením ‘G’ a hladké na druhé straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Irbenahyp 300 mg: bílé až skoro bílé, protáhlé, bikonvexní tablety s půlicí rýhou. Tablety lze dělit

na dvě stejné poloviny.

Obaly:

Blistr PVC/PVDC/ Al

Velikost balení: 14, 28, 30, 56, 84, 90 nebo 98 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci 

Genepharm (Europe) Trading Limited, 1066 Nicosia, Kypr

Výrobce

Genepharm S.A., 18 Km Marathon Avenue 15351 Pallini, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Holandsko: Irbenahyp 75/150/300 mg

Česká republika: Irbenahyp 75/150/300 mg

Maďarsko: Irbenahyp 75/150/300 mg

Polsko: Irbenahyp

Slovenská republika: Irbenahyp 75/150/300 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  19.9.2012

17-1-2018

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Following the issuance of a voluntary recall dated November 10, 2017 of one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection, Baxter International Inc. announced today it is expanding the recall to include a second lot (NC109123) of NEXTERONE due to the potential presence of particulate matter.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Intravenous administration of a solution containing sterile particulate matter may lead to adverse health consequences.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter International Inc. announced today it is voluntarily recalling one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection – distributed between 6/23/2017 and 10/2/2017 in the United States to wholesalers/distributors and healthcare facilities – due to the potential presence of particulate matter. The particulate matter may have entered the solution during the manufacturing process.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-8-2017

Withdrawal of one more batch of counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

Withdrawal of one more batch of counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

German and Danish parallel importers and the Danish Medicines Agency are now withdrawing the fourth batch of Xeplion 150 mg from wholesale distributors, hospitals and pharmacies, because the batch contains counterfeit packs.

Danish Medicines Agency

1-8-2017

 Withdrawal of one more batch of counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

Withdrawal of one more batch of counterfeit packs of the schizophrenia medicine Xeplion 150 mg

German and Danish parallel importers and the Danish Medicines Agency are now withdrawing the fourth batch of Xeplion 150 mg from wholesale distributors, hospitals and pharmacies, because the batch contains counterfeit packs. The German authorities have informed the Danish Medicines Agency that a German parallel importer has found counterfeit packs in one more batch of Xeplion 150 mg. This batch has also been sold in Denmark and will be withdrawn from the market. We have now withdrawn a total of four ba...

Danish Medicines Agency

19-3-2018

RANITIDINE 150 MG (Ranitidine) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

RANITIDINE 150 MG (Ranitidine) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

VITAMIN B COMPLEX 150 (Vitamin B Complex) Injection [Butler Animal Health Supply LLC]

VITAMIN B COMPLEX 150 (Vitamin B Complex) Injection [Butler Animal Health Supply LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

UP AND UP RANITIDINE 150 (Ranitidine) Tablet, Film Coated [Target Corporation]

UP AND UP RANITIDINE 150 (Ranitidine) Tablet, Film Coated [Target Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1976 (UniversitAtsmedizin der Johannes Gutenberg-UniversitAt Mainz)

EU/3/18/1976 (UniversitAtsmedizin der Johannes Gutenberg-UniversitAt Mainz)

EU/3/18/1976 (Active substance: Allogeneic CD4+ and CD25+ T lymphocytes ex vivo incubated with GP120) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1243 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/150/17

Europe -DG Health and Food Safety

14-2-2018

BOVA PRO 150 ARCTIC GUARD (Iodine) Solution [AgroChem Inc.]

BOVA PRO 150 ARCTIC GUARD (Iodine) Solution [AgroChem Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Cozaar vs. Avapro

Cozaar vs. Avapro

Cozaar (losartan) and Avapro (irbesartan) are angiotensin receptor blockers (ARBs) used to treat hypertension. Avapro is also sometimes given together with other blood pressure medications. Avapro is also used to treat kidney problems caused by type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.

US - RxList

31-1-2018

Scientific guideline: Draft vismodegib hard capsule 150 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft vismodegib hard capsule 150 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Vismodegib hard capsule 150 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-1-2018

Irbesartan

Irbesartan

Irbesartan is used to treat high blood pressure (hypertension) and to help protect the kidneys from damage due to diabetes. Lowering high blood pressure helps prevent strokes, heart attacks, and kidney problems.

US - RxList

8-1-2018

AVAPRO (Irbesartan) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

AVAPRO (Irbesartan) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

IRBESARTAN Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

IRBESARTAN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Cadila Healthcare Limited]

IRBESARTAN Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

IRBESARTAN Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

ZANTAC 150 ACID REDUCER (Ranitidine) Tablet [Lil' Drug Store Products, Inc]

ZANTAC 150 ACID REDUCER (Ranitidine) Tablet [Lil' Drug Store Products, Inc]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ACID REDUCER 150 (Ranitidine Hydrochloride Tablets 150mg) Tablet, Coated [Safeway Inc]

ACID REDUCER 150 (Ranitidine Hydrochloride Tablets 150mg) Tablet, Coated [Safeway Inc]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

IRBESARTAN Tablet [A-S Medication Solutions]

IRBESARTAN Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

RANITIDINE 150 (Ranitidine Hcl Tablets 150mg) Tablet, Coated [Allegiant Health]

RANITIDINE 150 (Ranitidine Hcl Tablets 150mg) Tablet, Coated [Allegiant Health]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

RANITIDINE 150 (Ranitidine Hcl Tablets 150mg) Tablet, Coated [Marc Glassman, Inc.]

RANITIDINE 150 (Ranitidine Hcl Tablets 150mg) Tablet, Coated [Marc Glassman, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

IRBESARTAN Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

IRBESARTAN Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

HARRIS TEETER ACID REDUCER 150 (Ranitidine) Tablet, Film Coated [Harris Teeter, LLC]

HARRIS TEETER ACID REDUCER 150 (Ranitidine) Tablet, Film Coated [Harris Teeter, LLC]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

IRBESARTAN Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

IRBESARTAN Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

ZANTAC 150 (Ranitidine) Tablet [JC World Bell Wholesale Co., Inc.]

ZANTAC 150 (Ranitidine) Tablet [JC World Bell Wholesale Co., Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

IRBESARTAN Tablet [American Health Packaging]

IRBESARTAN Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6288 of Mon, 18 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

11-9-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

31-8-2017

BASIC CARE ACID REDUCER 150 (Ranitidine) Tablet, Film Coated [L. Perrigo Company]

BASIC CARE ACID REDUCER 150 (Ranitidine) Tablet, Film Coated [L. Perrigo Company]

Updated Date: Aug 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

Irbesartan HCT Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan HCT Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan HCT Zentiva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)5986 of Wed, 30 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/783/PSUSA/00001653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2017

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)5940 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

25-8-2017

hydrochlorothiazide / irbesartan

hydrochlorothiazide / irbesartan

hydrochlorothiazide / irbesartan (Active substance: hydrochlorothiazide / irbesartan) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2017)5946 of Fri, 25 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

24-8-2017

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)5889 of Thu, 24 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/222//PSUSA/1653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

17-8-2017

CLEAR SALVE 150 (Salicylic Acid) Salve [Ceela Naturals]

CLEAR SALVE 150 (Salicylic Acid) Salve [Ceela Naturals]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb)

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb)

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb) (Active substance: paracetamol / ibuprofen) - Community Referrals - Art 29 - Commission Decision (2017) 5646 of Tue, 08 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-29(4)/1447

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2017

IRBESARTAN Tablet [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

IRBESARTAN Tablet [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Aug 8, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement