IPRATROPIUM BROMIDESALBUTAMOL CIPLA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IPRATROPIUM BROMIDESALBUTAMOL CIPLA Roztok k rozprašování 0,5MG/2,5ML+2,5MG/2,5ML
 • Dávkování:
 • 0,5MG/2,5ML+2,5MG/2,5ML
 • Léková forma:
 • Roztok k rozprašování
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 100X2,5ML Ampulka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IPRATROPIUM BROMIDESALBUTAMOL CIPLA Roztok k rozprašování 0,5MG/2,5ML+2,5MG/2,5ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Salbutamol a ipratropium-bromid
 • Přehled produktů:
 • IPRATROPIUM BROMIDE/SALBUTAMOL CIPLA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 14/ 138/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 28-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls124880/2015 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 ml + 2,5 mg/2,5 ml Roztok k rozprašování   

ipratropii bromidum a salbutamolum 

Před tím, než začnete tento přípravek používat, přečtěte si pozorně celou příbalovou 

informaci, neboť obsahuje informace, které jsou pro Vás důležité. 

-  Ponechte si tuto příbalovou informaci. Budete si ji možná potřebovat znovu přečíst. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích 

účinků, které v této příbalové informaci nejsou uvedené. Viz bod 4. 

Co v této příbalové informaci naleznete: 

1.  Co je Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ipratropium bromide/Salbutamol Cipla   

používat 

3.  Jak se přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla a k čemu se používá 

Váš léčivý přípravek se nazývá Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla. Léčivými látkami jsou 

ipratropium-bromid a salbutamol. Ipratropium-bromid i salbutamol patří do skupiny léčiv 

označovaných jako bronchodilatancia, která pomáhají zlepšit dýchání otevřením dýchacích cest. 

Toho je dosaženo tím, že brání stahování hladkých svalů, které obklopují dýchací cesty, a tak 

umožňují, aby dýchací cesty zůstaly otevřené. Ipratropium-bromid blokuje nervové signály, které 

přicházejí do svalů obklopujících dýchací cesty, a salbutamol stimuluje ve svalech beta2-receptory. 

Přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla se používá k léčbě problémů s dýcháním u 

osob od 12 let s dlouhodobými dýchacími obtížemi (chronická obstrukční plicní nemoc, jako je 

chronická bronchitida nebo rozedma plic). Přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla 

zmírní sípání, dušnost a tlak na hrudi. 

Budete jej používat s přístrojem zvaným nebulizátor. Ten Váš lék přemění na mlhu, kterou 

budete vdechovat. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ipratropium 

Bromide/Salbutamol Cipla používat 

Přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla nepoužívejte: 

  pokud víte, že máte zvětšené srdce, nebo onemocnění známé jako hypertrofická 

obstrukční kardiomyopatie nebo jako HOCM 

  pokud máte rychlý srdeční rytmus  

  pokud jste alergický(á) na salbutamol, ipratropium-bromid, atropin (včetně léků 

podobných atropinu) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla se poraďte se svým lékařem: 

•  jestliže máte nebo si myslíte, že můžete mít, oční onemocnění známé jako glaukom (zelený 

zákal, zvýšený nitrooční tlak) nebo pokud trpíte jakýmikoli jiným očním onemocněním. Váš 

lékař Vám může doporučit, abyste si při používání přípravku Ipratropium Bromide/Salbutamol 

Cipla chránil(a) oči. 

•  jestliže víte, že (pokud jste muž) máte zvětšenou prostatu nebo pokud máte problémy 

s močením 

•  jestliže jste nedávno prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu)  

•  jestliže máte problémy s tepnami nebo míváte při chůzi bolest v nohou 

•  jestliže máte v anamnéze srdeční onemocnění, nepravidelný srdeční rytmus nebo anginu 

pectoris (sdělte to svému lékaři před tím, než začnete tento lék používat) 

•  jestliže máte cukrovku 

•  jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy 

•  jestliže trpíte cystickou fibrózou 

•  jestliže Vám bylo sděleno, že máte nádor nadledvin 

Při užívání salbutamolu byl hlášen výskyt zubního kazu. Doporučuje se, a to zejména u dětí, 

dodržovat správnou ústní hygienu a provádět pravidelné zubní prohlídky.  

