INFLUVAC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INFLUVAC Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
 • Podání:
 • Subkutánní/intramuskulární podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X0,5ML PV S JEH Předplněná injekční stříkačka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INFLUVAC Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CHŘIPKA, INAKTIVOVANÁ VAKCÍNA, ŠTĚPENÝ VIRUS NEBO POVRCHOVÝ ANTIGEN
 • Přehled produktů:
 • INFLUVAC

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 59/1004/97-C
 • Poslední aktualizace:
 • 29-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls141431/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

:

INFORMACE PRO UŽIVATELE

INFLUVAC

Injekční s

uspenze v

předplněné injekční stříkačce

Vakcína proti chřipce (povrchový antigen, inaktivovaný)

Sezóna 2017/2018

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

budete

Vy nebo Vaše dítě očkováni

,

protože obsahuje důležité údaje

pro Vás

i Vaše dítě

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě.

Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému

lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Influvac a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vy nebo Vaše dítě přípravek Influvac

používat

Jak se přípravek Influvac používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Influvac uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK

INFLUVAC A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Influvac je vakcína. Tato vakcína pomáhá chránit Vás nebo Vaše dítě před chřipkou, zvláště osoby,

které jsou vystaveny vysokému riziku souvisejících komplikací. Použití přípravku Influvac má být

založeno na oficiálních doporučeních.

Po aplikaci vakcíny Influvac vyrábí imunitní systém (přirozený obranný systém organismu) vlastní

ochranu (protilátky) proti onemocnění. Žádná ze složek vakcíny nemůže vyvolat chřipku.

Chřipka je onemocnění, které se může rychle šířit. Je způsobeno různými typy kmenů, které se mohou

každý rok měnit. Proto je pravděpodobné, že Vy nebo Vaše dítě budete potřebovat očkování každý

rok. Největší riziko dostat chřipku je během chladných měsíců mezi říjnem a březnem. Pokud jste Vy

nebo Vaše dítě nebyli očkováni na podzim, má ještě význam nechat se očkovat až do jara, protože Vy

nebo Vaše dítě jste až do té doby vystaveni riziku onemocnět chřipkou. Váš lékař Vám bude moci

doporučit nejlepší dobu pro očkování.

Influvac ochrání Vás nebo Vaše dítě proti třem kmenům virů obsaženým ve vakcíně asi za 2 až 3

týdny po očkování.

Inkubační doba u chřipky je několik dní, takže pokud jste Vy nebo Vaše dítě vystaveni chřipce těsně

před nebo po očkování, můžete ještě Vy nebo Vaše dítě onemocnět.

Vakcína neochrání Vás ani Vaše dítě před běžným nachlazením, i když některé příznaky jsou chřipce

podobné.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ ZAČNETE VY NEBO VAŠE

DÍTĚ PŘÍPRAVEK

INFLUVAC

POUŽÍVAT

Abyste se ujistili, že Influvac je pro Vás nebo Vaše dítě vhodný, je důležité informovat Vašeho lékaře

nebo lékárníka, jestliže se Vás nebo Vašeho dítěte týká některý z dále uvedených bodů. Nerozumíte-li

něčemu, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení.

Nepoužívejte

přípravek

Influvac

Jestliže Vy nebo Vaše dítě jste alergičtí (přecitlivělí) na:

• léčivé látky nebo

• kteroukoli další složku přípravku Influvac (viz bod 6) nebo na

• kteroukoli složku, která může být přítomna ve velmi malých množstvích, jako vejce

(ovalbumin nebo kuřecí bílkoviny), formaldehyd, cetrimonium-bromid, polysorbát 80 nebo

gentamycin (antibiotikum užívané k léčbě bakteriálních infekcí)

- Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě onemocnění s vysokou teplotou nebo akutní infekci, má být

očkování odloženo až do doby, kdy se Vy nebo Vaše dítě zotavíte.

Upozornění a opatření

Před očkováním byste měl(a) svého lékaře informovat, pokud Vy nebo Vaše dítě máte sníženou

imunitní odpověď (imunodeficit nebo užívání léků ovlivňujících imunitní systém).

