INFUSIO HARTMANNI IMUNA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INFUSIO HARTMANNI IMUNA Infuzní roztok
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 30X100ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INFUSIO HARTMANNI IMUNA Infuzní roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ELEKTROLYTY
 • Přehled produktů:
 • INFUSIO HARTMANNI IMUNA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 76/ 383/92-S/C
 • EAN kód:
 • 8585000400736
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls68352/2018

Příbalová informace: informace pro

pacienta

INFUSIO HARTMANNI IMUNA infuzní roztok

(natrii chloridum, natrii lactas S, kalii chloridum, calcii chloridum, magnesii chloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípr

avek po

užívat,

protože obsahuje pro

V

ás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek INFUSIO HARTMANNI IMUNA a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek INFUSIO HARTMANNI IMUNA

používat.

Jak se přípravek INFUSIO HARTMANNI IMUNA používá.

Možné nežádoucí účinky.

Jak přípravek INFUSIO HARTMANNI IMUNA uchovávat.

Obsah balení a další informace.

1.

Co je

přípravek

INFUSIO HARTMANNI IMUNA a k

čemu se používá

INFUSIO HARTMANNI IMUNA je základní standardní infuzní roztok se složením hlavních iontů

v koncentracích srovnatelných s plazmatickými. Ve srovnání s plazmou je bikarbonát nahrazen

laktátem, proto roztok působí mírně alkalizačně.

INFUSIO HARTMANNI IMUNA se používá:

při léčbě hypovolemie (snížený objem cirkulující krve),

při dehydrataci (ztrátě vody) spojené s acidózou (k tomuto stavu dochází při průjmech, extrémním

pocení, popáleninách),

- při akutním doplnění intravaskulárního objemu (tekutiny uvnitř cév),

- při poruchách iontové rovnováhy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

INFUSIO HARTMANNI IMUNA

po

užívat

Nepo

užívejte přípravek

INFUSIO HARTMANNI IMUNA:

- při hyperhydrataci (zvýšeném obsahu vody v organismu),

-

selhávání ledvin (tvorbě malého množství moči, nebo zástavě tvorby moči a močení),

-

nekompenzované srdeční nedostatečnosti,

-

těžším stupni hypertenze (zvýšeného krevního tlaku, obecná omezení infuzní terapie),

-

při těžších poruchách jaterních funkcí a u posthypoxických stavů (při nedostatku kyslíku v tkáních),

kdy je porušena jaterní konverze (přeměna) laktátu na bikarbonát.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku INFUSIO HARTMANNI IMUNA se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní

sestrou.

Při

léčbě

dehydratace,

iontových

dysbalancí,

hypovolemie

nutné

sledovat

základní

parametry

vnitřního prostředí, zejména iontogramu a korigovat případné odchylky. V závažnějších případech je

nutná kombinace s roztoky koloidů a vyvážená suplementace (doplnění) i ostatních iontů.

Před podáním a během podávání přípravku je nutné monitorovat bilanci tekutin, hladiny sérové

glukózy, sérového sodíku a dalších elektrolytů, zejména u pacientů se zvýšeným neosmotickým

uvolňováním

vazopresinu

(syndrom

nepřiměřené

sekrece

antidiuretického

hormonu,

SIADH)

pacientů souběžně léčených léky, které zvyšují účinek vazopresinu, a to z důvodu rizika hyponatrémie.

Infuze o velkém objemu je nutné u pacientů se srdečním či plicním selháním podávat za specifického

sledování z důvodu rizika hyponatrémie (viz dále).

Akutní hyponatrémie může vést k akutní hyponatremické encefalopatii (edému mozku). Zvýšené riziko

závažného a život ohrožujícího edému mozku způsobeného akutní hyponatrémií existuje u dětí, žen v

plodném věku a u pacientů se sníženou mozkovou poddajností (např. zánět mozkových plen, nitrolební

krvácení, pohmoždění mozku a otok mozku).

