INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R Infuzní roztok
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 5000ML PP Vak
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R Infuzní roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ELEKTROLYTY
 • Přehled produktů:
 • INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 76/ 060/96-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn. sukls149690/2010

a sukls133301/2013

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1

Infuzní roztok

Natrii chloridum

Kalii chloridum

Calcii chloridum dihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1 a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1 používat

Jak se Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1 používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1 uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1 a k čemu se používá

Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1 je základní izoosmotický infuzní roztok. Po podání působí mírně

acidifikačně.

Používá se k doplnění vody a elektrolytů při těchto stavech:

izotonická a mírně hypotonická dehydratace (nedostatek vody v organismu, může být i

s mírným nedostatkem sodíku) zejména při zvýšených ztrátách sodíku (zvracení, průjmy),

při ztrátách extracelulární (mimobuněčné) tekutiny;

při hypovolémii z vazodilatace (nedostatek objemu tekutin v cévách v důsledku rozšíření cév) –

úraz teplem, epidurální anestezie, anafylaktický šok.

Dále se používá k těmto účelům:

jako nosný roztok pro ředění dalších léčiv,

k oplachům a výplachům.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1 používat

Nepoužívejte Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1 v těchto stavech:

Anurie (zástava močení a tvorby moči), oligurie (snížené močení), hyperhydratace (zvýšení obsahu

vody v organismu), hypernatremie (zvýšený obsah sodíku v krvi), hyperchloremie (zvýšený obsah

chloridového aniontu v krvi), metabolická acidóza (zvýšená kyselost krve), hypertonická dehydratace

(nedostatek vody v organismu bez nedostatku minerálů), otok plic, dekompenzovaná srdeční

nedostatečnost.

Upozornění a opatření

V průběhu infuzní léčby bude Váš lékař sledovat základní parametry vnitřního prostředí.

Při korekci poruch natremie (zejména chronických) by neměly změny natremie přesáhnout 10 mmol/l

denně. Při rychlejších změnách hrozí nebezpečí vzniku edémů mozku.

Při aplikaci větších množství je nutné monitorovat centrální žilní tlak a pátrat po chrůpcích v plicních

bazích.

Další léčivé přípravky a Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Roztok obsahuje vápenaté ionty; po přidání fosfátů, uhličitanů, hydrogenuhličitanů nebo šťavelanů

může dojít k tvorbě sraženin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek je možné používat v těhotenství i v období kojení.

3.

Jak se Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1 používá

Přípravek je vhodný pro dospělé i děti bez omezení věku. Dávkování Je individuální, řídí se indikací a

stavem pacienta.

Maximální denní dávka 30 až 45 ml/kg tělesné hmotnosti (cca 2000 ml), maximální rychlost podání

5 ml/kg tělesnéhmotnosti/hod.

Způsob použití:

Přípravek je možno podat do periferní žíly nebo centrálním žilním katétrem, používá se k oplachům a

výplachům.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přímé nežádoucí účinky nejsou uváděny, pouze při nesprávně vedené infuzní léčbě může dojít

k rozvratu iontové rovnováhy, zvýšení obsahu vody v organismu a poruchám srdeční činnosti.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Léčivou látkou je natrii chloridum, kalii chloridum a calcii chloridum dihydricum. 1000 ml infuzního

roztoku obsahuje natrii chloridum 8,6 g, kalii chloridum 0,3 g a calcii chloridum dihydricum 0,34 g

(odpovídá 0,253 g calcii chloridum).

Pomocnou látkou je voda na injekci.

mmol/l.:

mosm/l:

5,0 - 7,5

Jak

Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1 vypadá a co obsahuje toto balení

Infusio Ringeri MEDIEKOS R 1/1 je čirý, bezbarvý roztok.

Velikosti balení:

PVC vak: 1x5000 ml

PP vak: 1x 2000 ml, 1 x 3000 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

s místem propouštění přípravku:

Biomedica spol. s r.o., divize Luhačovice, Masarykova 200, 763 26 Luhačovice, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.3.2015.