Po jakékoli injekci nebo i před ní se mohou objevit reakce související se stresem, jako je mdloba,

pocit na omdlení nebo jiné reakce. Proto pokud jste v minulosti měli podobnou reakci na injekci,

informujte o tom svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Váš lékař rozhodne, zda Vy nebo Vaše dítě máte vakcínu dostat.

Pokud se z nějakého důvodu Vy nebo Vaše dítě budete v průběhu několika dní po očkování proti

chřipce podrobovat vyšetření krve, řekněte to, prosím, svému lékaři. Je to proto, že u několika

pacientů byly v krátké době po očkování pozorovány falešně pozitivní výsledky krevních testů.

Podobně jako všechny vakcíny, nemůže ani přípravek Influvac plně ochránit všechny očkované osoby.

D

alší léčivé

přípravky

a přípravek Influvac

Prosím, řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže Vy nebo Vaše dítě používáte nebo jste

nedávno použili jiné vakcíny nebo jakékoli jiné léčivé přípravky, včetně přípravků dostupných

bez lékařského předpisu.

Influvac může být podáván současně s jinými vakcínami, měl by však být aplikován do různých

končetin. Nežádoucí účinky mohou být v tomto případě zesíleny.

Při imunosupresivní léčbě, jako např. kortikoidy, cytotoxickými látkami nebo při radioterapii,

může být imunologická odpověď snížena.

T

ěhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, řekněte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Vakcíny proti chřipce mohou být používány v jakémkoli stupni těhotenství. Ve srovnání s prvním

trimestrem existuje pro druhý a třetí trimestr větší soubor dat o bezpečnosti; avšak údaje o používání

vakcíny proti chřipce z celého světa nenaznačují, že by vakcína měla škodlivý vliv na těhotenství

nebo na dítě.

Influvac může být podán při kojení.

Váš lékař nebo lékárník bude schopen rozhodnout, máte-li vakcínu dostat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení

dopravních prostředků a obsluha

strojů

Influvac nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK

INFLUVAC

POUŽÍVÁ

Dávkování

Dospělí dostanou jednu dávku 0,5 ml.

Použití u dětí

Děti od 36 měsíců a starší dostanou jednu dávku 0,5 ml.

Děti od 6 měsíců do 35 měsíců mohou dostat buď jednu dávku 0,25 ml nebo jednu dávku 0,5 ml,

v souladu s existujícími národními doporučeními.

Jestliže Vaše dítě nebylo dříve očkované proti chřipce, mělo by dostat druhou dávku po nejméně 4

týdnech.

Způsob podání

Váš lékař Vám podá doporučenou dávku vakcíny ve formě injekce do svalu nebo hluboko pod kůži.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČIN

KY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Influvac nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Během klinického zkoušení byly pozorovány následující nežádoucí účinky. Četnost jejich výskytu

byla odhadnuta jako časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100:

• bolest hlavy

• pocení

• svalová bolest (myalgie), bolest kloubů (artralgie)

• horečka, celkový pocit indispozice (nevolnost), třes, únava

• místní reakce: zčervenání, otok, bolest, modřiny (ekchymóza), zatvrdnutí (indurace) v okolí injekce

vakcíny.

Tyto reakce obvykle během 1-2 dní bez léčby vymizí.

Kromě těchto častých nežádoucích účinků se po uvedení vakcíny na trh vyskytly následující

nežádoucí účinky:

• alergické reakce:

- vyžadující ve vzácných případech lékařskou pohotovost z důvodu selhání oběhového systému, který

je nezbytný k udržení odpovídajícího prokrvení různých orgánů (šok)

- ve velmi vzácných případech otok, nejvíce patrný na hlavě a krku, včetně obličeje, rtů, jazyka, hrdla

nebo jiné části těla (angioedém).