V případě náhlého zhoršení dechových potíží, nebo pokud předepsaná dávka nedává obvyklý 

výsledek, se poraďte se svým lékařem. Nezvyšujte dávku bez doporučení lékaře. 

   

Pokud přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla používáte po delší dobu, je nutné sledovat 

množství draslíku v krvi, zejména pokud současně užíváte některé jiné léky, jako jsou steroidy 

(kortikosteroidy), léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika) nebo jiné léky, které rozšiřují dýchací 

cesty, jako je theofylin (xanthiny). 

Děti a dospívající 

Přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla roztok k rozprašování se nemá používat u dětí 

mladších 12 let.  

Další léčivé přípravky a Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Některé léky se mohou s kombinací  ipratropium-bromid/salbutamol navzájem ovlivňovat a mohou 

zhoršit nežádoucí účinky nebo snížit účinek přípravku Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla. 

Svého lékaře musíte vždy informovat, pokud užíváte některý z následujících léků:  

  jiné léky, které pomáhají dýchání, jako například salbutamol and „preventivní léky“, jako je  

beklometason-dipropionát. Ty mohou zvýšit účinek kombinace  ipratropium-

bromid/salbutamol  a zvýšit závažnost nežádoucích účinků 

 

beta-blokátory, tj. léky, které se běžně používají k léčbě srdečních onemocnění, jako je bolest 

na hrudi vyskytující se při námaze (zvaná angina pectoris), nepravidelné bušení srdce nebo 

arytmie a vysoký krevní tlak (nazývaný hypertenze). Patří mezi ně léky, jako je například 

propranolol, které mohou způsobit pokles hladiny draslíku v krvi, pokud se podávají ve 

stejnou dobu jako kombinace ipratropium-bromid/salbutamol (betablokátory mohou snižovat 

účinek salbutamolu). 

 

některé léky k léčbě deprese (antidepresiva).  Do této skupiny léků patří inhibitory 

monoaminooxidázy (např. fenelzin) nebo trycyklická antidepresiva (např. amitriptylin). 

  digoxin (k léčbě srdečních potíží) může způsobit potíže se srdečním rytmem, je-li podáván 

s kombinací ipratropium-bromid/salbutamol. 

 

léky nazývané anticholinergika. Mohou se používat k léčbě kolikovitých bolestí, Parkinsonovy 

choroby, poruchy močení nebo nedostatečné kontroly močového měchýře nebo střev.  

  snížení hladiny draslíku v krvi (hypokalemie) v důsledku složky salbutamol v přípravu 

Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla se může vyskytnout s větší pravděpodobností, pokud 

používáte kombinaci ipratropium-bromid/salbutamol s některými jinými léčbami astmatu, 

s inhalačními steroidy nebo steroidními tabletami nebo s diuretiky (tablety na odvodnění). 

Nízká hladina draslíku v krvi může způsobit svalovou slabost, záškuby nebo abnormální 

srdeční rytmus. Váš lékař Vám možná čas od času bude potřebovat udělat krevní testy ke 

kontrole hladiny draslíku.  

  anaestetika mohou zvýšit náchylnost srdce k účinkům salbutamolu – pokud se chystáte na 

operaci, budete pečlivě sledován(a), nebo se Váš lékař může rozhodnout léčbu přípravkem Ipratropium 

Bromide/Salbutamol Cipla zastavit. 

Pokud máte v nemocnici podstoupit celkovou anestézii, sdělte anesteziologovi, jaké léky užíváte. 

Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla s jídlem a pitím 

Jídlo a pití nemá na přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla žádný vliv. 

Těhotenství a kojení  

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se před 

použitím tohoto léčivého přípravku se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 

Jestliže jste těhotná, přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla nepoužívejte, ledaže by lékař 

rozhodl, že přínos léku převáží jakékoli riziko pro Vaše dítě.  

Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla lze užívat během kojení. Poraďte se se svým lékařem, 

lékárníkem nebo zdravotní sestrou před použitím tohoto léčivého přípravku během kojení.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Pokud během léčby přípravkem Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla pocítíte nežádoucí účinky jako je 

závrať, problémy se zaostřením a rozmazané vidění, měl (a) byste se vyvarovat potenciálně nebezpečných 

činností jako je řízení nebo obsluha strojů. 

3.  Jak se přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla užívá 

Přípravek Ipratropium bromide/Salbutamol Cipla je určen k inhalaci.  Roztok k rozprašování 

je k perorální inhalaci po nebulizaci. 

Tento přípravek používejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 

se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. 

Doporučená dávka pro dospělé a děti od 12 let je 1 ampule, třikrát nebo čtyřikrát denně.   

Starší pacienti používají obvyklou dávku pro dospělé.  

Podávání dětem 

Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla není doporučený pro děti do 12 let.  

Kolik přípravku a jak často jej používat je uvedeno na štítku. 

Nikdy nepoužívejte více léku, než Vám lékař řekl. Informujte svého lékaře, pokud se Vaše potíže 

s dýcháním zhoršují nebo pokud lék neposkytuje úlevu od problémů s dýcháním, jako poskytoval 

dříve, nebo pokud svůj krátkodobě působící úlevový inhalátor používáte častěji než je u Vás 

obvyklé. 

Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla je třeba používat s vhodným nebulizátorem, např. 

nebulizátor PARI LC PLUS nebo tryskový nebulizátor. Před zahájením inhalace si v příbalové 

informaci dodávané s PARI LC PLUS přečtěte celý návod k použití nebulizátoru. 

Pokyny pro použití  

  Podle instrukcí od výrobce a pokynů lékaře si připravte nebulizátor k použití. 

  Opatrně odtrhněte ampuli ze stripu jejím otočením a tahem. Nikdy nepoužívejte ampuli, která 

již byla otevřena nebo jestliže má roztok k rozprašování změněnou barvu (obrázek A). 

  Uchopte ampuli ve svislé poloze a odkruťte uzávěr (obrázek B). 

  Vymáčkněte obsah do nádržky nebulizátoru (obrázek C). 

  Řiďte se pokyny výrobce a doporučením svého lékaře, jak nebulizátor sestavit a jak jej 

používat. 

  Poté, co jste nebulizátor použil(a), vyhoďte veškerý roztok k rozprašování, který v nádržce 

zůstal. Jakýkoli roztok k rozprašování, který zůstal v ampuli, je také nutné vyhodit. 

  Nebulizátor pečlivě vyčistěte podle návodu výrobce.  

A                             B                       C 

Roztok k rozprašování neřeďte ani nemíchejte s jinými léky, ledaže by Vám lékař řekl jinak.  

Ampule s jednotlivými dávkami přípravku Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla neobsahují 

konzervační látky, a proto je důležité, aby se obsah použil ihned po otevření. Pro každé užití 

přípravku Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla v nebulizátoru je nutné použít novou ampuli.  

Částečně použité, otevřené nebo poškozené ampule je nutné zlikvidovat. Nikdy nepoužívejte 

ampuli, která byla již dříve otevřená.  

Je důležité, abyste postupoval(a) podle těchto pokynů, aby se zabránilo kontaminaci roztoku k rozprašování 

v ampulích. 

Roztok k rozprašování nepolykejte ani jej nepoužívejte do injekce.  

Dávejte pozor, aby se Vám roztok k rozprašování nebo vzniklá mlha nedostaly do očí. Pokud se tekutina 

nebo mlha náhodně dostane do očí, mohou Vás oči bolet, pálit nebo zčervenat, může dojít k rozšíření 

zorniček, rozmazanému vidění, vidění barev nebo světel. Pokud k tomu dojde, poraďte se se svým lékařem. 

Pokud budete mít oční potíže kdykoliv jindy, poraďte se se svým lékařem.  

  Jestliže jste použil(a) více přípravku Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla, než jste měl(a) 

Jestliže jste použil(a) o něco větší dávku než obvykle, můžete zpozorovat rychlejší srdeční tep (palpitaci) 

nebo třes. Další příznaky mohou zahrnovat bolest na hrudi, změny krevního tlaku, návaly horka, neklid nebo 

závratě. Tyto účinky obvykle odezní během několika hodin. Hladina draslíku v krvi může poklesnout a lékař 

může požadovat sledování hladiny draslíku v krvi tím, že čas od času zkontroluje hladinu pomocí krevních 

testů. Pokud se některého z těchto příznaků obáváte nebo pokud přetrvávají, informujte svého lékaře. 

