Advertisement

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA Infuzní roztok 9MG/ML
 • Dávkování:
 • 9MG/ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 30X100ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA Infuzní roztok 9MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ELEKTROLYTY
 • Přehled produktů:
 • INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 76/ 020/72-S/C
 • EAN kód:
 • 8585000400064
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls169276/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA

infuzní roztok

(natrii chloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI

ISOTONICA IMUNA používat.

Jak se přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA používá.

Možné nežádoucí účinky.

Jak přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA uchovávat.

Obsah balení a další informace.

1.

Co je přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA a k čemu se používá

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA je sterilní roztok chloridu sodného ve vodě.

Základní infuzní roztok k přímému nitrožilnímu infuznímu podání, rozpouštědlo/ředící roztok pro

nitrožilně podávané léky. V lokální aplikaci použitelný k výplachům dutin a oplachům otevřených ran

(popáleniny, rozsáhlé povrchové odřeniny, výplachy operačních ran).

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA se používá:

při léčbě hypovolemie (snížený objem cirkulující krve),

- při léčbě hyponatremie (snížená hladina sodíku v krevní plazmě),

při dehydrataci (ztrátě vody), zejména se zvýšenými ztrátami natria (zvracení, průjmy, extrémní

pocení),

- při akutním doplnění intravaskulárního objemu (tekutiny uvnitř cév),

- při poruchách iontové rovnováhy,

- při výplachu dutin a operačních ran,

- na navlhčení obvazů,

- jako nosný nebo rozpouštěcí/ředící roztok pro intravenózní podání jiných léků.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI

ISOTONICA IMUNA používat

Nepoužívejte přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA:

- při hyperhydrataci (zvýšeném obsahu vody v organismu),

-

selhávání ledvin (tvorbě malého množství moči, nebo zástavě tvorby moči a močení),

-

nekompenzované srdeční nedostatečnosti,

-

těžším stupni hypertenze (zvýšeného krevního tlaku, obecná omezení infuzní terapie).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA se poraďte se svým

lékařem nebo zdravotní sestrou.

Při

léčbě

dehydratace,

iontových

dysbalancí,

hypovolemie

nutné

sledovat

základní

parametry

vnitřního prostředí, zejména iontogramu a korigovat případné odchylky.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po prvním otevření.

Další léčivé přípravky a přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Při míchání s jinými léčivými přípravky je třeba zohlednit možné inkompatibility.

Přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA s jídlem a pitím

Zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry, co můžete jíst a pít.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domnívate se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vzhledem k charakteru přípravku při doporučeném a kontrolovaném podávání se neočekává žádný

účinek na těhotné a kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat

stroje.

3.

Jak se přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA používá

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra

ve formě nitrožilní infuze. O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván,

rozhodne Váš lékař podle Vašeho věku, tělesné hmotnosti, klinického stavu a účelu léčby.

Množství, které budete dostávat, může též záviset na povaze jakýchkoli přidávaných léčiv.

Infuzní roztok se obvykle podává plastovou hadičkou do žíly. Na infuzi se obvykle používá žíla na paži.

Váš lékař může použít i jiný způsob podání.

Jestliže jste použil(a) více přípravku INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA než

jste měl(a)

Jelikož

Vám

bude

přípravek

podáván

zdravotnickém

zařízení

(např.

nemocnice),

dozoru

zdravotnického personálu, je předávkování vysoce nepravděpodobné.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA

Váš lékař určí, kdy Vám infuze přestane být podávána.

Mate-li jakékoli další otázky, týkajíci se užívaní tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Neadekvátní nebo nepřiměřené podání fyziologického roztoku může způsobit hyperhydrataci (nadbytek

tekutin), hypernatremii (nadbytek sodíku v krvi), hyperchloremii (nadbytek chloridů v krvi) a příznaky

jako je metabolická acidóza (překyselení krve) a tvorba edému (otoku).

Dále se mohou vyskytnout reakce v místě vpichu. Nežádoucí účinky mohou být vyvolané také

přidaným lékem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po přidání aditiv:

Před použitím je třeba zjistit chemickou a fyzikální stabilitu jakéhokoliv aditiva při pH přípravku.

Z mikrobiologického hlediska musí být naředěný roztok použit okamžitě, pokud ředění neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Pokud není použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v

odpovědnosti uživatele.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA obsahuje

Léčivou látkou je natrii chloridum. 1000 ml infuzního roztoku obsahuje natrii chloridum 9 g.

Pomocnou látkou je voda na injekci.

Jak přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA vypadá a co

obsahuje toto balení

Je to čirý, bezbarvý infuzní roztok, bez mechanických nečistot k intravenóznímu (nitrožilnímu) podání.

Přípravek je dodáván:

a) ve skleněných infuzních lahvích uzavřených pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem ve velikostech

balení 100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml a 500 ml.

Láhve jsou dodávané v kartonech. Jeden karton obsahuje: 3

0 x 100 ml, 20 x 200 ml, 20 x 250 ml, 10

x 400 ml a 10 x 500 ml.

b) v plastových vacích (typ ENVIBAG) se dvěma vstupy (injekční a infúzní vstup) ve velikostech 100

ml, 250 ml, 500 ml a 1000 ml. Vak je zataven do vnějšího ochranného plastového přebalu.

Vaky jsou dodávány v kartonech. Jeden karton obsahuje: 40 x 100 ml, 18 x 250 ml, 10 x 500 ml a 10 x

1000 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

IMUNA PHARM, a.s, Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.1.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Roztok INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA je určen pro podání intravenózní infuzí

sterilním a apyrogenním setem za použití aseptické techniky. Zařízení má být naplněno roztokem k

prevenci vstupu vzduchu do systému.