• kožní reakce, které se mohou rozšířit po těle, zahrnující svědění kůže (pruritus, kopřivka), vyrážku

• zánět krevních cév, který může vyústit v kožní vyrážku (vaskulitis) a ve velmi vzácných případech

v dočasné ledvinové obtíže

• bolest v okolí nervů (neuralgie), odchylky ve vnímání dotyku, bolesti, tepla a chladu (parestezie),

křeče spojené s horečkou, neurologické poruchy, které mohou mít za následek ztuhnutí šíje,

zmatenost, znecitlivění, bolest a slabost končetin, ztrátu rovnováhy, ztrátu reflexů, paralýzu části nebo

celého těla (encefalomyelitida, neuritida, syndrom Guillain-Barré)

• dočasné snížení počtu krevních destiček, jejichž nízký počet může způsobit nadměrnou tvorbu

modřin nebo krvácení (přechodná trombocytopenie); dočasný otok mízních uzlin na krku, v podpaží

nebo v tříslech (přechodná lymfadenopatie)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK

INFLUVAC

UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Influvac po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte Influvac v chladničce (+2

C až +8

C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Influvac obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Povrchové antigeny viru chřipky (hemaglutinin a neuraminidasa) následujících kmenů*:

-A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 – varianta kmene

(A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180) 15 mikrogramů HA**

-A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – varianta kmene

(A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B) 15 mikrogramů HA**

-B/Brisbane/60/2008 – varianta kmene

(B/Brisbane/60/2008, divoký typ) 15 mikrogramů HA**

v jedné dávce 0,5 ml.

* pomnoženo v oplodněných slepičích vejcích ze zdravých kuřecích chovů

** hemaglutinin

Tato vakcína odpovídá doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro severní polokouli a

doporučení EU pro sezónu 2017/2018.

Ostatní složky přípravku jsou: chlorid draselný, dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát

hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu

hořečnatého a voda na injekci.

Jak přípravek

Influvac

vypadá a co balení obsahuje

Influvac je injekční suspenze v předplněné skleněné injekční stříkačce (s jehlou nebo bez jehly)

obsahující 0,5 ml bezbarvé čiré injekční tekutiny. Každá stříkačka může být použita pouze jedenkrát.

Velikost balení 1 nebo 10.

Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci

BGP Products B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Nizozemsko

Výrobce

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12

NL-8121 AA Olst

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BGP Products Czech Republic s.r.o.

Evropská 2591/33d

160 00 Praha 6

Tento léčivý přípravek je registrován v

členských státech EHP pod těmito názvy:

Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko,

Finsko,

Francie,

Německo,

Island,

Lotyšsko,

Litva,

Nizozemsko,

Norsko,

Polsko,

Portugalsko,

Rumunsko,

Španělsko,

Slovenská

republika, Slovinsko, Švédsko

Influvac

Belgie, Itálie, Lucembursko

Influvac S

Kypr, Řecko, Irsko, Velká Británie, Malta

Influvac sub-unit

Tato příbalová informace byl

a naposledy

revidována

: 20. 7. 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Podobně jako u všech injekčních vakcín musí být pro případ, že se po aplikaci vakcíny vyskytne

anafylaktická reakce, okamžitě dostupná odpovídající lékařská péče a dohled.

Vakcína by měla být ponechána před aplikací v místnosti tak dlouho, až dosáhne pokojové teploty.

Před použitím stříkačkou zatřepte.

Před podáním vizuálně zkontrolujte.

Nepoužívejte vakcínu, jestliže jsou v suspenzi přítomné cizí částice.

Odstraňte kryt jehly.

Držte stříkačku ve svislé poloze a odstraňte zbývající vzduch.

Nemíchejte s jinými léčivými přípravky v jedné stříkačce.

Vakcína nesmí být aplikována přímo do krevní cévy.

Pro podání dávky 0,25 ml z jednodávkové stříkačky obsahující 0,5 ml (jen pro pediatrické použití):

stlačte přední stranu pístové zátky přesně po okraj značky, aby se odstranila polovina objemu; objem

0,25 ml vakcíny, vhodný pro aplikaci, zůstane ve stříkačce.

Viz také část 3: Jak se přípravek Influvac používá