INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5, INF SOL 500MLPP
 • Dávkování:
 • 50MG/ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Infuze
 • Jednotky v balení:
 • 500ML PPVA, Vak
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5, INF SOL 500MLPP
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 76/ 078/96-A/C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Stránka1z2

Příloha č. 1 krozhodnutí o převoduregistracesp.zn. sukls277682/2012

Informacepro použití,čtětepozorně!

INFUSIOGLUCOSI 5 MEDIEKOSG5

INFUZNÍROZTOK

Držitelrozhodnutí o registraci:

Biomedica,spol.sr.o.,Pekařská8,155 00Praha5, Českárepublika

Výrobce:

InMediec, s.r.o.

Luhačovice

Česká republika

Složení:

Glucosummonohydricum 55,0 g

Vodanainjekci ad 1000,0 ml

mOsm/l: 278

Energetickáhodnota, kJ/l: 858

pH 3,5-6,0

Indikační skupina:

Infundibilium.

Charakteristika:

Izotonickýinfuzní roztokglukózy, určenýkekrytíenergetických potřebadoplnění vody

vorganismu.1 gglukózyodpovídá energii17,16kJ(4 kcal).

Farmakokinetickéúdaje:

Glukózaje monosacharid, kterýjezákladním zdrojem energie nitrobuněčného metabolizmu.

Glukózase vorganismu rovnoměrnědistribuuje, jejívstup do většinybuněk je závislýna

působení inzulínu.

Všechnybuňkytělamajíschopnost oxidovat glukózu buďaerobněnapyruvát, nebo

anaerobněnalaktát. Pyruvát a laktát mohou být dále oxidoványvKrebsověcyklu naoxid

uhličitýavodu zauvolnění energie.

Maximálnírychlostutilizaceglukózyje500 až800 mg/kgt.hm./h.

Glukózavolně prochází glomerulární filtrací a vtubulech je kompletněreabsorbována. Při

překročení ledvinového prahu (přibližněpřiglykemii nad 10 mmol/l) dochází ke glykosurii a

glukózapůsobíjako osmotickédiuretikum.

Indikace:

Hypoglykemie, krytíenergetických potřeb apotřeb vrámci parenterálníinfuzní terapie při

pooperačních stavech, šoku, intoxikacích, jaterních onemocněních, při protrahovaném

zvracení a průjmech, u intoxikací jako součást forsírovanédiurézy, nosnýroztok pro další

léčiva.

Kontraindikace:

Hyperglykemie, zvláštědiabetická, akutnífázepři ischemii mozku, hypokalemie, acidóza,

hypotonickádehydratace, hyperhydratace.

Stránka2z2

Nežádoucí účinky:

Hyperglykemie, hyperhydratace, možnostlokálního dráždění cévní stěnyvmístě aplikace.

Při akutníhypoxemii konverzepodanéglukózynalaktát a riziko hyperlaktátemie.

Interakce:

Interakcenejsou známy.

Dávkování:

Dávkování jeindividuální. Celková dávkaarychlost podání se řídíindikací a klinickým

stavem pacienta.Vterapiihypoglykemických stavů je nutnépodávanou dávku řídit podle

průběžných hodnot glykemie.

Doporučenédávkování jemax. 40 ml/kgt.hm./den (cca3000 mlu dospělého pacienta), max.

rychlostinfuze360 ml/h.

Způsobpoužití:

Podáváseinfuzní soupravou zpravidlado periferní žíly.

Upozornění:

Vrámci infuzní terapie jenutno sledovat základní parametryvnitřního prostředí.

Pokud seglukozapoužívá u diabetiků, je třebapodle podanédávkyupravitdávku inzulínu či

perorálníchantidiabetik.

Uchovávání:

Uchovávejtepři teplotědo25°C,nesmízmrznout.

Varování:

Přípravek nesmíbýt používán po uplynutídobyvyznačenénaobalu.

Uchovávejtemimo dosahadohled dětí.

Balení:

PVC vak : 1x200 ml, 1x500 ml, 1x1000ml,1x2000 ml.

Datumposlední revize:30.1.2013