Pokud jste použil(a) více přípravku než jste měl(a), oznamte to ihned svému lékaři nebo jděte do nejbližší 

nemocnice. Pokud potřebujete navštívit lékaře nebo jít do nemocnice, pak s sebou vezměte všechny své 

léky, včetně těch, které jste si koupil(a) bez lékařského předpisu. Měly by být v originálním obalu, pokud je 

to možné. Tuto příbalovou informaci si vezměte s sebou a ukažte ji lékaři. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla 

Pokud si zapomenete vzít dávku v určený čas, použijte ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte 

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla 

Váš lékař Vám řekne, jak dlouho máte přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla používat. 

Přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla byste neměl(a) přestat používat, aniž byste o tom 

nejprve poradil(a) se svým lékařem.  

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.  

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí 

vyskytnout u každého. Některé z těchto nežádoucích účinků mohou být závažné a mohou 

vyžadovat lékařskou pomoc. 

Závažné nežádoucí účinky 

  Pokud se Vaše dýchací potíže nebo sípání zhorší bezprostředně po inhalaci přípravku 

Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla, nebo pokud budete dýchat s větší obtížností a 

nastane dušnost, nepoužívejte žádnou další dávku přípravku Ipratropium  

Bromide/Salbutamol Cipla a ihned použijte krátkodobě působící úlevový inhalátor. 

Přípravek Ipratropium  B romide/Salbutamol  Cipla přestaňte používat a ihned kontaktujte 

svého lékaře. Lékař Vám může předepsat alternativní léčbu Vašeho onemocnění.  

  Pokud se domníváte, že můžete mít alergii na Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla nebo 

pokud si myslíte, že máte alergickou reakci na roztok k rozprašování, počítaje v to otok, 

který může působit na jazyk, rty a tváře, musíte přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol 

Cipla ihned přestat používat a okamžitě kontaktovat svého lékaře. 

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s následujícími frekvencemi: 

Časté, mohou postihnout až 1 z 10 osob 

•  sucho v ústech 

•  nevolnost (pocit na zvracení) 

•  podráždění úst a krku 

Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 osob 

•  bolest hlavy 

•  závratě 

•  pocit nervozity 

•  třes 

• pocit závratě nebo točení hlavy (vertigo) 

•  palpitace (pocit vlastního srdečního tepu) 

• rychlý srdeční tep 

• kašel 

• podráždění krku 

• řečové obtíže 

• obtíže při močení  

• kožní reakce 

Vzácné, mohou postihnout až 1 z 1000 osob 

 •  Závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním nebo závrať  

• Alergické reakce jako je kopřivka a svědění  

• otok obličeje, rtů a jazyka  

• snížené hladiny draslíku 

•  duševní poruchy 

•  pocení 

• bolest očí nebo jiné oční potíže, včetně rozmazaného vidění, mydriázy (nadměrné rozšíření zornice 

oka) a glaukomu (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak) 

• nepravidelný srdeční rytmus 

•  snížení krevního tlaku 

• srdeční selhání 

• potíže s dýcháním a dušnost  

• otok hrdla 

• průjem, zácpa, zvracení nebo jiné potíže zažívacího systému  

• změna chuti 

• zubní kaz 

• svalové bolesti 

•  slabost a křeče 

• sucho v krku 

• edém úst 

• stomatitida 

  

Velmi vzácné, mohou postihnout až 1 z 10 000 osob 

  •  zvýšený krevní tlak 

Někteří lidé mohou mít bolest na hrudi (v důsledku potíží jako je angina pectoris), není však přesně 

známo, jak často k tomu dochází. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví během léčby přípravkem 

Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla, informujte co nejdříve svého lékaře, ale tento lék 

nepřestávejte užívat, pokud Vám lékař neřekl jinak.   

Také u Vás může dojít k neobvykle nízké hladině draslíku v krvi (tzv. hypokalemie). Pokud by 

k tomu došlo, bude Váš lékař průběžně kontrolovat hladinu draslíku. 

  Hlášení nežádoucích účinků: 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky:   www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5.  Jak přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla uchovávat 

Přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedená na krabičce, na 

přebalu a na ampuli za výrazem Exp. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 

měsíce. 

Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Pouze k jednorázovému použití. Užijte okamžitě po prvním otevření ampule. Po prvním použití 

okamžitě vyhoďte.  

Částečně použité, otevřené nebo poškozené ampule musí být zlikvidovány v souladu s místními 

požadavky. 

Ampule uchovávejte v přebalu z trojvrstvé fólie nebo papírové krabičce, aby byl přípravek chráněn 

před světlem. Tento léčivý přípravek nepoužívejte, pokud si všimnete, že roztok k rozprašování je 

zakalený.  

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.  

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla obsahuje 

•  Léčivou látkou je ipratropii bromidum a salbutamolum. Každá ampule (2,5ml dávka) obsahuje 

ipratropii  bromidum  0,5  mg  ( j a k o ipratropii bromidum  monohydricum 525 mikrogramů) a 

salbutamolum 2,5 mg (jako salbutamoli sulfas). 

•   Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci a kyselina sírová  (pro úpravu pH). 

Jak přípravek Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla vypadá a obsah balení 

Zásobníkem pro jednotlivou dávku je uzavřená plastová naplněná ampule, která obsahuje 2,5 ml 

bezbarvého roztoku k rozprašování. Pět plastových ampulí je zabaleno v přebalu z trojvrstvé fólie, 

který je uložen v papírové krabičce, která obsahuje 10, 20, 40, 60, 80 nebo 100 ampulí.  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

  Cipla Europe NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antverpy, Belgie 

Výrobce 

S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika 

Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika 

Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál PHARMOS a.s.), Česká republika 

Cipla (EU) Ltd, 20 Balderton street, London W1K 6TL, Velká Británie 

Cipla Europe NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerp, Belgie 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:  

Nizozemsko   Ipratropiumbromide/Salbutamol Cipla 0,5/2,5 mg per 2,5 ml, verneveloplossing  

Velká Británie   Zerseos 0.5 mg/2.5 mg per 2.5 ml Nebuliser solution 

Itálie   Ipratropio bromuro e Salbutamolo Cipla  

Řecko   Ipratropiumbromide/Salbutamol Cipla 0,5mg /2,5 mg per 2,5 ml Διάλυμα για 

εισπνοή με εκνευωτή  

Švédsko   Ipratropiumbromid/Salbutamol Cipla  

Dánsko   Ipratropiumbromid/Salbutamol Cipla  

Finsko   Ipratropiumbromidi/Salbutamoli Cipla 0,5 mg/2,5 mg sumutinliuos  

Maďarsko   Ipratropium-bromid / Szalbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml Oldat por-

lasztásra  

Rumunsko   Ipratropiu / Salbutamol Cipla 0,5 mg / 2,5 mg solutie de inhalat prin nebulizator  

Belgie   Bromure d’ipratropium/Salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 ml + 2,5 mg/2,5 ml, solu-

tion pour inhalation par nebuliseur  

Lucembursko   Bromure d'ipratropium / Salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml Solution 

pour inhalation par nebuliseur  

Rakousko   Ipratropiumbromid/Salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 mg - Lösung für einen Verne-

bler  

Chorvatsko   Ipratropijev bromid / Salbutamol Cipla 0,5 mg + 2,5 mg / 2,5 ml otopina za 

atomizator  

Česká republika   Ipratropium Bromide/Salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 ml + 2,5 mg/2,5 ml Roztok 

k rozprašování  

Slovenská repub-

lika   Ipratropii bromidum/ Salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml Roztok pre 

rozprašovač  

Slovinsko   Ipratropijev bromid/salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 mg v 2,5 ml inhalacijska razto-

pina za nebulator  

Bulharsko   ипратропиев бромид / салбутамол Сипла 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml Разтвор 

за небулизатор 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena v 06/2015.