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po prvním otevření.

Další léčivé přípravky

a

přípravek

INFUSIO HARTMANNI IMUNA

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, protože některé léky mohou svým účinkem zvyšovat riziko

hyponatrémie (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Přípravek

INFUSIO HARTMANNI IMUNA

s jídlem a pitím

Zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry, co můžete jíst a pít.

Těhotenství,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek INFUSIO HARTMANNI IMUNA je nutno podávat se zvláštní opatrností u těhotných žen

během porodu, zejména při podání v kombinaci s oxytocinem, z důvodu rizika hyponatrémie (viz bod 2

„Upozornění a opatření“).

Vzhledem k charakteru přípravku při doporučeném a kontrolovaném podávání se neočekává žádný

účinek na kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků

a obsluha strojů

INFUSIO HARTMANNI IMUNA neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.

Jak se

přípravek

INFUSIO HARTMANNI IMUNA po

užívá

INFUSIO HARTMANNI IMUNA Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra ve formě nitrožilní

infuze. O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař

podle Vašeho věku, tělesné hmotnosti, klinického stavu a účelu léčby.

Infuzní roztok se obvykle podává plastovou hadičkou do žíly. Na infuzi se obvykle používá žíla na paži.

Váš lékař může použít i jiný způsob podání.

Jestliže jste použil

(a)

více

přípravk

u INFUSIO HARTMANNI IMUNA

než jste měl

(a)

Jelikož

Vám

bude

přípravek

podáván

zdravotnickém

zařízení

(např.

nemocnice),

dozoru

zdravotnického personálu, je předávkování vysoce nepravděpodobné.

Jestliže jste

přestal

(a) po

užívat příprav

ek INFUSIO HARTMANNI IMUNA

Váš lékař určí, kdy Vám infuze přestane být podávána.

Mate-li jakékoli další otázky, týkajíci se užívaní tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Neadekvátní nebo nepřiměřené podání roztoku může způsobit hyperhydrataci (nadbytek tekutin),

nekompenzovanou srdeční nedostatečnost, tvorbu edému (otoku) včetně plicního, ascites (vodnatelnost

břišní), iontový rozvrat a rozvrat acidobazické rovnováhy.

Další možné nežádoucí účinky jsou hyponatrémie (snížená hladina sodíku v krvi) a hyponatremická

encefalopatie (edém mozku) (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Dále se mohou vyskytnout reakce v místě vpichu. Nežádoucí účinky mohou být vyvolané také

přidaným lékem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

INFUSIO HARTMANNI IMUNA

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6.

O

bsah balení a další informace

Co

přípravek

INFUSIO HARTMANNI IMUNA obsahuje

Léčivými látkami jsou natrii chloridum, natrii lactas S, kalii chloridum, calcii chloridum a magnesii

chloridum.

1000 ml infuzního roztoku obsahuje natrii chloridum 6,0 g; natrii lactas S 3,03 g; kalii chloridum 0,4 g;

calcii chloridum 0,1 g (jako calcii chloridum dihydricum 0,13 g) a magnesii chloridum 0,09 g (jako

magnesii chloridum hexahydricum 0,2 g).

Pomocnou látkou je voda na injekci.

Teoretická osmolarita 275 mosmol/l

pH 4,8-7,0

Jak

přípravek

INFUSIO HARTMANNI IMUNA

vypadá a co obsahuje toto balení

Je to čirý bezbarvý roztok, bez mechanických nečistot k intravenóznímu (nitrožilnímu) podání.

Přípravek je dodáván ve skleněných infuzních lahvích uzavřených pryžovou zátkou a hliníkovým

uzávěrem ve velikostech balení 100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml.

Láhve jsou dodáváné v kartonech. Jeden karton obsahuje:

30 x 100 ml

20 x 200 ml

20 x 250 ml

10 x 400 ml

10 x 500 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

IMUNA PHARM, a.s, Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidová

na 28. 3. 2018