Roztok má být před použitím vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje částice nebo nedošlo ke změně

jeho zabarvení. Roztok použijte pouze tehdy, je-li čirý, bez viditelných částic a je-li v neporušeném

obalu.

Vak vyjměte z ochranného přebalu až těsně před použitím. Vnitřní vak uchovává sterilitu přípravku. Po

připojení infuzního setu ihned podávejte.

Flexibilní plastové vaky nepropojujte do série. Takové propojení může mít za následek vzduchovou

embolii způsobenou reziduálním vzduchem v primárním vaku. Stlačování flexibilních plastových vaků s

obsahem intravenózních roztoků za účelem zvýšení rychlosti průtoku může vést ke vzduchové embolii,

pokud není před zahájením jejich podávání vzduch z vaku zcela odčerpán.

Použití intravenózních setů se zavzdušněním s ventilem v otevřené poloze by mohlo vést ke vzduchové

embolii proto tyto sety nemají být s flexibilními plastovými vaky používány.

Aditiva mohou být přidána před podáním nebo během podání injekčním portem.

Informace ohledně způsobu podání

Před přidáním léčiva si ověřte, zda je rozpustné a stabilní ve vodě při pH přípravku INFUSIO NATRII

CHLORATI ISOTONICA IMUNA. U vaků aditiva mohou být přidávána před infuzí hlavním vstupem

nebo během infuze injekčním vstupem za dodržení aseptických podmínek.

Lékař zodpovídá za posouzení kompatibility léku přidávaného k přípravku. Provede kontrolu, zda

nedošlo k eventuální změně barvy, vysrážení nerozpustných komplexů nebo ke vzniku krystalů. Je třeba

se seznámit s návodem pro použití léku, který má být přidán.

Při použití aditiva si před parenterálním podáním ověřte, zda je roztok izotonický. Je třeba zajistit

důkladné a pečlivé aseptické promíchání aditiv. Roztoky obsahující aditiva je třeba použít ihned a

neskladovat.

Přidání dalších léčiv nebo nesprávná technika podání může vyvolat febrilní reakci v důsledku možného

zanesení pyrogenů. V případě nežádoucí reakce je třeba infuzi ihned zastavit.

Zlikvidujte po jednorázovém použití.

Veškerý nespotřebovaný přípravek znehodnoťte.

Při aplikaci skleněných láhví dodržte tyto zásady:

Před použitím odstraňte pojistku.

Povrch zátky dezinfikujte.

Při aplikaci vaků dodržte tyto zásady:

1. Částečně použité vaky znovu nenapojujte.

2. Vak před použitím nevyjímejte z ochranného vnějšího přebalu. Vnitřní vak uchovává sterilitu

přípravku.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

21-3-2018

WALGREENS MURO 128 (Sodium Chloride) Solution/ Drops [Walgreens, Co.]

WALGREENS MURO 128 (Sodium Chloride) Solution/ Drops [Walgreens, Co.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

HETASTARCH IN SODIUM CHLORIDE (Hetastarch) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HETASTARCH IN SODIUM CHLORIDE (Hetastarch) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

NATRUM MURIATICUM (Sodium Chloride) Pellet [BrandStorm HBC]

NATRUM MURIATICUM (Sodium Chloride) Pellet [BrandStorm HBC]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

BLUE GREEN GOLD GAGLE (Sodium Chloride) Liquid [SANDULBADA LIFE PHARM]

BLUE GREEN GOLD GAGLE (Sodium Chloride) Liquid [SANDULBADA LIFE PHARM]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

SODIUM CHLORIDE Injection [A-S Medication Solutions]

SODIUM CHLORIDE Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

AM-11 (Arnica Montana, Sodium Chloride, And Apis Mellifera) Solution [DNA Labs, Inc.]

AM-11 (Arnica Montana, Sodium Chloride, And Apis Mellifera) Solution [DNA Labs, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

HYPERTONIC SALINE (Sodium Chloride) Injection, Solution [MWI/VetOne]

HYPERTONIC SALINE (Sodium Chloride) Injection, Solution [MWI/VetOne]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Protonix vs. Zantac

Protonix vs. Zantac

Protonix (pantoprazole sodium) and Zantac (ranitidine hydrochloride) are used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and erosive esophagitis. Zantac is also used for treating heartburn and Zollinger-Ellison syndrome.

US - RxList

8-2-2018

MEROPENEM AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

MEROPENEM AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

EYE WASH SALINE (Water Sodium Chloride) Solution [Davemed Healthcare Co., Ltd.]

EYE WASH SALINE (Water Sodium Chloride) Solution [Davemed Healthcare Co., Ltd.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

SODIUM CHLORIDE Injection [Cardinal Health]

SODIUM CHLORIDE Injection [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NATRUM MURIATICUM (Sodium Chloride) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NATRUM MURIATICUM (Sodium Chloride) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

SODIUM CHLORIDE Injection [B. Braun Medical Inc.]

SODIUM CHLORIDE Injection [B. Braun Medical Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

0.9% SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

0.9% SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LICEFREEE EVERYDAY (Sodium Chloride) Shampoo [Tec Laboratories,Inc.]

LICEFREEE EVERYDAY (Sodium Chloride) Shampoo [Tec Laboratories,Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

SYKES HYPERTONIC SALINE 7.2% (Sodium Chloride) Injection, Solution [Sypharma Pty Ltd]

SYKES HYPERTONIC SALINE 7.2% (Sodium Chloride) Injection, Solution [Sypharma Pty Ltd]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement